Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 01.09.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poisťovníctvo, Hospodárska súťaž, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD813DS36EUPP58ČL2

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 747/2004 s účinnosťou od 01.09.2005 na základe 340/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, ...

(2)

Dohľad nad finančným trhom vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných ...

(3)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom

a)

vykonáva dohľad nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, pobočkami ...

1.

ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky ...

2.

dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných ...

3.

vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a ...

4.

vykonáva dohľad na mieste a dohľad na diaľku nad dohliadanými subjektmi,

b)

vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov1) v ...

c)

spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom ...

d)

spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu nad dohliadanými subjektmi ...

e)

predkladá Národnej rade Slovenskej republiky3) a vláde Slovenskej republiky

1.

priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu do troch mesiacov po skončení prvého ...

2.

ročné správy o stave a vývoji finančného trhu do šiestich mesiacov po skončení príslušného ...

f)

vykonáva ďalšie činnosti a oprávnenia v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 2
Všeobecné zásady výkonu dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi zisťuje dôležité skutočnosti ...

(2)

Dohľad nad dohliadanými subjektmi sa vykonáva ako dohľad na individuálnom základe nad jednotlivými ...

(3)

Predmetom dohľadu nad dohliadanými subjektmi nie sú spory z právnych vzťahov medzi dohliadanými ...

(4)

Pri výkone dohľadu patria Národnej banke Slovenska a jej zamestnancom, ktorí v mene Národnej banky ...

(5)

Členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“), osoby poverené ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný ...

(7)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie ...

(9)

Národná banka Slovenska zverejňuje podľa § 37 ods. 3 ňou určené stanoviská, metodické usmernenia ...

(10)

Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo ...

(11)

Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak ...

(12)

Náklady spojené s dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, ...

§ 3
Súčinnosť pri výkone dohľadu
(1)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci vrátane Notárskej komory ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená ...

(4)

Informácie sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 možno použiť ...

(5)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska, osoby poverené výkonom dohľadu alebo prizvané ...

(6)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 5 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

§ 4
Medzinárodná spolupráca pri výkone dohľadu
(1)

Zahraničný orgán dohľadu z členského štátu Európskej únie alebo iného štátu Európskeho ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na území iného členského štátu vykonávať dohľad nad činnosťou ...

(3)

Národná banka Slovenska môže byť členom medzinárodných organizácií v oblasti dohľadu nad ...

§ 5
Útvar dohľadu nad finančným trhom
(1)

Banková rada zabezpečí v Národnej banke Slovenska zriadenie organizačného útvaru na plnenie vymedzených ...

a)

vykonáva dohľad na mieste,

b)

vykonáva dohľad na diaľku,

c)

uskutočňuje konanie a rozhodovanie v prvom stupni, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje ...

d)

pripravuje podľa pravidiel určených bankovou radou návrhy na reguláciu finančného trhu, ktorými ...

(2)

Útvar dohľadu nad finančným trhom patrí do riadiacej pôsobnosti viceguvernéra Národnej banky ...

(3)

Útvar dohľadu nad finančným trhom pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi postupuje samostatne, ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI DOHĽADE NA MIESTE

§ 6

Dohľad na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá má písomné poverenie ...

§ 7
(1)

Osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, ak so zreteľom na jej ...

(2)

Dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom ...

(3)

Osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej vylúčeniu ...

(4)

Osoba poverená výkonom dohľadu, na ktorú sa vzťahuje námietka zaujatosti z dôvodov uvedených ...

(5)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do desiatich pracovných dní od jej podania. O tom, či osoba poverená ...

(6)

Ak sa rozhodlo, že osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, príslušný ...

§ 8
(1)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste oprávnené

a)

vstupovať na pozemky, do budov, miestností, zariadení a do iných priestorov dohliadaného subjektu ...

b)

vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali

1.

doklady vrátane ich originálov, výkazy, dokumentáciu a iné písomnosti a informácie vrátane informácií ...

2.

vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a k zisteným nedostatkom, ...

c)

prevziať a v odôvodnených prípadoch premiestniť aj mimo priestorov dohliadaného subjektu originály ...

d)

vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť ...

e)

vykonávať iné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu dohľadu,

f)

vykonávať ďalšie oprávnenia podľa tohto zákona a osobitných zákonov.

(2)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste povinné

a)

preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí dohľadu písomným poverením Národnej ...

b)

vydať dohliadanému subjektu písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokladov a iných písomností ...

c)

vyhotoviť písomný protokol o vykonanom dohľade na mieste, doručiť dohliadanému subjektu jedno ...

d)

ak je to potrebné, určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty, v ktorých je dohliadaný ...

e)

rešpektovať práva dohliadaného subjektu podľa tohto zákona a osobitných zákonov,

f)

zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dohľade na mieste tak, aby nedošlo k ...

g)

plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi.

§ 9
(1)

Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci, ktorých sa dotýka výkon dohľadu na mieste, majú právo ...

(2)

Dohliadaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu ...

(3)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

a)

umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dohľadu na mieste patria Národnej banke Slovenska, ...

b)

poskytovať osobám povereným výkonom dohľadu a prizvaným osobám nimi požadovanú súčinnosť ...

c)

na požiadanie osôb poverených výkonom dohľadu sa zúčastniť na prerokovaní protokolu o vykonanom ...

d)

plniť si ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi.

§ 10
(1)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste obsahuje

a)

identifikačné údaje dohliadaného subjektu, a to v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, ...

b)

mená, priezviská a funkcie osôb, ktoré sa zúčastnili na vykonanom dohľade,

c)

miesto, deň začatia a dobu trvania výkonu dohľadu na mieste,

d)

predmet vykonaného dohľadu na mieste a dohliadané obdobie, ak bolo určené,

e)

opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dohľade vrátane uvedenia právnych predpisov, ...

f)

lehotu určenú pre dohliadaný subjekt na predloženie písomných námietok proti údajom uvedeným ...

g)

miesto a deň vyhotovenia tohto protokolu a mená, priezviská, funkcie a podpisy osôb zodpovedných ...

(2)

Súčasťou protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska je doklad ...

(3)

Dohliadaný subjekt má právo nazrieť do protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na priebežný protokol a čiastkový protokol.

(5)

Dohľad na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dohliadanému subjektu o výsledku ...

(6)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste, priebežný protokol a čiastkový protokol sa uchovávajú ...

§ 11
(1)

Na plnenie konkrétnej úlohy pri výkone dohľadu na mieste nad dohliadanými subjektmi podľa tohto ...

(2)

Prizvané osoby majú pri svojej účasti na výkone dohľadu na mieste rovnaké oprávnenia, povinnosti ...

(3)

Ak sú prizvané osoby zamestnancami, tak ich účasť na výkone dohľadu na mieste sa podľa osobitného ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA

§ 12
(1)

Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,25) ...

(2)

Na úlohy uložené dohliadaným subjektom Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobného ...

§ 13

Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil skutkový ...

§ 14
(1)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z konania, ak so zreteľom ...

(2)

Z konania vo veci podľa tohto zákona je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na ...

(3)

Účastník konania, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že zamestnanec Národnej ...

(4)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčeniu ...

(5)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady, na ktorého sa vzťahuje námietka ...

(6)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do desiatich pracovných dní od jej podania. O tom, či je zamestnanec ...

(7)

Ak sa rozhodlo, že zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z ...

(8)

O vylúčení zamestnanca Národnej banky Slovenska z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti ...

§ 15
(1)

Účastníkom konania je dohliadaný subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach podľa tohto zákona ...

(2)

Za právnickú osobu koná štatutárny orgán, prípadne jej zamestnanec alebo člen, ktorý sa preukáže ...

(3)

Účastník konania sa môže nechať v konaní zastupovať. V tej istej veci môže mať účastník ...

§ 16
(1)

Konanie sa začína na základe žiadosti účastníka konania alebo z podnetu Národnej banky Slovenska. ...

(2)

Konanie je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska. ...

(3)

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a)

označenie osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“), v rozsahu údajov ustanovených ...

b)

označenie toho, čo sa ňou požaduje,

c)

pravdivé opísanie všetkých rozhodujúcich skutočností,

d)

označenie všetkých dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva,

e)

označenie ďalších účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a ...

f)

označenie zástupcov účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a ...

g)

označenie iných osôb v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez súhlasu dotknutých ...

h)

vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane ...

i)

dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa alebo jeho štatutárneho ...

j)

prílohy vymedzené v odseku 4,

k)

ďalšie náležitosti ustanovené na základe osobitného zákona.

(4)

Prílohou k žiadosti musia byť listiny potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska v konaní, ...

(5)

Ak doručená žiadosť neobsahuje všetky ustanovené náležitosti, Národná banka Slovenska vyzve ...

(6)

Ak zákon neustanovuje inak, účastník konania je na základe výzvy Národnej banky Slovenska povinný ...

§ 17
(1)

Konanie pred Národnou bankou Slovenska je neverejné.

(2)

Ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci, Národná banka Slovenska vykoná ústne pojednávanie, ...

(3)

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy viedol pojednávanie, ...

(4)

Zápisnicu o ústnom pojednávaní podpisujú po oboznámení sa s jej obsahom osoby, ktoré sa na pojednávaní ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa obdobne použijú aj na miestnu obhliadku; na miestnu obhliadku Národná ...

(6)

Úradný záznam zachytáva dôležité skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie vo veci a o ktorých ...

(7)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisu o konaní s výnimkou zápisnice ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná urobiť opatrenia, aby nazretím do spisov nedošlo k neoprávnenému ...

§ 18
(1)

Národná banka Slovenska doručuje v konaní písomnosti sama alebo prostredníctvom poštového podniku, ...

(2)

Písomnosti, ktorých adresátom je právnická osoba, sa doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú ...

(3)

Ak nebol adresát, ktorému sa má písomnosť doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v ...

(4)

Ak adresát odoprel písomnosť prijať,30) je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to ...

(5)

Ak písomnosť nemožno adresátovi doručiť na adresu na doručovanie písomností, ktorú v konaní ...

(6)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú právnickej ...

(7)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú fyzickej ...

(8)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, dodávacia pošta oznámi ...

(9)

Odseky 5 až 8 sa nepoužijú na doručovanie rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad dohliadaným ...

(10)

Účastník konania, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v zahraničí, je povinný určiť si svojho ...

(11)

Ak má účastník konania zástupcu na celé konanie alebo zástupcu na doručovanie písomností, ...

(12)

Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať tiež jeho advokátskym koncipientom alebo inému ...

(13)

Národná banka Slovenska doručí písomnosť verejnou vyhláškou, ak tak ustanovuje osobitný zákon, ...

(14)

Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

§ 19
(1)

Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska určí na vykonanie úkonu lehotu, ak ju neustanovuje ...

(2)

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný zákon1) neustanovuje inak, lehota je zachovaná, ak sa podanie najneskôr ...

§ 20
(1)

Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na samostatné konania rozdeliť ňou vedené konanie o viacerých ...

(3)

Proti rozhodnutiu o spojení konaní alebo o rozdelení konania nemožno podať opravný prostriedok. ...

§ 21
(1)

Národná banka Slovenska môže prerušiť konanie, ak

a)

účastník konania bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie svojej žiadosti,

b)

Národná banka Slovenska dala príslušnému orgánu podnet na začatie konania o predbežnej otázke, ...

c)

Národná banka Slovenska uložila ustanovenému znalcovi vypracovanie znaleckého posudku k veci,

d)

Národná banka Slovenska požiadala iný orgán verejnej moci alebo inú osobu o odborné vyjadrenie ...

e)

ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34)

f)

účastník konania písomne navrhol prerušenie konania, ktoré sa začalo na základe žiadosti tohto ...

(2)

Ak ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34) ministerstvo predloží svoje písomné ...

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať opravný prostriedok.

(4)

Ak pominú dôvody prerušenia konania, Národná banka Slovenska bezodkladne v konaní pokračuje.

(5)

Ak je konanie prerušené, neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa tohto zákona a ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska konanie zastaví, ak

a)

účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky žiadosti alebo ...

b)

účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ...

c)

v konaní začatom na základe žiadosti sa preukáže, že osoba, ktorá túto žiadosť podala, nie ...

d)

odpadol dôvod konania začatého z podnetu Národnej banky Slovenska, prípadne ak sa v priebehu konania ...

e)

o žiadosti v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,

f)

fyzická osoba, ktorá je účastníkom konania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu a konanie ...

g)

právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka ...

h)

za úkon alebo konanie Národnej banky Slovenska, ktoré sa na základe žiadosti vykonáva podľa tohto ...

i)

Národná banka Slovenska zistí, že nie sú splnené iné zákonom ustanovené podmienky na konanie ...

(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. f) až h) nemožno podať opravný prostriedok; ...

§ 23
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša Národná banka Slovenska. Trovy, ktoré ...

(2)

Svedok, ktorý vypovedal v konaní, má nárok na náhradu preukázateľne potrebných a vynaložených ...

(3)

Na priznanie odmeny a náhrady nákladov znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi sa primerane ...

(4)

Národná banka Slovenska môže účastníkovi konania uložiť, aby nahradil trovy konania, ktoré ...

§ 24
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový a ...

(2)

Dôkazom je najmä vyjadrenie účastníka konania, výsluch účastníka konania, výsluch svedka, ...

(3)

Účastník konania je na podporu a preukázanie svojich tvrdení povinný bezodkladne predložiť listinné ...

(4)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe Národnej banke Slovenska z jej činnosti netreba dokazovať. ...

(5)

Národná banka Slovenska môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je v konaní potrebná, ...

(6)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, ...

(7)

Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie do Národnej banky Slovenska a vypovedať ...

(8)

Ak sú na objasnenie a posúdenie skutočnosti dôležitej pre rozhodnutie v konaní potrebné odborné ...

(9)

Národná banka Slovenska môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazu, ...

(10)

Ak sa v konaní vyskytne predbežná otázka, ktorá má význam pre posudzovanie skutkového stavu ...

(11)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz ...

§ 25
(1)

Národná banka Slovenska môže v rámci konania vydať predbežné opatrenie, ktorým v rozsahu nevyhnutne ...

a)

uloží účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel,

b)

nariadi zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.

(2)

Ak bolo predbežné opatrenie vydané z podnetu Národnej banky Slovenska, tak jeho doručenie účastníkovi ...

(3)

Národná banka Slovenska predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo vydané; ...

(4)

Rozklad proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 26

Ak tento zákon alebo osobitný zákon1) neustanovuje inak, Národná banka Slovenska je pred vydaním ...

§ 27
(1)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(3)

V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutkové zistenia boli podkladom na rozhodnutie, z ktorých dôkazov ...

(4)

V poučení o rozklade sa uvedie, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, ...

(5)

V písomnom vyhotovení rozhodnutia Národnej banky Slovenska sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum ...

(6)

Národná banka Slovenska kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé ...

(7)

Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného pre dohliadaný subjekt podľa osobitného ...

§ 28
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň ...

(2)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(3)

Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá ...

(4)

Výrok vykonateľného rozhodnutia je záväzný pre účastníkov konania a orgány verejnej moci.

§ 29
(1)

Na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný jej útvar dohľadu ...

(2)

Útvar dohľadu nad finančným trhom rozhodne o žiadosti o udelenie alebo o zmenu povolenia alebo ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nepatrné porušenie povinnosti ustanovenej týmto alebo osobitným ...

(4)

Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu, ak tento zákon alebo ...

(5)

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktorý ...

§ 30
(1)

Útvar dohľadu nad finančným trhom môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu ...

(2)

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom nerozhodne o rozklade podľa odseku 1, predloží ho s výsledkami ...

§ 31

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo nepokračuje v ...

§ 32
(1)

O rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu rozhoduje banková rada. Banková rada môže doplniť ...

(2)

Ak bolo prvostupňové rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným ...

(3)

Ak banková rada zruší prvostupňové rozhodnutie, zastaví konanie, ak na to existuje dôvod, alebo ...

(4)

Proti rozhodnutiu bankovej rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(5)

Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo z iného podnetu preskúmať banková rada. Banková ...

(6)

Banková rada rozhoduje o proteste prokurátora41) proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska.

§ 33

Zákonnosť právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vydaných podľa tohto zákona je ...

§ 34

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSTUP PRI DOHĽADE NA DIAĽKU

§ 35
(1)

Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom sú dohliadané ...

(2)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

PIATA ČASŤ

ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA PRI VÝKONE DOHĽADU

§ 36
(1)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie aktuálne zoznamy

a)

dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa osobitných zákonov,1)

b)

správcov na výkon nútenej správy a zástupcov správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými ...

c)

hypotekárnych správcov pre hypotekárne banky a zástupcov hypotekárnych správcov pre hypotekárne ...

d)

ďalších osôb, ak tak ustanoví osobitný zákon.

(2)

Zoznamy podľa odseku 1 obsahujú označenie osôb v týchto zoznamoch najviac v rozsahu údajov ustanovených ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná v jej úradných hodinách bezodplatne umožniť nahliadnuť do ...

§ 37
(1)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke alebo vo svojom vestníku zverejňuje

a)

priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu a ročné správy o stave a vývoji ...

b)

zoznamy vedené Národnou bankou Slovenska podľa § 36, a to najmenej raz štvrťročne,

c)

zoznam a zmeny zoznamu regulovaných trhov zostavené členskými štátmi a zverejnené Európskou ...

d)

výrok vykonateľného rozhodnutia alebo aj odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ...

e)

rozhodnutia bankovej rady o určení ročného príspevku dohliadaných subjektov na príslušný kalendárny ...

f)

iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.

(2)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke alebo vo svojom vestníku tiež oznámi miesto, ...

a)

schválené kótovacie prospekty cenných papierov, schválené prospekty cenných papierov, schválené ...

b)

informácie o hospodárení obchodníkov s cennými papiermi, burzy cenných papierov a centrálneho ...

c)

informácie o hospodárení emitentov cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov ...

d)

správy o hospodárení emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky,45)

e)

správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a s majetkom v podielovom fonde,46) ...

f)

všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní,47)

g)

informácie o hospodárení poisťovní,47)

h)

ďalšie informácie ustanovené osobitným zákonom.

(3)

Národná banka Slovenska môže zverejniť aj

a)

informácie z účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok dohliadaných subjektov, ...

b)

informácie o uložených sankciách a opatreniach na nápravu,

c)

informácie o dohliadaných subjektoch, ktoré zverejnili dohliadané subjekty,

d)

metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom a vysvetľujúce ...

§ 38
(1)

Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu sťažuje ...

a)

výkon dohľadu na mieste alebo dohľadu na diaľku najmä tým, že neposkytne Národnej banke Slovenska ...

b)

postup v konaní pred Národnou bankou Slovenska najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví ...

(2)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť ...

(3)

Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo ...

(5)

Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Národnej banky Slovenska.

ŠIESTA ČASŤ

PRÍSPEVKY A POPLATKY SÚVISIACE S DOHĽADOM

§ 39
Medzi výnosy z hospodárenia Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona48) patria aj týmto ...
a)

ročné príspevky dohliadaných subjektov (ďalej len „ročné príspevky“),

b)

poplatky za úkony alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi ...

§ 40
Ročné príspevky
(1)

Ročné príspevky je Národnej banke Slovenska povinný uhrádzať dohliadaný subjekt, ktorému bolo ...

(2)

Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje banková rada vopred na celý rok najneskôr ...

(3)

Sadzby ročných príspevkov pre dohliadané subjekty, ktoré sú právnickou osobou alebo pobočkou ...

(4)

Sadzby ročných príspevkov pre dohliadané subjekty, ktoré sú fyzickou osobou, sa môžu určiť ...

(5)

Na rozhodovanie bankovej rady o určení ročného príspevku sa nevzťahujú ustanovenia o konaní ...

(6)

Ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach vždy do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho ...

(7)

Prispievateľovi vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok šesť kalendárnych mesiacov po mesiaci, ...

(8)

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, prispievateľ ...

(9)

Ak ročný príspevok, splátky ročných príspevkov alebo úroky z omeškania, alebo splátky ročného ...

(10)

Ročné príspevky, splátky ročných príspevkov a úroky z omeškania sú príjmom Národnej banky ...

(11)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

Poplatky

§ 41
(1)

Poplatky sa uhrádzajú Národnej banke Slovenska, ak sa podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov1) ...

a)

žiadosti o

1.

udelenie povolenia alebo licencie,

2.

rozšírenie alebo inú zmenu udeleného povolenia alebo licencie,

3.

udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,

4.

zmenu udeleného súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,

5.

schválenie úkonu, prospektu alebo iného dokumentu,

b)

rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podľa písmena a),

c)

žiadosti o vydanie duplikátu povolenia, duplikátu licencie, duplikátu schválenia, duplikátu súhlasu, ...

(2)

Poplatky za jednotlivé druhy úkonov sa ustanovujú predovšetkým v závislosti od rozsahu, náročnosti ...

(3)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

§ 42
(1)

Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá podala žiadosť smerujúcu k vykonaniu úkonu podliehajúceho ...

(2)

Poplatky sú splatné a poplatník je povinný zaplatiť ich pri podaní žiadosti, ktorá smeruje k ...

(3)

Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch, ktoré sa musia uplatňovať voči každému ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poplatok zaplatil ten, kto ho nebol povinný zaplatiť, že ...

(5)

Poplatok, jeho časť alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje ...

(6)

Ak poplatok nebol zaplatený riadne a včas, ale až dodatočne v lehote určenej Národnou bankou Slovenska ...

(7)

Ak úroky z omeškania alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, Národná ...

(8)

Poplatky a úroky z omeškania sú príjmom Národnej banky Slovenska a platia sa prevodom alebo vkladom ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43

Na zodpovednosť za škody spôsobené Národnou bankou Slovenska pri výkone verejnej moci v rámci ...

§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 45
(1)

Zrušuje sa Úrad pre finančný trh53) a pôsobnosť tohto úradu podľa všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Povolenia, schválenia, súhlasy, predchádzajúce súhlasy a iné rozhodnutia Úradu pre finančný ...

(3)

Konania, ktoré viedol Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktoré neboli právoplatne ...

(4)

Dohľad na mieste, ktorý vykonával Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktorý ...

(5)

Dňom 1. januára 2006 prechádza do vlastníctva Národnej banky Slovenska majetok, ktorý bol do 1. ...

Úrad pre finančný trh je povinný odovzdať Národnej banke Slovenska predsedom a podpredsedom rady ...

Dňom 1. januára 2006 zaniká doterajšie funkčné obdobie členov orgánov Úradu pre finančný ...

(6)

Ročné príspevky na rok 2006, ktoré pre dohliadané subjekty určí Úrad pre finančný trh podľa ...

§ 46
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie ...

2.

V § 6 ods. 3 nad slovom „predpisu“ sa odkaz 15 nahrádza odkazom 6 a vypúšťa sa poznámka pod ...

3.

V § 6 ods. 12 sa vypúšťajú slová „s orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami ...

4.

V § 7 ods. 1 sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „prerokovaní“.

5.

V § 44 ods. 3 sa za slová „konsolidovanom základe“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ ...

6.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh15) (ďalej len „úrad"),“.

7.

V § 46 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 49c až 49o sa vypúšťajú slová „úrad a“, slová „úradom a s“, slová „úrad alebo“ ...

9.

V § 51a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia úradu o porušení ustanovení osobitného ...

10.

V § 51a ods. 4 sa vypúšťajú slová „úradom alebo“ a slová „úradu alebo“.

11.

V § 79 ods. 2 za slovom „Slovenska“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok vety.

12.

V § 81 ods. 1 prvej vete za slovom „Slovenska“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok ...

13.

V § 82 ods. 1 sa slová „a dohľadu vykonávanému orgánom dohľadu“ nahrádzajú slovami „podľa ...

14.

V § 82 ods. 3 sa slová „orgán dohľadu15)“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“. ...

15.

V § 91 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).

16.

§ 94 znie:

„§ 94 (1) Na konanie a rozhodovanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:

„89) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

§ 95 až 114 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 90 a 91.

18.

Za § 122c sa vkladá § 122d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vykonáva dohľad podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov1) a prispieva k stabilite ...

3.

V § 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2i znie:

„2i)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

5.

V § 7 ods. 1 sa za slovo „je“ vkladajú slová „na pracovnoprávne účely“ a na konci sa bodka ...

6.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Člen bankovej rady nesmie pri výkone svojej funkcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...

7.

V § 8 ods. 1 piatej vete sa časť vety pred bodkočiarkou nahrádza týmito slovami: „Ak banková ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:

„2ca) § 7, 14, 31 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení ...

8.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „cieľa“ vkladajú slová „a úloh podľa § 2“.

9.

V § 30 ods. 2 sa slová „devízového hospodárstva a“ nahrádzajú slovami „devízových vzťahov, ...

10.

V § 34a ods. 1 sa slová „obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania“ nahrádzajú ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

12.

§ 36 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 7, 7a a 7b.

13.

§ 37 a 37a sa vypúšťajú vrátane poznámky pod čiarkou k odkazu 7c.

14.

V § 41 sa slová „výkon bankového dohľadu“ nahrádzajú slovami „dohľadu vykonávaného Národnou ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťajú slová „a § 94 až 114“ a na konci sa pripája ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písm. b) bode 2 sa slová „Úrad pre finančný trh20) (ďalej len „úrad") v konaní“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 55 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

3.

V § 55 ods. 8, § 56 ods. 10, § 61 ods. 11, § 70 ods. 5, § 73 ods. 8, § 74 ods. 5, § 77 ods. 7, ...

4.

V § 56 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „a vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti“. ...

5.

V § 56 ods. 5 sa vypúšťajú slová „po dohode s Národnou bankou Slovenska“.

6.

V § 90 ods. 8 sa vypúšťa slovo „úradom,“.

7.

V § 93 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ...

8.

V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ...

9.

V § 110 ods. 1 písm. d) sa slová „bankového dohľadu alebo devízovej kontroly,93)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

„93) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon ...

10.

V § 134 ods. 3 písm. d) sa slová „bankového dohľadu93)“ nahrádzajú slovami „ňou vykonávaného ...

11.

V § 139 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národnej banke Slovenska,“.

12.

V § 140 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

13.

V § 143c až 143o sa vypúšťajú slová „Národná banka Slovenska a“, slová „Národnou bankou ...

14.

V § 144 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

15.

V § 145a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ...

16.

V § 145a ods. 4 sa vypúšťajú slová „Národnou bankou Slovenska alebo“ a slová „Národnej ...

17.

V § 147 ods. 4 druhej vete sa za slovo „nemožno“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a ...

18.

V § 147 sa vypúšťa odsek 7.

19.

Za § 173a sa vkladá § 173b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

20.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. V

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „Úradom pre finančný trh (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 29 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:

„74)
Zákon č. 747/2004 Z. z.“.

5.

V § 98 ods. 3 písm. d) sa slová „bankového dohľadu77) alebo devízovej kontroly78)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:

„77) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 sa vypúšťa.

7.

V § 114 ods. 9 a § 116 ods. 1 a 2 sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ nahrádzajú slovami ...

8.

Za § 125 sa vkladá § 125a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 125a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

9.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „rozhoduje Úrad pre finančný trh12) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4 ods. 7 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ ...

3.

V § 6 ods. 5 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

4.

V § 15 ods. 1 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky ...

5.

V § 17 ods. 3 písm. e) sa slová „bankového dohľadu,2) devízovej kontroly alebo dohľadu nad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon ...

6.

V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „pri obchodovaní na burze“.

7.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

8.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. VII

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") a“.

2.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „úrad a“ a slová „úradu a“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

Vo celom texte zákona s výnimkou § 8 sa slovo „úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami ...

Čl. VIII

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „Úradom pre finančný trh (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 5 ods. 8 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ ...

3.

V § 6 ods. 9, § 12 ods. 3, § 13 ods. 17, § 27 ods. 5 a 6, § 29 ods. 3 a 5, § 31 ods. 8 a 16, § ...

4.

V § 30 ods. 2 sa za slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej ...

5.

V § 44 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národnej banke Slovenska,“.

6.

V § 45 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

7.

V § 48c až 48o sa vypúšťajú slová „Národná banka Slovenska a“, slová „Národnou bankou ...

8.

V § 49a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ...

9.

V § 49a ods. 4 sa vypúšťajú slová „Národnou bankou Slovenska alebo“ a slová „Národnej ...

10.

Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 70c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia, ...

11.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. IX

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „určí Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 11 ods. 1 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ ...

3.

V § 16 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

4.

V § 20 ods. 4 a 9 sa slová „odňaté“ a „odňať“ nahrádzajú slovami „odobraté“ a „odobrať“. ...

5.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Schválenia vydané ...

Čl. X

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných ...

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a Úrad pre finančný trh12)“ a poznámka pod čiarou k ...

Čl. XI

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 47 ods. 1 sa slová „udeleného Úradom pre finančný trh43) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

3.

V § 48 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

4.

V § 48 ods. 9, § 109 ods. 7, § 111 ods. 12 a § 112 ods. 2 a 9, sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ ...

5.

V § 53 ods. 3, § 60 ods. 3, § 61 ods. 6, § 72 ods. 1 a § 82 ods. 8 sa slová „ministerstvo financií“ ...

6.

V § 111 ods. 11 sa slová „Generálny riaditeľ úradu“ nahrádzajú slovami „Národná banka ...

7.

Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

8.

V celom texte zákona okrem § 46 ods. 2 sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo ...

Čl. XII

Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 21 ods. 2 písm. d) sa za slová „povolenie na“ vkladajú slová „elektronicko-peňažnú ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 747/2004 Z. z. o ...

3.

§ 71a znie:

„§ 71a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

4.

§ 72a znie:

„§ 72a (1) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

6.

Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 77a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Čl. XIII

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 8 sa slová „Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácie „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. ...

4.

V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) sa týka neverejného konania, rozhodovania alebo dohľadu, ktoré podľa osobitného zákona24) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného ...

5.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripája písmeno f), ktoré znie:

„f) by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ...

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 sa za slovo „vkladov“ vkladajú slová „a investícií“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 747/2004 Z. z. o ...

3.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „ako opatrenie na nápravu“.

4.

V § 22b ods. 3 druhej vete sa za slovo „vkladov“ vkladajú slová „a investícií“ a vypúšťa ...

Čl. XV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 30 znejú:

„23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon ...

2.

V § 40 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu ...

3.

Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o ...

1.

V § 22 ods. 1 sa slová „Úradom pre finančný trh9) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 27 ods. 1 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

3.

V § 23 ods. 9 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ...

4.

V § 26 ods. 5 a § 67 ods. 3 sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa slovo „odňatie" nahrádza slovom „odobratie".

6.

V § 33 ods. 6, § 34 ods. 5 a § 55 ods. 1 sa slová „ministerstvo financií" a slová „Ministerstvo ...

7.

V § 78 ods. 2 prvej vete sa slovo „ministerstvu," nahrádza slovami „Ministerstvu práce, sociálnych ...

8.

Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

Čl. XVII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 9 ods. 3 sa za slová „daňových príjmov" vkladajú slová „a príjmov spojených so správou ...

Čl. XVIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) subjekt verejnej správy,1) ktorý nie je uvedený v písmenách a) až j), na základe písomnej ...

2.

V § 7 ods. 1 sa za slovom „republiky" nahrádza slovo „a" čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

3.

V § 7 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozpočet podľa platnej rozpočtovej ...

4.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podľa odsekov 2 až 15 postupuje aj klient uvedený ...

5.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podľa odsekov 2 až 10 postupuje aj klient uvedený ...

Čl. XIX

Zákon č. 639/2004 o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

V § 8 ods. 2 sa za slovami „infraštruktúrneho majetku" vypúšťa čiarka, slová „štátnej ...

Čl. XX

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

§ 104 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ...

Čl. XXI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)

zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva ...

b)

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien ...

c)

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva ...

d)

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

e)

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva ...

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. XVII, čl. XVIII, čl. XIX a čl. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 747/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  1. Smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

   2. Smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na ...

   3. Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov ...

  4. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

   5. Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností ...

   6. Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov ...

  7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami ...

   8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností ...

  9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na ...

  10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES ...

  11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad ...

  12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  § 7 a 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 3)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...
 • 4)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, § 67 až ...
 • 5)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 7)  § 2, 3, 29 a 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...
 • 8)  § 2 ods. 4 a 5, § 6 až 8, § 16, 27 a 28 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore ...
 • 9)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 11)  Napríklad § 8 až 9a zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ...
 • 12)  Napríklad § 2 ods. 1 a § 15 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 13)  Napríklad § 16 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., ...
 • 16)  Zákonník práce.
 • 17)  § 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
 • 18)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  § 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 20)  Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 23)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  § 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 26)  § 2 ods. 11 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 27)  § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 28)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona ...
 • 29)  Napríklad § 114 až 118 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 30)  § 31 ods. 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
 • 31)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z., § 27 Obchodného zákonníka, § 60 zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 34)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 35)  Napríklad § 9 ods. 4, § 13 ods. 2, § 30 ods. 3, § 50 ods. 5 a § 94 ods. 2 zákona č. 483/2001 ...
 • 36)  Zákon č. 382/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. ...
 • 37)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 38)  Zákon č. 382/2004 Z. z.
 • 39)  § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 ...
 • 40)  § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. ...
 • 41)  § 22 až 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 42)  § 244, § 246 ods. 2 písm. b) a § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 43)  § 78 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 44)  § 44 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 46)  Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 49)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ...
 • 51)  Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 52)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 53)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 54)  § 2, 3 a § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 514/2003 Z. z.
 • 55)  § 53 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore