Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019

Platnosť od: 15.02.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Štátna správa, Trestné právo, Sociálne poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD5DS8EUPPČL2

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 35/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - ZÁKLADNÉ ÚLOHY FINANČNEJ SPRÁVY A PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

Čl. 1 - Základné úlohy finančnej správy

Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie a ...

Čl. 2 - Princíp politickej neutrality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred politickým záujmom ...

Čl. 3 - Princíp zákonnosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby a nadriadený v služobných vzťahoch koná a rozhoduje ...

Čl. 4 - Princíp efektívneho riadenia

Nadriadený riadi príslušníka finančnej správy efektívne a hospodárne. Nadriadený a služobný úrad vytvárajú ...

Čl. 5 - Princíp nestrannosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom. ...

Čl. 6 - Princíp profesionality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito a v súlade s Etickým kódexom ...

Čl. 7 - Princíp stability

Príslušník finančnej správy je chránený pred skončením služobného pomeru z iných ako zákonom ustanovených ...

PRVÁ ČASŤ

PREDMET ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje

a)
právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) ...
b)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len ...
c)
postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy (§ 30) pri plnení úloh finančnej správy, ...
d)
štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE, ORGANIZÁCIA, PRÁVOMOC A PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA ...

PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:

a)
ministerstvo financií,
b)
finančné riaditeľstvo,
c)
daňové úrady a colné úrady, ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet finančného riaditeľstva, ...
d)
Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného ...
(2)

Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej ...

§ 3
Ministerstvo financií
(1)

Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto ...

a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
f)
vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,
g)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia mimo ...
h)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru, ...
i)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) vo veciach patriacich ...
j)
spravuje informačné systémy finančnej správy,
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.4)
(2)

Ministerstvo financií ukladá orgánom finančnej správy úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v odseku 1 ...

(3)

Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov4) ministerstvo financií spracúva ...

(4)

Ministerstvo financií dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti ...

§ 4
Finančné riaditeľstvo
(1)

Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného ...

(2)

Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej ...

a)
služobným úradom príslušníkov finančnej správy,
b)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme6) alebo práce na základe dohôd ...
c)
služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.7)
(3)

Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:

a)
riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...
d)
vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti týkajúce ...
e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, ...
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych ...
g)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
h)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ...
i)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného ...
k)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
l)
poskytuje údaje na účely štátnej štatistiky o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími ...
m)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú osobitné ...
n)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach ...
o)
informuje obce vo veciach miestnych daní a poplatkov, ktoré spravujú,17) vo veciach správy daní a o ...
p)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitných ...
q)
poskytuje Európskej komisii informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi19) ...
r)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej ...
s)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých ...
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a správy ...
u)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov ...
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak ...
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené ...
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo inými osobitnými predpismi,21) ...
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo úroveň daňového dozoru, alebo úroveň colného dohľadu, ...
v)
schvaľuje tlač formulárov uvedených v osobitnom predpise22) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení ...
w)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,23)
x)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú a koncepčnú ...
y)
vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej ...
z)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania ...
aa)
vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje skúšky ...
ab)
zhromažďuje, dokumentuje, uchováva a spracúva predmety hmotného a nehmotného historického dedičstva ...
ac)
vykonáva expertíznu laboratórnu činnosť na účely uplatňovania colných predpisov, daňových predpisov ...
ad)
zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovania colných, daňových a nedaňových príjmov vrátane výpočtu nároku ...
ae)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi27) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)

Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident finančnej správy (ďalej len „prezident“). Prezident ...

(5)

Za finančné riaditeľstvo koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom prezident; prezident ...

(6)

Vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta schvaľuje minister.

§ 5
Daňový úrad
(1)

Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja,28) ak § 6 ods. 1 alebo osobitný predpis11) ...

(2)

Daňový úrad plní tieto úlohy:

a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,11)
b)
kontroluje platenie správnych poplatkov,29) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky ...
c)
vracia súdne poplatky31) na základe rozhodnutia súdov, orgánov štátnej správy súdov alebo orgánov prokuratúry, ...
d)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitnom predpise,32)
e)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných ...
f)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
g)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok a ostatných finančných výkazov ...
h)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,34)
i)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35) ...
j)
dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov a ...
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(3)

Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu.

(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident.

(5)

Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku ...

(6)

Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta; ...

§ 6
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
(1)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty je daňovým úradom a vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej ...

(2)

V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty sú vybrané hospodárske subjekty; pri plnení úloh ...

a)
banka alebo pobočka zahraničnej banky,37)
b)
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej ...
c)
obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo obchodníci ...
d)
dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti,40)
e)
platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,41)
f)
subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt,42)
g)
daňový subjekt, ktorý dosiahol za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat ...
(3)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

a)
sa pre vybrané hospodárske subjekty podľa odseku 2 písm. f) a g) stáva príslušným k 1. januáru
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol subjektu udelený status schváleného hospodárskeho subjektu,
2.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu podmienky podľa odseku 2 ...
b)
prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený konkurz, vstúpil do ...
2.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu schváleného hospodárskeho ...
3.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt prestal spĺňať ...
(4)

Ročným obratom sa na účely odseku 2 písm. g) a odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného ...

(5)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty plní tieto úlohy:

a)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35) ...
b)
vykonáva správu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu,44)
c)
koordinuje získavanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť colných úradov vo veci vydávania povolení na ...
d)
poskytuje pomoc a konzultácie vybraným hospodárskym subjektom pred podaním žiadosti o udelenie povolenia ...
e)
informuje vybrané hospodárske subjekty o uplatňovaní colných predpisov,
f)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných výkazov,
g)
rozhoduje o vrátení správnych poplatkov a vymáha správne poplatky,
h)
rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií ...
i)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(6)

Okrem úloh podľa odseku 5 plní Úrad pre vybrané hospodárske subjekty úlohy podľa § 5 ods. 2 písm. a), ...

(7)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vykonáva činnosť uvedenú v odseku 5 písm. d) a e) v súčinnosti ...

Colný úrad
§ 7
(1)

Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode, ak § 8 alebo osobitný predpis46) neustanovuje ...

(2)

Colný úrad plní tieto úlohy:

a)
rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu a správy spotrebných daní, ak tento zákon alebo ...
b)
rozhoduje o zaistení tovaru alebo veci a o zhabaní tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu48) a ...
c)
rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane, pri ktorej je správcom dane,
d)
povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platby cla a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie ...
e)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov,18) ...
g)
objasňuje a prejednáva colné priestupky51) a priestupky podľa osobitných predpisov,52) odhaľuje a prerokúva ...
h)
vymáha nedoplatky na cle, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov55) ...
i)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami ...
j)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
k)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
l)
vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,57)
m)
zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného ...
n)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného ...
o)
zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo ...
p)
zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorý bol prepustený do colného režimu ...
q)
prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili ...
r)
vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,58)
s)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,15)
t)
dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov8) ...
u)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta,
v)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.47)
(3)

Colný úrad riadi riaditeľ colného úradu.

(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident.

(5)

Pobočky colného úradu a stanice colného úradu na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje a zrušuje prezident. ...

(6)

Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť ...

(7)

Colný úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku ...

§ 8
Colný úrad Bratislava

Colný úrad Bratislava okrem plnenia úloh podľa § 7 ods. 2 vydáva aj záväzné informácie o nomenklatúrnom ...

§ 9
Kriminálny úrad finančnej správy
(1)

Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kriminálneho ...

(2)

Kriminálny úrad finančnej správy

a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv59) vo ...
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ...
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,60) zodpovedá zaň, určuje údaje, ...
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému ...
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, ...
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným ...
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených ...
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových ...
i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov spáchaných ...
j)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak ...
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný ...
4.
úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej ...
5.
je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,68)
k)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných ...
l)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
m)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných ...
n)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom71) vo veciach patriacich ...
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.72)
(3)

Kriminálny úrad finančnej správy riadi riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu ...

(5)

Pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy zriaďuje ...

(6)

Kriminálny úrad finančnej správy má procesnú subjektivitu v konaní podľa Civilného sporového poriadku ...

§ 10
Ochrana určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)

Finančná správa vykonáva ochranu určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov ...

(2)

Zoznam strážených objektov určí minister.

§ 11
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom a osobám

Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými ...

Vzťahy finančnej správy k zahraničiu
§ 12
(1)

Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami iných ...

(2)

Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy. ...

(3)

O vysielaní príslušníkov finančnej správy na výkon štátnej služby do zahraničia vrátane vysielania príslušníkov ...

(4)

Minister na návrh prezidenta po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej ...

(5)

Príslušník finančnej správy je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný podľa odsekov 3 a 4,

a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, právne záväznými aktmi Európskej ...
b)
na základe rozhodnutia vlády o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií alebo
c)
v rámci mandátu operácie civilného krízového manažmentu vedenej medzinárodnou organizáciou, ktorej je ...
§ 13
(1)

Príslušník daňovej správy alebo colnej správy iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ...

(2)

Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, môže príslušník ...

a)
vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b)
používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú dotknuté ...
(3)

Činnosť príslušníka daňovej správy alebo colnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku ...

(4)

Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 232 ...

DRUHÁ HLAVA
INFORMAČNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY, OPERATÍVNO-PÁTRACIA ČINNOSŤ, VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE

§ 14
Informačno-technické prostriedky
(1)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a ozbrojení príslušníci finančnej ...

a)
odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v ...
b)
zisťovaní páchateľov zločinov uvedených v písmene a).
(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.

§ 15
Operatívno-pátracia činnosť
(1)

Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných finančnou ...

(2)

Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom ...

§ 16
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)

Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, cezhraničné ...

(2)

Finančná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselnej ...

(3)

Sledovanie osôb pre potreby finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo Policajný ...

(4)

Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy udeľuje prezident alebo ním poverená ...

§ 17
Používanie krycích dokladov
(1)

Krycími dokladmi na účely tohto zákona sú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti ...

(2)

Krycím dokladom nesmie byť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka Policajného zboru,
f)
služobný preukaz príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
g)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka,
h)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
i)
služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
j)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
k)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
l)
diplomatický pas.
(3)

O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident.

(4)

Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu76) na žiadosť prezidenta.

(5)

Evidenciu používaných krycích dokladov vedie Kriminálny úrad finančnej správy.

(6)

Krycie doklady Kriminálny úrad finančnej správy vráti Policajnému zboru bezodkladne po tom, ako zanikne ...

§ 18
Osobitné finančné prostriedky
(1)

Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ktoré finančná ...

(2)

Podrobnosti o používaní osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví prezident vnútorným predpisom. ...

§ 19
Osoby konajúce v prospech finančnej správy
(1)

Osobou konajúcou v prospech finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, ...

(2)

Osobou konajúcou v prospech finančnej správy nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník ...

(3)

Finančná správa môže evidovať osoby konajúce v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.

TRETIA HLAVA
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH INFORMÁCIÍ FINANČNOU SPRÁVOU

§ 20
Spracúvanie informácií finančnou správou
(1)

Finančná správa zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje ...

(2)

Finančná správa je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo ...

a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)

Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, finančná správa ...

(4)

Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie finančná správa podľa odseku 1, zvukové, ...

a)
prokuratúre,
b)
súdu,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,77)
j)
do zahraničia, ak tak ustanovuje tento zákon, osobitné predpisy78) alebo medzinárodná zmluva.59)
(5)

Ak osobitný predpis77) alebo medzinárodná zmluva59) neustanovujú inak, informácie a osobné údaje z informačných ...

(6)

Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje ...

(7)

Finančná správa najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na ...

(8)

Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je finančné ...

§ 21
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania
(1)

Pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h), zisťovaní páchateľov ...

a)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
b)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
c)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných ...
(2)

Pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania je finančná správa oprávnená spracúvať aj ...

(3)

Finančná správa je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného ...

a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(4)

Finančná správa je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného ...

§ 22
Poskytovanie osobných údajov
(1)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám

a)
podľa § 20,
b)
ak je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo ...
c)
ak je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej ...
(2)

Finančná správa poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a) a b) osobné údaje na základe písomnej ...

(3)

K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných ...

(4)

Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa ...

(5)

Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovujú osobitné predpisy78) ...

§ 23
Výmena informácií a osobných údajovso štátmi Európskej únie pri plnení úloh finančnej správy na účely ...
(1)

Finančná správa je oprávnená pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania žiadať a prijímať ...

(2)

Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré finančná správa prijala od orgánu členského štátu, poskytnuté ...

(3)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného ...
(4)

Na žiadosť o informácie a osobné údaje finančná správa odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka ...
b)
najneskôr do siedmich kalendárnych dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá ...
c)
najneskôr do 14 kalendárnych dní, ak ide o žiadosť inú ako uvedenú v písmene a) alebo písmene b).
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, finančná správa poskytne žiadateľovi vysvetlenie, ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol ...

(8)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získala ...

(9)

Finančná správa môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, trestného ...
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby ...
(10)

Ministerstvo financií oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa ...

(11)

Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov ustanovuje všeobecne ...

§ 24
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi na účely trestného konania
(1)

Finančná správa na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 23 vrátane ...

(2)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré ...

a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich finančná správa pseudonymizovala, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, ...
(3)

Finančná správa môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 23 ods. ...

(4)

Finančná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 23 ods. 3 požiadať orgán členského ...

(5)

Ak tento zákon alebo osobitné predpisy5) ustanovia podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných ...

(6)

Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 23 ods. ...

(7)

Finančná správa pri poskytovaní osobných údajov podľa § 23 ods. 3 môže uviesť príjemcovi osobných údajov ...

(8)

Ak finančná správa spracúva osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s uvedením ...

§ 25
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov na účely trestného ...
(1)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré ...

a)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)

Finančná správa poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje ...

§ 26
(1)

Finančná správa je oprávnená požiadať toho, komu poskytla alebo sprístupnila osobné údaje, aby bez predchádzajúceho ...

(2)

Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu členského štátu podľa § 23 ods. ...

§ 27
Zverejňovanie osobných údajov

Finančná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh finančnej ...

§ 28
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb ...
(1)

Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh finančnej ...

(2)

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo osobitných ...

(3)

Osobné údaje získavajú príslušníci finančnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných ...

(4)

Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch finančnej správy podľa ...

§ 29
Oprávnenia a povinnosti finančnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného systému
(1)

Finančná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať údaje a informácie z ...

(2)

Podnikateľ poskytujúci elektronickú komunikačnú sieť alebo elektronickú komunikačnú službu je povinný ...

(3)

Finančná správa je za podmienok podľa osobitného predpisu90) oprávnená získavať prevádzkové údaje, lokalizačné ...

(4)

Finančná správa je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej ...

(5)

Finančná správa poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné ...

(6)

Finančná správa je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, ...

(7)

Ustanovenia osobitných predpisov5) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov ...

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE, POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY PRI PLNENÍ ÚLOH FINANČNEJ SPRÁVY

PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

PRVÝ DIEL
PRÍSLUŠNÍK FINANČNEJ SPRÁVY

§ 30
(1)

Príslušníkom finančnej správy sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona. ...

(2)

Príslušník finančnej správy plní úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov21) a medzinárodných ...

(3)

Príslušník finančnej správy môže byť ozbrojený príslušník finančnej správy podľa § 71 ods. 6 alebo neozbrojený ...

(4)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy tvoria ozbrojený zbor.

DRUHÝ DIEL
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

§ 31
(1)

Príslušník finančnej správy preukazuje svoju príslušnosť k finančnej správe služobným preukazom; ustanovenie ...

(2)

Príslušník finančnej správy je pri plnení úloh finančnej správy povinný dbať, aby v súvislosti s plnením ...

§ 32
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Príslušník finančnej správy je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie svojich ...

(3)

Príslušníka finančnej správy môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť ten, v koho záujme príslušník finančnej ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.92) ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa ...

Povinnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy v súvislosti so služobným zákrokom
§ 33
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pri výkone štátnej služby aj mimo výkonu štátnej služby ...

(2)

Služobný zákrok je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vykonať aj vtedy, ak je páchaný trestný ...

(3)

Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť ozbrojeného príslušníka ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pri plnení úloh finančnej správy spojenom so zásahom ...

§ 34
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné ...
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)

Ak ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v ...

(3)

Dôležitý záujem služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak ozbrojený príslušník finančnej správy vykonáva ...

a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením colných ...
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku ...
(4)

Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vykonať služobný ...

a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)

Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla ...

§ 35
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť výzvu zodpovedajúcu ...

(2)

Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku a možné následky ...

(3)

Každý je povinný poslúchnuť výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri vykonávaní služobného ...

§ 36
Osobitné ustanovenia o preukazovaní príslušnosti
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť ...

(2)

Príslušnosť k finančnej správe preukazuje ozbrojený príslušník finančnej správy

a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „finančná správa“.
(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje ...

(5)

Ústnym vyhlásením „finančná správa“ preukazuje ozbrojený príslušník finančnej správy svoju príslušnosť ...

(6)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k finančnej ...

(7)

V prípadoch uvedených v odseku 4 ozbrojený príslušník finančnej správy v občianskom odeve preukazuje ...

(8)

Ozbrojený príslušník finančnej správy pri preukazovaní príslušnosti k finančnej správe nesmie vydať ...

(9)

Zbraňou podľa odseku 4 a podľa § 45 sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším. ...

TRETÍ DIEL
OPRÁVNENIA OZBROJENÉHO PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

§ 37
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže ...

(2)

Poskytnutie vysvetlenia môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo ...

(3)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by tým porušil zákonom uloženú alebo uznanú ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa ...

(5)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo ...

(6)

Nárok na náhradu podľa odseku 5 treba uplatniť do ôsmich kalendárnych dní odo dňa, keď sa vyzvaná osoba ...

§ 38
Oprávnenie požadovať informácie

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže ...

§ 39
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, ...

(2)

Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka finančnej správy, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný ...
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3)

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, ozbrojený príslušník ...

(4)

Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 a ani nemôže hodnoverne ...

(5)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani ...

(6)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom ...

(7)

Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, ozbrojený príslušník finančnej správy o nej vyrozumie ...

(8)

O predvedení a odovzdaní osoby spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam.

§ 40
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať prehliadku osoby, ak je dôvodné podozrenie, ...

(2)

Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva ozbrojeného príslušníka finančnej správy na vydanie ...

(3)

Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri prehliadke ...

(4)

Ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať ...

(5)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný záznam. ...

§ 41
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh finančnej správy oprávnený zaistiť osobu,

a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život, ...
b)
pristihnutú pri páchaní konania, ktoré má znaky priestupku, alebo inom správnom delikte páchanom v súvislosti ...
c)
u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila daňové ...
d)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu uvedeného v § 9 ods. 2 písm. h) alebo trestného činu spáchaného ...
(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody zaistenia. ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní ...

(4)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy podľa odseku 3 neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní ...

(5)

Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych ...

(6)

O zaistení a odovzdaní osoby spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam.

§ 42
Oprávnenie na predvedenie osoby
(1)

Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa § 37 ods. 1 nevyhovie, môže ...

(2)

Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou predvedenou podľa odseku 1 spísaná bezodkladne.

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať osobu predvedenú podľa odseku 1 orgánom činným ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený predviesť osobu na žiadosť97) colného orgánu alebo ...

(5)

O predvedení ozbrojený príslušník finančnej správy vyhotoví úradný záznam, v ktorom uvedie meno a priezvisko, ...

§ 43
Oprávnenie použiť psa na pachové práce
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť ...

(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať ...

(3)

Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania ...

§ 44
Oprávnenie na zaistenie veci
(1)

Ak je dôvodné podozrenie, že tovar alebo vec súvisia s porušením colných predpisov, daňových predpisov ...

(2)

Kto má tovar alebo vec uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy ...

(3)

Ak tovar alebo vec uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich ozbrojený príslušník finančnej ...

(4)

Tovar alebo vec, ktoré boli vydané alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal alebo komu boli odňaté, ...

(5)

Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, ozbrojený príslušník finančnej správy ...

(6)

Ak orgán finančnej správy vydá rozhodnutie o zabezpečení veci alebo o zaistení tovaru alebo veci podľa ...

(7)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vrátiť predmet zaistenia príslušnému orgánu finančnej správy ...

(8)

Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, ozbrojený príslušník finančnej správy odovzdá predmet zaistenia ...

(9)

O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia ...

§ 45
Oprávnenie odňať zbraň
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný ...

(2)

Zbraň odňatú podľa odseku 1 je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vrátiť po skončení služobného ...

§ 46
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste

Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, ozbrojený príslušník finančnej správy ...

a)

po dobu nevyhnutne potrebnú na určené miesta nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali,

b)

po dobu nevyhnutne potrebnú zotrvali na určenom mieste.

§ 47
Oprávnenia na vstup na pozemky a do nebytových priestorov
(1)

Pri vykonávaní colného dohľadu alebo daňového dozoru, alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov ...

(2)

Pri vykonávaní colného dohľadu, daňového dozoru a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov alebo ...

(3)

Pri odhaľovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h) a pri pátraní po osobách, ktoré porušili ...

a)
vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových ...
b)
vstupovať do obydlia, ak slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom ...
§ 48
Oprávnenie na zastavenie osoby a dopravného prostriedku

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov47) ...

§ 49
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky
(1)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz ozbrojeného príslušníka finančnej správy a strpieť ...

(2)

Ak osoba, voči ktorej smeruje výkon oprávnení ozbrojeného príslušníka finančnej správy ustanovených ...

§ 50
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)

Určený ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať ...

(2)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy na účely odseku 1 písomne určuje vedúci orgánu finančnej správy, ...

(3)

Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa na určeného ozbrojeného príslušníka finančnej ...

§ 51
Oprávnenie na cezhraničné prenasledovanie

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonávať cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a ...

§ 52
Oprávnenia ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku ...

a)
preverovať oprávnenosť vstupu osôb do stráženého objektu a vyzvať ich, aby preukázali svoju totožnosť, ...
b)
nepovoliť vstup do stráženého objektu osobám, ktoré nepreukážu oprávnenosť vstupu do stráženého objektu, ...
c)
kontrolovať osoby vstupujúce do stráženého objektu technickými prostriedkami, či nemajú pri sebe zbraň ...
d)
povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, príslušníkovi ...
e)
vyzvať osobu, ktorá vstupuje do stráženého objektu alebo sa v ňom nachádza, aby sa pri dôvodnom podozrení, ...
(2)

Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde ...

§ 53
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku ...

(2)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, ...

(3)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý má dôvodné podozrenie, že v stráženom objekte bol spáchaný ...

§ 54
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly ozbrojeným príslušníkom finančnej správy

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy a osoby jemu blízkej, ...

§ 55
Oprávnenie požadovať pomoc

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený pri nebezpečenstve bezprostredného ohrozenia života ...

DRUHÁ HLAVA
DONUCOVACIE PROSTRIEDKY

§ 56
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť pri plnení úloh finančnej správy tieto donucovacie ...

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane,
j)
zásahová výbuška.
(2)

Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyče ...

(3)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný osobu, proti ...

(4)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje ozbrojený príslušník finančnej správy podľa ...

§ 57
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie ...
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky ...

a)
zaistil bezpečnosť seba alebo inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne ...
b)
zabránil výtržnosti, bitke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do ...
e)
zabránil úteku osoby, ktorá je predvádzaná alebo ktorá má byť zaistená alebo zadržaná.
(2)

Hmaty a chvaty sebaobrany je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť, aby predviedol, ...

§ 58
Použitie pút
(1)

Putá je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť

a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda iné ...
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb za podmienok ...
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými alebo zadržanými ...
(2)

Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak ...

§ 59
Použitie služobného psa
(1)

Služobného psa je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť

a)
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne ...
b)
na zabránenie výtržnosti, bitke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo ...
d)
na prenasledovanie osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná a ani na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť ...
e)
na donútenie ukrývajúcej sa osoby, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby.
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 ozbrojený príslušník finančnej správy používa služobného psa s náhubkom. ...

§ 60
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie ...
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného prostriedku ...

(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť zastavovací pás a iné prostriedky na násilné ...

a)
pokúsi o prechod štátnej hranice s použitím násilia,
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby, tovar, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovar, ...
c)
pokúsi o násilný vstup do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do objektu alebo na miesto, ...
(3)

Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky. ...

§ 61
Použitie zásahovej výbušky

Ozbrojený príslušník finančnej správy zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy je oprávnený použiť ...

§ 62
Použitie úderu strelnou zbraňou

Úder strelnou zbraňou je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť v nutnej obrane alebo ...

§ 63
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť, ...

a)
zaistil bezpečnosť seba alebo inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne ...
b)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, bitke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok v colnom ...
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do ...
e)
zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
zabránil prechodu štátnej hranice s použitím násilia.
§ 64
Použitie zbrane
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť zbraň iba

a)
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, ...
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
na zamedzenie úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu ...
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život ...
g)
na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje strážený objekt, objekt finančnej správy alebo objekt ...
h)
na zneškodnenie zvieraťa ohrozujúceho život alebo zdravie príslušníka finančnej správy alebo iných osôb, ...
i)
na prinútenie zastaviť v bezprostrednom priestore štátnej hranice dopravný prostriedok, ktorého vodič ...
(2)

Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.

(3)

Pred použitím zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, ...

(4)

Pri použití zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä ...

§ 65
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1)

Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:

a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
strelná zbraň s tlmičom hluku výstrelu,
c)
špeciálne upravené strelné zbrane.
(2)

Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa použijú primerane ustanovenia ...

Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov ozbrojeným príslušníkom finančnej správy v jednotke služobných zákrokov
§ 66
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky proti ...

(2)

O nasadení ozbrojených príslušníkov finančnej správy v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ ...

§ 67
(1)

Služobné zákroky ozbrojených príslušníkov finančnej správy v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú ...

(2)

O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní ...

(3)

Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 68
Hlásenie o použití zbrane

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť každé použitie ...

§ 69
Povinnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy po použití donucovacích prostriedkov
(1)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu ...

(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov alebo ...

(4)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy použije donucovacie prostriedky mimo miesta územného obvodu ...

§ 70
Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe staršej ako 60 rokov, osobe so zjavným telesným postihnutím ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY A PRÁVNE VZŤAHY SÚVISIACE SO VZNIKOM, ZMENOU A SKONČENÍM ...

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 71
(1)

Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona a osobitných predpisov27) a právne vzťahy s tým súvisiace, ...
b)
riadenie, organizácia a výkon profesijnej prípravy príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy s tým ...
c)
výkon duchovnej služby a pastoračnej služby105) a právne vzťahy s tým súvisiace.
(2)

Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere.

(3)

Služobný pomer podľa tohto zákona sa zakladá k štátu.

(4)

Funkciou sa na účely tohto zákona, okrem ustanovenia § 116 ods. 2, rozumie miesto s určenou náplňou ...

(5)

Názvy funkcií podľa charakteru vykonávaných činností ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. ...

(6)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený ...

(7)

Funkcie so zbraňou ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. Funkcie so zbraňou prezident určí ...

(8)

Funkcia prezidenta je funkciou bez zbrane.

(9)

Ak pôvodné určenie funkcie podľa odseku 7 za funkciu so zbraňou prezident zmení na funkciu bez zbrane ...

(10)

Neozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy iný než uvedený v ...

(11)

Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, časť obce alebo inak určené miesto, v ktorom ...

(12)

Na účely tejto časti zákona môže prezident vydať vnútorné predpisy, ktorými upraví podrobnosti vykonávania ...

§ 72
Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru a ...

(2)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby, úkony počas ...

(3)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov ...

§ 73
(1)

Na účely tohto zákona je nadriadeným minister a v ním vymedzenom rozsahu príslušník finančnej správy ...

(2)

Vo veciach služobného pomeru v mene štátu koná a rozhoduje a právne úkony robí nadriadený, ak § 271 ...

(3)

Príslušníkom finančnej správy ustanoveným do riadiacej funkcie je príslušník finančnej správy, ktorý ...

(4)

Rozsah konaní a právnych úkonov vo veciach služobného pomeru, v ktorých je príslušník finančnej správy ...

§ 74
(1)

Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje v nadväznosti na pôsobnosť orgánov finančnej ...

(2)

Návrh systemizácie pripravuje ministerstvo financií.

(3)

Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte ...

(4)

Minister na návrh prezidenta určí na základe systemizácie počet miest príslušníkov finančnej správy ...

(5)

Počet miest príslušníkov finančnej správy zaradených do platových tried na orgánoch finančnej správy ...

(6)

Obsadzovanie funkcií príslušníkov finančnej správy vo všetkých druhoch štátnej služby možno uskutočniť ...

a)
vytvorená podľa § 71 ods. 4 a
b)
voľná; to neplatí, ak ide o dočasné obsadenie funkcie, do ktorej je ustanovená príslušníčka finančnej ...
§ 75
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom (§ 204 ods. 6) pri vstupe do štátnej ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ...

(3)

Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého služobný ...

(4)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka finančnej správy postihovať alebo znevýhodňovať preto, ...

(5)

Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 príslušníkom finančnej správy sa považuje za ...

(6)

Na štátnu službu a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa použije ...

DRUHÁ HLAVA
DRUH, VZNIK A ZMENA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 76
Druhy štátnej služby

Druhy štátnej služby sú:

a)
prípravná štátna služba,
b)
stála štátna služba,
c)
dočasná štátna služba.
§ 77
Prípravná štátna služba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru sa príslušník finančnej správy zaradí do prípravnej štátnej služby ...

a)
je prijatý do dočasnej štátnej služby alebo
b)
spĺňa podmienky na zaradenie do stálej štátnej služby podľa § 78 ods. 3.
(2)

Prípravná štátna služba je prípravou na výkon stálej štátnej služby. V prípravnej štátnej službe príslušník ...

(3)

Počas trvania prípravnej štátnej služby je príslušník finančnej správy čakateľom. V tomto čase je príslušník ...

(4)

Do doby výkonu prípravnej štátnej služby sa započítava

a)
doba výkonu štátnej služby,
b)
doba štúdia na splnenie kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania,
c)
dovolenka na zotavenie,
d)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného ...
e)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky alebo ...
(5)

Trvanie prípravnej štátnej služby môže byť predĺžené najviac o jeden rok, ak počas nej príslušník finančnej ...

(6)

Prípravná štátna služba príslušníka finančnej správy, ktorý je podľa záveru schváleného služobného hodnotenia ...

§ 78
Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak odsek 3 a § 79 ods. 4 neustanovujú inak. ...

(2)

Príslušník finančnej správy sa zaradí do stálej štátnej služby, ak v prípravnej štátnej službe získal ...

(3)

Do stálej štátnej služby sa pri prijatí do služobného pomeru zaradí aj príslušník finančnej správy, ...

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, do ktorej má byť ustanovený, a
b)
pri poslednom služobnom hodnotení počas predchádzajúceho služobného pomeru bol hodnotený ako spôsobilý ...
(4)

Odsek 3 sa nepoužije, ak sa pri prijatí do služobného pomeru dočasne obsadzuje funkcia podľa § 79 ods. ...

§ 79
Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však na päť rokov, vykonávali ...

(2)

Dočasná štátna služba je určená aj na

a)
dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ktorí sú ...
b)
dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ktorí sú ...
c)
vykonávanie funkcie duchovného finančnej správy,
d)
vykonávanie funkcie prezidenta alebo viceprezidenta, ak bol do tejto funkcie ustanovený občan, ktorý ...
(3)

Pre príslušníka finančnej správy zaradeného do dočasnej štátnej služby sa kvalifikačný predpoklad profesijného ...

(4)

Príslušník finančnej správy, ktorý vykonával dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň troch rokov, okrem ...

(5)

Príslušník finančnej správy v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako príslušník finančnej ...

§ 80
Skúšobná doba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru sa určí skúšobná doba, najkratšie na 3 mesiace a najdlhšie na 12 mesiacov. ...

(2)

Do skúšobnej doby sa započítava doba prekážok vo výkone štátnej služby, pre ktoré príslušník finančnej ...

§ 81
Kvalifikačné predpoklady na funkciu
(1)

Kvalifikačné predpoklady na funkciu sú:

a)
kvalifikačný predpoklad vzdelania,
b)
kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania.
(2)

Ďalšie kvalifikačné predpoklady na jednotlivé funkcie môže ustanoviť vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. ...

(3)

Na funkciu prezidenta sa podmienka kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania nevzťahuje. Ďalšie ...

§ 82
Kvalifikačný predpoklad vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania je určený stupňom všeobecného vzdelania ustanoveným v prílohe č. 3 ...

(2)

Stupne všeobecného vzdelania sú:

a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,108)
b)
vyššie odborné vzdelanie,108)
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.109)
§ 83
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania je určený stupňom profesijného vzdelania ustanoveným ...

(2)

Stupňami profesijného vzdelania sú:

a)
základné profesijné vzdelanie,
b)
odborné profesijné vzdelanie.
(3)

Základným profesijným vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného kurzu a zloženie nižšej skúšky.

(4)

Odborným profesijným vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného kurzu a zloženie vyššej skúšky.

(5)

Kurzy a skúšky podľa odsekov 3 a 4 realizuje služobný úrad prostredníctvom akadémie finančnej správy. ...

(6)

Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, ustanoví

a)
formu, rozsah a obsah vzdelávania v kurzoch uvedených v odsekoch 3 a 4,
b)
skúšobný poriadok, ktorý ustanoví obsah skúšok uvedených v odsekoch 3 a 4, spôsob ich vykonania a spôsob ...
(7)

Pri príslušníkovi finančnej správy, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad odborného profesijného vzdelania, ...

Podmienky prijatia a prijímacie konanie
§ 84
(1)

Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý

a)
je bezúhonný,
b)
je spoľahlivý,
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad všeobecného vzdelania určený na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d)
je zdravotne a duševne spôsobilý na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
e)
ovláda štátny jazyk,110)
f)
ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 119 ods. ...
i)
nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.111)
(2)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý

a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,114)
b)
požíva omamné látky alebo psychotropné látky a prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich,115)
c)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru podľa tohto zákona prepustený z dôvodu, že
1.
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom ...
3.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu ...
d)
podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby.
(5)

Za iné skutočnosti nedávajúce záruku riadneho výkonu služby podľa odseku 4 písm. d) sa považuje najmä ...

(6)

Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. f) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.

(7)

Podmienky uvedené v odseku 1 musí príslušník finančnej správy spĺňať po celú dobu trvania služobného ...

(8)

Služobný úrad je oprávnený na účely prijatia do služobného pomeru spracúvať5) o občanovi tieto údaje: ...

a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
i)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
j)
miesto a čas základnej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore, Národnom ...
k)
vznesené obvinenie z trestného činu voči jeho osobe, právoplatné odsúdenie, právoplatné rozhodnutie ...
l)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
m)
závislosť od požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov,115) ...
n)
zdravotnú spôsobilosť,
o)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
p)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9)

Na účely podľa odseku 7 služobný úrad a nadriadený sú oprávnení spracúvať a uchovávať osobné údaje o ...

§ 85

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 84 ods. 4 písm. b) a d) sa občan podrobí aj psychofyziologickému ...

§ 86
(1)

Na zistenie zdravotnej spôsobilosti podľa § 84 ods. 1 písm. d) sa občan v prijímacom konaní na obsadenie ...

(2)

V prijímacom konaní na obsadenie funkcie so zbraňou sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu na zistenie ...

(3)

Zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár ...

(4)

Duševná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou sa v prijímacom konaní posudzuje psychologickým vyšetrením ...

(5)

Za telesne spôsobilého na výkon funkcie so zbraňou sa považuje občan, ktorý spĺňa požiadavky na fyzickú ...

§ 87
(1)

Prijímacie konanie sa začína vyhlásením výberového konania na obsadenie funkcie, ktorá je v čase vyhlásenia ...

(2)

Výberové konanie môže služobný úrad vyhlásiť aj na obsadenie funkcie, ktorá v čase vyhlásenia výberového ...

a)
je zo všetkých okolností zrejmé, že sa služobný pomer príslušníka finančnej správy vykonávajúceho štátnu ...
b)
ide o výberové konanie na dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka ...
(3)

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad na portáli finančnej správy alebo vo verejnosti všeobecne prístupných ...

a)
označenie orgánu finančnej správy, v ktorom sa funkcia obsadzuje,
b)
druh štátnej služby,
c)
obsadzovanú funkciu,
d)
údaj, či ide o funkciu so zbraňou,
e)
označenie organizačného útvaru,
f)
platovú triedu,
g)
kvalifikačné predpoklady,
h)
požiadavku na splnenie všeobecných, prípadne odborných vedomostí,
i)
stupeň znalosti cudzieho jazyka, ak sa jeho ovládanie vyžaduje na výkon obsadzovanej funkcie,
j)
informáciu o tom, či sa na obsadzovanej funkcii vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...
k)
zoznam požadovaných dokladov,
l)
termín a miesto na podanie písomnej žiadosti o prijatie do služobného pomeru (ďalej len „žiadosť o prijatie“) ...
(4)

Vo výberovom konaní sa overujú všeobecné vedomosti občana, ovládanie štátneho jazyka, schopnosti a osobnostné ...

(5)

Na základe výsledkov výberového konania sa určí poradie, ktoré je záväzné. Právo na obsadenie funkcie ...

(6)

V prijímacom konaní občan podľa odseku 5 alebo odseku 10 predloží žiadosť o prijatie a

a)
životopis,
b)
osobný dotazník s uvedením údajov podľa § 84 ods. 8 písm. a) až j),
c)
občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci štátnu príslušnosť,
d)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 84 ods. 1 písm. f) až i),
e)
doklad o dosiahnutom vzdelaní.
(7)

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného ...

(8)

Prijímacie konanie sa vo vzťahu k občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie, skončí

a)
späťvzatím žiadosti o prijatie,
b)
oznámením o neprijatí občana do služobného pomeru,
c)
smrťou občana alebo
d)
právoplatnosťou rozhodnutia o prijatí občana do služobného pomeru.
(9)

Ak sa skončí prijímacie konanie podľa odseku 8 písm. a) až c), rozhodnutie sa nevydáva. Skutočnosť podľa ...

(10)

Prijímacie konanie na obsadenie funkcie duchovného finančnej správy sa začína doručením písomného stanoviska ...

(11)

Podrobnosti o prijímacom konaní, jeho priebehu, spôsobe overovania vedomostí, schopností a osobnostných ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na prijatie občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie prezidenta ...

§ 88
Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ...

(2)

Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je ustanovený, s uvedením platovej triedy, údaja, či ide o funkciu so zbraňou, a ...
e)
miesto výkonu štátnej služby,
f)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný, ak je funkcia, do ktorej je príslušník finančnej správy zaradený, ...
g)
pridelené osobné číslo,
h)
údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,
i)
dĺžku skúšobnej doby,
j)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak je občan prijímaný do dočasnej štátnej služby, a
k)
dĺžku základného času služby v týždni podľa § 137.
(3)

Ak občan nemôže nastúpiť na výkon štátnej služby z dôvodu, že deň vzniku služobného pomeru pripadol ...

(4)

Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou.

§ 89
Služobná prísaha
(1)

Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka finančnej správy skladá pred nadriadeným služobnú prísahu, ...

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Pri vykonávaní štátnej služby budem dodržiavať Ústavu Slovenskej ...

(2)

Zloženie služobnej prísahy potvrdí príslušník finančnej správy svojím podpisom.

§ 90
Osobný spis
(1)

Písomnosti týkajúce sa služobného pomeru príslušníka finančnej správy sa zakladajú do jeho osobného ...

(2)

Údaje vo veciach služobného pomeru môže služobný úrad spracúvať aj v elektronickej podobe. Súčasťou ...

(3)

Príslušník finančnej správy má právo nazerať do osobného spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať ...

(4)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o príslušníkovi finančnej správy len s jeho písomným súhlasom, ...

§ 91
Služobný preukaz a služobný odznak
(1)

Príslušníkovi finančnej správy pri vzniku služobného pomeru vystaví služobný úrad služobný preukaz a ...

(2)

Vzor služobného preukazu a služobného odznaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 92
Príbuzenské a iné obdobné vzťahy príslušníkov finančnej správy
(1)

Príslušníci finančnej správy, ktorí sú blízkymi osobami, sa nesmú zaradiť do štátnej služby tak, aby ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku ...

§ 93
Služobná rovnošata
(1)

Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť k finančnej správe ...

(2)

Príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, ak odseky 4 a 5 neustanovujú ...

(3)

Bývalý ozbrojený príslušník finančnej správy môže nosiť služobnú rovnošatu po skončení služobného pomeru ...

(4)

Funkcie so zbraňou, v ktorých sa štátna služba vykonáva v služobnej rovnošate striedavo s občianskym ...

(5)

Ak je ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane, ktorú prezident určil ...

(6)

Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(7)

Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, ustanoví, ktorý príslušník finančnej správy môže na služobnej ...

§ 94
Hodnosti
(1)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnosť.

(2)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak § 97 ods. 5 neustanovuje ...

a) práporčíckej hodnosti 1. strážmajster dva roky, 2. nadstrážmajster tri roky, 3. podpráporčík ...

(3)

Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(4)

Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba trvania služobného pomeru okrem doby

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nebol doplatený ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre úraz alebo chorobu, počas ktorej má ozbrojený príslušník ...
e)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 116 ods. 2 až 4,
f)
na ktorú bolo ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti ...
g)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni ...
h)
rodičovskej dovolenky podľa § 226 ods. 2,
i)
počas ktorej bol príslušník finančnej správy neozbrojeným príslušníkom finančnej správy.
§ 95
Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

a) nadporučíka 3 roky, b) kapitána 6 rokov, c) majora 10 rokov, d) podplukovníka 15 rokov, e) ...

(1)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné ...

(2)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, je pri prijatí do ...

(3)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je pri prijatí do ...

(4)

Doba výkonu odborných činností alebo doba trvania doterajšieho pomeru podľa odseku 3 je na vymenovanie ...

§ 96
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona ako ozbrojený ...

(2)

Odsek 1 sa použije primerane aj na ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý sa po ustanovení ...

§ 97
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto ...

a)
je ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než ktorú skutočne má,
b)
od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v ...
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad príslušného profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti.
(2)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy úplné stredné vzdelanie, má nárok na povýšenie podľa odseku ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ak získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného pomeru, ...

a)
podporučíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
b)
poručíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5)

Ak bol ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná nižšia hodnosť ...

(6)

Ustanovenia odseku 1 písm. c) a odseku 3 sa neuplatnia, ak je ozbrojený príslušník finančnej správy ...

§ 98
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti
(1)

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti je

a)
pre práporčícke hodnosti základné profesijné vzdelanie,
b)
pre dôstojnícke hodnosti odborné profesijné vzdelanie.
(2)

Minister na návrh prezidenta určí najvyššiu dosiahnuteľnú hodnosť pre jednotlivé funkcie.

§ 99
(1)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy do hodnosti okrem hodnosti generála vymenúva a povyšuje nadriadený. ...

(2)

Návrh na vymenovanie ozbrojeného príslušníka finančnej správy do hodnosti generála predkladá prezidentovi ...

§ 100
Prepožičanie hodnosti
(1)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy zaradenému v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej ...

(2)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok ...

(3)

Hodnosť prepožičiava ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nadriadený.

§ 101
Služobné hodnotenie
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru príslušníkov ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)
znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a ich uplatňovanie vo výkone štátnej služby,
b)
znalosti vnútorných predpisov, s ktorými bol príslušník finančnej správy preukázateľne oboznámený,
c)
výkon štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností príslušníka finančnej správy pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
splnenie kvalifikačných predpokladov na funkciu,
f)
bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušníka finančnej správy podľa § 84 ods. 3 a 4,
g)
spôsobilosť príslušníka finančnej správy na ďalší výkon funkcie alebo výkon štátnej služby.
(3)

Príslušník finančnej správy je služobne hodnotený za čas, ktorý uplynul od schválenia predchádzajúceho ...

(4)

V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že príslušník finančnej správy je

a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
b)
nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
c)
spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený,
1.
s vplyvom na osobný príplatok alebo osobný plat,
2.
bez vplyvu na osobný príplatok alebo osobný plat,
d)
nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený, a spôsobilý vykonávať inú, menej náročnú funkciu, ...
e)
nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.
(5)

Služobné hodnotenie sa vykoná najmenej raz za rok.

(6)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na zistenie spôsobilosti príslušníka finančnej správy na zaradenie ...
b)
ak príslušník finančnej správy zaradený v dočasnej štátnej službe pred jej skončením požiada o zaradenie ...
c)
po uplynutí skúšobnej doby,
d)
keď dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti príslušníka finančnej správy na výkon funkcie.
§ 102
(1)

Služobné hodnotenie spracúva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného príslušníka ...

(2)

Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného príslušníka finančnej správy aspoň za posledných ...

(3)

Postup a podrobnosti o vykonávaní služobného hodnotenia ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. ...

§ 103
(1)

Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi príslušníka finančnej správy so schváleným služobným hodnotením ...

(2)

Príslušník finančnej správy je oprávnený po oboznámení sa so služobným hodnotením robiť si z podkladov ...

§ 104
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného hodnotenia. ...

(2)

Na kontrolu plnenia záverov schváleného služobného hodnotenia môže bezprostredne nadriadený vykonať ...

§ 105
Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie
(1)

Príslušník finančnej správy sa ustanoví do voľnej funkcie, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. Príslušník ...

(2)

Do riadiacej funkcie môže byť ustanovený príslušník finančnej správy, ktorý je zaradený v stálej štátnej ...

(3)

Príslušníka finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie nadriadený. Duchovného finančnej ...

(4)

Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister; minister môže odvolať ...

(5)

Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy ustanovuje ...

(6)

Z riadiacej funkcie okrem funkcie viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj prezident. ...

(7)

Po ustanovení príslušníka finančnej správy do funkcie mu bezprostredne nadriadený písomne určí opis ...

(8)

Príslušník finančnej správy môže byť ustanovený aj do funkcie, ktorá je obsadená, ak ide o funkciu, ...

§ 106
Určenie za vyšetrovateľa
(1)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy určuje za vyšetrovateľa minister.

(2)

Za vyšetrovateľa možno určiť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie ...

(3)

Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa výnimočne určiť aj ozbrojeného príslušníka finančnej ...

(4)

Do funkcie vyšetrovateľa čakateľa môže byť ustanovený ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý má ...

(5)

Ozbrojený príslušník finančnej správy ako vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax v štátnej službe ...

(6)

Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu čakateľskej praxe, v ktorom nadriadený určí ...

(7)

Vyšetrovateľa čakateľa hodnotí počas trvania čakateľskej praxe a pred vykonaním záverečnej vyšetrovateľskej ...

(8)

Záverečnú vyšetrovateľskú skúšku vykoná vyšetrovateľ čakateľ pred skúšobnou komisiou.

(9)

Podrobnosti o čakateľskej praxi a jej vykonaní, záverečnej vyšetrovateľskej skúške, zložení skúšobnej ...

(10)

Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie.

(11)

Nadriadený alebo ním poverený školiteľ môže poveriť vyšetrovateľa čakateľa, aby vo vyšetrovaní vykonával ...

a)
vybavenie dožiadania okrem dožiadania v styku s cudzinou a dožiadania výsluchu obvineného,
b)
vyžiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,
c)
výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie, ...
d)
vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej vyšetrovateľom a vykonanie opatrenia súvisiaceho ...
e)
kontrola korešpondencie obvineného vo väzbe podľa osobitného predpisu,122)
f)
ďalšie úkony pre vyšetrovateľa, ktoré zabezpečujú priebeh vyšetrovania, najmä predvolanie procesnej ...
(12)

Nadriadený môže určiť, na ktorých činnostiach vykonávaných vyšetrovateľom v trestnom konaní vrátane ...

(13)

Prax vyššieho súdneho úradníka, čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, súde, v advokácii alebo Policajnom ...

§ 107
Prevedenie a preloženie
(1)

Príslušník finančnej správy sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby a na ...

a)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,
b)
funkcia bez zbrane bola určená za funkciu so zbraňou,
c)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie,
d)
nie je duševne spôsobilý na výkon doterajšej funkcie so zbraňou,
e)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje ...
f)
podľa záveru služobného hodnotenia je nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a spôsobilý vykonávať ...
g)
v dôsledku právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti alebo disciplinárneho opatrenia zákazu činnosti ...
h)
bol odvolaný z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu podľa § 105 ods. 4,
i)
je blízkou osobou nadriadenému alebo inému príslušníkovi finančnej správy alebo podlieha jeho pokladničnej ...
j)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,
k)
nesplnil ďalšie predpoklady podľa § 81 ods. 2,
l)
sa má do tejto funkcie ustanoviť podľa § 226 ods. 6 prvej vety príslušník finančnej správy alebo príslušníčka ...
m)
bol do funkcie ustanovený podľa § 105 ods. 8 a príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej ...
(2)

Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia ...

a)
nevytvorila sa nová funkcia,
b)
vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo
c)
vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností na inom orgáne finančnej správy alebo v inom mieste ...
(3)

Určenie funkcie bez zbrane za funkciu so zbraňou sa považuje za zrušenie doterajšej funkcie a vytvorenie ...

(4)

Príslušník finančnej správy môže byť prevedený alebo preložený aj na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným ...

(5)

Ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie so zbraňou, ktorý písomne požiada o vykonávanie ...

(6)

Príslušníka finančnej správy, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,126) možno aj bez ...

(7)

Podrobnosti o preložení podľa odseku 6 ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.

(8)

Neozbrojeného príslušníka finančnej správy možno previesť na funkciu so zbraňou alebo preložiť na funkciu ...

(9)

Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže príslušník finančnej správy svoju žiadosť ...

(10)

Prevedenie alebo preloženie sa vykoná odvolaním príslušníka finančnej správy z doterajšej funkcie a ...

(11)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol prevedený alebo preložený podľa odseku 1 písm. a) až c), patrí ...

§ 108

Ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane, ktorý písomne požiada o vykonávanie ...

§ 109
Prevelenie
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy môže byť prevelený i bez jeho súhlasu na výkon štátnej služby ...

(2)

Ozbrojený príslušník môže byť prevelený i do iného miesta výkonu štátnej služby. V takom prípade mu ...

§ 110
Služobná cesta
(1)

Príslušník finančnej správy môže byť vyslaný na služobnú cestu do iného miesta, ako je miesto jeho výkonu ...

(2)

Nadriadený, ktorý vysiela príslušníka finančnej správy na služobnú cestu, určí miesto nástupu a miesto ...

(3)

Príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na služobnú cestu, a to i v dňoch nepretržitého odpočinku ...

(4)

Zahraničnou služobnou cestou sa rozumie služobná cesta zo Slovenskej republiky do zahraničia, doba plnenia ...

(5)

Dobou nástupu a dobou skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona považuje čas skutočného odchodu ...

(6)

Časom výkonu štátnej služby na služobnej ceste je čas,

a)
v ktorom príslušník finančnej správy plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie alebo plní úlohy spoločného ...
b)
ktorý patrí do dĺžky základného času služby príslušníka finančnej správy v tomto dni, ak bez svojho ...
§ 111

Príslušníka finančnej správy možno vyslať na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu na získanie ...

§ 112
Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
(1)

Príslušníka finančnej správy v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, ...

a)
zastupovaním príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii počas jeho neprítomnosti, ak zastupovanie ...
b)
výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.
(2)

Príslušníka finančnej správy možno poveriť podľa odseku 1, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na ...

(3)

Zastupovaním ozbrojeného príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii so zbraňou alebo výkonom takejto ...

Záloha
§ 113
Zaradenie do zálohy
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu a ani inú funkciu z dôvodov uvedených ...

(2)

Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na príslušníkov finančnej správy, ktorí z ...

(3)

Na príslušníka finančnej správy, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, ...

(4)

Ustanovujú sa tieto zálohy:

a)
činná záloha,
b)
záloha pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy,
c)
neplatená záloha.
(5)

Príslušník finančnej správy sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak § 115 ods. 3 a 4 neustanovuje ...

(6)

Ak pominú dôvody, pre ktoré bol príslušník finančnej správy zaradený do zálohy, ustanoví sa do funkcie ...

(7)

Podrobnosti o zaraďovaní do záloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 114
(1)

Do činnej zálohy sa zaradí príslušník finančnej správy, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na výkon ...

(2)

Pri zaradení do činnej zálohy sa príslušník finančnej správy ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto ...

§ 115
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí príslušník finančnej správy ...

a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest príslušníkov finančnej správy schválených vládou nie je voľná ...
b)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie a nie je v štátnej službe voľná ...
c)
jeho doterajšia funkcia bez zbrane bola určená za funkciu so zbraňou a nemožno ho previesť alebo preložiť ...
d)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie a nemožno ho previesť alebo preložiť ...
e)
ozbrojený príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou a nemožno ...
f)
je osobou blízkou nadriadenému alebo inému príslušníkovi finančnej správy a podlieha jeho pokladničnej ...
g)
bol odvolaný z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu podľa § 105 ods. 4 a nemožno ho previesť alebo ...
h)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje ...
i)
bol do funkcie ustanovený podľa § 105 ods. 8 a príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej ...
(2)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odseku 1 sa príslušník finančnej ...

(3)

Zaradenie neozbrojeného príslušníka finančnej správy do zálohy podľa odseku 1 písm. a) môže trvať najdlhšie ...

(4)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj tehotná príslušníčka ...

(5)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy má príslušník finančnej ...

(6)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj príslušník finančnej ...

(7)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odseku 6 má ...

(8)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy nemožno zaradiť príslušníka finančnej ...

(9)

Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je príslušník finančnej správy zaradený do zálohy pre prechodne ...

§ 116
(1)

Do neplatenej zálohy sa zaraďujú príslušníci finančnej správy, ktorým

a)
bolo udelené služobné voľno bez nároku na služobný plat na dobu dlhšiu ako dva mesiace,
b)
bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 2,
c)
bol prerušený výkon funkcie podľa odsekov 2 a 3 alebo odseku 4.
(2)

Výkon funkcie príslušníka finančnej správy sa prerušuje na čas výkonu funkcie

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády,
d)
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy,130)
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
guvernéra Národnej banky Slovenska, viceguvernéra Národnej banky Slovenska alebo iného člena bankovej ...
i)
štátneho tajomníka ministerstva,
j)
generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ministerstvo,
k)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
l)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
m)
volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy,
n)
verejného ochrancu práv,
o)
dlhodobo uvoľneného na plnenie úloh v odborových orgánoch,
p)
vedúceho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
(3)

Výkon funkcie príslušníka finančnej správy sa prerušuje aj na čas, keď príslušník finančnej správy nasleduje ...

(4)

Výkon funkcie príslušníka finančnej správy možno prerušiť počas jeho účasti na projekte rozvojovej spolupráce ...

(5)

Na príslušníka finančnej správy zaradeného do neplatenej zálohy sa primerane vzťahuje ustanovenie § ...

§ 117
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Ak sa príslušník finančnej správy stane dôvodne podozrivým, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým ...

(2)

Príslušníka finančnej správy možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne potrebnú ...

(3)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby duchovného finančnej správy alebo jeho predĺženie sa vykoná ...

(4)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, má odo dňa dočasného ...

(5)

Služobný plat podľa odseku 4 nesmie byť nižší ako suma životného minima podľa osobitného predpisu.132) ...

(6)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa príslušníkovi finančnej správy rozdiel, ...

a)
bolo konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý bol právoplatne ...
b)
trestné stíhanie konania, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, nebolo právoplatne ...
c)
bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného pomeru ...
d)
bol uvoľnený zo služobného pomeru a dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nezanikli.
(7)

Ak ide o prípad podľa odseku 6 písm. b), príslušníkovi finančnej správy sa rozdiel, o ktorý bol jeho ...

(8)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa príslušníkovi finančnej správy dočasne odoberie ...

(9)

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol príslušník finančnej správy dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, ...

(10)

Nadriadený nariadi príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, ...

(11)

Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení príslušníka finančnej správy, ktorý bol v čase skončenia služobného ...

TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 118
Služobná disciplína
(1)

Služobná disciplína príslušníkov finančnej správy spočíva v dôslednom a svedomitom plnení služobných ...

(2)

Služobnými povinnosťami príslušníkov finančnej správy sú ich povinnosti pri výkone štátnej služby ustanovené ...

(3)

Etický kódex príslušníka finančnej správy ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.

§ 119
Základné práva a povinnosti príslušníka finančnej správy
(1)

Príslušník finančnej správy má právo

a)
na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
na platové náležitosti podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie,
d)
podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého ...
(2)

Príslušník finančnej správy je povinný

a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas,
c)
bezodkladne oznámiť bezprostredne nadriadenému okolnosti, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej ...
d)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak konať, ak mu ...
e)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť finančnej správy alebo ohroziť dôveru k finančnej ...
f)
vykonávať štátnu službu nestranne,
g)
poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich ...
h)
plne využívať čas služby a dodržiavať stanovený základný čas služby v týždni, prípadne kratší čas služby ...
i)
byť pri výkone štátnej služby ustrojený, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, a dbať o náležitú ...
j)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému príbuzenské vzťahy podľa § 92, ktoré vznikli počas trvania ...
k)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojej strelnej zbrane pridelenej ...
l)
podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanovia osobitné predpisy117) alebo ...
m)
podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných látok alebo psychotropných ...
n)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a ...
o)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti a rozsudky, ktorými súd ...
p)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré mu boli ...
q)
účelne využívať služby, ktoré mu boli sprístupnené,
r)
preukázať nadriadenému, že si riadne plní svoje študijné povinnosti v štúdiu pri výkone štátnej služby, ...
s)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby ...
t)
zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať ...
u)
podrobiť sa lekárskej prehliadke alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej alebo duševnej ...
v)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä ...
w)
oznámiť sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že jeho spôsobilosť na právne úkony ...
x)
oznámiť bezodkladne akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov,
y)
oznámiť bezodkladne všetky zmeny, ktoré sa týkajú služobného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu ...
z)
oznámiť priznanie dôchodku podľa osobitného predpisu,111)
aa)
oznámiť dôvody na pozbavenie príslušníka finančnej správy výkonu štátnej služby podľa § 117 a výsledok ...
ab)
oznámiť stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie majetku v správe služobného úradu.
(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je okrem povinností podľa odseku 2 povinný podrobiť sa aj lekárskej ...

(4)

Príslušník finančnej správy je povinný plniť úlohy uložené pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne ...

(5)

Ak sa neozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že príkaz jeho nadriadeného je v rozpore so ...

(6)

Ak sa ozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že rozkaz jeho nadriadeného je v rozpore so všeobecne ...

(7)

Príslušník finančnej správy je povinný odoprieť splnenie príkazu alebo rozkazu, ak by jeho splnením ...

(8)

Príslušník finančnej správy nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia. Príslušník ...

(9)

Príslušník finančnej správy nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, sprostredkúvať ...

(10)

Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 9 sa nevzťahuje na výkon lekárskej služby prvej pomoci v ...

§ 120
Psychologické vyšetrenie príslušníka finančnej správy
(1)

Nadriadený môže počas trvania služobného pomeru nariadiť psychologické vyšetrenie príslušníka finančnej ...

a)
štátnej služby,
b)
funkcie so zbraňou, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
(2)

Psychologické vyšetrenie podľa odseku 1 vykoná psychológ určený služobným úradom.

(3)

Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. a) vyplýva, že príslušník finančnej správy ...

(4)

Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. b) vyplýva, že ozbrojený príslušník finančnej ...

(5)

Súčasťou psychologického vyšetrenia na overenie duševnej spôsobilosti na výkon funkcie so zbraňou a ...

(6)

Na účely konania vo veciach služobného pomeru sa pri posudzovaní duševnej spôsobilosti príslušníka finančnej ...

a)
na závery psychologického vyšetrenia podľa odseku 1, ak príslušník finančnej správy v lehote podľa odseku ...
b)
na závery opakovaného psychologického vyšetrenia.
§ 121
Previerka spoľahlivosti
(1)

Previerkou spoľahlivosti sa zisťuje spoľahlivosť príslušníka finančnej správy podľa § 84 ods. 4 písm. ...

(2)

Podkladom na vykonanie previerky spoľahlivosti sú najmä informácie získané z operatívno-pátracej činnosti ...

(3)

Previerka spoľahlivosti pozostáva z vyplnenia dotazníka preverovaným príslušníkom finančnej správy a ...

(4)

Previerka spoľahlivosti sa vykoná, ak tak určí prezident alebo minister. Previerku spoľahlivosti vykonáva ...

(5)

Podrobnosti o obsahu dotazníka, spôsobe jeho vyplnenia a vyhodnotenia a o priebehu a spôsobe vyhodnotenia ...

(6)

Pohovor s preverovaným príslušníkom finančnej správy sa vykoná, ak na základe vyhodnoteného dotazníka ...

(7)

Pohovor s preverovaným príslušníkom finančnej správy vykoná poverený príslušník finančnej správy tak, ...

(8)

Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa ako súčasť pohovoru uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia ...

(9)

Súčasťou pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti uskutočnené na žiadosť preverovaného ...

(10)

Závery z previerky spoľahlivosti vydáva rozhodnutím nadriadený. Závery z previerky spoľahlivosti sa ...

(11)

O odvolaní proti záverom z previerky spoľahlivosti rozhoduje prezident. Ak je preverovaným príslušníkom ...

§ 122
Previerka dodržiavania služobnej disciplíny
(1)

Poverený príslušník finančnej správy je oprávnený na účely predchádzania, zamedzovania a odhaľovania ...

(2)

Previerka podľa odseku 1 spočíva v navodení situácie, ktorú je preverovaný príslušník finančnej správy ...

(3)

Vykonávaním previerky podľa odseku 1 nesmie dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu alebo poškodeniu majetku, ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti povereného príslušníka finančnej správy môže situáciu podľa odseku 2 navodiť ...

(5)

Poverený príslušník finančnej správy alebo iná osoba uvedená v odseku 4 nesmie pri previerke podľa odseku ...

(6)

Priebeh previerky podľa odseku 1 sa dokumentuje obrazovým, zvukovým alebo zvukovoobrazovým záznamom. ...

(7)

Ak je pri vykonaní previerky podľa odseku 1 odhalené a zadokumentované protiprávne konanie príslušníka ...

§ 123
Majetkové priznanie
(1)

Príslušník finančnej správy je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery ...

a)
do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej ministrom.
(2)

Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Za nehnuteľný majetok podľa odseku 2 písm. a) sa považujú ...

(4)

V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného pomeru. ...

(5)

Majetkové priznanie podľa odseku 1 odovzdáva príslušník finančnej správy nadriadenému, ktorý ho ustanovuje ...

(6)

Ak príslušník finančnej správy nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie ...

(7)

Ak má nadriadený podľa odseku 5 odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených ...

(8)

Ak sa majetkové pomery príslušníka finančnej správy od podania posledného majetkového priznania nezmenili, ...

(9)

Za porušenie služobnej disciplíny sa považuje, ak príslušník finančnej správy

a)
nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo
b)
úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení ...
c)
nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku ...
(10)

Podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia majetkového priznania, mieste uloženia a ďalšie skutočnosti ustanoví ...

§ 124
Základné povinnosti nadriadeného

Nadriadený je povinný

a)
organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených príslušníkov finančnej ...
b)
zabezpečovať, aby príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby vyškolení,
c)
zabezpečovať, aby ozbrojení príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby odborne vycvičení, ...
d)
odmeňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania ...
e)
vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a viesť podriadených príslušníkov finančnej ...
f)
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
g)
zabezpečovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov spojených s výkonom štátnej ...
h)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
§ 125
Disciplinárna právomoc
(1)

Nadriadení môžu v rozsahu svojej právomoci udeľovať podriadeným príslušníkom finančnej správy disciplinárne ...

(2)

Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči duchovnému finančnej správy uplatniť len po predchádzajúcom ...

§ 126
Disciplinárna odmena
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti,
d)
vyznamenanie.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, ...

(3)

Peňažný dar možno príslušníkovi finančnej správy udeliť najviac do výšky dvojnásobku služobného platu. ...

(4)

Mimoriadne povýšiť možno len ozbrojeného príslušníka finančnej správy. Na mimoriadne povýšenie do vyššej ...

(5)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života ...

(6)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister ...

(7)

Vyznamenania zriaďuje minister. Udeľovanie vyznamenaní ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. ...

§ 127
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie služobných povinností príslušníka finančnej správy, ...

(2)

Podľa tohto zákona sa prejedná aj priestupok spáchaný príslušníkom finančnej správy, ak osobitný zákon141) ...

§ 128
Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnym opatrením je

a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,
c)
zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,
d)
zákaz činnosti,
e)
prepadnutie veci.
§ 129
Výčitka

Ak postačí na nápravu príslušníka finančnej správy a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení
§ 130
(1)

Za disciplinárne previnenie možno príslušníkovi finančnej správy uložiť len jedno z disciplinárnych ...

(2)

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť ozbrojenému príslušníkovi finančnej ...

(3)

Za priestupok možno príslušníkovi finančnej správy uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 128 písm. ...

(4)

Disciplinárne opatrenia zákazu činnosti a prepadnutia veci možno uložiť len za podmienok ustanovených ...

(5)

Disciplinárnym opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu štátnej služby príslušníka finančnej ...

(6)

Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj vtedy, ...

§ 131
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Príslušníkovi ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, okolnosti, ...

(3)

O viacerých disciplinárnych previneniach a priestupkoch, o ktorých sa nadriadený dozvie pred vydaním ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia nie je príslušník finančnej správy zbavený povinnosti nahradiť škodu, ...

§ 132

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie v lehote jedného roka odo dňa, keď ...

§ 133
(1)

Priestupok možno prerokovať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku. ...

(2)

Za priestupok ublíženia na cti alebo priestupok na úseku práva na prístup k informáciám môže byť uložené ...

(3)

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí nadriadený, ...

(4)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.

(5)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; ...

§ 134
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol príslušník finančnej správy za ten istý skutok už právoplatne ...

(2)

Disciplinárne opatrenie za priestupok nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia. ...

(3)

Minister môže nariadiť, aby sa neprejednali disciplinárne previnenia, upustilo sa od výkonu disciplinárnych ...

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie nevylučuje skončenie služobného pomeru ...

§ 135
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne ...

(2)

Nadriadený môže aj pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 rozhodnúť o zahladení vykonaného disciplinárneho ...

§ 136
Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia a ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ČAS SLUŽBY, DOVOLENKA A ČAS ODPOČINKU

§ 137
Dĺžka základného času služby v týždni
(1)

Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2)

Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, ...

(3)

Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky.

(4)

Deň, keď príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý ...

(5)

Nadriadený môže určiť príslušníkovi finančnej správy kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne ...

§ 138
Rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku ...

(2)

O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak príslušník finančnej správy vykonáva ...

(3)

O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby rozvrhnutý ...

(4)

O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje prezident; prezident určí začiatok ...

(5)

Výnimku nad rámec času ustanoveného podľa odseku 4 pri špecifických činnostiach ustanoví vnútorný predpis, ...

(6)

Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok ...

(7)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. ...

(8)

Nadriadený môže príslušníkom finančnej správy, ktorých základný čas služby v týždni je rovnomerne rozvrhnutý, ...

(9)

Pružný čas služby môže byť určený všetkým príslušníkom finančnej správy na pracovisku alebo jednotlivým ...

(10)

Pružný čas služby možno upraviť ako

a)
pružný denný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok času služby v jednotlivých ...
b)
pružný týždenný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok a koniec služby v jednotlivých ...
c)
pružný mesačný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok a koniec služby v jednotlivých ...
(11)

Nadriadený, ktorý určil pružný čas služby, určí povinný čas služby v týždni v rozsahu najmenej piatich ...

(12)

Nadriadený môže, ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo ...

(13)

Prekážky v štátnej službe na strane príslušníka finančnej správy sa pri uplatnení pružného času služby ...

§ 139
Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami a v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal príslušník finančnej správy medzi koncom jednej ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný ...

§ 140
Prestávky v službe
(1)

Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy, ktorého zmena je dlhšia ako šesť ...

(2)

Do základného času služby v týždni sa započítava

a)
prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby v týždni ...
b)
dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút, ak je dĺžka zmeny najmenej 12 hodín.
(3)

Prestávka na odpočinok a jedenie sa neposkytuje na začiatku a konci služby.

§ 141
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni a služba vykonávaná v deň nepretržitého odpočinku ...
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, príslušník finančnej správy je povinný vykonávať službu ...

(2)

Za štátnu službu, ktorá je vykonávaná v dôležitom záujme, sa považuje činnosť, ktorú vzhľadom na jej ...

(3)

Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni pri pružnom služobnom čase je služba vykonávaná príslušníkom ...

(4)

Pri štátnej službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi dvoma ...

§ 142

Ak tomu nebráni naliehavý záujem služobného úradu súvisiaci s výkonom štátnej služby, nadriadený poskytne ...

§ 143
Služobná pohotovosť
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno príslušníkovi finančnej správy písomne nariadiť ...

a)
v mieste jeho výkonu štátnej služby,
b)
v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, alebo
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(2)

Maximálna dĺžka služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby je 48 hodín v týždni. Mimo miesta ...

(3)

Pri nariadení služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby musí byť vymedzený priestor na odpočinok. ...

(4)

Podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.

(5)

Služobnú pohotovosť nemožno nariadiť na čas čerpania dovolenky, počas dočasnej neschopnosti na výkon ...

Dovolenka na zotavenie
§ 144
Dĺžka dovolenky

Základná výmera dovolenky príslušníka finančnej správy je šesť týždňov v kalendárnom roku.

§ 145
Vznik nároku na dovolenku
(1)

Príslušník finančnej správy má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roka ...

(2)

Ak príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka, patrí mu pomerná ...

(3)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom ...

§ 146
Čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku

Ako čas výkonu štátnej služby sa pre vznik nároku na dovolenku posudzuje

a)
čas dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti ...
b)
doba trvania dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem doby, počas ...
1.
ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na polovicu sumy nemocenského,121) alebo
2.
neozbrojený príslušník finančnej správy nemá nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti144) ...
c)
čas náhradného voľna,
d)
čas služobného voľna podľa § 154,
e)
čas služobného voľna podľa § 155 s nárokom na služobný plat alebo s nárokom na ošetrovné,107)
f)
doba zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy; to neplatí, ak je ...
g)
čas prehlbovania kvalifikácie,
h)
čas služobného voľna s nárokom na služobný plat podľa § 156,
i)
doba umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo čas výkonu väzby, ak bolo trestné stíhanie proti ...
j)
doba trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má príslušníčka finančnej ...
k)
čas, keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok,
l)
doba dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak bol príslušníkovi finančnej správy doplatený rozdiel ...
Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky
§ 147
(1)

Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať najmenej ...

(2)

Dovolenku možno príslušníkovi finančnej správy poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v ...

(3)

Nástup dovolenky určuje nadriadený, a to s prihliadnutím na záujmy štátnej služby, ako aj na oprávnené ...

(4)

Nástup dovolenky je potrebné určiť tak, aby ju príslušník finančnej správy mohol vyčerpať spravidla ...

(5)

Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je príslušník finančnej správy dočasne neschopný ...

(6)

Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho ...

(7)

Ak príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, v kalendárnom ...

(8)

Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho ...

(9)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže nadriadený zmeniť príslušníkovi finančnej správy ...

§ 148
(1)

Dovolenka sa prerušuje, ak je príslušník finančnej správy v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne ...

(2)

Ak v čase dovolenky pripadne sviatok na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, tento deň sa ...

§ 149
Služobný plat za čas dovolenky
(1)

Príslušník finančnej správy má za čas dovolenky nárok na služobný plat.

(2)

Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať ...

(3)

Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia ...

§ 150
Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku

Ak sa služobný pomer príslušníka finančnej správy skončí po vyčerpaní dovolenky alebo jej časti, je ...

§ 151
Dodatková dovolenka
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok štátnu službu v sťaženom a zdraviu ...

(2)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 149 ods. 2; táto dovolenka sa musí vždy vyčerpať, ...

§ 152
(1)

Za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa považuje služba, počas ktorej ...

(2)

Faktormi práce a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík na účely odseku 1 sú

a)
chemické faktory,148)
b)
fyzikálne faktory,149)
c)
ionizujúce žiarenie,150)
d)
karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu,151)
e)
elektromagnetické pole,152)
f)
umelé optické žiarenie,153)
g)
biologické faktory,154)
h)
nadmerná fyzická, psychická a senzorická záťaž.155)
§ 153
Služobné voľno
(1)

Ak príslušník finančnej správy nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu, pre dôležité osobné ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, dôležitú osobnú prekážku, dôležitú študijnú prekážku ...

(3)

Ak má príslušník finančnej správy nárok na služobné voľno bez nároku na služobný plat, nadriadený je ...

§ 154
Prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu považujú výkon verejných ...

(3)

Výkonom verejnej funkcie sa rozumie najmä výkon povinností vyplývajúcich z funkcie člena orgánu územnej ...

(4)

O výkon občianskych povinností ide najmä

a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy okrem činnosti ...
b)
pri poskytnutí prvej pomoci,
c)
pri povinných lekárskych prehliadkach,
d)
pri opatreniach proti prenosným chorobám,
e)
pri iných naliehavých opatreniach zdravotnej starostlivosti,
f)
pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
g)
pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej ...
(5)

Služobné voľno na výkon verejných funkcií alebo občianskych povinností sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...

(6)

Ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby, poskytne sa služobné voľno aj na iné úkony vo všeobecnom ...

a)
darcu krvi pri odbere krvi a pri aferéze služobné voľno za čas cesty na odber, čas odberu, cesty späť ...
b)
darcu ďalších biologických materiálov služobné voľno za čas cesty na odber, čas odberu, cesty späť a ...
c)
člena volebných komisií pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, pri voľbách do Národnej rady Slovenskej ...
d)
príslušníka finančnej správy pri prednáške alebo výučbe vrátane skúšobnej činnosti; služobné voľno sa ...
e)
vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového vedúceho, ...
f)
súvisiace so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...
(7)

Ak k odberu podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. b) nedôjde, poskytne sa služobné voľno len za preukázaný ...

(8)

Služobné voľno podľa odseku 6 písm. e) sa poskytne, len ak príslušník finančnej správy najmenej po dobu ...

§ 155
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe
(1)

Ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, nadriadený ...

a)
pri vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný ...
b)
pri preventívnych lekárskych prehliadkach súvisiacich s tehotenstvom sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne ...
c)
pri narodení dieťaťa príslušníkovi finančnej správy sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný ...
d)
pri sprevádzaní
1.
rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ochorení ...
2.
dieťaťa so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo do špeciálnej školy a ...
e)
pri úmrtí
1.
manžela alebo dieťaťa sa služobné voľno poskytne na tri dni,
2.
rodiča alebo súrodenca príslušníka finančnej správy, rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ako aj manžela ...
3.
prarodiča alebo vnuka príslušníka finančnej správy alebo prarodiča alebo vnuka jeho manžela sa služobné ...
4.
inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s príslušníkom finančnej správy ...
5.
spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe poskytne služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas,
f)
pri vlastnej svadbe, svadbe detí alebo rodičov
1.
na vlastnú svadbu sa služobné voľno poskytne na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade, ...
2.
na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa služobné voľno poskytne na jeden deň,
g)
pri presťahovaní príslušníka finančnej správy, ktorý má svoju vlastnú domácnosť alebo bytové zariadenie, ...
1.
ak sa príslušník finančnej správy sťahuje do inej obce, služobné voľno sa mu poskytne na nevyhnutne ...
2.
ak sa príslušník finančnej správy sťahuje v tej istej obci, služobné voľno sa mu poskytne v nevyhnutnom ...
h)
pri znemožnení dopravy príslušníka finančnej správy do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných ...
(2)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom ...

a)
pri ošetrovaní chorého dieťaťa,
b)
pri starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli ...
2.
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať ...
3.
osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, ...
c)
pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutne ošetrenie inou ...
(3)

Služobné voľno podľa odseku 2 sa poskytne najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba ošetrovania alebo ...

(4)

Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno bez nároku ...

(5)

Z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), písm. d) alebo v odseku 2 sa nad rámec služobného voľna s nárokom ...

(6)

Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe s nárokom na služobný plat môže nadriadený ...

a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému príslušníkovi finančnej správy preloženému na inú funkciu do ...
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo času ...
(7)

Nadriadený je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy služobné voľno bez nároku na služobný ...

(8)

Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe príslušníkovi finančnej správy vopred známa, je povinný ...

(9)

Neprítomnosť príslušníka finančnej správy v službe sa ospravedlní po dobu dočasnej neschopnosti na výkon ...

(10)

Rodinným príslušníkom príslušníka finančnej správy na účely odseku 1 písm. d) prvého bodu je manžel, ...

§ 156
Dôležité študijné prekážky
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, ...

a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných konzultáciách ...
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu ...
c)
desať dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej práce,
d)
50 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce vo vysokoškolskom ...
e)
päť dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností a špecializačnej ...
f)
desať dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na získanie pedagogickej ...
(2)

V súvislosti so štúdiom v základnom kurze alebo odbornom kurze je nadriadený povinný poskytnúť príslušníkovi ...

(3)

Vyšetrovateľovi čakateľovi nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu desiatich ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý neúspešne vykonal skúšky podľa odseku 1 písm. b) až f) a odseku ...

(5)

Na prípravu na opravnú skúšku sa služobné voľno neposkytne.

(6)

Osamelej príslušníčke finančnej správy alebo osamelému príslušníkovi finančnej správy, ktorí sa starajú ...

(7)

Služobné voľno podľa odsekov 1 až 3

a)
určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,
b)
poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas trvania profesijného ...
(8)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v nasledujúcom školskom roku alebo akademickom roku.

(9)

Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu ...

(10)

Príslušníkovi finančnej správy nepatrí služobné voľno za čas strávený cestovaním do školy alebo vzdelávacieho ...

(11)

Na vykonanie prijímacích skúšok môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy na jeho žiadosť poskytnúť ...

§ 157
Služobné voľno bez nároku na služobný plat
(1)

Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa príslušníkovi finančnej správy poskytne na nevyhnutne ...

a)
nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania hromadných dopravných prostriedkov,
b)
činnosti registrovaného kandidáta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do orgánu ...
c)
predvolania príslušníka finančnej správy na konanie pred súdom alebo iným štátnym orgánom alebo orgánom ...
d)
iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.158)
(2)

Príslušníkovi finančnej správy sa môže poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne ...

(3)

O žiadosti podľa odseku 2 rozhoduje nadriadený. Pri služobnom voľne v rozsahu dlhšom ako 30 kalendárnych ...

PIATA HLAVA
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 158
Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, za podmienok ustanovených týmto zákonom, patrí služobný príjem, ktorý ...

a)
služobný plat,
b)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
c)
príplatok za štátnu službu v noci,
d)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
e)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
f)
odmena.
(2)

Príslušníkovi finančnej správy za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem služobného ...

§ 159
Služobný plat
(1)

Služobný plat tvorí

a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy,
d)
osobitný príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo za výkon dočasne neobsadenej ...
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za prípravu príslušníka finančnej správy – čakateľa,
i)
príplatok za prípravu vyšetrovateľa – čakateľa,
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa,
k)
príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo motorového člna a príplatok za starostlivosť ...
l)
príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni,
m)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
n)
vyrovnanie podľa § 323 ods. 8 alebo § 329 ods. 4.
(2)

Služobný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený príslušníkovi finančnej správy podľa § ...

§ 160
Osobný plat

Príslušníkovi finančnej správy možno určiť osobný plat počas vykonávania osobitne významných úloh alebo ...

§ 161
Funkčný plat
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí funkčný plat určený pre platovú triedu, do ktorej je zaradená funkcia, ...

(2)

Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda Mesačný funkčný plat v eurách 1. 690,00 2. 719,00 3. 774,50 4. 830,00 5. 942,00 ...

(3)

Termín účinnosti zvýšenia funkčných platov a zvýšenie funkčných platov na príslušný rok ustanoví zákon ...

(4)

Funkčné platy pre jednotlivé platové triedy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok ...

(5)

Ak dôjde k zmene služobného platu príslušníka finančnej správy len z dôvodu valorizácie jeho funkčného ...

§ 162
Prídavok za výsluhu rokov
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí za čas štátnej služby prídavok za výsluhu rokov určený percentuálnym ...

(2)

Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov príslušníka finančnej správy je pri dĺžke započítateľnej ...

Odborná prax v rokoch Zvýšenie v % do 1 roku 0 % od 1 do 2 rokov 1 % od 2 do 4 rokov 5 % od ...

(3)

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov sa ...

a)
trvania služobného pomeru podľa tohto zákona,
b)
praxe v odbore požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,
c)
praxe inej než požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti ...
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej ...
e)
štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný ...
f)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
(4)

Praxou v odbore požadovanej služobnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej alebo ...

(5)

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu ...

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak príslušníkovi finančnej správy nebol doplatený rozdiel, ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to neplatí, ...
d)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň,
e)
prerušenia výkonu funkcie príslušníka finančnej správy podľa § 116 ods. 2 až 4.
(6)

Priznanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na základe ...

(7)

Ten istý čas je možné započítať do započítateľnej odbornej praxe len raz.

(8)

Prídavok za výsluhu rokov vo vyššej skupine podľa odseku 2 patrí príslušníkovi finančnej správy od prvého ...

(9)

Prídavok za výsluhu rokov sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 163
Hodnostný príplatok
(1)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

Hodnosť eur mesačne Strážmajster 81,50 Nadstrážmajster 88,00 Podpráporčík Podporučík 98,00 ...

(2)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej ...

(3)

Pri povýšení patrí ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy hodnostný príplatok za vyššiu hodnosť ...

§ 164
Osobitný príplatok
(1)

Príslušníkovi finančnej správy môže byť priznaný osobitný príplatok vo výške 50 eur až 300 eur mesačne. ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy v stálej štátnej službe, ktorý je vyslaný na vykonávanie funkcie národného ...

(3)

Súbeh osobitných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 je neprípustný.

§ 165
Príplatok za riadenie

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je ustanovený v riadiacej funkcii uvedenej v prílohe č. 4, patrí ...

§ 166
Príplatok za zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo za výkon dočasne neobsadenej ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy poverenému zastupovaním príslušníka finančnej správy ustanoveného v riadiacej ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy poverenému výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie patrí od začiatku ...

(3)

Ak bol príslušník finančnej správy, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním príslušníka ...

§ 167
Osobný príplatok
(1)

Príslušníkovi finančnej správy na ocenenie množstva a kvality plnenia služobných úloh, ich zložitosť ...

(2)

Osobný príplatok možno priznať aj počas skúšobnej doby, najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia ...

(3)

Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odňať v závislosti od kvality plnenia služobných úloh ...

(4)

Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odseku 1 a zaokrúhľuje ...

§ 168
Príplatok za prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa

Za prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa patrí školiteľovi určenému podľa § 77 ods. 2 príplatok ...

§ 169
Príplatok za prípravu vyšetrovateľa čakateľa

Za prípravu vyšetrovateľa čakateľa patrí školiteľovi určenému podľa § 106 ods. 5 príplatok vo výške ...

§ 170
Príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného služobného ...

§ 171
Príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo služobného motorového člna a príplatok za starostlivosť ...
(1)

Ak má príslušník finančnej správy pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo, patrí ...

(2)

Ak má príslušník finančnej správy pridelený do trvalej starostlivosti služobný motorový čln, patrí mu ...

(3)

Ak má príslušník finančnej správy pridelené do trvalej starostlivosti jednostopové služobné motorové ...

(4)

Ak príslušník finančnej správy skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí mu príplatok vo výške ...

(5)

Ak príslušník finančnej správy skutočne jazdí jednostopovým služobným motorovým vozidlom, špeciálnym ...

§ 172
Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 určuje nadriadený podľa spôsobu rozvrhnutia základného času služby v týždni. ...

§ 173
Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príplatok podľa odseku 1 vo výške

a)
31 eur až 50 eur mesačne, ak vykonáva činnosti zaradené do tretej kategórie,
b)
51 eur až 75 eur mesačne, ak vykonáva činnosti zaradené do štvrtej kategórie.
(3)

Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 5 eur až 30 eur ...

(4)

Ak príslušník finančnej správy vykonáva rôzne činnosti zaradené do tretej kategórie alebo do štvrtej ...

(5)

O výške príplatku podľa odseku 1 a o priznaní a výške príplatku podľa odseku 3 rozhoduje nadriadený.

(6)

Podrobnosti o poskytovaní príplatku za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí ...

(7)

Pri hodnotení miery sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na služobnom ...

§ 174
Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni
(1)

Ak nadriadený neposkytne príslušníkovi finančnej správy za výkon štátnej služby nad základný čas služby ...

(2)

Ak sa štátna služba nad základný čas služby v týždni vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, ...

§ 175
Príplatok za štátnu službu v noci
(1)

Za hodinu štátnej služby v noci patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume 25 % z príslušnej ...

(2)

Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.

§ 176
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume 30 ...

§ 177
Príplatok za štátnu službu vo sviatok

Za hodinu štátnej služby vo sviatok patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume príslušnej ...

§ 178
Odmena
(1)

Príslušníkovi finančnej správy možno poskytnúť odmenu za

a)
kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy ...
(2)

Príslušníkovi finančnej správy možno poskytnúť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov ...

§ 179
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Ak je príslušníkovi finančnej správy nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti ...

a)
50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
b)
15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
c)
5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
(2)

Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť príslušníkovi finančnej správy nepatrí, ak v čase služobnej pohotovosti ...

§ 180
Splatnosť služobného príjmu
(1)

Služobný príjem je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru vyplatí služobný úrad príslušníkovi finančnej správy služobný príjem ...

§ 181
Výplata služobného príjmu
(1)

Služobný príjem sa príslušníkovi finančnej správy vypláca v eurách.

(2)

Služobný úrad je povinný pri výplate služobného príjmu alebo iných peňažných plnení v prospech príslušníka ...

(3)

Na písomnú žiadosť príslušníka finančnej správy je služobný úrad povinný vyplatiť mu služobný príjem ...

(4)

Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať príslušníkovi finančnej správy doklad ...

(5)

Príslušník finančnej správy môže na prevzatie služobného príjmu písomne splnomocniť inú osobu.

§ 182
Zrážky zo služobného príjmu
(1)

Zo služobného príjmu príslušníka finančnej správy sa prednostne vykonajú zrážky

a)
poistného na sociálne poistenie, sociálne zabezpečenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, ...
b)
príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí príslušník finančnej správy podľa osobitného ...
c)
preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol ...
(2)

Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 sa môže príslušníkovi finančnej správy zraziť zo služobného príjmu ...

a)
preddavok na služobný príjem, ktorý je príslušník finančnej správy povinný vrátiť, pretože neboli splnené ...
b)
sumy postihnuté exekúciou alebo výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c)
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené príslušníkovi finančnej správy vykonateľným rozhodnutím ...
d)
neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového ...
e)
služobný plat za dovolenku, na ktorú príslušník finančnej správy stratil nárok alebo na ktorú mu nárok ...
f)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
g)
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, služobný plat, ktorý patril v čase dočasnej pracovnej ...
h)
sumu odstupného alebo jeho pomernú časť, ktorú je príslušník finančnej správy povinný vrátiť.
(3)

Ďalšie zrážky zo služobného príjmu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odseku 2, sa môžu vykonať ...

(4)

Zrážky zo služobného príjmu podľa odsekov 1 až 3 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným ...

(5)

Na poradie zrážok zo služobného príjmu sa použije Zákonník práce.

§ 183
Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné štúdium ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol ...

(2)

Príplatky podľa § 158 ods. 1 písm. b) až e), odmena podľa § 158 ods. 1 písm. f) a peňažná náhrada za ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý je ...

(4)

Služobným platom príslušníka finančnej správy podľa odseku 1 na účely § 107 ods. 11, § 115 ods. 5 a ...

(5)

Služobný úrad môže poskytnúť príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 na jeho písomnú žiadosť preddavok ...

(6)

Príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 patrí zahraničný plat zodpovedajúci odslúženému času.

(7)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre príslušníka finančnej správy, u ktorého je vyslanie na výkon štátnej ...

(8)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových ...

(9)

Príspevok podľa odseku 8 patrí príslušníkovi finančnej správy dňom vyslania na výkon štátnej služby ...

(10)

Príspevok podľa odseku 8 nepatrí príslušníkovi finančnej správy za čas, keď má pri dočasnej neschopnosti ...

(11)

Zahraničný plat sa poskytuje v zahraničí na účet v zahraničnej banke alebo v pobočke banky166) umiestnenej ...

(12)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na denné štúdium v zahraničí sa služobný plat počas čerpania ...

Náhrada výdavkov
§ 184
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných úloh.

(2)

Náhradou výdavkov podľa odseku 1 sa rozumie náhrada výdavkov pri služobných cestách, cestách do škôl ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu ich uhradí medzinárodná ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem príslušníka ...

(5)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií ...

(6)

Na príslušníka finančnej správy vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného ...

(7)

Ak príslušníkovi finančnej správy vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených ...

§ 185
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na služobnú cestu patrí

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta jeho trvalého pobytu ...
(2)

Pri povolaní príslušníka finančnej správy do služobnej pohotovosti z miesta pobytu do miesta výkonu ...

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala päť hodín a viac,
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
§ 186
Stravné
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.168) ...

(2)

Ak príslušník finančnej správy vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom ...

§ 187
Náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je preložený podľa § 107 ods. 1 písm. a) až d) do iného miesta ...

(2)

Nadriadený môže na základe žiadosti príslušníka finančnej správy, ktorý v dôsledku vzniku služobného ...

(3)

Ak je podľa posúdenia nadriadeného možný denný návrat príslušníka finančnej správy do miesta trvalého ...

(4)

Náhrady podľa odsekov 1 až 3 nepatria príslušníkovi finančnej správy, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie ...

§ 188
Náhrady pri presťahovaní
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa v súvislosti s preložením na inú funkciu podľa § 107 ods. 1 ...

a)
náhrada preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov príslušníka finančnej správy ...
b)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu príslušníka finančnej správy a členov jeho rodiny ...
c)
náhrada nevyhnutne potrebných preukázaných výdavkov spojených s úpravou bytu, najviac však 150 eur.
(2)

Náhrada podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje o polovicu, ak sa príslušník finančnej správy presťahuje ...

§ 189
Náhrada výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri služobných cestách
(1)

Ak sa nadriadený s príslušníkom finančnej správy písomne dohodne, že sa pri služobnej ceste použije ...

(2)

Náhrada výdavkov za pohonné látky príslušníkovi finančnej správy patrí v rozsahu uvedenom v osobitnom ...

(3)

Nadriadený môže s príslušníkom finančnej správy písomne dohodnúť aj poskytovanie náhrady za použitie ...

Náhrada výdavkov pri štúdiu alebo kurzoch
§ 190
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na štúdium na škole alebo v kurze mimo miesta výkonu ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný mimo miesta výkonu ...

(3)

Počas pobytu v kurze, do ktorého bol príslušník finančnej správy vyslaný na štúdium, patrí príslušníkovi ...

(4)

Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny patrí príslušníkovi finančnej správy až do výšky preukázaných ...

(5)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium na škole mimo jeho miesta výkonu štátnej služby, ...

§ 191
(1)

Príslušníkovi finančnej správy študujúcemu so súhlasom služobného úradu pri výkone štátnej služby mimo ...

(2)

Pri opravných skúškach náhrada podľa odseku 1 príslušníkovi finančnej správy nepatrí.

§ 192
Náhrady výdavkov pri preventívnej rehabilitácii

Pri preventívnej rehabilitácii patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada preukázaných cestovných ...

§ 193
Náhrada výdavkov pri zahraničných služobných cestách

Pri poskytovaní náhrad výdavkov pri zahraničnej služobnej ceste podľa § 110 ods. 4 sa postupuje podľa ...

§ 194
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za ...

§ 195
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí ...

§ 196
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na zahraničnú služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného ...

(2)

Ak príslušník finančnej správy vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých ...

(3)

Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni dlhšie ako 6 hodín, ...

(4)

Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni najviac šesť hodín ...

(5)

Ak má príslušník finančnej správy na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie ...

(6)

Ak má príslušník finančnej správy na zahraničnej služobnej ceste preukázane poskytnuté raňajky v rámci ...

§ 197

Služobný úrad môže poskytnúť príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste vreckové ...

§ 198
Náhrada výdavkov za pohonné látky
(1)

Pri poskytovaní náhrady za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 189 patrí príslušníkovi finančnej ...

(2)

Ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada ...

§ 199
Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Pri zahraničnej služobnej ceste patrí príslušníkovi finančnej správy za čas služobnej cesty na území ...

(2)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je rozhodnou ...

(3)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na náhradu ...

(4)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí v zahraničí, ...

§ 200
Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohody o vzájomnej výmene príslušníkov daňových a colných ...
(1)

Ak je zahraničná služobná cesta vykonávaná na základe dohody o vzájomnej výmene príslušníkov daňových ...

(2)

Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy do sídla zmluvnej ...

(3)

Služobný úrad môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí, ku ktorej je príslušník finančnej správy ...

§ 201
Náhrady cestovných výdavkov pri vysielaní príslušníka finančnej správy na štúdiumdo škôl alebo kurzov ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí patria náhrady ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí služobný úrad ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí, ktoré trvajú ...

(4)

Pri udelení dovolenky alebo služobného voľna z dôvodu vlastnej svadby, návštevy vážne chorého člena ...

§ 202
Stravné a náhrady cestovných výdavkov poskytované príslušníkovi finančnej správy v súvislosti s výkonom ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na území cudzieho štátu, patrí počas nepretržitého ...

a)
5 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá do 6 hodín vrátane,
b)
15 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá nad 6 hodín a najviac do 12 hodín vrátane, ...
c)
25 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá nad 12 hodín a najviac do 18 hodín ...
(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, sa ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, patria ...

§ 203
Naturálne náležitosti a príspevok na ošatenie
(1)

Príslušník finančnej správy má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ...

(2)

Pri vzniku služobného pomeru patrí príslušníkovi finančnej správy

a)
príslušná služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate; ustanovenie ...
b)
peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy ...
c)
služobná rovnošata ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčasti a peňažný príspevok vo výške ...
d)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby.
(3)

Príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí pri vzniku ...

(4)

Ozbrojenej príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo ...

(5)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva štátnu ...

(6)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu ...

(7)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy a ozbrojenej ...

(8)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy a neozbrojenej ...

(9)

Výplata peňažného príspevku sa vykonáva po vzniku nároku v najbližšom výplatnom termíne služobného príjmu. ...

(10)

Príslušník finančnej správy môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou ...

(11)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria príslušníkovi finančnej správy za dobu, ktorá sa ...

(12)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepodliehajú dani z príjmu zo závislej činnosti fyzických ...

(13)

Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a c), peňažný príspevok podľa odseku 2 písm. b) a c) a ...

(14)

Príslušníkovi finančnej správy, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru alebo ktorý ...

(15)

Hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu služobnej ...

(16)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príslušná služobná rovnošata a jej súčasti pri ustanovení do funkcie, ...

(17)

Ustanovenie odseku 16 sa neuplatní, ak príslušník finančnej správy dostal príslušnú služobnú rovnošatu ...

(18)

Príslušnou služobnou rovnošatou sa rozumie pri ozbrojenom príslušníkovi finančnej správy rovnošata ozbrojeného ...

Spoločné ustanovenia
§ 204
(1)

Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu príslušníka finančnej správy, prechodného pobytu príslušníka ...

(2)

Rodinou príslušníka finančnej správy je na účely tohto zákona manžel alebo manželka a jeho nezaopatrené ...

(3)

Ak príslušníkovi finančnej správy vznikne nárok na stravné z viacerých dôvodov, patrí mu len to stravné, ...

(4)

Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za ...

a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej ...
b)
keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak ...
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak príslušníkovi finančnej ...
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité študijné prekážky,
g)
prehlbovania kvalifikácie,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času služby príslušníka ...
(5)

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni ...

(6)

Za občana sa na účely tohto zákona považuje štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského ...

(7)

Ak osobitné predpisy,174) ktoré sa vzťahujú na služobný úrad alebo na príslušníkov finančnej správy, ...

(8)

Ak osobitné predpisy,175) ktoré sa vzťahujú na služobný úrad alebo na príslušníkov finančnej správy, ...

§ 205

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a príslušník finančnej správy ich nepreukáže z dôvodu straty ...

§ 206
(1)

Ak príslušník finančnej správy požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 185, služobný úrad ...

(2)

Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste preddavok ...

§ 207
(1)

Príslušník finančnej správy je povinný do jedného mesiaca po skončení služobnej cesty predložiť služobnému ...

(2)

Služobný úrad je povinný do jedného mesiaca odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie ...

§ 208

Na zmenu osobného stavu príslušníka finančnej správy, ktorá je rozhodujúca pre nároky podľa tohto zákona, ...

ŠIESTA HLAVA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia
§ 209
(1)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
vytvárať podmienky na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,
b)
riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení a ...
c)
zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ich príslušným ...
d)
priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe aktualizovať ...
e)
poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj nápoje podľa osobitných predpisov,176) ...
f)
umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany ...
g)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými ...
h)
zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny ...
i)
chrániť zdravie príslušníkov finančnej správy, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, kde sa ...
(3)

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany ...

§ 210
(1)

Príslušník finančnej správy je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone štátnej ...

(2)

Príslušník finančnej správy je ďalej povinný

a)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
b)
zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone ...
c)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky alebo psychotropné látky a prípravky na miestach výkonu štátnej ...
d)
používať pri výkone štátnej služby predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky, ...
e)
prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňami, pri práci s technikou a dodržiavať ...
§ 211

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone ...

§ 212

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru služobného úradu podľa ...

SIEDMA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

§ 213
Vytváranie podmienok na výkon štátnej služby
(1)

Služobný úrad vytvára príslušníkovi finančnej správy podmienky na riadny, a ak je to možné, bezpečný ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s vnútornými predpismi a informáciami potrebnými na riadny ...
b)
starať sa v súlade s potrebami finančnej správy o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie ...
c)
zabezpečovať pre príslušníkov finančnej správy zdravotnú starostlivosť,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
zabezpečovať podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
f)
zabezpečiť príslušníkom finančnej správy vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej ...
g)
prispievať na stravovanie podľa písmena f) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 ...
(3)

Stravovanie podľa odseku 2 písm. f) služobný úrad zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného jedla ...

(4)

Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako 4 hodiny. Ak zmena trvá viac ...

(5)

Služobný úrad poskytuje príslušníkovi finančnej správy finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 ...

(6)

V kolektívnej zmluve možno upraviť podmienky, za ktorých bude služobný úrad poskytovať príslušníkom ...

(7)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených v ...

§ 214
Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní príslušníkov finančnej správy
(1)

Služobný úrad na účely získavania, zvyšovania alebo prehlbovania kvalifikácie príslušníkov finančnej ...

a)
zabezpečuje príslušníkovi finančnej správy profesijné a iné odborné vzdelávanie,
b)
vysiela príslušníkov finančnej správy na odborné vzdelávanie do škôl alebo iných vzdelávacích zariadení.179) ...
(2)

Odborné vzdelávanie umožňuje príslušníkovi finančnej správy získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať ...

§ 215
Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Získavaním kvalifikácie na účely tohto zákona je profesijné vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ...

(2)

Služobný úrad umožní príslušníkovi finančnej správy zaradenému v prípravnej štátnej službe získať profesijné ...

(3)

Služobný úrad môže umožniť získať profesijné vzdelanie aj príslušníkovi finančnej správy zaradenému ...

(4)

Zvyšovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ktorého ...

a)
získanie potrebného stupňa všeobecného vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania ...
b)
získanie profesijného vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania ...
c)
získanie vzdelania potrebného na splnenie ďalšieho kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie určeného ...
d)
rozšírenie doterajšej kvalifikácie na funkciu, do ktorej je príslušník finančnej správy ustanovený.
(5)

Služobný úrad môže príslušníkovi finančnej správy na jeho žiadosť umožniť zvýšiť si kvalifikáciu štúdiom ...

(6)

Štúdium príslušníka finančnej správy pri výkone štátnej služby podľa odseku 4 písm. a) na účely zvýšenia ...

§ 216
Vyslanie na štúdium
(1)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie príslušníka finančnej správy ...

(2)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie príslušníka finančnej správy ...

(3)

Príslušník finančnej správy, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť kvalifikáciu ...

(4)

Doba určená na zotrvanie príslušníka finančnej správy v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri štúdiu ...

§ 217
Prehlbovanie kvalifikácie
(1)

Prehlbovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je systematické vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ...

(2)

Príslušník finančnej správy si kvalifikáciu prehlbuje najmä prostredníctvom špecializovaných odborných ...

(3)

Služobný úrad v súlade s opisom služobnej činnosti príslušníka finančnej správy môže príslušníkovi finančnej ...

§ 218
Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 216 ods. 4, je ...

(2)

Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)
vyplácaním služobného príjmu, ktorý sa príslušníkovi finančnej správy poskytoval počas štúdia, okrem ...
b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,
c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,
d)
úhradou poplatkov za štúdium alebo odborný kurz, ak ich služobný úrad za príslušníka finančnej správy ...
(3)

Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje nadriadený podľa skutočných nákladov na vzdelávanie ...

(4)

Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu ...

(5)

V odôvodnených prípadoch môže nadriadený znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie príslušníkovi ...

(6)

O povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie alebo o ich znížení alebo odpustení rozhoduje po skončení ...

(7)

O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa môže príslušník finančnej správy so služobným úradom dohodnúť. ...

(8)

Prezident môže rozhodnúť u príslušníka finančnej správy, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na príslušníka finančnej správy, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil. ...

(10)

Príslušník finančnej správy je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ...

§ 219
Zdravotná starostlivosť

Na zdravotnú starostlivosť o príslušníkov finančnej správy sa vzťahujú osobitné predpisy.180)

§ 220
Preventívna rehabilitácia
(1)

Preventívna rehabilitácia sa poskytuje formou

a)
liečebno-preventívnej starostlivosti,
b)
výkonu fyzickej práce v prospech služobného úradu alebo
c)
aktívneho odpočinku.
(2)

Preventívnu rehabilitáciu tvorí súbor preventívnych opatrení podľa odseku 1 zameraných predovšetkým ...

(3)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje v trvaní siedmich po sebe nasledujúcich ...

(4)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) sa poskytuje v trvaní 7 po sebe nasledujúcich ...

(5)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v prvom roku služobného pomeru, ...

(6)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v období kratšom ako šesť mesiacov ...

(7)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v kalendárnom roku, v ktorom ...

(8)

Príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, v ktorý je na ňu ...

(9)

Náhradný termín nástupu preventívnej rehabilitácie sa môže určiť príslušníkovi finančnej správy, ktorý ...

(10)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje v kúpeľno-rehabilitačných ústavoch alebo ...

(11)

Počas trvania preventívnej rehabilitácie má príslušník finančnej správy nárok na služobný plat.

(12)

Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení ...

(13)

V tom istom kalendárnom roku možno čerpať preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 1 písm. a) a preventívnu ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby príslušníčok finančnej správy
§ 221
(1)

Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam finančnej správy, tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám ...

(2)

Tehotná príslušníčka finančnej správy nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho posudku ...

(3)

Dojčiaca príslušníčka finančnej správy na účely tohto zákona je príslušníčka finančnej správy, ktorá ...

§ 222
(1)

Tehotná príslušníčka finančnej správy a príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako ...

(2)

Príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná na služobné ...

§ 223
(1)

Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným príslušníčkam ...

(2)

Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť alebo ...

(3)

Ak tehotná príslušníčka finančnej správy má vo funkcii, na ktorú bola dočasne prevedená alebo preložená ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca ...

§ 224

Tehotnú príslušníčku finančnej správy a príslušníčku finančnej správy starajúcu sa o dieťa mladšie ako ...

§ 225
(1)

Nadriadený je povinný pri zaraďovaní do výkonu štátnej služby prihliadať aj na povinnosti príslušníčky ...

(2)

Nadriadený určí príslušníčke finančnej správy starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
§ 226
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke finančnej správy materská ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej ...

(3)

Na materskú dovolenku príslušníčka finančnej správy nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa ...

(4)

Ak príslušníčka finančnej správy vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, ...

(5)

Materská dovolenka príslušníčky finančnej správy v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov ...

(6)

Príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy sa po skončení rodičovskej dovolenky ...

(7)

Príslušníčka finančnej správy a príslušník finančnej správy sú povinní písomne oznámiť služobnému úradu ...

(8)

Príslušníčka finančnej správy v stálej štátnej službe alebo príslušník finančnej správy v stálej štátnej ...

§ 227
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj príslušníčka finančnej správy alebo príslušník ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 1 sa poskytuje príslušníčke finančnej ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch
§ 228
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a príslušníčka ...

(2)

Príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa prestal starať o narodené ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí príslušníčke finančnej správy materská dovolenka v trvaní 14 týždňov. ...

(4)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je príslušníčka finančnej správy na materskej dovolenke alebo príslušníčka ...

§ 229

Ak príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy požiadajú nadriadeného o poskytnutie ...

§ 230
Prestávky na dojčenie
(1)

Príslušníčke finančnej správy, ktorá dojčí svoje dieťa, patria okrem prestávok na jedenie a oddych osobitné ...

(2)

Príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, ...

(3)

Ak vykonáva príslušníčka finančnej správy štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný plat.

§ 231
(1)

Ustanovenia § 222, § 224 a 225 sa vzťahujú aj na osamelých príslušníkov finančnej správy trvale sa starajúcich ...

(2)

Osamelými sa rozumejú príslušníčky finančnej správy, ktoré žijú samy a sú slobodné, ovdovelé alebo rozvedené, ...

ÔSMA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 232
Povinnosti služobného úradu a príslušníka finančnej správy
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať príslušníkovi finančnej správy také podmienky, aby mohol riadne ...

(2)

Príslušník finančnej správy je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku ani ...

(3)

Ak na odvrátenie hroziacej škody treba neodkladne vykonať služobný zákrok, použijú sa § 33 až 35.

Všeobecná zodpovednosť príslušníka finančnej správy
§ 233
(1)

Príslušník finančnej správy zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením ...

(2)

Predpokladom vzniku zodpovednosti príslušníka finančnej správy za škodu služobnému úradu je

a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním,
c)
príčinná súvislosť medzi porušením povinností príslušníka finančnej správy a vzniknutou škodou,
d)
zavinenie; to neplatí, ak ide o zodpovednosť podľa § 237.
§ 234

Príslušník finančnej správy, ktorý v duševnej poruche spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ...

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody
§ 235

Príslušník finančnej správy, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu ...

§ 236

Príslušník finančnej správy nezodpovedá za škodu,

a)

ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu štátnej služby,

b)

ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho životu ...

c)

ktorú spôsobil pri plnení rozkazu jeho nadriadeného v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

§ 237
Osobitná zodpovednosť
(1)

Ak služobný úrad písomne zverí príslušníkovi finančnej správy hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu ...

(2)

Príslušník finančnej správy sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že schodok vznikol bez ...

(3)

Ak je príslušník finančnej správy preložený, je povinný vyúčtovať hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu ...

(4)

Príslušník finančnej správy zodpovedá za stratu výzbroje a iných predmetov, ktoré mu boli zverené na ...

Náhrada škody
§ 238
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú ...

(2)

Výška náhrady škody nesmie u príslušníka finančnej správy presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku služobného ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak bola škoda spôsobená

a)
na zverených hodnotách, ktoré je príslušník finančnej správy povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených ...
b)
pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov alebo
c)
úmyselne.
(4)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných ...

§ 239
(1)

Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom alebo inou osobou, príslušník finančnej správy je povinný ...

(2)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko príslušníkov finančnej správy, každý z nich je povinný uhradiť pomernú ...

§ 240

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase spôsobenia škody.

§ 241
(1)

Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, možno určiť náhradu škody nižšou sumou, než je skutočná škoda ...

(2)

Ak spôsobil škodu z nedbanlivosti príslušník finančnej správy ako vodič pri dopravnej nehode, možno ...

(3)

Ak ide o škodu spôsobenú v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných ...

(4)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností príslušníka ...

(5)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak bola škoda spôsobená úmyselne.

§ 242
(1)

Služobný úrad je povinný požadovať od príslušníka finančnej správy náhradu škody, za ktorú príslušník ...

(2)

Ak sa nadriadený a príslušník finančnej správy o náhrade škody dohodnú, uzavrú o tom písomnú dohodu. ...

(3)

Ak bola škoda spôsobená trestným činom, postupuje sa podľa odseku 2, ak o náhrade škody nerozhodol súd. ...

§ 243

Ak spôsobil škodu nadriadený spoločne s podriadeným príslušníkom finančnej správy, určí výšku náhrady ...

§ 244

Ak príslušník finančnej správy uhradil aspoň 2/3 určenej sumy náhrady škody a ak preukáže v štátnej ...

§ 245
Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola príslušníkovi finančnej správy spôsobená pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá príslušníkovi finančnej správy aj za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením ...

(3)

Ak bolo ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy pri služobnom zákroku spôsobené poškodenie na zdraví ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i príslušníkovi finančnej správy, ktorému bolo konaním inej ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania
§ 246
(1)

Za škodu vzniknutú služobným úrazom zodpovedá služobný úrad. Služobným úrazom je úraz, ktorým došlo ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý príslušník finančnej správy utrpel pre výkon štátnej služby. ...

(3)

Za škodu spôsobenú príslušníkovi finančnej správy chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak príslušník ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania ...

§ 247
(1)

Služobný úrad sa zodpovednosti za škodu podľa § 246 zbaví , ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník finančnej správy svojím zavinením porušil všeobecne záväzné ...
b)
škodu si spôsobil príslušník finančnej správy požitím alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných ...
(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti za škodu podľa § 246, ak preukáže, že

a)
príslušníkovi finančnej správy vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania ...
b)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník finančnej správy svojím zavinením porušil všeobecne záväzné ...
(3)

Ak sa služobný úrad podľa odseku 2 zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša príslušník ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika výkonu štátnej ...

§ 248

Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu podľa § 246, ak príslušník finančnej správy utrpel ...

a)
pri služobnom zákroku alebo
b)
pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak príslušník ...
§ 249

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, ...

§ 250
Zodpovednosť služobného úradu za škodu na odložených veciach
(1)

Služobný úrad zodpovedá za škodu na veciach, ktoré na jeho pracoviskách príslušník finančnej správy ...

(2)

Za veci, ktoré príslušník finančnej správy obvykle do služby nenosí a ktoré nadriadený neprevzal do ...

(3)

Nárok na náhradu škody podľa odseku 1 zanikne, ak ju príslušník finančnej správy neohlásil nadriadenému ...

§ 251
Zodpovednosť služobného úradu za škodu na veciach
(1)

Ak príslušník finančnej správy utrpel škodu na veciach pre výkon štátnej služby, pri služobnom zákroku, ...

(2)

Príslušník finančnej správy, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo ...

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti služobného úradu za škodu
§ 252
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody nadriadený. Ak sa preukáže, že ...

(2)

Služobný úrad je povinný uhradiť príslušníkovi finančnej správy skutočnú škodu v peniazoch, ak na základe ...

§ 253
Osobitné ustanovenie o zodpovednosti za škodu na zdraví ozbrojeného príslušníka finančnej správy

Ak ide o inú škodu na zdraví ozbrojeného príslušníka finančnej správy než z dôvodu služobného úrazu ...

§ 254
(1)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto takúto škodu zavinil, ...

(2)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania a služobný úrad takúto škodu uhradil, má nárok na úhradu ...

DEVIATA HLAVA
SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 255
Druhy skončenia služobného pomeru

Služobný pomer sa skončí

a)
zrušením v skúšobnej dobe,
b)
uvoľnením,
c)
prepustením,
d)
stratou hodnosti,
e)
uplynutím dočasnej štátnej služby,
f)
smrťou príslušníka finančnej správy,
g)
zákazom činnosti spočívajúcim v zákaze výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy,
h)
pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby,
i)
pre nezískanie profesijného vzdelania.
§ 256
Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže nadriadený alebo príslušník finančnej správy zrušiť služobný pomer písomne aj ...

§ 257
Uvoľnenie
(1)

Príslušník finančnej správy musí byť uvoľnený zo služobného pomeru, ak o to požiada. Žiadosť o uvoľnenie ...

(2)

Deň, keď je žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru doručená bezprostredne nadriadenému alebo nadriadenému, ...

(3)

Žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru podáva príslušník finančnej správy spravidla prostredníctvom ...

(4)

Ak príslušník finančnej správy písomne oznámi, že svoju žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru berie ...

(5)

Súhlas so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru je nadriadený povinný príslušníkovi finančnej ...

(6)

Ak nadriadený so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru nesúhlasí, bezodkladne to písomne ...

(7)

Služobný pomer podľa odseku 1 sa skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa príslušník finančnej ...

(8)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámi nadriadený príslušníkovi finančnej správy ...

§ 258
Prepustenie
(1)

Nadriadený prepustí príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru, ak

a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest príslušníkov finančnej správy schválených vládou v štátnej ...
b)
funkcia bez zbrane, do ktorej bol ustanovený, bola určená za funkciu so zbraňou a nemožno ho previesť ...
c)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou, do ktorej bol ustanovený, a v štátnej ...
d)
ozbrojený príslušník finančnej správy stratil duševnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou a v štátnej ...
e)
ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane stratí zdravotnú spôsobilosť ...
f)
neozbrojený príslušník finančnej správy dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie, do ...
g)
neozbrojený príslušník finančnej správy stratil duševnú spôsobilosť na výkon štátnej služby,
h)
nie je podľa záveru služobného hodnotenia spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený, a v ...
i)
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
j)
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom ...
k)
mu boli počas šiestich mesiacov právoplatne uložené dve disciplinárne opatrenia za disciplinárne previnenie ...
l)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia ...
m)
ozbrojený príslušník finančnej správy stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky a nie je voľná ...
n)
neozbrojený príslušník finančnej správy už nie je občanom podľa § 204 ods. 6,
o)
príslušný cirkevný orgán rozhodol o jeho odvolaní z funkcie duchovného finančnej správy,
p)
porušil základnú povinnosť príslušníka finančnej správy podľa § 119 ods. 2 písm. l), m) alebo písm. ...
q)
existujú dôvody podľa § 323 ods. 26 alebo § 331 ods. 10 alebo
r)
nespĺňa podmienku spoľahlivosti.
(2)

Príslušník finančnej správy môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový ...

(3)

Nadriadený prepustí príslušníka finančnej správy zaradeného v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy zaradený v stálej štátnej službe, ktorému nevznikol nárok na výsluhový ...

(5)

O prepustení príslušníka finančnej správy z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. i) až n), p) alebo q) ...

§ 259
(1)

Návrh na prepustenie príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru spracúva spravidla jeho bezprostredne ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy musí byť umožnené vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru ...

§ 260
(1)

Rozhodnutie o prepustení musí byť vyhotovené písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod prepustenia so skutočnosťami, ...

(2)

Pri prepustení podľa § 258 ods. 1 písm. a) až f), ods. 2 alebo ods. 3 sa služobný pomer skončí uplynutím ...

§ 261
Zákaz prepustenia
(1)

Príslušník finančnej správy nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe. Za ochrannú ...

a)
keď bol uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ak si túto ...
b)
od podania návrhu na ústavné ošetrovanie, od nástupu na kúpeľnú starostlivosť určenú pre ozbrojeného ...
c)
keď je príslušníčka finančnej správy tehotná, keď je príslušníčka finančnej správy na materskej dovolenke, ...
(2)

Zákaz prepustenia príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie

a)
príslušníka finančnej správy z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. g) až r) a ods. 2 a 3,
b)
ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon akejkoľvek funkcie ...
c)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej ...
(3)

Ak bolo rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru doručené príslušníkovi finančnej správy pred začiatkom ...

(4)

Vznik skutočnosti, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je príslušník finančnej správy povinný ...

§ 262
Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer príslušníka finančnej správy trvá. ...

(2)

Ak po rozhodnutí o nezákonnom skončení služobného pomeru nemožno príslušníka finančnej správy zaradiť ...

(3)

Príslušníka finančnej správy, ktorý bol pred nezákonným skončením služobného pomeru neozbrojeným príslušníkom ...

(4)

Ak po doručení rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru oznámi príslušník finančnej ...

§ 263
Skončenie služobného pomeru stratou hodnosti

Služobný pomer ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ...

§ 264
Skončenie služobného pomeru v dočasnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer v dočasnej štátnej službe sa končí jej uplynutím; za uplynutie dočasnej štátnej služby ...

(2)

Dočasná štátna služba príslušníka finančnej správy podľa § 79 ods. 2 písm. a) sa skončí dňom skončenia ...

(3)

Dočasná štátna služba príslušníka finančnej správy podľa § 79 ods. 2 písm. d) sa skončí jeho odvolaním ...

(4)

Pred uplynutím dočasnej štátnej služby sa služobný pomer môže skončiť aj ostatnými spôsobmi uvedenými ...

§ 265
Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti spočívajúcim v zákaze výkonu štátnej služby príslušníka ...

Služobný pomer príslušníka finančnej správy sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým ...

§ 266
Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby

Služobný pomer príslušníka finančnej správy v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nadobudnutia ...

§ 267
Skončenie služobného pomeru pre nezískanie profesijného vzdelania

Služobný pomer príslušníka finančnej správy v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nasledujúcim ...

§ 268
Posudok o služobnej činnosti a potvrdenie o zamestnaní
(1)

Ak príslušník finančnej správy požiada o vydanie posudku o služobnej činnosti, nadriadený je povinný ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru je služobný úrad povinný vydať príslušníkovi finančnej správy potvrdenie ...

§ 269

Po skončení služobného pomeru je bývalý príslušník finančnej správy povinný bezodkladne vrátiť služobný ...

§ 270
Odstupné a odchodné neozbrojeného príslušníka finančnej správy
(1)

Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného ...

a)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer v stálej štátnej službe ...
b)
trojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer v stálej štátnej službe ...
c)
štvornásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer v stálej štátnej službe ...
(2)

Ak je neozbrojený príslušník finančnej správy prevedený alebo preložený bez jeho súhlasu a bez jeho ...

(3)

Ak služobný pomer podľa tohto zákona vznikne opätovne pred uplynutím doby určenej podľa poskytnutého ...

(4)

Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí pri prvom skončení služobného pomeru po preukázaní ...

a)
jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval najviac päť rokov,
b)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval viac ako päť rokov ...
c)
trojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval 10 rokov a menej ...
d)
štvornásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval 15 rokov a menej ...
e)
päťnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval najmenej 25 rokov. ...
(5)

Do doby trvania služobného pomeru podľa odseku 4 sa neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nezapočítava ...

DESIATA HLAVA
LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ A PRIESKUMNÉ KONANIE

§ 271
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie

a)
zdravotnej spôsobilosti občana na výkon funkcie so zbraňou podľa § 86 ods. 3,
b)
zdravotnej spôsobilosti príslušníka finančnej správy na výkon funkcie so zbraňou podľa § 107 ods. 8, ...
c)
zdravotnej spôsobilosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy na ďalší výkon funkcie so zbraňou,
d)
lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno–preventívnej starostlivosti.
(2)

Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje ustanovením ...

a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou,
b)
zdravotná klasifikácia C – obmedzene spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou,
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon funkcie so zbraňou.
(3)

Zdravotná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. a) až c) sa zisťuje a posudzuje pri lekárskych prehliadkach ...

(4)

Lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva služobný posudkový lekár.

(5)

O odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) rozhoduje hlavný posudkový ...

(6)

Služobným posudkovým lekárom a hlavným posudkovým lekárom môže byť len lekár so špecializáciou v špecializačnom ...

(7)

Výkon lekárskej posudkovej činnosti na účely podľa odseku 1 môže služobný úrad zabezpečiť aj na základe ...

(8)

Kritériá určenia zdravotnej klasifikácie podľa odseku 2 upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(9)

Funkcie so zbraňou, ktoré môže vykonávať aj príslušník finančnej správy so zdravotnou klasifikáciou ...

§ 272
Prieskumné konanie
(1)

Prieskumným konaním zameraným na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu príslušníka ...

a)
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou,
b)
zdravotná spôsobilosť na ďalší výkon funkcie so zbraňou alebo
c)
súvislosť choroby alebo úrazu s výkonom štátnej služby.
(2)

Prieskumné konanie vykonáva služobný posudkový lekár. Zdravotná spôsobilosť a súvislosť choroby alebo ...

(3)

Prieskumné konanie sa vykonáva na podnet nadriadeného alebo na základe žiadosti príslušníka finančnej ...

(4)

Ak sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší ...

JEDENÁSTA HLAVA
ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Činnosť odborových orgánov
§ 273
(1)

V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov príslušníkov finančnej správy ...

(2)

Služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom

a)
podklady potrebné na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok,
b)
návrh na prevedenie alebo na preloženie príslušníka finančnej správy z dôvodu podľa § 107 ods. 1 písm. ...
c)
návrh na prepustenie príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 258 ods. 1 písm. ...
d)
služobné hodnotenie, v ktorom je príslušník finančnej správy hodnotený ako nespôsobilý na výkon doterajšej ...
(3)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 2 do troch pracovných dní odo ...

§ 274
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý pôsobí v odborovom orgáne, a toto pôsobenie si vyžaduje dlhodobé ...

(2)

Príslušník finančnej správy sa po skončení pôsobenia v odborovom orgáne podľa odseku 1 ustanoví do funkcie ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy zvolenému do odborového orgánu, pôsobenie v ktorom si nevyžaduje dlhodobé ...

(4)

Odborovým funkcionárom podľa odseku 3 sa poskytne na odborové vzdelávanie služobné voľno s nárokom na ...

§ 275
(1)

Služobný pomer príslušníka finančnej správy sa nesmie skončiť pre pôsobenie v odborovom orgáne.

(2)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol zvolený do odborového orgánu, môže byť v čase funkčného obdobia ...

§ 276
(1)

Súčinnosť nadriadených s odborovými orgánmi sa uskutočňuje najmä tým, že nadriadení umožnia príslušným ...

a)
vykonávať spoločenskú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich služobný ...
b)
vyžadovať od nadriadených informácie o hospodárení so mzdovými prostriedkami a podieľať sa na dodržiavaní ...
c)
navrhovať svojich členov do poradných orgánov zriaďovaných na prerokúvanie návrhov niektorých personálnych ...
d)
vyjadrovať sa k návrhom na rozvrhnutie základného času služby v týždni.
(2)

Služobný úrad poskytuje bezplatne na zabezpečenie činnosti odborového orgánu nevyhnutné materiálno-technické ...

§ 277
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov finančnej správy, na zlepšenie podmienok ...

(2)

Kolektívnou zmluvou podľa odseku 1 nemožno zvýšiť odchodné neozbrojeného príslušníka finančnej správy. ...

DVANÁSTA HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 278
Predmet konania

Konaním vo veciach služobného pomeru je

a)
konanie, v ktorom sa rozhoduje o vzniku, zmene alebo zániku služobného pomeru,
b)
prieskumné konanie podľa § 272,
c)
konanie vo veci služobného hodnotenia podľa § 102,
d)
konanie, v ktorom sa rozhoduje o
1.
poverení zastupovať príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo vykonávať dočasne neobsadenú ...
2.
zaradení do zálohy podľa § 113,
3.
dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby a o skončení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby podľa ...
4.
o záveroch z previerky spoľahlivosti podľa § 121,
5.
uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 128,
6.
uložení výčitky podľa § 129,
7.
zahladení disciplinárneho opatrenia podľa § 135,
8.
určení kratšieho času služby v týždni alebo o jeho inej vhodnej úprave podľa § 137,
9.
vyslaní na štúdium podľa § 216,
10.
povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie podľa § 218,
11.
čiastočnom znížení alebo odpustení nákladov na vzdelávanie podľa § 218,
12.
vyslaní príslušníka finančnej správy na preventívnu rehabilitáciu podľa § 220,
13.
náhrade škody podľa § 232 až 254,
14.
nepovolení opravnej skúšky v kurze zameranom na získanie profesijného vzdelania,
15.
vylúčení z kurzu zameraného na získanie profesijného vzdelania,
16.
žiadosti príslušníka finančnej správy o priznanie plnenia podľa tohto zákona okrem plnení podľa § 117 ...
17.
zrážkach zo služobného príjmu podľa § 303 ods. 1 a 2.
§ 279
Účastníci konania

Účastníkom konania je príslušník finančnej správy, bývalý príslušník finančnej správy alebo pozostalí ...

§ 280
Príslušnosť
(1)

Vo veciach služobného pomeru koná a rozhoduje oprávnený orgán.

(2)

Oprávneným orgánom príslušným na konanie v prvom stupni je nadriadený; ak ide o prieskumné konanie podľa ...

(3)

Oprávneným orgánom príslušným na konanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) je nadriadený oprávneného ...

§ 281
Postup v konaní
(1)

Oprávnený orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol presne a úplne zistený skutočný stav ...

(2)

Oprávnený orgán pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu ...

§ 282
Podanie
(1)

Podanie musí byť písomné.

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zjavné, kto ho urobil, akej veci sa týka ...

(3)

Podanie podané osobne je oprávnený orgán povinný na požiadanie písomne potvrdiť, ak § 257 ods. 3 neustanovuje ...

§ 283
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu oprávneného orgánu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je podanie účastníka konania doručené oprávnenému orgánu.

(3)

Ak sa konanie začína z podnetu oprávneného orgánu, je konanie začaté dňom, keď oprávnený orgán urobil ...

§ 284
Postúpenie

Ak účastník konania urobí podanie nadriadenému, ktorý nie je oprávnený vo veci rozhodnúť, tento nadriadený ...

§ 285
Práva a povinnosti účastníkov konania
(1)

Účastníci konania sú povinní postupovať tak, aby svojím konaním nesťažovali a nezdržiavali priebeh konania. ...

(2)

Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov okrem protokolov o hlasovaní a robiť si z nich výpisy, ...

(3)

Oprávnený orgán môže povoliť nahliadnuť do spisov aj iným osobám, ak preukážu právne dôvody svojej požiadavky. ...

(4)

Oprávnený orgán zabezpečí, aby pri nahliadnutí do spisu bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností, ...

§ 286
Dokazovanie
(1)

Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré ...

(2)

Dôkazom sú najmä výpovede, vyjadrenia osôb vrátane účastníkov konania, odborné posudky, znalecké posudky, ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej ...

(5)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe oprávnenému orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať.

§ 287
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takým rozhodnutím ...

(2)

Oprávnený orgán si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný čin, ...

§ 288
Dožiadanie

Ak oprávnený orgán nemôže vykonať procesný úkon sám alebo je to účelné z iných dôvodov, môže o jeho ...

§ 289

Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť, ak odpadol dôvod konania ...

§ 290
Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli oprávnenému orgánu, vrátane nákladov spojených s činnosťou poradných ...

(2)

Služobný úrad nahradí svedkovi hotové výdavky a príjem, ktorý mu preukázateľne ušiel. Nárok treba uplatniť ...

(3)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s ohliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, ...

(4)

Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa riadi osobitným predpisom.192) ...

§ 291
Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vychádzať zo skutočného stavu ...

(2)

Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní; to neplatí, ak ide o služobné hodnotenie. ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol ...

(5)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(6)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán ...

(7)

Rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(8)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.

(9)

Rozhodnutie, ktorým sa uložila povinnosť plniť, je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak ...

§ 292
Oznámenie a doručenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa oznamuje príslušníkovi finančnej správy alebo inému účastníkovi konania doručením jeho ...

(2)

Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk príslušníka finančnej správy na orgáne finančnej správy, v ...

(3)

Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie ...

(4)

Podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je príslušníkovi finančnej ...

(5)

Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk ...

§ 293
Odvolacie konanie
(1)

Proti rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ...

(2)

Odvolanie môže účastník konania podať aj proti služobnému hodnoteniu do 15 kalendárnych dní odo dňa, ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal; za oprávnený orgán, ktorý rozhodnutie ...

(4)

Ak účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie ...

(5)

Odvolací orgán môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a ak účastník konania ...

(6)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok okrem odvolania

a)
proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia,
b)
proti rozhodnutiu o náhrade škody,
c)
proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol príslušník finančnej správy hodnotený ako nespôsobilý na zaradenie ...
d)
proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy ...
e)
proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola príslušníkovi finančnej správy určená zdravotná ...
f)
proti záverom podľa § 121 ods. 10.
(7)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ...

(8)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal ...

§ 294
Postup odvolacieho orgánu
(1)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bezodkladne, najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa ...

(2)

Odvolací orgán rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní v poradnej komisii; to neplatí, ak ide o odvolací ...

(3)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(5)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie ...

§ 295
Obnova konania
(1)

Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli účastníkovi konania bez jeho viny ...

(2)

Na základe nových, dodatočne zistených, skutočností alebo nových dôkazov, ktoré neboli nadriadenému ...

(3)

Návrh podľa odseku 1 môže účastník konania podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o dôvodoch ...

(4)

V návrhu podľa odseku 1 treba uviesť dôvody, pre ktoré účastník konania navrhuje právoplatné rozhodnutie ...

(5)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno podať odvolanie.

(6)

Ak sa dôvod, pre ktorý sa má právoplatné rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, týka aj rozhodnutia odvolacieho ...

§ 296
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie do troch rokov od ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 možno podať odvolanie.

§ 297

Na konanie podľa tejto časti zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem výkonu rozhodnutia.

TRINÁSTA HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 298

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy súvisiace so služobným pomerom všeobecné ...

§ 299
Neplatnosť právneho úkonu
(1)

Neplatný je právny úkon,

a)
ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom,
b)
ktorý bol urobený nepríslušným nadriadeným,
c)
ktorý nebol urobený slobodne, vážne, určite alebo zrozumiteľne,
d)
ktorým sa príslušník finančnej správy vopred vzdáva svojich práv,
e)
ktorý urobil príslušník finančnej správy konajúci v duševnej poruche, ktorá ho robí na tento právny ...
f)
ak nemá ten, kto ho urobil, spôsobilosť na právne úkony,
g)
ak nebol urobený predpísanou formou,
h)
urobený v rozpore s § 309 ods. 2.
(2)

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť príslušníkovi finančnej správy na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil ...

§ 300
Bezdôvodné obohatenie
(1)

Ak sa príslušník finančnej správy bezdôvodne obohatí na úkor služobného úradu alebo služobný úrad na ...

(2)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného ...

(3)

Neprávom vyplatené sumy je príslušník finančnej správy povinný vrátiť, ak vedel alebo z okolností musel ...

Premlčanie a zánik práva
§ 301

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených ...

§ 302
(1)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvie ...

(2)

Právo služobného úradu alebo príslušníka finančnej správy na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí ...

§ 303
Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného príjmu príslušníka ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so služobným ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť príslušníka finančnej správy zaplatiť peňažnú sumu služobnému ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojho práva.

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak ho neuspokojí príslušník finančnej správy, hoci ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému úradu príslušník ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť príslušník ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od príslušníka finančnej správy ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj na zabezpečenie práv služobného úradu voči bývalému príslušníkovi ...

(10)

Ustanovenia odsekov 2 až 8 platia rovnako aj na zabezpečenie práv služobného úradu voči pozostalému ...

§ 304
Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Práva musia byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v rozhodnutí, ...

(4)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určená v ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo banky, alebo pobočky zahraničnej banky, je právo ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov dotýkajúcich sa toho, koho právo sa má ...

(7)

Príslušník finančnej správy i služobný úrad sú povinní prijať aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje ...

(8)

Ak sú príslušník finančnej správy alebo služobný úrad povinní uspokojiť viac peňažných pohľadávok a ...

(9)

Na žiadosť príslušníka finančnej správy môže služobný úrad povoliť úhradu pohľadávky v splátkach, najdlhšie ...

(10)

Ak príslušník finančnej správy neuhradí niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný úrad od ...

(11)

Príslušník finančnej správy je oprávnený kedykoľvek uhradiť celú pohľadávku, aj keď mu služobný úrad ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažná pohľadávka nebola včas a riadne uspokojená, môže požadovať úroky z omeškania ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúknuté plnenie neprijme alebo neposkytne súčinnosť ...

(15)

Služobný úrad alebo príslušník finančnej správy, ktorého právo bolo uspokojené, sú povinní vydať o tom ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie vydať súčasne s prijatím plnenia o tom písomné potvrdenie, ...

§ 305
Uplynutie doby

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené.

§ 306
Úmrtie príslušníka finančnej správy
(1)

Peňažné nároky príslušníka finančnej správy jeho úmrtím nezanikajú; nároky zo služobného príjmu do výšky ...

(2)

Peňažné pohľadávky služobného úradu zanikajú úmrtím príslušníka finančnej správy okrem práva, o ktorom ...

§ 307
Osobitné ustanovenie o príslušníkovi finančnej správy, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo príslušníka finančnej správy alebo občana, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o právo ...

§ 308
Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ...

Zastúpenie
§ 309
(1)

Zastúpenie vzniká na základe splnomocnenia alebo rozhodnutím súdu. Zástupca koná v mene zastúpeného ...

(2)

Na zastúpenie na základe splnomocnenia je potrebné písomné splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený ...

§ 310

Súd môže ustanoviť opatrovníka príslušníkovi finančnej správy, ktorého pobyt nie je známy, ak je to ...

§ 311
Zaokrúhľovanie
(1)

Ak sa podľa ustanovení tohto zákona príslušníkovi finančnej správy prizná krátená percentuálna sadzba ...

(2)

Ak vznikne príslušníkovi finančnej správy pri výkone štátnej služby nárok na premenlivé príplatky alebo ...

(3)

Služobný plat sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 312
Zákaz používať označenie „finančná správa“ a zákaz používať služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný ...
(1)

Zakazuje sa iným osobám ako príslušníkom finančnej správy v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, ...

(2)

Ak § 93 ods. 3 neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako príslušníkom finančnej správy používať ...

(3)

Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 môže udeliť ministerstvo financií. Na konanie a rozhodovanie ...

Náhrada škody
§ 313
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí pomoci finančnej správe alebo príslušníkovi ...

(2)

Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných ...

(3)

Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch podľa odseku 2 a v akom rozsahu

a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie, ...
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom ...
(4)

Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa ...

§ 314
(1)

Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s poskytnutím pomoci uvedenej v § 313 ods. ...

(2)

Štát zodpovedá aj za škody spôsobené finančnou správou alebo príslušníkmi finančnej správy v súvislosti ...

(3)

Štát zodpovedá aj za škodu193) spôsobenú finančnou správou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, neúplných ...

(4)

Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo financií.

(5)

Ministerstvo financií je povinné požadovať regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu ...

§ 315
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych ...

(2)

Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ...

(3)

Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ktoré ...

§ 316
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty“ ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „colník“ vo všetkých tvaroch, rozumie ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „poverený pracovník finančnej správy“ ...

Prechodné ustanovenia
§ 317
(1)

Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy podľa predpisov ...

(2)

Ustanovenie § 74 ods. 3 sa prvýkrát uplatní na rozpočtový rok 2020. Systemizáciu na obdobie od 1. júla ...

§ 318
(1)

Vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 a schválené hospodárske subjekty podľa ...

(2)

Ak sa mal daňový subjekt stať vybraným daňovým subjektom k 1. januáru 2020 podľa predpisov účinných ...

(3)

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 je od 1. júla 2019 ...

§ 319

Občan vykonávajúci k 30. júnu 2019 funkciu prezidenta sa považuje od 1. júla 2019 za ustanoveného do ...

§ 320

Osobné údaje, ktoré do 30. júna 2019 spracúval služobný úrad podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom alebo štátnym zamestnancom
§ 321
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ods. 1 alebo § ...

(2)

Služobný preukaz colníka alebo štátneho zamestnanca, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa ...

(3)

Služobný odznak vydaný colníkovi, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ods. 1, vydaným ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ods. 1 alebo ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bolk 30. júnu 2019 colníkom
§ 322
(1)

Colník, ktorý je k 30. júnu 2019 v služobnom pomere podľa predpisu účinného do 30. júna 2019, sa 1. ...

a)
colník zaradený v stálej štátnej službe je ozbrojeným príslušníkom finančnej správy zaradeným do stálej ...
b)
colník zaradený v dočasnej štátnej službe ako odborník potrebný na plnenie úloh štátnej služby je ozbrojeným ...
c)
colník zaradený v dočasnej štátnej službe určenej na dočasné obsadenie funkcie colníčky alebo colníka, ...
d)
colník zaradený v dočasnej štátnej službe určenej na vykonávanie funkcie duchovného colníkov je ozbrojeným ...
e)
colník zaradený v prípravnej štátnej službe je ozbrojeným príslušníkom finančnej správy zaradeným do ...
(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom, vydá nadriadený k 1. júlu 2019 rozhodnutie, ...

(3)

Rozhodnutím podľa odseku 2 sa príslušník finančnej správy zaradí na tom istom orgáne štátnej správy ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na colníka, ktorého služobný pomer podľa predpisu účinného do 30. ...

§ 323
(1)

Rozhodnutie o prijatí občana do služobného pomeru colníkov podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(3)

Prepožičanie hodnosti colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá k 1. júlu 2019, ...

(4)

Doba výsluhy rokov v hodnosti započítaná colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje ...

(5)

Služobné hodnotenie colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje za služobné hodnotenie ...

(6)

Funkcia, do ktorej je podľa § 322 ods. 2 ustanovený ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý bol ...

(7)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom, vykonáva funkciu, o ktorej ...

(8)

Príslušníkovi finančnej správy sa pri ustanovení do funkcie podľa tohto zákona určí nový služobný plat ...

(9)

Určenie za vyšetrovateľa finančnej správy podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje za určenie ...

(10)

Do dĺžky čakateľskej praxe príslušníka finančnej správy na výkon funkcie vyšetrovateľa finančnej správy ...

(11)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol ako colník podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 pred ...

(12)

Prevelenie colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje za prevelenie ozbrojeného príslušníka ...

(13)

Vyslanie colníka na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu podľa predpisov účinných do 30. ...

(14)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom zaradeným do neplatenej zálohy podľa ...

(15)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom zaradeným v zálohe pre prechodne nezaradených ...

(16)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá ...

(17)

Pri vzniku služobného pomeru podľa § 322 ods. 1 sa ustanovenia § 203 ods. 2 až 4 nepoužijú. Nárok na ...

(18)

Nariadenie služobnej pohotovosti colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá k 1. ...

(19)

Nárok na nevyčerpanú časť dovolenky, ktorý mal colník k 30. júnu 2019 podľa predpisov účinných do 30. ...

(20)

Určenie čerpania dovolenky colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktorú má čerpať po 30. ...

(21)

Služobné voľno udelené colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa od 1. júla 2019 považuje ...

(22)

Započítateľná odborná prax colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa od 1. júla 2019 považuje ...

(23)

Vyslanie colníka na štúdium podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá k 1. júlu 2019, sa ...

(24)

Vyslanie colníka na výkon štátnej služby v zahraničí podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré ...

(25)

Materská dovolenka colníčky alebo rodičovská dovolenka colníka alebo colníčky podľa predpisov účinných ...

(26)

Ak pred 1. júlom 2019 nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na prepustenie colníka podľa predpisov účinných ...

(27)

Rozhodnutie o prepustení colníka vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, podľa ktorého sa ...

(28)

Rozhodnutie o uvoľnení colníka zo služobného pomeru vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ...

(29)

Žiadosť colníka o uvoľnenie zo služobného pomeru podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 podaná v ...

(30)

Zloženie služobnej prísahy colníkom pred 1. júlom 2019 podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa ...

(31)

Na vyúčtovanie preddavkov poskytnutých colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 pred 1. júlom ...

(32)

Povolenie nosiť služobnú rovnošatu po skončení služobného pomeru colníka vydané pred 1. júlom 2019 colníkovi ...

(33)

Absolvovanie základného colného kurzu a zloženie nižšej colnej skúšky, ku ktorému došlo pred 1. júlom ...

(34)

Absolvovanie odborného colného kurzu a zloženie odbornej colnej skúšky, ku ktorému došlo pred 1. júlom ...

(35)

Ak nebolo disciplinárne opatrenie uložené podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 celkom vykonané ...

§ 324
(1)

Na konanie vo veciach služobného pomeru colníkov, ktoré sa začalo pred 1. júlom 2019 podľa predpisov ...

(2)

Prijímacie konanie vo veci prijatia občana do štátnej služby colníkov, ktoré sa začalo pred 1. júlom ...

(3)

V konaní podľa odseku 1 pokračuje od 1. júla 2019 orgán príslušný na konanie voči príslušníkovi finančnej ...

(4)

Prešetrovanie a vybavenie sťažnosti colníka podanej pred 1. júlom 2019 podľa predpisov účinných do 30. ...

(5)

Na uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré malo znaky ...

(6)

Na zahladenie disciplinárneho opatrenia právoplatne uloženého colníkovi pred 1. júlom 2019, ktoré nebolo ...

(7)

Práva a povinnosti, ktoré vznikli colníkovi zo služobného pomeru pred 1. júlom 2019, zostávajú zachované ...

(8)

Ak bolo rozhodnutie vo veciach služobného pomeru colníka vydané pred 1. júlom 2019 podľa predpisov účinných ...

(9)

Lehoty, ktoré začali podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 plynúť pred 1. júlom 2019, sa posudzujú ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 štátnym zamestnancom
§ 325
(1)

Dočasné preloženie štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu7) z iného služobného úradu do služobného ...

(2)

Ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu 2019 finančné ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je k 30. júnu 2019 na základe zvolenia alebo vymenovania štátnym zamestnancom ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je k 30. júnu 2019 dočasne preložený podľa osobitného predpisu7) zo služobného ...

(6)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu 2019 finančné ...

(7)

Ak po 30. júni 2019 nadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o neplatnosti výpovede zo štátnozamestnaneckého ...

(8)

Rozhodnutie podľa odsekov 2 až 7 obsahuje náležitosti podľa § 88 ods. 2 písm. a) a c) až k). Rozhodnutím ...

(9)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zložil služobnú prísahu podľa odseku 12, vzniká služobný pomer podľa tohto ...

a)
stálej štátnej službe, ak k 30. júnu 2019 vykonával stálu štátnu službu podľa osobitného predpisu,7)
b)
dočasnej štátnej službe, ak k 30. júnu 2019 vykonával dočasnú štátnu službu podľa osobitného predpisu7) ...
1.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného,
2.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo ...
3.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý čerpá služobné voľno,
4.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,
5.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do ...
6.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý bol vzatý do väzby,
7.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený,
8.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa ...
9.
ako odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby,
10.
ako štatutárny orgán, ktorý je vymenovaný podľa osobitného predpisu.7)
(10)

Ak štátny zamestnanec zloží služobnú prísahu na základe rozhodnutia podľa odseku 2 najneskôr do 31. ...

(11)

Ak štátny zamestnanec zloží služobnú prísahu na základe rozhodnutia podľa odseku 2 neskôr ako 31. júla ...

(12)

Služobnú prísahu podľa § 89 štátny zamestnanec skladá bezprostredne po doručení rozhodnutia podľa odsekov ...

(13)

O zložení služobnej prísahy a vzniku služobného pomeru vydá nadriadený príslušníkovi finančnej správy ...

(14)

Ak štátny zamestnanec odmietol zložiť služobnú prísahu bezprostredne po doručení rozhodnutia podľa odsekov ...

a)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu podľa osobitného predpisu,7) ak jeho štátnozamestnanecký ...
b)
trojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu podľa osobitného predpisu,7) ak jeho štátnozamestnanecký ...
c)
štvornásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu podľa osobitného predpisu,7) ak jeho štátnozamestnanecký ...
(15)

Na štátneho zamestnanca podľa odsekov 2 až 7, odseku 19 písm. b) a § 331 ods. 9, ktorého štátnozamestnanecký ...

(16)

Vznikom služobného pomeru podľa tohto zákona zaniká štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu.7) ...

(17)

Rozhodnutie podľa odsekov 2 až 7 možno doručiť štátnemu zamestnancovi len do vlastných rúk v pravidelnom ...

(18)

Štátny zamestnanec, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa odseku 9 nemusí počas trvania ...

(19)

Rozhodnutie podľa odsekov 2 až 7 sa nevydá štátnemu zamestnancovi,

a)
ktorého štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu7) sa skončí 30. júna 2019,
b)
ktorý dal výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu7) pred 1. júlom 2019 alebo ...
§ 326

Štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom je finančné riaditeľstvo, môže do 31. mája 2019 oznámiť ...

§ 327

Štátny zamestnanec, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 325 ods. 9, môže byť ustanovený ...

§ 328
(1)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu,7) ktoré vznikli štátnemu ...

(2)

Lehoty, ktoré začali podľa osobitného predpisu7) plynúť pred 1. júlom 2019, sa posudzujú podľa osobitného ...

§ 329
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorému ako štátnemu zamestnancovi podľa osobitného predpisu7) zostala ...

(2)

Štátny zamestnanec spĺňa kvalifikačný predpoklad odborného profesijného vzdelania podľa tohto zákona, ...

(3)

Štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu 2019 finančné ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy sa pri ustanovení do funkcie podľa tohto zákona určí nový služobný plat ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu 2019 finančné ...

a)
služobnej praxe štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,7)
b)
inej praxe získanej pred prijatím do štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu7) započítanej ...
c)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej ...
e)
úspešne ukončeného štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia ...
(6)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu 2019 finančné ...

a)
služobnej praxe štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,7)
b)
praxe v odbore požadovanej služobnej činnosti podľa § 162 ods. 4 získanej pred prijatím do štátnozamestnaneckého ...
c)
inej praxe získanej pred prijatím do štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu7) v závislosti ...
d)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej ...
f)
úspešne ukončeného štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia ...
(7)

Pri určení započítateľnej odbornej praxe podľa odsekov 5 a 6 sa primerane použijú ustanovenia § 162 ...

(8)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý poberá výsluhový dôchodok alebo výsluhový invalidný dôchodok sa ...

(9)

Príslušník finančnej správy, ktorého služobný pomer vznikol podľa § 325 ods. 9, ktorý v súlade s osobitným ...

(10)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorého služobný pomer vznikol podľa § 325 ods. 9 a ktorý je ustanovený ...

(11)

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca podľa osobitných predpisov7) sa považuje za služobné hodnotenie ...

(12)

Na účely odsekov 3, 5 a 6 sa za štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) ...

§ 330
(1)

Na účely § 270 ods. 1 sa do trvania služobného pomeru započítava aj trvanie štátnozamestnaneckého pomeru, ...

(2)

Na účely § 270 ods. 4 sa do trvania služobného pomeru započítava aj trvanie štátnozamestnaneckého pomeru ...

§ 331
(1)

Dočasná štátna služba podľa § 325 ods. 9 písm. b) prvého až ôsmeho bodu sa končí odpadnutím dôvodu zastupovania, ...

(2)

Nariadenie služobnej pohotovosti štátneho zamestnanca v služobnom úrade finančné riaditeľstvo podľa ...

(3)

Nárok na nevyčerpanú časť dovolenky podľa osobitného predpisu,7) ktorý mal štátny zamestnanec ku dňu ...

(4)

Určenie čerpania dovolenky štátnemu zamestnancovi podľa osobitného predpisu,7) ktorú má čerpať po dni ...

(5)

Služobné voľno udelené štátnemu zamestnancovi podľa osobitného predpisu7) pred dňom vzniku služobného ...

(6)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu7) sa považuje ...

(7)

Výberové konanie, ktoré služobný úrad vyhlásil podľa osobitného predpisu7) a ktoré nebolo skončené do ...

(8)

Prešetrovanie a vybavenie sťažnosti štátneho zamestnanca podanej podľa osobitného predpisu7) pred 1. ...

(9)

Ak pred 1. júlom 2019 nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na danie výpovede štátnemu zamestnancovi ...

(10)

Ak pred 1. júlom 2019 nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na danie výpovede štátnemu zamestnancovi ...

§ 332

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 333
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

2.

zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení čl. ...

5.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

6.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky ...

7.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia ...

8.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú ...

9.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 234/2007 Z. z. o podrobnostiach o stravovaní predvedenej ...

10.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75, ktorým sa ustanovuje ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

V § 128 ods. 3 písm. c) sa slovo „colník“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy“.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

V § 72 ods. 6 a § 73 ods. 3 sa slovo „colníci“ nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci finančnej správy“. ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov ...

1.

V § 6 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „12“.

2.

V § 20c písm. a) sa slová „colníka alebo štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu na Finančnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 21 ods. 1 sa slová „Banskej Bystrici“ nahrádzajú slovom „Bratislave“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 70 ods. 1 a 2 sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej správy“.

2.

V § 71 sa slovo „colníci“ nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci finančnej správy“.

Čl. VI

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...

V § 4 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
ozbrojený príslušník finančnej správy,1d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VII

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slovo „colník,“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy,1a).“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 15 písm. c) sa slovo „colníka“ nahrádza slovami „ozbrojeného príslušníka finančnej správy“.

3.

V § 58 ods. 1 písm. g) sa slová „colníka k finančnej správe“ nahrádzajú slovami „colníka k colnej správe“. ...

4.

V § 103 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na účely tohto zákona sa za deň vzniku služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

„43a) § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.

43b) § 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

5.

V § 106 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Skončením služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy uvoľnením sa na účely tohto zákona ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47c a 47d znejú:

„47c) § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.

47d) § 108 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

6.

Za § 143ah sa vkladá § 143ai, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019 (1) Služobný pomer colníka podľa predpisov ...

Čl. VIII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 1 ods. 3 sa slovo „colníkov1a)“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej správy1a)“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa citácia „Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov ...

3.

V § 16 sa na konci pripája táto veta:

„Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinne úrazovo poistené aj pre fyzickú osobu, ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39e znie:

„39e) § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

4.

V § 20 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„U zamestnanca, ktorým je neozbrojený príslušník finančnej správy39e) a ktorého právny vzťah podľa prvej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42c až 42e znejú:

„42c) § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z., 42d) § 108 zákona č. 35/2019 Z. z., 42e) § 107 ods. 8 ...

5.

Za § 293eh sa vkladá § 293ei, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293ei Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019 Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ...

Čl. IX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov ...

2.

V § 63 ods. 3 sa slovo „colníci“ nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci finančnej správy“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 60b sa vypúšťa citácia „Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ ...

Čl. X

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2aaa znejú:

„2) Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2aaa) § 6 ods. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

3.

V § 85 ods. 11 sa slovo „colník“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy“.

4.

Slovo „colník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 85 ods. 11 nahrádza slovami „príslušník ...

5.

V prílohe č. 2 v Zozname colných letísk sa na konci pripájajú tieto body:

„7. Letisko Jasná 8. Letisko Prievidza 9. Letisko Nitra“. ...

Čl. XI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

V § 77c ods. 6 sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej správy“.

Čl. XII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 3 ods. 2 sa slovo „colník,1e)“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy,1e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XIII

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 7 ods. 1 sa slovo „colníkmi“ nahrádza slovami „ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy“.

Čl. XIV

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vojakom v zálohe, ak tento zákon neustanovuje inak, je 1. občan, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3c) ...

2.

V § 7 odsek 12 znie:

„(12) Občanovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d) § 84 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8c sa za slovom „predpisov“ vypúšťa čiarka a citácia „§ 183 ods. 1 písm. ...

4.

V § 13 ods. 2 písm. b) a § 17 ods. 2 písm. g) sa slovo „colníka“ nahrádza slovami „ozbrojeného príslušníka ...

5.

V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Za vznik služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa na účely tohto zákona považuje ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29h znie:

„29h) § 71 ods. 6 zákona 35/2019 Z. z.“.

6.

V § 17 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

7.

V § 20a ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 5, 8 alebo ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 5, 9 alebo ods. ...

8.

V § 20a ods. 2 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

9.

V § 20a ods. 3 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

Čl. XV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) príslušník finančnej správy, zamestnanec, ktorého zamestnávateľom je finančné riaditeľstvo alebo ...

2.

V § 8 ods. 1 sa slová „daňovým úradom pre vybrané daňové subjekty“ nahrádzajú slovami „úradom pre vybrané ...

3.

V § 37 ods. 3 sa slovo „colník“ nahrádza slovami „príslušník finančnej správy“.

Čl. XVI

Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...

V § 1 ods. 2 sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej správy“.

Čl. XVII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., ...

V § 47 ods. 6 sa slovo „Colník“ nahrádza slovami „Ozbrojený príslušník finančnej správy“.

Čl. XVIII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XIX

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 1 ods. 7 písm. e) sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „príslušníkov finančnej správy“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov,“ ...

4.

Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193b Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019 (1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 325 ods. 14 a 16 a § 326 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, § 325 ods. ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA FINANCIÍ

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Rodné číslo.

  6.

  Číslo osobného dokladu.

  7.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  8.

  Prechodný pobyt.

  9.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Národnosť.

  6.

  Rodné číslo.

  7.

  Identifikátor osoby pridelený v zahraničí.

  8.

  Číslo osobného dokladu.

  9.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  10.

  Prechodný pobyt.

  11.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

  12.

  Prezývky a pseudonymy.

  13.

  Zvláštne znamenia.

  14.

  Biometrické údaje.

  15.

  Funkcia.

  16.

  Telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED

  Príloha č. 4 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  PRÍPLATOK ZA RIADENIE

  Kriminálny úrad finančnej správy Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne Riaditeľ ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských ...

  7.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 ...
 • 2)  Napríklad čl. 243 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ...
 • 3)  Napríklad § 41 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. ...
 • 5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 6)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre ...
 • 9)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných ...
 • 10)  Čl. 3, 4, 6 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.
 • 11)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 13)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 17)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného ...
 • 19)  Napríklad čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych ...
 • 20)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 486/2013 Z. z., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a ...
 • 24)  § 87b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2017 Z. z.
 • 25)  Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s ...
 • 26)  Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 27)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 608/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 v platnom znení, čl. ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 30)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 32)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon č. 466/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení ...
 • 35)  Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 37)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 38)  § 4 ods. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 12 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 39)  § 54 ods. 1, 5 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 40)  § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  § 2 ods. 22 a § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 42)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 43)  § 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 45)  Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 46)  § 37 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 48)  § 64 a 65 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 71, § 72 a § 80 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Napríklad § 22 až 28 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 53)  § 70 a § 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  Napríklad § 22 a § 29 až 34 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 55)  § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 57)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 58)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1276/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...
 • 59)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci ...
 • 60)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely ...
 • 61)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 62)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 63)  Čl. 2 ods. 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 64)  Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 65)  Napríklad čl. 4, 5 a čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov ...
 • 66)  Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 67)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a ...
 • 68)  § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.
 • 70)  Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 71)  Čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 72)  Napríklad zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších ...
 • 73)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci ...
 • 74)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 75)  § 2 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 404/2015 Z. z.
 • 76)  § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 77)  Napríklad § 59 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 78)  Napríklad nariadenie (ES) č. 515/97 v platnom znení.
 • 79)  Napríklad Trestný poriadok.
 • 80)  Napríklad § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 81)  § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
 • 82)  § 63 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 83)  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 84)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 85)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 86)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 87)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 88)  § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 89)  § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 90)  § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 92)  § 40 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 93)  § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 95)  § 18 a 20a zákona č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad § 111 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 97)  § 85 ods. 11 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.§ 20 ods. 3 zákona č. 563/2009 ...
 • 98)  § 85 ods. 11 druhá veta zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
 • 99)  § 64 ods. 9 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
 • 100)  § 64 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení ...
 • 101)  Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 102)  § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 103)  § 19 ods. 2 a 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 104)  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 105)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim ...
 • 106)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 107)  § 42 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 109)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 110)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 111)  § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 112)  § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 113)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z.
 • 114)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 115)  Zákon č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 116)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní ...
 • 117)  Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 311/2005 Z. z.
 • 118)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 119)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja ...
 • 120)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 121)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 122)  § 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 123)  § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 124)  § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 125)  § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 126)  Zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 127)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 128)  § 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 129)  § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 130)  § 21 písm. b) až i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 131)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 132)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 133)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 134)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 135)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 136)  Napríklad § 2 ods. 3,§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...
 • 137)  Napríklad § 54 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 6 zákona č. ...
 • 138)  § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov ...
 • 139)  § 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 140)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • 141)  § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 142)  § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 143)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 144)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 145)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 146)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 147)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 148)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 149)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 150)  Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 151)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 152)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 153)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 ...
 • 154)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 155)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 156)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 157)  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 158)  § 12 ods. 4 a § 13 ods. 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 159)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 160)  § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 161)  § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 162)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 163)  Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 164)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 165)  § 149 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 166)  § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 167)  § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 168)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 169)  § 7 ods. 2 a 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 170)  § 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 171)  § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 172)  § 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 173)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 174)  Napríklad § 551 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 175)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 36 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach ...
 • 176)  Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach ...
 • 177)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 ...
 • 178)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 179)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom ...
 • 180)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 181)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 182)  § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 183)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 184)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 185)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 186)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 187)  § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 188)  Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 189)  § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 190)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 ...
 • 191)  Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 192)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 193)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 194)  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 195)  § 23 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 196)  § 164 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 197)  Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore