Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71778
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009


Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava, Trestné právo hmotné, Trestné konanie, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD51 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 70/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/2009 s účinnosťou od 01.04.2009

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 70/2009, dátum vydania: 05.03.2009

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺ ňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Cieľom návrhu zákona, v čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polí cii v znení neskorších predpisov, je rozšírenie pôsobnosti služby mýtnej polície v rámci Železničnej polície a úprava oprávnení a povinností policajtov, ktorí bud ú zaradení na novozriadených útvaroch služby mýtnej polície. Služba mýtnej polície bude vykonávať svoju pô sobnosť na vymedzených úsekoch diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, na cestách I. triedy a na miestnych komunikáciách (ďalej len „určené cesty“).

Navrhované oprávnenia a povinnosti policajta služby mýtnej polície budú predovšetkým smerovať k zabezpečeniu efektívnej a ú čelnej kontroly dodržiavania povinností vo vzťahu k meraniu hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla, ktoré budú vykonávané v súčinnosti so správcami komunikácií.

V čl. II sa mení aj zákon č. 135/1961 Zb. o pozemnýc h komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s cieľom rozšíriť pôsobnosť služby mýtnej polí cie aj do oblasti kontroly dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použití vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy.

V čl. III, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa navrhuje upraviť pôsobnosť slu žby mýtnej polície pre riešenie priestupkov v blokovom konaní.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazan á, ako aj s právom Európskej únie a Európskych spoločenstiev.

Návrh zákona nezakladá nároky na štátny rozpočet.

Návrh zákona nebude mať dopad na rozpočty obc í alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať dopad na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, a ani na životné prostredie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry, nakoľko z dopravného prúdu budú vylúčené vozidlá spôsobujúce nadmerné deformácie povrchov vozoviek.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.

Doložka finančných, ekonomick ých, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1.Odhad dopadov na verejné financie:

Návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie.

2.Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iný ch právnických osôb.

3.Odhad dopadov na životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.

4.Odhad dopadov na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.

5.Odhad dopadov na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať dopad na podnikateľské prostredie.

B.Osobitná časť:

K čl. I:

K bodu 1 (§ 1):

Navrhovaná úprava reaguje na zavedenie nových úloh vyplývajúcich pre Železničnú políciu zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách na úseku kontroly dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použ ití vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy. Ïalej navrhovaná úprava reaguje na rozšírenie pôsobnosti služby mýtnej polície v oblasti kontroly hmotnosti, nápravový ch tlakov a rozmerov vozidla.

K bodu 2 (§ 2 ods. 2):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 3 (§ 12 ods. 2 písm. d):

Následná legislatívno–technická úprava.

K bodu 4 (§ 22 ods. 3):

Následná legislatívno–technická úprava.

K bodu 5 (§ 23):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 6 (§ 24a):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 7 (§ 25 ods. 1):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 8 (§ 48 ods. 1):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 9 (§ 48a ):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 10 (§ 48a písm. e):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K bodu 11 (§ 51 ods. 1 písm. h):

Oprávnenie použiť služobnú zbraň v súvislosti s výkonom služby mýtnej polície.

K bodu 12 (§ 59b ods. 2):

Železničná polícia sa aktívne podieľa na zabezpeč ovaní verejného poriadku pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach s ďalšími ozbrojenými zložkami a ozbrojenými zbormi, pričom je potrebné, aby v prípade, ak si to vyžaduje bezpečnostn á situácia, mohla aktívne plniť úlohy smerujúce k obnoveniu verejného poriadku a zaisteniu bezpečnosti osôb a majetku aj mimo obvodu železničných dráh.

K bodu 13 (§ 65 ods. 2):

Táto zmena upravuje rozšírenú vecnú aj miestnu pôsobnosť služby mýtnej polície.

K čl. II:

K bodu 1 (§ 6 ods. 8):

Doplnenie služby mýtnej polície súvisí s plnením jej nových úloh. Služba mý tnej polície bude popri útvaroch Policajného zboru kontrolovať dodržiavanie povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou.

K bodu 2 (§ 6 ods. 11):

Rozšírenie pôsobnosti služby mýtnej polície súvisí s plnením jej nových ú loh. Služba mýtnej polície bude popri útvaroch Policajného zboru kontrolovať dodržiavanie povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou.

K bodu 3 (§ 8 ods. 9):

Rozšírenie pôsobnosti služby mýtnej polície súvisí s plnením jej nových úloh. Mýtna polícia bude popri útvaroch Policajného zboru kontrolovať v súčinnosti so spr ávcami komunikácií meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla.

K bodu 4 (k poznámke pod čiarou k odkazu 8):

Rozšírenie oprávnenia násilného zastavenia dopravného prostriedku službou m ýtnej polície.

K bodu 5 (§ 22a):

Výška pokuty sa uvádza v mene euro.

K bodu 6 (§ 22c ods. 1 písm. b):

Výška škody sa uvádza v mene euro.

K bodu 7 (§ 22c ods. 1 písm. i):

Dopĺňa sa možnosť postihu vodiča za odmietnutie podrobiť sa kontrole merania hmotnosti, ná pravových tlakov a rozmerov vozidla.

K bodu 8 (§ 22c ods. 2):

Výška pokuty sa uvádza v mene euro.

K bodu 9 (§ 22c ods. 3):

Určuje sankciu za spáchaný priestupok.

K bodu 10 (§ 22c ods. 5):

Rozšírenie pôsobnosti služby mýtnej polície súvisí s plnením jej nových úloh. Mýtna polícia bude popri útvaroch Policajného zboru kontrolovať a prejednávať priestupky v blokovom konaní.

K čl. III:

Navrhuje sa upraviť pôsobnosť služby mýtnej polície pre riešenie priestupkov v blokovom konaní.

K čl. IV

Navrhuje sa účinnosť od 1. marca 2009.

Bratislava 6. novembra 2008

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

¼ubomír Vážny v. r.

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore