Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.12.2013

Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD55DS15EUPP19ČL2

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o regulácii v sieťových odvetviach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
reguláciu v sieťových odvetviach,
b)
postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“),
c)
povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia,1) potvrdenia o splnení oznamovacej ...
d)
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom ...
e)
konanie vo veciach podľa tohto zákona.
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
sieťovými odvetviami
1.
elektroenergetika,
2.
plynárenstvo,
3.
tepelná energetika,
4.
vodné hospodárstvo,
b)
tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál ...
c)
regulovanými činnosťami
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,
2.
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
3.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,
4.
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
5.
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,3)
6.
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,4)
7.
odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu ...
d)
regulačným obdobím obdobie určené regulačnou politikou, počas ktorého sa uplatňuje určený rozsah cenovej ...
e)
ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie ...
f)
primeraným ziskom zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch ...
g)
maximálnou cenou cena, ktorú nie je možné prekročiť,
h)
pevnou cenou cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na ...
i)
štandardmi kvality súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných ...
j)
dodávkou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
1.
dodávka elektriny do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti,
2.
dodávka elektriny do odberných miest, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí bytového ...
k)
malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci ...
l)
zraniteľným odberateľom
1.
odberateľ elektriny v domácnosti,
2.
odberateľ plynu v domácnosti,
3.
malý podnik,
m)
veľkoobchodným energetickým produktom zmluvy a deriváty podľa osobitného predpisu7) nezávisle od toho, ...
n)
dôvernou informáciou informácia podľa osobitného predpisu,7) ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo ...
o)
energetickou chudobou stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti8) na spotrebu elektriny, plynu, ...
§ 3
Účel a predmet regulácie
(1)

Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť ...

(2)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona sú

a)
ceny v sieťových odvetviach a podmienky ich uplatňovania,
b)
podmienky vykonávania regulovaných činností.
§ 4
Úrad
(1)

Úrad je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou.

(2)

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, ...

(3)

Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulačná rada (ďalej len „rada“).

(4)

Sídlom úradu je Bratislava.

(5)

Úrad môže zriaďovať pracoviská mimo svojho sídla.

§ 5
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády ...

(2)

Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.9)

(3)

Predseda úradu je zároveň predsedom rady.

(4)

Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac ...

(5)

Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv ...

(6)

Predseda úradu a podpredseda úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7 ustanovené pre člena rady. ...

(7)

Predseda úradu

a)
riadi úrad a koná v mene úradu navonok vo všetkých veciach,
b)
vymenúva a odvoláva podpredsedu úradu,
c)
rozhoduje v prvom stupni v konaniach podľa § 13 ods. 1 písm. e) a g) a § 14,
d)
rozhoduje o uložení pokuty v odvolacom konaní,
e)
rozhoduje o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia podľa osobitného predpisu,10)
f)
zastupuje úrad v Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“), ...
g)
poveruje inú osobu na zastupovanie v agentúre,
h)
vydáva organizačný poriadok úradu,
i)
rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu.
(8)

Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej ...

(9)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Výkon funkcie ...

(11)

Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
predseda úradu
1.
sa stal členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov,
2.
začal podnikať v sieťových odvetviach,
3.
začal vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkciu alebo členstvo ...
4.
má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je predseda ...
e)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 8.
(12)

Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak jemu blízka osoba podľa § 116 Občianskeho ...

(13)

Skončením výkonu funkcie predsedu úradu súčasne skončí výkon funkcie predsedu rady.

§ 6
Rada
(1)

Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach.

(2)

Radu tvorí predseda rady a ďalších šesť členov rady. Predseda rady riadi jej činnosť, najmä zvoláva ...

(3)

Rada

a)
prijíma regulačnú politiku,
b)
volí podpredsedu rady zo svojich členov,
c)
schvaľuje
1.
návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len ...
2.
rokovací poriadok rady,
3.
správu o činnosti úradu,
4.
zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
5.
ročnú účtovnú závierku úradu,
d)
rozhoduje v odvolacom konaní okrem rozhodnutí o uložení pokuty,
e)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.
(4)

Rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát mesačne. Rokovania rady sú neverejné. Na rokovanie ...

(5)

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší traja ...

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica. Ak o to člen rady požiada, pripojí sa k zápisnici jeho stanovisko, ...

§ 7
Členovia rady
(1)

Členov rady, okrem predsedu rady, vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky spôsobom podľa ...

(2)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Ak členstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkčného obdobia, ...

(3)

Prezident Slovenskej republiky vymenúva členov rady, okrem predsedu rady, na návrh Národnej rady Slovenskej ...

(4)

Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol dodržaný odsek 3. Na uvoľnené miesto člena ...

(5)

Člen rady nesmie

a)
byť zamestnancom úradu; to neplatí pre predsedu rady,
b)
byť zamestnancom regulovaných subjektov,
c)
podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, ...
d)
mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
e)
byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(6)

Obmedzenia podľa odseku 5 písm. b) až e) je člen rady povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku funkcie ...

(7)

Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:

a)
technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov ...
b)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
bezúhonnosť.
(8)

Člen rady sa považuje za bezúhonného, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť ...

(9)

Členstvo v rade je nezlučiteľné

a)
s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
s funkciou člena vlády,
c)
s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy; to neplatí pre predsedu rady,
d)
s funkciou alebo s členstvom v orgáne územnej samosprávy.
(10)

Členom rady nemôže byť ten, koho blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom ...

(11)

Člen rady pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, ...

(12)

Členovi rady patrí mesačne odmena vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca ...

(13)

Člen rady sa podľa pokynov predsedu rady zúčastňuje na rokovaniach so štátnymi orgánmi a regulovanými ...

(14)

Ak rada vyšle svojho člena na pracovnú cestu, úrad mu poskytne náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu.11) ...

(15)

Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia považuje za zamestnanca v pracovnom ...

(16)

Členstvo v rade, okrem predsedu rady, zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)

Vzdaním sa funkcie členstvo v rade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady o vzdaní sa ...

(18)

Prezident Slovenskej republiky člena rady, okrem predsedu rady, odvolá, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen ...
e)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.
§ 8
Regulačná politika
(1)

Regulačná politika je stratégia, ktorá upravuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného obdobia. ...

(2)

Regulačná politika obsahuje najmä

a)
určenie dĺžky nadchádzajúceho regulačného obdobia,
b)
zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného ...
c)
rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období,
(3)

Rada predloží návrh regulačnej politiky do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia ...

(4)

Regulačnú politiku prijme rada do 31. marca posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.

(5)

Regulačnú politiku úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa jej prijatia.

(6)

Regulačná politika je záväzná počas určeného regulačného obdobia pre všetkých účastníkov trhu v sieťových ...

(7)

Rada vypracuje do 31. marca kalendárneho roka po skončení regulačného obdobia zhodnotenie predchádzajúceho ...

(8)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, rada uznesením prijme zmenu alebo ...

Pôsobnosť úradu
§ 9
(1)

Úrad

a)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
vykonáva
1.
cenovú reguláciu podľa § 11, 12 a 14,
2.
vecnú reguláciu podľa § 13, 15 a 23,
3.
mimoriadnu reguláciu podľa § 16,
4.
reguláciu kvality podľa § 22,
5.
kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...
6.
dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 26 ods. 11, ...
7.
dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,
c)
rozhoduje
1.
vo veciach podľa § 11 až 17,
2.
o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 25 až 28, ...
3.
o uložení pokuty za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v tomto zákone a v osobitných ...
4.
o použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno efektívne použiť na garantovanie ...
d)
posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto ...
e)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
f)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov prostredníctvom výmeny informácií na účel
1.
podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom podľa ...
2.
podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí na regionálnej ...
3.
vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných sietí ...
4.
prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných sietí umožnia ...
4.1. vzájomnú výmenu plynu,
4.2. prideľovanie cezhraničnej kapacity,
4.3. spolupracovať pri rozvoji pravidiel riadenia preťaženia sústavy a siete,
5.
sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu,7) ...
g)
uzatvára dohody s regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu,
h)
spolupracuje s agentúrou, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej ...
i)
vydáva ročnú správu o činnosti úradu,
j)
organizuje výberové konanie podľa osobitného predpisu17) na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí ...
k)
rieši spory podľa § 37 a 38.
(2)

Úrad má právo žiadať informácie o všetkých úkonoch týkajúcich sa obchodnej verejnej súťaže organizovanej ...

a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného ...
b)
vykonáva prenos elektriny alebo prepravu plynu a nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(3)

Úrad vypracuje

a)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje v spolupráci s ministerstvom ...
b)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje metodické usmernenie pre ...
c)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre dodávateľov elektriny ohľadom spôsobu určenia podielu ...
d)
do 31. mája 2013 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel ...
e)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy, prevádzkovateľov ...
f)
do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s ministerstvom, Ministerstvom ...
(4)

Úrad môže v prípade závažného opakovaného porušovania povinností prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý ...

(5)

Závažným opakovaným porušovaním povinností podľa odseku 4 sa rozumie porušovanie povinností, za ktoré ...

(6)

Ak úrad rozhodne o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi ...

a)
schvaľuje podmienky výberového konania, na základe ktorého vlastník prepravnej siete vyberá nezávislého ...
b)
vydáva predchádzajúci súhlas
1.
s vymenovaním, ustanovením alebo odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu,20) ...
2.
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete, ...
c)
monitoruje zmluvné vzťahy a komunikáciu medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovateľom ...
d)
rozhoduje na návrh nezávislého prevádzkovateľa siete alebo vlastníka prepravnej siete o uložení povinnosti ...
e)
schvaľuje desaťročný plán rozvoja siete, ktorý úradu každoročne predkladá nezávislý prevádzkovateľ siete, ...
f)
schvaľuje zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa osobitného predpisu,19) ...
g)
prijíma opatrenia na zabezpečenie, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovateľ ...
h)
vykonáva kontroly v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovateľa siete vrátane ...
i)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne všetky informácie o možných porušeniach ...
§ 10

Úrad ďalej

a)
určuje
1.
kritéria pre výber dodávateľa poslednej inštancie,
2.
individuálne sadzby taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa § ...
b)
vyhodnocuje
1.
evidenciu21) vedenú regulovaným subjektom,
2.
štandardy kvality,
c)
sleduje
1.
technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z územia tretích ...
2.
vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy alebo desaťročného plánu rozvoja siete,
3.
trh s elektrinou a trh s plynom,
4.
uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a na riešenie ...
5.
stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu,
d)
predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre správu ...
e)
plní voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných ...
f)
uverejňuje na svojom webovom sídle
1.
regulačnú politiku,
2.
právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,
3.
správu o činnosti úradu,
4.
zoznam držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,
5.
zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných činností,
6.
zoznam držiteľov potvrdenia o registrácii podľa § 23,
7.
výsledky sledovaní podľa písmena c),
8.
vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality,
9.
výsledky konzultácií týkajúce sa desaťročného plánu rozvoja sústavy a desaťročného plánu rozvoja siete, ...
10.
kritériá na výber dodávateľa poslednej inštancie,
11.
odporúčania v záujme ochrany odberateľa,
12.
štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla,
13.
informácie pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho právach, platných ...
g)
prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a prispieva k ochrane ...
h)
posudzuje v spolupráci s ministerstvom analýzu o zavedení inteligentných meracích systémov,
i)
informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu a agentúru ...
j)
vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkoobchodného ...
k)
posudzuje podmienky uplatňovania dohodnutého prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu do zásobníka ...
1.
skutočnej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávky plynu pre účastníkov trhu s plynom, ...
2.
predpokladaného vývoja ponuky uskladňovacej kapacity a voľnej uskladňovacej kapacity v zásobníkoch s ...
3.
počtu účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území a využívajú ...
§ 11
Cenová regulácia
(1)

Cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha

a)
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou ...
b)
výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom ...
c)
pripojenie do sústavy,
d)
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
e)
prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
f)
dodávka elektriny zraniteľným odberateľom,
g)
poskytovanie podporných služieb,
h)
poskytovanie systémových služieb,
i)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie.
(2)

Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha

a)
pripojenie do siete,
b)
poskytovanie podporných služieb v plynárenstve,
c)
prístup do prepravnej siete a preprava plynu,
d)
prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu,
e)
dodávka plynu zraniteľným odberateľom,
f)
dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie,
g)
výkup plynárenského zariadenia.
(3)

Cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha

a)
výroba a dodávka tepla,
b)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
c)
distribúcia a dodávka tepla.
(4)

Cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha

a)
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
b)
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
c)
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
d)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f)
čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
g)
odber povrchovej vody z vodných tokov,
h)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
i)
odber energetickej vody z vodných tokov.
§ 12
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
(1)

Spôsobom vykonávania cenovej regulácie je

a)
priame určenie pevnej ceny,
b)
priame určenie maximálnej ceny,
c)
určenie spôsobu výpočtu pevnej ceny,
d)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
e)
určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného ...
f)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie,
(2)

Maximálna cena a pevná cena môže byť určená aj porovnaním

a)
ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti s oprávnenými nákladmi na rovnaké regulované ...
b)
ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé časti regulovaných činností s oprávnenými nákladmi na ...
c)
jednotlivých zložiek tvoriacich štruktúru ceny za regulované činnosti so zložkami tvoriacimi štruktúru ...
d)
ceny za regulovanú činnosť s cenou za rovnakú regulovanú činnosť v Slovenskej republike alebo členských ...
(3)

Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú ...

(4)

Maximálna cena a pevná cena môže byť viaczložková.

(5)

Jednotlivé spôsoby vykonávania cenovej regulácie podľa odseku 1 možno kombinovať.

(6)

Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí pre koncových odberateľov elektriny ...

(7)

Tarify súvisiace so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov sú tarify

a)
za poskytovanie systémových služieb,
b)
súvisiace s úhradou pomernej časti nákladov na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ...
c)
súvisiace s úhradou nákladov na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu,22)
d)
súvisiace s úhradou pomernej časti nákladov na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(8)

Cenová regulácia regulovaných činností podľa § 11 ods. 4 písm. g) až i) sa vykonáva určením spôsobu ...

(9)

Ak existuje účinná konkurencia paralelných plynovodov, úrad určí pre prepravu plynu cenu podľa odseku ...

§ 13
Vecná regulácia
(1)

Vecnou reguláciou je rozhodovanie o

a)
vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností podľa osobitných predpisov,23) ...
b)
súhlase s výstavbou priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
c)
vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej činnosti alebo skupiny regulovaných ...
d)
rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
e)
udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie ...
f)
udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o určení ...
g)
udelení výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí ...
h)
prijatí opatrení podľa § 10 písm. g),
i)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej ...
2.
vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...
3.
skončením pracovného pomeru zamestnanca prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej ...
4.
voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,
5.
podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho ...
6.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej ...
j)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...
2.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ...
3.
uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad, ...
k)
uložení povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa osobitného ...
l)
ustanovení znalca na odborné posúdenie skutočností dôležitých na výkon činnosti úradu,
m)
návrhu prevádzkovateľa prepravnej siete o návrhu kapacity spätného toku a o žiadosti o vyňatie z povinnosti ...
n)
zrušení miesta pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny a prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
o)
zániku oprávnení držiteľa povolenia k cudzej nehnuteľnosti a povinností zodpovedajúcich takýmto oprávneniam ...
(2)

Vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení

a)
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa ...
b)
dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
c)
pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,
d)
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov,
e)
dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere,
f)
podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené podmienky ...
g)
obchodných zmlúv a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne integrovaným podnikom ...
h)
programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,
i)
zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2,
j)
zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy a do prepravnej siete podľa osobitného ...
k)
pravidiel testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu podľa osobitného predpisu,29)
l)
pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a primeraných cien ...
m)
obchodných podmienok dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu,
(3)

Vecnou reguláciou je aj vydanie

a)
potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej ...
b)
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje ...
c)
potvrdenia o registrácii podľa § 23,
d)
stanoviska k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým ...
(4)

Úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a m) sú záväzné pre všetkých účastníkov ...

§ 14
Konanie o cenovej regulácii
(1)

Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“) sa začína doručením návrhu ceny tovaru a s ...

(2)

Cenové konanie pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. g) a h) sa začína na podnet úradu.

(3)

Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Ak sa začalo cenové konanie ...

(4)

Návrh ceny obsahuje

a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady podľa § 40 ods. 1,
c)
doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi ...
(5)

Návrh ceny na prvý rok regulačného obdobia je regulovaný subjekt povinný predložiť úradu do

a)
31. júla posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 2 ...
b)
31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. ...
c)
30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. ...
d)
31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. ...
e)
do 30. novembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ...
(6)

Povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ...

(7)

Regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia, vypracovaný ...

(8)

Ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie ...

(9)

Ak je doručený návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka ...

(10)

Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), ...

(11)

Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad ...

(12)

Cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli ...

(13)

Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým určí ceny a podmienky uplatňovania cien, ak dôjde k oneskoreniu ...

(14)

Úrad môže vydať cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § ...

(15)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh ceny a doplnenie ...

(16)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny ...

(17)

Ustanovenia odseku 15 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny a doplnenie návrhu ceny ...

§ 15
Konanie o vecnej regulácii
(1)

Konaním o vecnej regulácii je konanie vo veciach podľa § 13.

(2)

Konanie o vecnej regulácii sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu úradu.

(3)

Účastníkom konania o vecnej regulácii je navrhovateľ. Ak sa začalo konanie o vecnej regulácii na podnet ...

(4)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu okrem konaní podľa § 13 ods. ...

(5)

Úrad v konaní podľa § 13 ods. 1 písm. i) a j) rozhodne do 21 dní od začatia konania.

(6)

Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ ...

(7)

Na konanie o vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností, na konanie o vydanie ...

§ 16
Mimoriadna regulácia
(1)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1 a ak vznikne mimoriadna trhová situácia ...

(2)

Úrad môže vykonať mimoriadnu reguláciu aj vtedy, ak to vyplýva zo všeobecného hospodárskeho záujmu.

(3)

Konanie o mimoriadnej regulácii sa začína z podnetu úradu.

(4)

Úrad v konaní o mimoriadnej regulácii môže rozhodnúť o regulácii ďalšej činnosti, tovaru alebo ceny ...

a)
prijať opatrenie spočívajúce v uložení povinnosti a jej podmienok,
b)
určiť rozsah a spôsob vykonávania regulácie ďalšej činnosti, tovaru alebo ceny,
c)
určiť cenu.
(5)

Pri mimoriadnej regulácii sa primerane postupuje podľa § 12 až 15.

§ 17
Zmena rozhodnutia, zrušenie rozhodnutia a zastavenie konania
(1)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo ...

(2)

Úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak

a)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov predložených účastníkom konania,
b)
ide o stav núdze v elektroenergetike alebo o krízovú situáciu v plynárenstve,
c)
sa zmenil rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie,
d)
sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny,
e)
regulovaný subjekt zanikol,
f)
bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie alebo prestal vykonávať regulovanú činnosť,
g)
sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ...
h)
o to požiada Európska komisia.
(3)

Úrad rozhodnutím zastaví konanie, ak

a)
o zmene toho istého rozhodnutia už koná,
b)
zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia,
c)
v konaní o predbežnej otázke na podnet úradu bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, ...
d)
počas konania regulovaný subjekt zanikol.
(4)

Na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.

(5)

Okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní35) úrad zastaví konanie aj vtedy, ak odpadol ...

(6)

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia podľa odseku 2 písm. e) a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku ...

(7)

Regulovaný subjekt môže podať návrh na zmenu toho istého cenového rozhodnutia až po nadobudnutí právoplatnosti ...

(8)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh na zmenu ...

(9)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh na zmenu cenového rozhodnutia v cenovom konaní, ...

(10)

Ustanovenia odseku 8 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh na zmenu cenového rozhodnutia ...

§ 18
Odvolanie
(1)

Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiam úradu je 15 dní odo dňa ich oznámenia okrem rozhodnutí ...

(2)

Proti rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. e) a proti rozhodnutiu o zastavení konania ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu úradu, okrem rozhodnutia o uložení pokuty a rozhodnutia o spore, rozhoduje ...

(4)

Odvolanie v cenovom konaní a v konaní o mimoriadnej regulácii nemá odkladný účinok.

(5)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu odvolanie v cenovom ...

(6)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní odvolanie v cenovom konaní, ak má toto doplnenie vplyv ...

(7)

Ustanovenia odseku 5 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil odvolanie v cenovom konaní a doplnenie ...

§ 19
Ústne pojednávanie
(1)

Ak je súčasťou konania ústne pojednávanie, úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ktoré účastník ...

a)
bolo účastníkovi konania predvolanie na ústne pojednávanie doručené najmenej tri dni pred jeho konaním ...
b)
účastník konania bol v predvolaní upozornený, že úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ktoré ...
(2)

Účastník konania je oprávnený uplatniť doplnenie podkladov rozhodnutia len na prvom ústnom pojednávaní. ...

§ 20
Spojenie vecí a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie veci, ktoré spolu skutkovo súvisia ...

(2)

Ak sa v návrhu na začatie konania uvádzajú veci, ktoré je vhodnejšie rozhodnúť v samostatných konaniach, ...

(3)

O spojení vecí a o vylúčení veci na samostatné konanie vydá úrad rozhodnutie, a to v lehote, ktorá sa ...

(4)

Proti rozhodnutiu o spojení vecí a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie nemožno podať ...

§ 21
Súlad rozhodnutí s usmerneniami Európskej komisie
(1)

Úrad môže požiadať agentúru o stanovisko k súladu rozhodnutia úradu s usmerneniami Európskej komisie. ...

(2)

Úrad môže podať Európskej komisii podnet na preskúmanie súladu rozhodnutia iného regulačného orgánu ...

(3)

Ak Európska komisia rozhodne, že rozhodnutie úradu je v rozpore s jej usmerneniami, úrad zruší alebo ...

§ 22
Regulácia kvality
(1)

Regulácii kvality podlieha

a)
prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny,
b)
preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu,
c)
dodávka tepla,
d)
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
(2)

Regulácia kvality sa vykonáva určením

a)
štandardov kvality,
b)
požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality,
c)
výšky kompenzačnej platby,
d)
spôsobu výpočtu kompenzačnej platby,
e)
spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.
(3)

Účastník trhu s elektrinou, účastník trhu s plynom, odberateľ,36) odberateľ vody37) a producent odpadových ...

(4)

Regulovaný subjekt je povinný

a)
dodržiavať štandardy kvality,
b)
evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť úradu,
c)
zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov, ...
d)
evidovať podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,
e)
archivovať údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,
f)
každoročne do konca februára úradu zasielať prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci ...
g)
spĺňať požadovanú úroveň štandardov kvality,
h)
do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok ...
(5)

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný ...

(6)

Odsek 5 sa nepoužije, ak boli štandardy kvality nedodržané z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti,39) ...

(7)

Odberateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality.

(8)

Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

§ 23
Potvrdenie o registrácii
(1)

Osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby a identifikačné číslo, ak ...
b)
regulovanú činnosť, ktorú žiadateľ vykonáva podľa § 11 ods. 4 písm. a) až f),
c)
miesto výkonu regulovanej činnosti; miestom výkonu regulovanej činnosti sa rozumie najmä kraj, okres, ...
d)
popis vodohospodárskeho zariadenia používaného na výkon regulovanej činnosti, a to najmä
1.
kategóriu verejného vodovodu41) alebo verejnej kanalizácie,42)
2.
celkovú dĺžku vodovodnej siete alebo kanalizačnej siete,
3.
celkový počet vodovodných prípojok alebo kanalizačných prípojok,
4.
celkový počet odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu alebo počet producentov odpadovej vody odvedenej ...
5.
celkové množstvo dodávanej pitnej vody verejným vodovodom všetkým odberateľom pitnej vody za rok alebo ...
6.
projektovanú a skutočne využívanú kapacitu čistiarne odpadových vôd,
7.
dátum začatia výkonu regulovanej činnosti od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia ...
(3)

K žiadosti osoba podľa odseku 1 prikladá

a)
doklad preukazujúci vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa využíva na vykonávanie ...
b)
informáciu o zabezpečení prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa osobitného ...
(4)

Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2 a osoba podľa odseku 1 predloží doklady podľa odseku ...

(5)

Regulovaný subjekt je povinný úradu písomne oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii ...

§ 24
Pravidlá trhu
(1)

Pravidlá trhu transparentným a nediskriminačným spôsobom upravujú podmienky fungovania trhu s elektrinou, ...

(2)

Pravidlá trhu upravujú najmä podmienky

a)
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
b)
cezhraničnej výmeny elektriny,
c)
pripojenia do sústavy a siete,
d)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
e)
distribúcie elektriny a plynu,
f)
uskladňovania plynu,
g)
dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie ...
h)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnou ...
k)
vyvažovania sústavy a siete,
l)
prevzatia zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a za odchýlky ...
m)
predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a riešenia preťaženia sústavy a siete,
n)
priraďovania a zásady používania typových diagramov odberu elektriny a odberu plynu,
o)
prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
p)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
q)
poskytovania informácií o prevádzke a meraniach v elektrizačnej sústave účastníkmi trhu prevádzkovateľovi ...
r)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom ...
s)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty ...
t)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát v elektroenergetike,
u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny a zmene dodávateľa plynu,
v)
ochrany zraniteľných odberateľov,
w)
poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom ...
(3)

Pravidlá trhu upravujú aj spôsob uplatnenia podmienok uvedených v odseku 2 na trhu s elektrinou a na ...

§ 25
Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Certifikácia prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete je konanie, v ...

a)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prenosovej ...
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete spĺňa
1.
podmienky oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,45) alebo
2.
podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,46)
c)
vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete podľa ...
(2)

Úrad v konaní o certifikácii vydáva rozhodnutie o udelení certifikácie, rozhodnutie o neudelení certifikácie, ...

(3)

Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(4)

Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(5)

Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(6)

Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o udelení certifikácie rozhodnutím určí prevádzkovateľa prenosovej ...

(7)

Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o odňatí certifikácie zruší rozhodnutie o určení prevádzkovateľa ...

§ 26
(1)

Konanie o certifikácii sa začína

a)
na písomný návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete na udelenie ...
b)
z podnetu úradu,
1.
ak mu prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete oznámi skutočnosti podľa ...
2.
ak sa úrad dôvodne domnieva, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete ...
3.
na základe odôvodnenej žiadosti Európskej komisie.
(2)

Účastníkom konania o certifikácii je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný bezodkladne predložiť ...

(4)

Úrad pripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu ...

(5)

Úrad umožní účastníkovi konania vyjadriť sa k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie pred jeho ...

(6)

Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia ...

(7)

Úrad bezodkladne po doručení stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu48) doručí stanovisko ...

(8)

Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie podľa ...

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný oznámiť úradu každú zmenu ...

(10)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, výrobca elektriny, výrobca plynu, ...

(11)

Nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete vykonáva úrad dohľad; dohľad ...

§ 27
(1)

Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane použijú aj v prípade podania návrhu na vydanie rozhodnutia o ...

(2)

Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane použijú aj v prípade podania spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia ...

a)
úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie nezávislého prevádzkovateľa siete, ak vlastník prepravnej ...
b)
vlastník prepravnej siete je povinný poskytnúť úradu v konaní o certifikácii všetky návrhy zmlúv potrebných ...
c)
vlastník prepravnej siete je povinný poskytnúť úradu a Európskej komisii údaje a podklady potrebné na ...
d)
úrad nesmie rozhodnúť o certifikácii v rozpore so stanoviskom Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48) ...
§ 28
Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ...
(1)

Na prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo ...

(2)

Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým ...

(3)

Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(4)

Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(5)

Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak určený prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(6)

Ak sa konanie o certifikácii začne na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa ...

(7)

Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým ...

(8)

Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie podľa ...

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný oznámiť úradu každú skutočnosť, ...

(10)

Úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o každej skutočnosti, v dôsledku ktorej osoba alebo osoby ...

§ 29
Povinnosti regulovaného subjektu
(1)

Regulovaný subjekt je okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný

a)
vykonávať regulovanú činnosť na základe a v rozsahu povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti ...
b)
vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať ...
c)
zúčtovávať náklady pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené ...
d)
dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,
e)
poskytovať úradu na požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním určeného ...
f)
predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ak ...
g)
viesť, uchovávať počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania regulovanej ...
h)
zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu ...
i)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených ...
j)
každoročne do konca februára kalendárneho roku informovať úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával ...
k)
poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné ...
l)
vykonať v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),
m)
dodržiavať podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
n)
umožniť úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11 a dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30, ...
o)
dodržiavať pravidlá trhu,
p)
predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi ...
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľade o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
a umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov.
(2)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou ...

(3)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou ...

(4)

Regulovaný subjekt, ktorému bolo vydané cenové rozhodnutie a ktorý nie je súčasťou vertikálne integrovaného ...

(5)

Regulovaný subjekt podľa odseku 3 je povinný

a)
oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej ...
b)
zaslať úradu písomne alebo v elektronickej podobe zoznam všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do ...
c)
oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe termín a miesto vyhodnotenia návrhov predložených ...
d)
oznámiť úradu výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže do 30 dní po ukončení obchodnej verejnej ...
(6)

Na určenie predpokladanej hodnoty zákazky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.52)

(7)

Účastník trhu s elektrinou alebo účastník trhu s plynom, ktorý obchoduje na veľkoobchodnom trhu s elektrinou ...

a)
zaregistrovať sa v registri, ktorý vedie úrad na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou ...
b)
viesť evidenciu o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,
c)
písomne oznamovať agentúre a úradu informácie o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a na ...
d)
zverejňovať dôverné informácie o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu ...
(8)

Účastník trhu s elektrinou a účastník trhu s plynom sú povinní písomne oznámiť úradu každé dôvodné podozrenie ...

(9)

Subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť alebo osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo zmluvy uzatvorenej ...

§ 30
Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny
(1)

Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny výrobcu elektriny a dodávateľa elektriny vykonáva úrad.

(2)

Na výkon dohľadu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia o kontrole.

(3)

O vykonaní dohľadu vypracuje zamestnanec úradu poverený dohľadom zápis z vykonania dohľadu.

§ 31
Kontrola v sieťových odvetviach
(1)

Kontrolu podľa tohto zákona vykonáva úrad.

(2)

V odôvodnených prípadoch môže úrad na vykonanie kontroly prizvať osoby, ktoré nie sú zamestnancami úradu. ...

(3)

Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je overovanie

a)
dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona ...
b)
správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu,
c)
plnenia uložených opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
d)
primeranosti nákladov53) súvisiacich s regulovanými činnosťami,
e)
ďalších skutočností potrebných na vykonávanie pôsobnosti úradu.
(4)

Kontrola sa začína dňom predloženia poverenia úradu na vykonanie kontroly (ďalej len „poverenie“) zamestnancom ...

(5)

Poverenie obsahuje najmä

a)
názov a sídlo alebo meno a bydlisko alebo miesto podnikania kontrolovaného subjektu,
b)
názov a sídlo úradu,
c)
mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia.
(6)

Na poverení vyznačí

a)
úrad
1.
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na udelenie poverenia,
2.
odtlačok pečiatky úradu,
b)
kontrolovaný subjekt
1.
dátum predloženia poverenia štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu,
2.
podpis štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu a odtlačok pečiatky kontrolovaného subjektu.
(7)

Ak úrad v priebehu kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce rozšírenie predmetu kontroly, kontrolovaného ...

§ 32
Zaujatosť v kontrolnej činnosti
(1)

Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti odôvodňujúce pochybnosti o ich nezaujatosti, ...

(2)

Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov úradu alebo prizvaných osôb so zreteľom ...

(3)

Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorí oznámili predsedovi úradu pochybnosti o svojej nezaujatosti ...

(4)

Predseda úradu je povinný rozhodnúť o oznámení podľa odseku 1 alebo o námietkach podľa odseku 2 najneskôr ...

§ 33
Práva a povinnosti zamestnancov úradu
(1)

Zamestnanci úradu sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu, ako aj od štatutárnych orgánov kontrolovaného subjektu alebo od ...
c)
odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, iné písomnosti ...
(2)

Zamestnanci úradu sú povinní

a)
oznámiť kontrolovanému subjektu najneskôr pri začatí kontroly predmet kontroly a termín začatia kontroly, ...
b)
preukázať sa poverením a dodatkom k povereniu spolu so služobným preukazom, prípadne iným dokladom preukazujúcim ...
c)
pri odňatí prvopisov dokladov vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o ich odňatí a zabezpečiť ich ...
d)
oboznámiť kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“) pred ...
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky ...
f)
neopodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam písomne zdôvodniť a oznámiť kontrolovanému subjektu ...
g)
vyzvať kontrolovaný subjekt na prerokovanie v určenom termíne a prerokovať s kontrolovaným subjektom ...
h)
odovzdať kontrolovanému subjektu protokol, prípadne dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu ...
i)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto ...
j)
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin.
(3)

Práva a povinnosti zamestnancov úradu podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) až i) sa vzťahujú aj na prizvané ...

§ 34
Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt je oprávnený

a)
počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam,
b)
v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať ku kontrolným zisteniam ...
(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný

a)
vyznačiť na poverení predloženým zamestnancom úradu pri začatí kontroly údaje podľa § 31 ods. 6 písm. ...
b)
poskytnúť úradu pri výkone kontroly požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov úradu ...
c)
vytvárať vhodné materiálne podmienky a technické podmienky na vykonanie kontroly,
d)
zapožičať zamestnancom úradu a prizvaným osobám doklady a prvopisy dokladov mimo sídla alebo prevádzkových ...
e)
zúčastniť sa oboznámenia so záznamom alebo s protokolom a prerokovania protokolu v termíne určenom úradom; ...
f)
predložiť úradu na jeho vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu ...
§ 35
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol, ...

a)
označenie kontrolovaného subjektu, jeho sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, ...
b)
mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
c)
názov a sídlo úradu,
d)
čas vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
popis preukázaných kontrolných zistení, vyjadrenia kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam; ...
h)
dátum vypracovania protokolu,
i)
vlastnoručný podpis zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
j)
podpis zástupcu kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený,
k)
dátum oboznámenia sa s protokolom a lehotu na vyjadrenie kontrolovaného subjektu k protokolu,
l)
písomné potvrdenie o prevzatí jedného výtlačku protokolu kontrolovaným subjektom.
(2)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky, zamestnanec úradu vypracuje dodatok k ...

(3)

O prerokovaní protokolu vypracuje zamestnanec úradu zápisnicu, ktorá obsahuje najmä

a)
dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s protokolom,
b)
dátum prerokovania protokolu,
c)
mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní protokolu a ich vlastnoručné podpisy,
d)
opatrenia uložené úradom na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly vrátane ...
e)
potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení prvopisov dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie ...
(4)

Záznam o výsledku vykonanej kontroly vypracuje zamestnanec úradu, ak pri výkone kontroly neboli zistené ...

(5)

Kontrola je skončená prerokovaním protokolu a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu alebo podpísaním ...

(6)

Ak úrad pri kontrole zistí nedostatky, najmä porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých ...

§ 36
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa regulovaný subjekt dopustí, ak

a)
nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),
b)
nepredloží návrh ceny v lehote podľa § 14 ods. 5, 7 alebo 14,
c)
nepredloží návrh ceny na schválenie podľa § 44 ods. 2,
d)
neoznámi úradu cenu podľa § 14 ods. 8,
e)
nepredloží návrh prevádzkového poriadku na schválenie podľa § 15 ods. 6,
f)
neeviduje, nevyhodnocuje alebo nezverejňuje údaje o štandardoch kvality alebo ich na požiadanie nepredloží ...
g)
nezverejňuje na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov, ...
h)
neeviduje podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,
i)
nearchivuje údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,
j)
nezaslal do konca februára úradu prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny ...
k)
nespĺňa požadovanú úroveň štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. g),
l)
nepredloží úradu vyhodnotenie štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. h),
m)
neuhradí svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 22 ods. 5,
n)
neoznámi zmenu údajov v potvrdení o registrácii alebo zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného vzťahu ...
o)
neoznámi úradu zmeny podľa § 26 ods. 9 a skutočnosti podľa § 28 ods. 9,
p)
nevykonáva regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu podľa § 14 ...
q)
pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla nezúčtuje náklady, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené ...
r)
nedodrží pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,
s)
neposkytne úradu na požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním určeného ...
t)
nepredloží úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ak ...
u)
nevedie, neuchováva počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania regulovanej ...
v)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu ...
w)
neposkytne úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených ...
x)
neposkytne úradu a Európskej komisii bezodplatne pravdivé údaje, podklady, doklady alebo akékoľvek informácie ...
y)
neinformuje do konca februára kalendárneho roku úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával regulovanú ...
z)
nedodrží podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
aa)
neumožní úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11, dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30, ...
ab)
nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva podľa ...
ac)
poruší povinnosti spojené s výkonom kontroly podľa § 31 až 35,
ad)
poruší povinnosti podľa osobitných predpisov,54)
ae)
nezapracuje pravidlá trhu do prevádzkového poriadku alebo prevádzkový poriadok nepredloží na schválenie ...
af)
nedodrží pravidlá trhu,
ag)
nepredloží úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi ...
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
alebo neumožní úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov,
ah)
nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok,
ai)
nezapracuje osobitné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok ...
aj)
nezosúladí zmluvu o poskytovaní služieb s týmto zákonom podľa § 45 ods. 7,
(2)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí aj osoba, ktorá

a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike a plynárenstve bez povolenia alebo potvrdenia o splnení ...
b)
vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike bez povolenia,55)
c)
vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu bez potvrdenia o registrácii ...
d)
podlieha kontrole podľa § 31 a porušila povinnosti spojené s výkonom kontroly,
e)
nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok.
(3)

Úrad uloží regulovanému subjektu pokutu

a)
od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), z), ab), ad) a aj),
b)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až m), p), q), s) ...
c)
od 100 eur do 1 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a n).
(4)

Úrad uloží pokutu za správny delikt osobe podľa odseku 2 od 100 eur do 100 000 eur.

(5)

Ak sa dopustí správneho deliktu vertikálne integrovaný podnik, uloží mu úrad pokutu od 500 eur do 10 ...

(6)

Ak úrad vyčísli kladný rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný ...

(7)

Pri určovaní výšky pokuty úrad prihliada najmä na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho stavu; ...

(8)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil, že došlo k správnemu ...

(9)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu.

(10)

Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 37
Mimosúdne riešenie sporov
(1)

Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie ...

(2)

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje

a)
meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu koncového odberateľa elektriny alebo koncového ...
b)
názov a sídlo regulovaného subjektu,
c)
predmet sporu,
d)
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
e)
návrh riešenia sporu.
(3)

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ ...

(4)

Regulovaný subjekt podľa odseku 1 a koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu ako účastníci ...

(5)

Mimosúdne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu ...

§ 38
Riešenie sporov
(1)

Úrad rozhoduje spory medzi

a)
nezávislým prevádzkovateľom prepravnej siete a vlastníkom prepravnej siete, ak porušili svoju povinnosť ...
b)
prevádzkovateľom sústavy, ktorý porušil svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu57) ...
c)
prevádzkovateľom siete, ktorý porušil svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu57) ...
d)
vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ak je súčasťou tohto vertikálne ...
e)
vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovateľom prepravnej siete, ak je súčasťou tohto vertikálne ...
(2)

Úrad rozhoduje spory podľa odseku 1, ak účastníci sporového konania nedosiahli dohodu na riešení sporu, ...

(3)

Sporové konanie sa začína na návrh navrhovateľa.

(4)

Účastníkmi sporového konania sú osoby podľa odseku 1.

(5)

Návrh navrhovateľa, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,35) obsahuje

a)
označenie účastníkov sporového konania,
b)
opis všetkých rozhodujúcich skutočností vrátane navrhovaných dôkazov,
c)
návrh vo veci samej,
d)
doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody na riešení sporu,
e)
súhlas účastníkov sporového konania s riešením sporu.
(6)

Úrad návrh preskúma spolu s dôkazmi predloženými účastníkmi sporového konania na podporu svojich tvrdení. ...

(7)

Úrad rozhodne spor do 60 dní odo dňa doručenia návrhu. Túto lehotu môže úrad predĺžiť o 60 dní, ak sú ...

(8)

Úrad konanie zastaví, ak po posúdení návrhu zistí, že návrh je nedôvodný, alebo ak v tej istej veci ...

(9)

Proti rozhodnutiu úradu je prípustné odvolanie. O odvolaní rozhoduje súd.

(10)

Na sporové konanie sa nevzťahuje § 17.

§ 39
Spolupráca s úradom

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, iné orgány verejnej moci a iné ...

§ 40
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
rozsah cenovej regulácie,
b)
spôsob vykonávania cenovej regulácie,
c)
postup a podmienky uplatňovania cien,
d)
podmienky vykonávania regulovaných činností,
e)
rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
f)
termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov započítaných do ...
g)
rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
h)
spôsob určenia výšky primeraného zisku; úrad môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu ...
i)
podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny,
j)
spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov za regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 4 písm. a) až ...
k)
spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene, ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej ...
l)
rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov o tovaroch a s nimi súvisiacich regulovaných ...
m)
spôsob a termín zúčtovania nákladov, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady,
n)
podrobnosti o individuálnych sadzbách súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov. ...
(2)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
štandardy kvality a ich ukazovatele podľa § 22 a lehoty súvisiace s ich dodržiavaním,
b)
spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania štandardov kvality regulovaným subjektom,
c)
spôsob uverejňovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,
d)
spôsob archivovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,
e)
požadovanú úroveň štandardov kvality,
f)
výšku kompenzačnej platby a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality,
g)
spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby.
(3)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií ...

a)
spôsob vyhlasovania aukcie,
b)
obsah oznámenia o aukcii,
c)
podmienky účasti v aukcii,
d)
pravidlo určenia najnižšieho podania,
e)
obsah ponuky a podklady k ponuke,
f)
priebeh aukcie,
g)
zriaďovanie komisie,
h)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i)
vyhodnocovanie ponúk,
j)
oznamovanie výsledku aukcie.
(4)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 24, ktorý ustanoví pravidlá trhu, a to podmienky

a)
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu a na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
b)
cezhraničnej výmeny elektriny,
c)
pripojenia do sústavy a siete,
d)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
e)
distribúcie elektriny a plynu,
f)
uskladňovania plynu a poskytnutia nevyužitej uskladňovacej kapacity,
g)
dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky plynu,
h)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výroby elektriny z domáceho uhlia,
k)
zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom,
l)
vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu ...
m)
podrobnosti zverejňovania informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu ...
n)
predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete a riešenia preťaženia národnej sústavy ...
o)
použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,
p)
činnosti a úlohy plynárenského dispečingu,
q)
vyúčtovania za dodávku elektriny odberateľom elektriny a dodávku plynu odberateľom plynu,
r)
vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
s)
vyúčtovania elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
t)
postupu pri registrácii účastníkov trhu, zmene dodávateľa elektriny, subjektu zúčtovania alebo bilančnej ...
u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny a zmene dodávateľa plynu,
v)
rozsahu poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na ...
w)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,
x)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty ...
y)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
z)
spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
aa)
dodávky elektriny a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
ab)
náležitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,
ac)
poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom ...
(5)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre veľkoobchodný trh s elektrinou ...

a)
podmienky evidovania údajov účastníkom trhu s elektrinou a účastníkom trhu s plynom pri obchodovaní ...
b)
spôsob, rozsah a lehoty oznamovania a zverejňovania dôverných informácií,
c)
podmienky registrácie v registri vedenom úradom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou ...
(6)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia ...

§ 41
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní35) okrem

a)
§ 33 ods. 2, ak sa v konaní vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa ...
b)
§ 62 až 68 a 71 až 80, ak ide o cenové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní35) sa nevzťahuje na

a)
vydanie potvrdenia podľa § 13 ods. 3 a § 14 ods. 8,
b)
vydanie potvrdenia o registrácii podľa § 23,
c)
výkon kontroly,
d)
rozhodovanie o oznámení zamestnancov úradu a prizvaných osôb o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti ...
e)
rozhodovanie ministerstva o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete ...
Prechodné ustanovenia
§ 42
(1)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa doterajšieho predpisu je úrad podľa tohto zákona.

(2)

Vláda predloží prvýkrát návrh na vymenovanie predsedu úradu prezidentovi Slovenskej republiky do 31. ...

(3)

Predseda úradu vymenuje podpredsedu úradu do dvoch mesiacov od jeho vymenovania do funkcie predsedu ...

(4)

Rada pre reguláciu podľa doterajšieho predpisu je radou podľa tohto zákona. Funkčné obdobie členov Rady ...

(5)

Správa o činnosti úradu podľa tohto zákona sa prvýkrát predkladá Národnej rade Slovenskej republiky, ...

(6)

Regulačná politika podľa doterajšieho predpisu sa považuje za regulačnú politiku podľa tohto zákona. ...

(7)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný podať návrh na začatie ...

§ 43
(1)

Rozhodnutia a potvrdenia úradu vydané podľa doterajšieho predpisu zostávajú v platnosti do uplynutia ...

(2)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona zostávajú ...

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...

(3)

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových ...

(4)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 4 do 30. júna 2013.

§ 44
(1)

Tento zákon sa prvýkrát použije na cenovú reguláciu na rok 2014. Návrh ceny na rok 2014 je regulovaný ...

(2)

Cenová regulácia zraniteľných odberateľov podľa § 2 písm. l) tretieho bodu sa vykoná prvýkrát na rok ...

(3)

Regulovaný subjekt, ktorý podľa doterajšieho predpisu vykonáva regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,58) ...

(4)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu, musí ...

(5)

Cenová regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť a uskladňovania plynu podľa doterajšieho ...

§ 45
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené podľa doterajšieho predpisu sa dokončia podľa doterajšieho predpisu, ...

(2)

Kontrola začatá a neukončená pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(3)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete a prevádzkovateľ ...

(5)

Úrad vypracuje do 31. marca 2013 vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

(6)

Úrad vypracuje do 31. mája 2013 vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny a vzorové obchodné podmienky ...

(7)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2 uzavreté po 1. ...

Záverečné ustanovenia
§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 47
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

2.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality ...

3.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality ...

4.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality ...

5.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou ...

6.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 92/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality ...

§ 48
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 250/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.§ 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike ...
 • 2)  § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 5)  § 78 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 6)  § 2 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti ...
 • 8)  § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 9)  § 6 ods. 3 písm. b) prvý bod zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 13 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 11)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 13)  Napríklad § 17 ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 184/2011 Z. z., § 19 ...
 • 14)  § 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 15)  § 30, 50 až 59, 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 17)  § 25 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 19)  § 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 20)  § 62 ods. 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 21)  § 16 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 22)  § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 23)  § 5, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 3 a § 10 zákona č. 251/2012 ...
 • 24)  § 29 ods. 3 a 11 a § 59 ods. 3 a 11 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 25)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach ...
 • 26)  § 11 ods. 13 zákona č. 251/2012
 • 27)  § 57 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 28)  § 29 ods. 12, § 59 ods. 14 a § 63 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 29)  § 59 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 30)  Časť 2 ods. 2 a 3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 31)  § 7, 7a, 8 a 12 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 756a Obchodného zákonníka
 • 33)  § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 2 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 37)  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 38)  § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 39)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 40)  § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 41)  § 6 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 42)  § 6 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 43)  § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 30 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 45)  § 51 až 59 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 46)  § 50 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 47)  § 30, 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 48)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 49)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 50)  § 2 písm. a) bod 16 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 51)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 52)  § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 54)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 55)  § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 56)  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 57)  Zákon č. 251/2012 Z. z.
 • 58)  § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 394/2009 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore