Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 73/2009 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD34DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 73/2009 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/2009 s účinnosťou od 01.09.2012 na základe 251/2012 a 250/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slová „pre ktorého je určený dobývací priestor alebo ktorý má na ložisku povolenú banskú ...

2.

V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže v osvedčení podľa odseku 2 určiť aj minimálnu ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazu 1a až 1c znejú:

„1a) § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...

3.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podrobnosti o vydaní osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ...

4.

V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Konverziu ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

5.

V § 34a odseku 5 sa za slovo „oprávnenie“ vkladajú slová „len po kladnom stanovisku Ministerstva hospodárstva ...

6.

V § 41 sa za slová „podľa § 3 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 5 ods. 2 až 4,“.

7.

Za § 43a sa vkladá § 43aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43aa Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2009 Organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore