Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 78/1992 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 10.03.1992
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD7 DS7 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 78/1992 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1
Tento zákon upravuje
a)

postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva a postavenie asistentov ...

b)

zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (ďalej len „komora“).

§ 2

Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „klient“) ...

§ 3
Daňové poradenstvo
(1)

Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach ...

(2)

Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa

a)
poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,3)
b)
poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

DRUHÁ ČASŤ

Postavenie a činnosť daňových poradcov

§ 4
(1)

Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) podľa § ...

(2)

Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri ...

§ 5
(1)

Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“) vydá komora fyzickej ...

a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa3a) ekonomického zamerania alebo právnického zamerania ...
d)
zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška“).
(2)

Podmienky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a ods. 6.

§ 6
(1)

Skúška na získanie osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou.

(2)

Fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písomne požiadala o ...

(3)

Rozsah, obsah a termín skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania vymedzí skúšobný poriadok, ktorý ...

(4)

Komora bezodkladne po úspešnom zložení skúšky vydá fyzickej osobe osvedčenie.

§ 7
(1)

Predsedu skúšobnej komisie vymenúva minister financií. Členov skúšobnej komisie vymenúva predseda skúšobnej ...

(2)

Za vykonanie skúšky alebo rozdielovej skúšky podľa osobitného predpisu,3d) opakovanie skúšky a za vydanie ...

§ 8
Oprávnenie na výkon daňového poradenstva
(1)

Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dňom zápisu alebo registrácie do zoznamu. ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1, môže požiadať komoru o zápis do zoznamu najneskôr ...

(3)

Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu,

a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1 a zložila do rúk prezidenta komory tento sľub: ...
b)
fyzickú osobu, ktorá je príslušníkom iného štátu než členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý ...
(4)

Ak komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu podľa odseku 3 alebo odseku 5 najneskôr do 30 dní odo dňa, ...

(5)

Komora zapíše bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa § 8a ods. 1 a 2 do zoznamu fyzickú ...

a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike sústavne.
(6)

Komora zaregistruje bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu4a) ...

a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike dočasne a príležitostne.
(7)

Fyzické osoby uvedené v odsekoch 5 a 6 sa pri vykonávaní daňového poradenstva na území Slovenskej republiky ...

(8)

Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu, právnickú osobu, ...

§ 8a
Poskytovanie daňového poradenstva štátnymi príslušníkmi členských štátov
(1)

Na účel získania osvedčenia na výkon daňového poradenstva fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 5 musí mať ...

(2)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 musí preukázať, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v inom ...

(3)

Komora pri uznávaní odbornej kvalifikácie postupuje podľa osobitného predpisu.4c)

(4)

Komora fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 informuje o skutočnostiach podľa § 8 ods. 4.

(5)

Fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 6 je pri poskytovaní daňového poradenstva povinná poskytnúť klientovi ...

a)
register, v ktorom je zapísaná, a jej registračné číslo alebo iný pridelený identifikátor, ak je zapísaná ...
b)
názov a adresa príslušného profesijného združenia alebo iného orgánu, v ktorom je zapísaná, ak výkon ...
c)
profesijné označenie v inom členskom štáte alebo, ak také označenie neexistuje, dosiahnutá odborná kvalifikácia ...
§ 9

Komora nezapíše do zoznamu toho,

a)
kto nesplnil niektorú z podmienok ustanovených v § 8 a § 8a ods. 1 a 2,
b)
kto je zamestnancom ministerstva financií,
c)
komu zákaz podnikateľskej činnosti vyplýva z osobitného zákona,4d)
d)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. c) na dobu určenú v rozhodnutí ...
§ 10
(1)

Komora pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak poskytuje daňové poradenstvo v rozpore ...

(2)

Komora tiež pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak

a)
bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin v súvislosti s výkonom daňového poradenstva, ...
b)
sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného ...
c)
o to písomne požiada.
(3)

Komora môže tiež pozastaviť výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje na povinnom ...

(4)

Komora pozastavenie výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi vyznačí v zozname. Daňový poradca ...

(5)

O pozastavení výkonu daňového poradenstva podľa odseku 2 písm. a) a b) alebo podľa § 24 ods. 1 písm. ...

§ 11
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu a odníme osvedčenie na výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ktorý ...

a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,
d)
mal právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
e)
písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
f)
nezaplatil členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.
(2)

Komora môže daňového poradcu vyčiarknuť zo zoznamu a odňať mu osvedčenie na výkon daňového poradenstva, ...

a)
sa po dobu najmenej jedného roka nezúčastňoval na povinnom vzdelávaní daňových poradcov; to neplatí, ...
b)
nastali skutočnosti podľa § 9 písm. b) alebo písm. c).
(3)

O vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. b) až d) komora informuje príslušný orgán iného členského ...

§ 12
Komora vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorá
a)

je zrušená,5)

b)

je v likvidácii,

c)

písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu,

d)

nezaplatila členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.

e)

bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin.

TRETIA ČASŤ

Práva a povinnosti daňového poradcu

§ 13
(1)

Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami.

(2)

Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania daňového poradenstva si daňoví poradcovia upravia ...

§ 14

Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti ...

§ 15
(1)

Ak je daňovým poradcom fyzická osoba, je povinná

a)
oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia ...
c)
platiť členský príspevok určený komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta ...
e)
zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.
(2)

Ak je daňovým poradcom právnická osoba, je povinná

a)
oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového ...
c)
platiť členský príspevok určený komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta ...
§ 16
(1)

Daňový poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne a svedomite, ...

(2)

Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.

§ 17
(1)

Daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy s klientom.

(2)

Daňový poradca vykonáva svoju činnosť za odmenu dohodnutú v zmluve a má právo požiadať svojho klienta ...

(3)

Daňový poradca môže od zmluvy o poskytnutí daňového poradenstva odstúpiť, ak

a)
sa naruší dôvera medzi ním a klientom,
b)
klient neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť,
c)
klient nezloží dohodnutý preddavok na odmenu.
(4)

Daňový poradca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak sa s ...

§ 18
(1)

Daňový poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť a oznámiť spáchanie ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa predchádzajúcich odsekov sa vzťahuje aj na zamestnancov daňového ...

§ 19
(1)

Daňový poradca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daňového ...

(2)

Daňový poradca zodpovedá i za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva spôsobí ...

(3)

Daňový poradca sa zodpovednosti podľa predchádzajúcich odsekov zbaví, ak preukáže, že škode nemohol ...

§ 20
(1)

Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ...

(2)

Ak daňový poradca zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti za ...

(3)

Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Poistenie zodpovednosti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Asistent daňového poradcu

§ 20a

Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného ...

§ 20b
(1)

Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa do zoznamu asistentov ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na ...
d)
má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta.
(2)

Ak asistent daňového poradcu splní podmienky podľa odseku 1, komora ho zapíše do zoznamu asistentov ...

§ 20c

Komora nezapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov

a)
zamestnanca ústredného orgánu štátnej správy, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme na ...
b)
sudcu, prokurátora, notára a súdneho exekútora.
§ 20d

Asistent daňového poradcu je oprávnený vykonávať činnosť podľa tohto zákona len ako zamestnanec daňového ...

§ 20e
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto

a)
nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov,
c)
sa do šiestich mesiacov po zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov nezamestná u daňového poradcu. ...
(2)

Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov ...

PIATA ČASŤ

Organizácia daňových poradcov

§ 21
(1)

Zriaďuje sa komora so sídlom v Bratislave.

(2)

Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných ...

(3)

Komora je právnickou osobou.

(4)

Orgánmi komory sú

a)
valné zhromaždenie daňových poradcov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(5)

Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) až d) a schvaľuje štatút komory. Členstvo ...

(6)

Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich ...

§ 22
(1)

Komora najmä

a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy daňových poradcov v Slovenskej republike,
b)
vydáva osvedčenie na výkon daňového poradenstva,
c)
vedie zoznam daňových poradcov a zoznam asistentov daňových poradcov,
d)
usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom,
e)
vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov a za tým účelom ...
f)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dane a daňových poradcov,
g)
spolupracuje s ministerstvom pri schvaľovaní skúšobného poriadku.
(2)

Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady ...

(3)

Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.

(4)

Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.

§ 23
(1)

Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky od daňových poradcov, úhrady za ...

(2)

Výdavky komory na zabezpečenie jej činnosti a na zabezpečenie rozvoja daňového poradenstva sa hradia ...

(3)

Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou. Náklady ...

ŠIESTA ČASŤ

Disciplinárna zodpovednosť

§ 24
(1)

Za porušenie povinností podľa tohto zákona a úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ak nejde ...

a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 3 300 eur,
c)
pozastavenie výkonu činnosti až na dobu jedného roka,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu a zrušenie osvedčenia na výkon daňového poradenstva.
(2)

Výnos pokút je príjmom komory.

§ 25
(1)

O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo ...

(3)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie ...

§ 26
(1)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 ods. ...

(2)

O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak prezídium ...

(3)

Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je konečné a ...

§ 27

Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) preskúmava na návrh ...

SIEDMA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 28
(1)

O nezapísaní fyzickej osoby, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu do zoznamu, o nezaregistrovaní ...

(2)

Proti rozhodnutiu komory podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda ...

(3)

Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o vyčiarknutí daňového poradcu, právnickej osoby alebo asistenta ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 vydáva prezídium komory a musí obsahovať

a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie fyzickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia ...
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
miesto vydania rozhodnutia,
f)
dátum vydania rozhodnutia,
g)
podpis štatutárneho orgánu komory,
h)
poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.
§ 28a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti daňového poradcu, pre postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, na rozhodovanie ...

§ 29

Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon ...

§ 30
(1)

Komora sa ustanoví do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2)

Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich funkcie podľa § 22 tohto zákona ministerstvo.

(3)

Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.

§ 31

Daňoví poradcovia zapísaní do zoznamu do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať skúšku najneskôr do konca ...

§ 32
(1)

Všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podľa zákona č. 105/1990 ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykonať odbornú skúšku, sa nevzťahujú na oprávnenia advokátov ...

§ 33

Komora najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku vydá štatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok. ...

§ 33aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené komorou pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva a osvedčenia na výkon daňového poradenstva vydané ...

§ 33aaa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 33ab

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 33a
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov ...

§ 34

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 3)  Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza ...
 • 3a)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 3b)  § 11a zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3c)  § 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na ...
 • 3d)  § 20 ods. 1 až 4 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 4a)  § 3 a 4 zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 4b)  § 23 ods. 1 až 3 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4c)  § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
 • 4d)  § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  § 68 a 69 Obchodného zákonníka.
 • 5b)  § 3 ods. 4 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 6)  Napr. Zákonník práce.
 • 7a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 8)  § 5 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii. Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore