Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009

Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo hmotné, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Štátne orgány, Vojenská služba, Pozemné komunikácie, Železničná doprava, Informácie a informačný systém, Priestupkové konanie, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD35DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 70/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa slová „ustanovených osobitným predpisom1a) na vymedzených úsekoch diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy1b) (ďalej len „vymedzené úseky ciest“)“ nahrádzajú slovami „na pozemných komunikáciách ustanovených osobitnými predpismi1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 6 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 7 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa vypúšťa.“.

2.
V § 2 ods. 1 písm. e), § 40 ods. 1, § 57da ods. 10, § 59b ods. 3 a § 62 ods. 6 sa slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovom „vnútra“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Železničná polícia spolupôsobí na pozemných komunikáciách pri kontrole úhrady mýta, pri kontrole dodržiavania povinností označenia motorového vozidla nálepkou, pri meraní hmotnosti vozidla, nápravových tlakov vozidla a rozmerov vozidla podľa osobitných predpisov.1a)“.

4.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „na vymedzených úsekoch ciest1b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2“.
5.
V § 22 ods. 3 sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2“.
6.
V § 23 sa vypúšťajú slová „na vymedzených úsekoch ciest“ a slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2“.
7.
V § 24a sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2“.
8.
V § 25 ods. 1 sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2“.
9.
V § 48 ods. 1 sa slová „na vymedzených úsekoch ciest1b)“ nahrádzajú slovami „pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2“.
10.
V § 48a sa slová „na vymedzených úsekoch ciest1b)“ nahrádzajú slovami „pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2“.
11.
V § 48a písm. e) sa slová „úhrady mýta podľa osobitného predpisu.1a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2.“.
12.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitného predpisu26a) nezastaví.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a)
§ 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13.
V § 59b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Železničná polícia spolupracuje počas konania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pri zabezpečovaní a obnove verejného poriadku s ozbrojenými zbormi a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi aj mimo obvodu železničných dráh.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

14.
V § 65 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu1a)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov1a)“.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 8/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 odsek 8 znie:

„(8)
Kontrolu dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použití vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy sú oprávnené vykonávať
a)
útvary Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,2f)

b)
útvary služby mýtnej polície Železničnej polície2faa) (ďalej len „služba mýtnej polície“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2faa znie:

„2faa)
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 6 ods. 11 sa za slová „príslušníkovi Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo príslušníkovi služby mýtnej polície“.
3.
V § 8 ods. 9 sa za slová „s útvarmi Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo útvarmi služby mýtnej polície“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „,§ 48 a 48a zákona č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
5.
V § 22a úvodnej vete sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 190 eur“.
6.
V § 22c ods.1 písm. b) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „170 eur“.
7.
V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
ako vodič sa odmietne podrobiť pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla alebo odmietne uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej prepravy.“.

8.
V § 22c ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
9.
V § 22c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) možno uložiť pokutu do 660 eur.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.
V § 22c ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo útvary služby mýtnej polície.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 8/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 86 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. i),“.

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z. a zákona č. 583/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
2.
V § 11 písm. a) sa za slovo „premávky,“ vkladajú slová „ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,“.
3.
V § 11 písm. d) sa za slová „Policajný zbor“ vkladá čiarka a slová „Železničnú políciu“.

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo“.
2.
V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slovami „Slovenskej informačnej služby“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.

Čl. VI

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „Policajný zbor“ vkladajú slová „alebo Železničná polícia“ a vypúšťajú sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo Železničná polícia,“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,“.

Čl. VII

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 110 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Železničnú políciu“.
2.
V § 110 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore