Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71268
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009


Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava, Trestné právo hmotné, Trestné konanie, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD51 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/2009 s účinnosťou od 01.04.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 ...

1.

V § 1 sa slová „ustanovených osobitným predpisom1a) na vymedzených úsekoch diaľnic, ciest pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 6 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. e), § 40 ods. 1, § 57da ods. 10, § 59b ods. 3 a § 62 ods. 6 sa slová „dopravy, ...

3.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Železničná polícia spolupôsobí na pozemných komunikáciách pri kontrole úhrady mýta, ...

4.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „na vymedzených úsekoch ciest1b)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

5.

V § 22 ods. 3 sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

6.

V § 23 sa vypúšťajú slová „na vymedzených úsekoch ciest“ a slová „úhrady mýta podľa ...

7.

V § 24a sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

8.

V § 25 ods. 1 sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

9.

V § 48 ods. 1 sa slová „na vymedzených úsekoch ciest1b)“ nahrádzajú slovami „pri plnení ...

10.

V § 48a sa slová „na vymedzených úsekoch ciest1b)“ nahrádzajú slovami „pri plnení úloh ...

11.

V § 48a písm. e) sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu.1a)“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

13.

V § 59b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Železničná polícia spolupracuje počas konania spoločenských, kultúrnych a športových ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14.

V § 65 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

1.

V § 6 odsek 8 znie:

„(8) Kontrolu dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použití vymedzených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2faa znie:

„2faa) Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 6 ods. 11 sa za slová „príslušníkovi Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo príslušníkovi ...

3.

V § 8 ods. 9 sa za slová „s útvarmi Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo útvarmi služby ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „,§ 48 a 48a zákona č. ...

5.

V § 22a úvodnej vete sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 190 eur“.

6.

V § 22c ods.1 písm. b) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „170 eur“.

7.

V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) ako vodič sa odmietne podrobiť pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie hmotnosti, ...

8.

V § 22c ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.

9.

V § 22c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) možno uložiť pokutu do 660 eur.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.

V § 22c ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo útvary služby mýtnej polície.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 86 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. i),“.

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

2.

V § 11 písm. a) sa za slovo „premávky,“ vkladajú slová „ochranu bezpečnosti a plynulosti ...

3.

V § 11 písm. d) sa za slová „Policajný zbor“ vkladá čiarka a slová „Železničnú políciu“. ...

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 1 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

2.

V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slovami „Slovenskej informačnej služby“ čiarka nahrádza slovom ...

Čl. VI

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slová „Policajný zbor“ vkladajú slová „alebo Železničná polícia“ ...

2.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,“. ...

Čl. VII

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 110 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Železničnú políciu“.

2.

V § 110 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore