Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 692/2006 účinný od 01.01.2007


Platnosť od: 30.12.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD9 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 692/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 692/2006 s účinnosťou od 01.01.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 ...

1.

V § 1 písm. c) sa za slová „cudzincov1)“ vkladá čiarka a slová „ktorým sa poskytla doplnková ...

2.

V § 1 písm. d) sa za slovo „azylu“ vkladá čiarka a slová „doplnkovej ochrany“.

3.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie pojmov Na účely tohto zákona sa rozumie a) medzinárodnou ochranou udelenie azylu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 6aa znejú:

„3a) Napríklad čl. 15 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie ...

4.

V § 3 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

5.

V § 3 ods. 4 druhej vete sa za slovo „doklady“ vkladajú slová „spolu s dokumentáciou potrebnou ...

6.

V § 3 ods. 8, v § 31 ods. 5 písm. d) a v § 32 ods. 1 písm. c) sa za slovo „azylu“ vkladajú ...

7.

V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) súd nerozhodne do 30 dní od doručenia opravného prostriedku proti rozhodnutiu ministerstva ...

8.

V § 4 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „azylantke“ sa vkladajú slová ...

9.

V § 4 ods. 5 sa číslo „60“ nahrádza číslom „180“.

10.

V § 4 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

11.

V § 7 sa za slová „žiadateľ umiestnený“ vkladajú slová „alebo v ktorom mal byť žiadateľ ...

12.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Udelenie azylu Ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľovi, ktorý a) má ...

13.

V § 10 ods. 1 sa za slovo „azyl“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“. ...

14.

V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) manželovi azylanta, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď azylant odišiel z krajiny ...

15.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

16.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

17.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) žiadateľ je občanom členského štátu Európskej únie; to neplatí, ak nastali skutočnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Protokol o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie pripojený ...

18.

V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 8 alebo 10“ nahrádzajú slovami „§ 8, 10, 13a alebo § ...

19.

V § 12 ods. 2 sa za slovo „bodu“ vkladajú slová „a písmena c)“.

20.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Neudelenie azylu (1) Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
Trestný zákon.“.

21.

Za § 13 sa vkladajú § 13a až 13c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 13a Poskytnutie doplnkovej ochrany Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému ...

22.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa slovo „udelením“ nahrádza slovom „nadobudnutím“.

23.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

24.

V § 14 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

25.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
neudelením azylu podľa § 10 na dobu neurčitú.“.

26.

V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak bol azyl udelený podľa § 8 odňatý alebo zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. b), azyl zaniká ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

27.

V § 15 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa slovo „alebo“.

28.

V § 15 ods. 2 písm. g) a § 33 písm. a) sa slová „§ 13 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 13 ...

29.

V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) bol udelený len na základe nepravdivých údajov alebo falšovaných dokladov alebo z dôvodu, ...

30.

V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo odníme azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 aj vtedy, ak a) azylanta možno odôvodnene ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

31.

V § 15 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Ministerstvo môže odňať azyl, ktorý bol udelený z humanitných dôvodov, ak tieto dôvody ...

32.

Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 15a Dôvody zániku doplnkovej ochrany (1) Doplnková ochrana zaniká a) udelením azylu na území ...

33.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Účastníkom konania o a) udelenie azylu je žiadateľ, a ak ide o udelenie azylu podľa § ...

34.

V § 17 ods. 1 sa slová „Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov ...

35.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a Ministerstvo konanie o udelenie azylu preruší aj v prípade, ak iný štát je zodpovedný ...

36.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Zastavenie konania (1) Ministerstvo konanie o azyle zastaví, ak a) sa žiadateľ uvedený ...

37.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Posúdenie žiadosti (1) Ministerstvo posúdi každú žiadosť o udelenie azylu jednotlivo ...

38.

V § 20 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v ...

39.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Azyl podľa § 8 a 9 sa udeľuje na dobu neurčitú. Azyl podľa § 10 sa prvýkrát udeľuje ...

40.

V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Doplnková ochrana podľa § 13a a 13b sa poskytuje na jeden rok; po uplynutí jedného roka ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

41.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, rozhodne tiež, či cudzincovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 58 ods. 1 a 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 480/2002 Z. z.“.

42.

V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, ...

43.

V § 21 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. c)“.

44.

V § 21 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

45.

Názov tretej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATEĽOV, AZYLANTOV A CUDZINCOV, KTORÝM SA POSKYTLA DOPLNKOVÁ OCHRANA“. ...

46.

V § 22 odsek 5 znie:

„(5) Za žiadateľa, ktorý nie je verejne zdravotne poistený,11ac) uhrádza neodkladnú zdravotnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ac znie:

„11ac) § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 ...

47.

V § 22 ods. 8 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

48.

V § 22 sa odsek 8 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) je v pracovnoprávnom vzťahu alebo má iný príjem najmenej vo výške životného minima pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:

„11ab) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých ...

49.

V § 23 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odňatiu daktyloskopických odtlačkov, ktoré ...

50.

V § 23 ods. 4 písm. f) sa slovo „oprávnenie“ nahrádza slovami „doklad o oprávnení“.

51.

V § 23 ods. 4 písm. g) sa slovo „oprávnenia“ nahrádza slovami „dokladu o oprávnení“.

52.

V § 23 ods. 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až k), ktoré znejú:

„i) počas pobytu v azylovom zariadení podrobiť sa overeniu totožnosti porovnaním daktyloskopických ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno l).

53.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Azylantovi vydá policajný útvar doklad o pobyte, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, ...

54.

V § 26 písm. a) až c) sa slová „povolení na trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „pobyte“. ...

55.

V § 26 písmeno f) znie:

„f)
požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte, ak uplynula doba jeho platnosti,“.

56.

V § 26 písm. j) sa slová „§ 14 písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. ...

57.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Ministerstvo poskytne azylantovi jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku sumy životného ...

58.

Tretia časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA HLAVA PRÁVA A POVINNOSTI CUDZINCOV, KTORÝM SA POSKYTLA DOPLNKOVÁ OCHRANA § 27a (1) Cudzinec, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...

59.

V § 28 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to platí aj vo vzťahu k azylantovi, ktorý nebol ...

60.

V § 28 odsek 5 znie:

„(5) Azylant je na uľahčenie integrácie do spoločnosti povinný počas pobytu v integračnom stredisku ...

61.

V § 29 ods. 1 sa slová „krajine, ktorej je cudzinec štátnym občanom, alebo u osoby bez štátnej ...

62.

V § 31a písmeno a) znie:

„a) manželovi odídenca, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď cudzinec odišiel z krajiny ...

63.

V § 33 písm. b) sa za slovo „útočisko“ vkladá slovo „len“.

64.

V § 33 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorý po tom, čo bol právoplatným rozsudkom uznaný ...

65.

§ 33 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre ...

66.

V § 36 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

67.

V § 36 ods. 3 sa slová „ktorému rozumie“ nahrádzajú slovami „o ktorom sa predpokladá, že ...

68.

V nadpise § 46 sa za slovo „poskytovaní“ vkladajú slová „doplnkovej ochrany a“.

69.

V § 46 sa za slovo „veciach“ vkladajú slová „poskytovania doplnkovej ochrany a“.

70.

§ 47 znie:

„§ 47 Na zlúčenie rodiny cudzinca s výnimkou prípadov uvedených v § 10, 13b a 31a sa vzťahuje ...

71.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:

„§ 47a Ministerstvo môže cudzinca, ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 43 ods. 2 druhá veta zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

72.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
osobné údaje a informácie o cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

73.

V § 48 ods. 1 písm. f) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „e)“.

74.

V § 48 ods. 3 sa za slová „azylantoch,“ vkladajú slová „cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ...

75.

V § 49 ods. 3 sa za slová „trvania azylu,“ vkladajú slová „počas poskytovania doplnkovej ...

76.

V prílohe č. 1 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3.
Pohlavie ......................................“.

Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 5 až 8.

77.

V prílohe č. 1 bode 8 sa za slová „udelenie azylu“ vkladajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ...

78.

V prílohe č. 2 bodoch 39 až 42 sa za slovo „azylu“ vkladajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ...

79.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 65 ods. 1 sa slová „bolo priznané postavenie azylanta" nahrádzajú slovami „bol udelený ...

2.

V § 65 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho osobná sloboda z dôvodov ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 501 písm. b) sa slová „o priznanie postavenia utečenca alebo jej také postavenie bolo priznané," ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore