Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 692/2006 účinný od 01.01.2007


Platnosť od: 30.12.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD9 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 692/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 692/2006 s účinnosťou od 01.01.2007

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 692/2006, dátum vydania: 30.12.2006

14

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Slovenská republika ako členský štát Európskej ú nie je povinná transponovať do svojho právneho poriadku právne akty ES/EÚ. Preto aj cieľom tejto novely je zabezpečiť implementáciu smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušní kov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany (tzv. kvalifikačná smernica) (ďalej len 'smernica 2004/83/ES').

Smernica 2004/83/ES má svoje základy v Dohovore o právnom postavení utečencov (Ženeva, 1951), Protokole týkajúcom sa právneho postavenia uteč encov (New York, 1967) a ďalších medzinárodných dokumentoch upravujúcich oblasť ochrany ľudských práv a slobôd, najmä v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slob ôd (Rím, 1950). V rámci medzinárodnej ochrany ustanovuje ďal šiu formu ochrany, a to doplnkovú ochranu, ktorá sa vzťahuje na cudzincov ohrozeným v krajine pôvodu v ážnym bezprávím, akým môže byť uloženie trestu smrti, mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, a pod. O poskytovaní doplnkovej ochrany, ktorá na rozdiel od azylu má prevažne dočasný charakter, bude príslušné rozhodovať Ministerstvo vnú tra Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo vnútra') v rámci konania o udelenie azylu.

V súčasnej dobe je doplnková ochrana čiastočne pokrytá inštitútom tolerovaného pobytu ustanovenom v zákone č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o pobyte cudzincov), avšak neobsahuje všetky dôvody na poskytnutie takejto ochrany ani celý rozsah oprávnení, aké cudzincom prináležia v zmysle uvedenej smernice.

Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov (ďalej len 'zákon o azyle') preto najmä:

·vymedzuje nové pojmy, ako sú medzinárodná ochrana, doplnková ochrana, vážne bezprávie, pôvodca prenasledovania, krajina pôvodu,

·nanovo vymedzuje pojem prenasledovanie,

·špecifikuje dôvody prenasledovania,

·rozširuje dôvody na zamietnutie žiadosti ako nepr ípustnej,

·rozširuje prípady, v ktorých sa neudeľ uje azyl alebo sa odníma azyl,

·zavádza poskytovanie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia, ale aj dôvody na jej neposkytnutie, zá nik alebo zrušenie,

·umožňuje poskytnúť doplnkovú ochranu na účel zlúčenia rodiny,

·zakotvuje oboznámenie azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia s poskytnutou ochranou,

·zavádza poskytovanie jednorazového prí spevku pre azylanta vo výške 1,5 násobku sumy ž ivotného minima na uľahčenie jeho integrácie do spoločnosti,

·určuje čas, na ktorý sa azyl na účel zlúčenia rodiny poskytuje prvýkrát.

Transponovaním smernice 2004/83/ES do zákona o azyle a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov však proces zosúlaďovania azylového práva Slovenskej republiky s azylovým právom ES/EÚ nekončí. Už v nastávajúcom krátkom období bude potrebné uskutočniť ďalšiu rozsiahlu novelizáciu zákona o azyle s cieľom transpozície smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v č lenských štátov o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (tzv. procedurálna smernica), s povinnosťou transpozície do 1. decembra 2007, okrem čl. 15 (právo na právnu pomoc a zastúpenie), ktorého transpozícia je potrebná do 1. decembra 2008.

Transpozícia predmetnej smernice okrem novelizácie zákona o azyle vyžaduje tiež novelizáciu ďalších právnych predpisov, ktor ými sú Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbežne s návrhom novely zákona o azyle sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky aj návrh novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý okrem iného reaguje aj na potrebu úpravy tohto zákona v súvislosti so zavedením inštitútu doplnkovej ochrany v zákone o azyle. Súčasne sa v rámci novely zákona o pobyte cudzincov novelizuje aj zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý umožň uje prístup na trh práce cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

Návrh predkladané ho zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými závä zkami Slovenskej republiky prijatými v oblasti azylu.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Odhad vplyvu na verejné financie

Výdavky ministerstva vnútra súvisiace s realizáciou migračnej politiky Slovenskej republiky v oblasti azylu sú popri základných výdavkoch spojených s fungovaním príslušnej infraštruktúry ovplyvňované predovšetkým počtom cudzincov žiadajúcich o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany a týc h, ktorým sa po splnení zákonných podmienok udelí azyl alebo poskytne doplnková ochrana. Okrem toho rozhodujúcou je aj štruktúra žiadateľov (muži, ženy a deti), ich zdravotný stav a dĺžka konania o udelenie azylu. Èo sa týka ďalej uvedených počtov cudzincov v súvislosti s udeľovaním azylu, poskytovaním doplnkovej ochrany, vrátane návratu do krají n pôvodu, predmetný návrh obsahuje len kvalifikovaný odhad.

Kvantifikácia výdavkov vyplývajúca z dopadu novely zákona o azyle v roku 2007 v členení na položky je nasledovná:

Bežné výdavky spolu – 84 599 tis. Sk

- 630 tovary a služby – 83 493 tis. Sk

V tejto položke sú zahrnuté nasledovné výdavky:

- výdavky na ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť pre 200 cudzincov, ktorým sa bude poskytovať doplnková ochrana a budú umiestnení v zariadení ministerstva vnútra,

- výdavky na ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť pre 100 cudzincov, ktorí vezmú svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadajú o dobrovoľný n ávrat do krajiny pôvodu.

- 640 bežné transfery – 1 106 tis. Sk

V tejto položke sú zahrnuté nasledovné výdavky:

- výdavky na jednorazový príspevok pre 50 azylantov vo výške 1,5 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu,

- výdavky na vreckové pre 200 cudzincov, ktorým sa bude poskytovať doplnková ochrana a budú umiestnení v zariadení ministerstva vnútra.

Uvedené výdavky boli zohľadnené v návrhu rozpočtu ministerstva vnútra na rok 2007 (na rok 2007 v celkovej výške 313 633 tis. Sk, z toho pol. 630 - Tovary a slu žby vo výške 189 286 tis. Sk a pol. 640 – Bežné transfery vo výške 7 705 tis. Sk), čo bolo v plnej výške premietnuté aj do rozpisu rozpočtu na rok 2007 pre Štátnu pokladnicu. Tieto výdavky, ktoré sú vyčlenené na realizáciu migračnej politiky v oblasti azylu a budú hradené z rozpoč tovej kapitoly ministerstva vnútra, nezakladajú potrebu ďalšieho navýšenia finančných prostriedkov.

Kvantifikácia vý davkov vyplývajúca z dopadu novely zákona o azyle v roku 2008 v členení na položky je nasledovná:

Bežné výdavky spolu – 103 105 tis. Sk

- 630 tovary a služby – 101 794 tis. Sk

V tejto položke sú zahrnuté nasledovné výdavky:

- výdavky na ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť pre 250 cudzincov, ktorým sa bude poskytovať doplnková ochrana a budú umiestnení v zariadení ministerstva vnútra,

- výdavky na ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť pre 100 cudzincov, ktorí vezmú svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadajú o dobrovoľný n ávrat do krajiny pôvodu.

- 640 bežné transfery – 1 311 tis. Sk

V tejto položke sú zahrnuté nasledovné výdavky:

- výdavky na jednorazový príspevok pre 50 azylantov vo výške 1,5 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu,

- výdavky na vreckové pre 250 cudzincov, ktorým sa bude poskytovať doplnková ochrana a budú umiestnení v zariadení ministerstva vnútra.

Kvantifikácia vý davkov vyplývajúca z dopadu novely zákona o azyle v roku 2009 v členení na položky je nasledovná:

Bežné výdavky spolu –125 208 tis. Sk

- 630 tovary a služby – 123 690 tis. Sk

V tejto položke sú zahrnuté nasledovné výdavky:

- výdavky na ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť pre 300 cudzincov, ktorým sa bude poskytovať doplnková ochrana a budú umiestnení v zariadení ministerstva vnútra,

- výdavky na ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť pre 100 cudzincov, ktorí vezmú svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadajú o dobrovoľný n ávrat do krajiny pôvodu.

- 640 bežné transfery – 1 518 tis. Sk

V tejto položke sú zahrnuté nasledovné výdavky:

- výdavky na jednorazový príspevok pre 50 azylantov vo výške 1,5 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu,

- výdavky na vreckové pre 300 cudzincov, ktorým sa bude poskytovať doplnková ochrana a budú umiestnení v zariadení ministerstva vnútra.

Výdavky na rok 2008, ktoré sú vyčlenené na realizá ciu migračnej politiky v oblasti azylu a budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, nebudú zakladať potrebu ďalšieho navýšenia finančných prostriedkov. Vý davky na rok 2009 budú uplatnené do požiadaviek pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2009.

Návrh zákona nepredpokladá negatívny vplyv na verejné financie ostatných subjektov.

Odhad vplyvu na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať nepriaznivý vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Odhad vplyvu na životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať priamy vplyv na životné prostredie.

Odhad vplyvu na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť. Z predpokladaného počtu cca 200 cudzincov, ktorým sa poskytne doplnková ochrana v roku 2007, je pravdepodobné, že sa zamestná len malý počet osôb.

Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

prá vneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktor ým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

- primárnom - Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení , Hlava IV

- sekundárnom - Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo os ôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany,

b) je upravená v práve Európskej únie:

- primárnom - Zmluva o Európskej únii v platnom znení, È l. 2

- sekundárnom – nie je upravená,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) identifikácia záväzkov vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii – bezpredmetné,

b) identifikácia prechodných období vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii – bezpredmetné,

c) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smern íc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca – 10. 10. 2006 (smernica 2004/83/ES),

d) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založ ení Európskych spoločenstiev v platnom znení – nebolo začaté,

e) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia – budú prebraté do predkladaného návrhu zákona.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie: Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty (podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných prá vnych predpisov a podľa návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam európskych spoločenstiev): z uznesenia vlády SR č. 253 zo 6. apríla 2005, ktorým bolo schválené gestorstvo smerníc, vyplýva ministerstvu vn útra úloha zabezpečiť transpozíciu smernice 2004/83/ES (spolupracujúci rezortmi pri transpozícii smernice sú MPSVR SR, MZ SR, MŠ SR).

Osobitná časť

K bodom 1 a 2 [§ 1 písm. c) a d)]

Rozširuje sa predmet zákona o doplnkovú ochranu vyplývajúcu zo smernice 2004/83/ES.

K bodu 3 (§ 2 )

Z dôvodu systémovej ú pravy sa navrhuje nové znenie § 2, a to vzhľadom na zavedenie nových pojmov: medzinárodná ochrana, doplnková ochrana, pôvodca prenasledovania alebo váž neho bezprávia, vážne bezprávie, krajina pôvodu.

Navrhovanou zmenou vo vymedzení pojmu konanie o azyle sa určuje, že konaním o azyle sa rozumie aj konanie o predĺženie doplnkovej ochrany a konanie o zrušenie doplnkovej ochrany.

Upravuje sa pojem žiadateľ, nakoľko žiadateľom o udelenie azylu bude aj cudzinec, ktorý na príslušnom policajnom útvare požiada o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že v rámci žiadosti o udelenie azylu sa posúdia aj dôvody na poskytnutie doplnkovej ochrany.

Zmena pojmov bezpečná krajina pôvodu a bezpečná tretia krajina je potrebná v súvislosti so zavedením pojmu krajina pôvodu v písmene k). Zmena pojmu bezpečná tretia krajina sa navrhuje tiež z dôvodu, že ochrana cudzinca pred vyhostením alebo vrátením bude upraven á len v zákone o pobyte cudzincov, Trestnom zákone a Trestnom poriadku.

Novým spôsobom, v súlade s čl. 9 smernice 2004/83/ES, sa vymedzuje pojem prenasledovanie.

K bodu 4 (§ 3 ods. 1)

V súlade s ustanovením § 2 písm. h) sa odlišne určuje začiatok konania o udelenie azylu. V praxi pôjde o prí pady, ktoré sú upravené v § 4 ods. 4, keď konanie začína narodením dieťaťa na území Slovenskej republiky žiadate ľke o udelenie azylu, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana a § 4 ods. 6, keď konanie začína vrátením cudzinca na územie Slovenskej republiky z niektorého zo štátov Európskej únie z dôvodu aplikácie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februá ra 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (ď alej len 'nariadenie Rady č. 343/2003'), ak predchádzajú ce konanie o udelenie azylu bolo zastavené [to neplatí v prípade zastavenia konania podľa § 19 ods. 1 písm. i)].

K bodu 5 (§ 3 ods. 4)

Určuje sa povinnosť príslu šnému policajnému útvaru zasielať ministerstvu vnútra všetku dokumentáciu tykajúcu sa žiadateľa o udelenie azylu (napr. kópie zápisnice o podanom vysvetlení, záznamu o prehliadke osoby a jej osobných vecí, záznamu o predvedení osoby, rozhodnutia o zaistení cudzinca) potrebnú na vydanie rozhodnutia podľa zákona o azyle.

K bodu 6 [§ 3 ods. 8, § 31 ods. 5 písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c)]

Predmetné ustanovenie sa upravujev súlade so zmenou uvedenou v bode 3 [§ 2 písm. h)].

K bodu 7 [§ 4 ods. 3 písm. b)]

Zmena je potrebná vzhľadom na vypustenie § 21 ods. 5 (bod 42). Zároveň sa z dôvodu efektí vnosti tohto ustanovenia navrhuje viazať lehotu na rozhodnutie súdu na doručenie opravného prostriedku.

K bodu 8 (§ 4 ods. 4)

Predmetné ustanovenie sa upravujev súlade so zmenou uvedenou v bode 3 [§ 2 písm. h)].

K bodu 9 (§ 4 ods. 5)

Vychádzajúc z doterajšej praxe sa navrhuje predĺžiť lehota na poskytnutie údajov potrebných na rozhodnutie vo veci udelenia azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany dieťaťu narodenému na území Slovenskej republiky.

K bodu 10 (§ 4 ods. 6)

Zužujú sa prípady, keď cudzinec po vrátení z iného členského štátu Európskej únie v zmysle nariadenia Rady č . 343/2003 je automaticky považovaný za žiadateľa. To znamená, že ak žiadateľ, v prípade ktorého predchádzajúce konanie bolo zastavené podľa § 19 ods. 1 písm. i) má záujem o posúdenie jeho žiadosti o udelenie azylu, je povinný podať aj nové vyhlásenie.

K bodu 11 (§ 7)

Upresňuje sa náhradné doručovanie písomností ž iadateľovi o udelenie azylu, ktorému nie je možné doručiť písomnosť do vlastných rúk.

K bodu 12 (§ 8)

Navrhuje sa nové znenie § 8 vzhľadom na zavedenie pojmu krajina pôvodu v § 2 písm. k).

K bodu 13 (§ 10 ods. 1)

Vzhľadom na jednoznačné použitie § 13 o neudelení azylu aj na prípady podľa § 10 sa navrhuje doplnenie predmetného ustanovenia.

K bodu 14 [§ 10 ods. 1 písm. a)]

Nanovo sa stanovuje podmienka na zlúčenie rodiny s azylantom, ktorá precíznejšie špecifikuje podmienku času trvania manželstva.

K bodom 15 a 16 [§ 11 ods. 1 písm. a) a b)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na znenie bodu 17.

K bodu 17 [§ 11 ods. 1 písm. c)]

Rozširujú sa dôvody na zamietnutie žiadosti ako neprípustnej. Pôjde o prípady, keď o udelenie azylu požiada cudzinec, ktorý je občanom členského štátu Európskej únie. V súčasnej dobe sa žiadosti takýchto cudzincov zamietajú ako zjavne neopodstatnené alebo sa im neudeľuje azyl. Navrhované ustanovenie, ktoré bude zefektívňovať konanie o udelenie azylu, je v súlade s Protokolom o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie.

K bodu 18 [§ 12 ods. 1 písm. a)]

Predmetné ustanovenie sa navrhuje upraviť z dôvodu, že v rámci posudzovania žiadosti o udelenie azylu sa posúdia aj podmienky ná roku na poskytnutie doplnkovej ochrany.

K bodu 19 (§ 12 ods. 2)

Rozširujú sa prípady, kedy zamietnutie žiadosti ako zjavne neopodstatnenej nie je limitované 30 dňovou lehotou na vydanie rozhodnutia. Pôjde o prípady, ak cudzinec pochá dza zo štátu považovaného za bezpečnú krajinu pôvodu.

K bodu 20 (§ 13)

Z dô vodu systémovej úpravy a transpozície čl. 8, čl. 12 ods. 1 a 3 a čl. 14 ods. 5 smernice 2004/83/ES sa navrhuje nové znenie ustanovenia o neudelení azylu.

V odseku 4 sa dopĺňajú ďalšie dôvody na neudelenie azylu, ktoré vychádzajú z čl. 1 D a E Dohovoru o právnom postavení utečencov a čl. 8 a č l. 12 ods. 1 smernice 2004/83/ES. Inou organizáciou, ako je Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, pritom môže byť napríklad organizácia UNRWA, ktorá poskytuje pomoc utečencom z Palestíny na Blízkom Východe.

V odseku 5 sa dopĺňajú ďalšie dôvody na neudelenie azylu na účel zlúčenia rodiny v súlade s čl. 14 ods. 5 smernice 2004/83/ES.

K bodu 21 (§ 13a až 13c)

Upravuje sa poskytovanie doplnkovej ochrany ž iadateľovi, ktorému sa neudelil azyl, ak je vystavený hrozbe vážneho bezprávia v krajine pôvodu. Tiež sa ustanovuje poskytovanie doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny pri splnení podmienok totožných s podmienkami ustanovenými na zlučovanie rodiny s azylantom.

Určujú sa aj dôvody neposkytnutia doplnkovej ochrany, ktoré sú porovnateľné s dôvodmi na neudelenie azylu.

K bodu 22 [§ 14 ods. 1 písm. a)]

Zosúla ďuje sa terminológia so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K bodu 23 [§ 14 ods. 1 písm. e)]

Dopĺňa sa nový dôvod zániku azylu v súvislosti so znením bodu 37 (§ 20 ods. 2).

K bodu 24 (§ 14 ods. 2)

Určuje sa nový spôsob zániku azylu udeleného na účel zlúčenia rodiny, a to priamo zo zákona.

K bodu 25 [§ 15 ods. 2 písm. f)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na znenie bodu 27.

K bodu 26 [§ 15 ods. 2 písm. g) a § 33 písm. a)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na nové znenie § 13 (bod 20) .

K bodu 27 [§ 15 ods. 2 písm. h) a i)]

Ustanovujú sa dôvody na odňatie azylu, pričom dôvod podľa písmena h) je transponovaný zo smernice 2004/83/ES a písmenom i) sa dopĺňa dôvod na odňatie azylu v prípade, ak azylant nepodal žiadosť podľa § 20 ods. 2.

K bodu 28 (§ 15 ods. 3)

Dopĺňajú sa dôvody na odňatie azylu udeleného z humanitných dôvodov a azylu udeleného na účel zlúčenia rodiny v súlade s čl. 14 ods. 4 smernice 2004/83/ES.

K bodu 29 ( § 15 ods. 4 a 5)

Ustanovuje sa povinnosť ministerstva vnútra v určených prípadoch v konaní o odňatie azylu zvážiť možnosť ná vratu azylanta do svojej krajiny.

K bodu 30 (§ 15a a 15b)

Definujú sa dôvody zániku doplnkovej ochrany a zrušenia doplnkovej ochrany.

K bodu 31 (§ 16 ods. 1)

Spresňuje sa doterajšie vymedzenie účastníkov konania a ustanovuje sa nový okruh účastní kov konania v súvislosti so zavedením inštitútu doplnkovej ochrany.

K bodu 32 (§ 17 ods. 1)

Z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v bode 20 [§ 13 ods. 4 písm. a)] sa upravuje predmetné ustanovenie.

K bodu 33 (§ 18a)

Ustanovuje sa možnosť prerušiť konanie v prí padoch spadajúcich pod nariadenie Rady č. 343/2003. Prerušenie konania podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 'správny poriadok') nie je tý mto ustanovením dotknuté.

K bodu 34 (§ 19)

Vymedzujú sa dôvody zastavenia konania o azyle, o ktorý ch rozhoduje ministerstvo vnútra. V nadvä znosti na ustanovenie v bode 33 sa dopĺňa nový d ôvod na zastavenie konania, pričom pôjde o prípady, keď bolo konanie o udelenie azylu prerušené podľa § 18a a márne uplynula lehota, na ktorú bolo konanie prerušené.

V odseku 2 sa určuje, kedy sa konanie o udelenie azylu nezastaví napriek tomu, že nastala skutočnosť uvedená v odseku 1 písm. a), f) a g).

Ustanovuje sa, že proti rozhodnutiu o zastavení konania z dôvodu, že žiadateľ vzal svoju žiados ť späť, odpadol dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva vnútra alebo účastník konania zomrel, nie je možné podať rozklad.

K bodu 35 (§ 19a)

Vzhľadom na povinnosť transpozície smernice 2004/83/ES sa v tomto ustanovení pristúpilo k prebratiu čl. 4 ods. 3 až 5, čl. 7 ods. 2 a 3, čl. 8 a čl. 10 tejto smernice. Bližšie sa upravuje z čoho ministerstvo vychádza pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu. Ide o doplňujúce ustanovenie k všeobecnej úprave v správnom poriadku.

K bodu 36 (§ 20 ods. 1)

Odlišne sa určuje začiatok lehoty na rozhodovanie o ž iadosti o udelenie azylu v konaní začatom podľa § 4 ods. 4.

Vypustenie druhej vety je potrebné vzhľ adom na znenie bodu 35 (§ 19a).

K bodu 37 (§ 20 ods. 2)

V súlade so smernicou 2004/83/ES sa nanovo upravuje lehota, na ktorú sa udeľuje azyl. Azyl na účel zlúčenia rodiny sa prvýkrát udelí na tri roky. Na žiadosť a po splnení zákonných podmienok ministerstvo vnútra udelí azyl na neurčitý čas.

K bodu 38 (§ 20 ods. 3)

Stanovuje sa čas, na ktorý sa poskytuje doplnková ochrana, ako aj možnosť jej predĺženia, a to na žiadosť, a ak sú splnené zákonné podmienky.

K bodu 39 (§ 20 ods. 4)

Zavádza sa tzv. single procedure, čiže posudzovanie dvoch druhov medzinárodnej ochrany v rámci jedného konania. To znamená, že v prípade, ak ministerstvo vnútra v konaní o azyle neudelí azyl alebo odníme azyl, bude zároveň posudzovať, či poskytne doplnkovú ochranu. Ak ministerstvo vnútra rozhodne o neposkytnutí doplnkovej ochrany vo výroku rozhodnutia uvedie aj, č i existuje prekážka vyhostenia podľa zákona o pobyte cudzincov.

Ak ministerstvo vnútra zamietne žiadosť ako zjavne neopodstatnenú, nepredĺži alebo zruší doplnkovú ochranu vo výroku rozhodnutia tiež uvedie, či existuje prekážka vyhostenia podľa zá kona o pobyte cudzincov.

K bodu 40 (§ 21 ods. 1)

Dopĺňa sa možnosť podať opravný prostriedok na súd aj proti rozhodnutiu ministerstva vnútra o nepredĺžení doplnkovej ochrany a o zru šení doplnkovej ochrany.

K bodu 41 (§ 21 ods. 2)

V nadväznosti na zmeny v § 11 ods. 1 sa navrhuje doplnenie predmetného odseku.

K bodu 42 (§ 21 ods. 5)

Uvedené ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu, že nie je potrebná osobitná úprava podávania opravné ho prostriedku na letisku.

K bodu 43 (tretia časť)

Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu tretej časti vzhľadom na jej doplnenie o práva a povinnosti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

K bodu 44 (§ 22 ods. 5)

V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti žiadate ľom sa ustanovuje, kedy ministerstvo vnútra za žiadateľa uhrádza výdavky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

K bodom 45 [§ 22 ods. 8 písm. b)]

Ide o legislatívno-technickú zmenu.

K bodu 46 [§ 22 ods. 8 písm. d) a e)]

Dopĺňajú sa dôvody, kedy žiadateľovi o udelenie azylu nepatrí vreckové.

K bodom 47 až 50 (§ 23 ods. 2 a 4)

S cieľom overenia totožnosti na účely oprávnenosti pobytu žiadateľa v azylovom zariadení a s tým súvisiacich n árokov (strava, vreckové, atď.), sa vymedzuje povinnosť žiadateľa počas pobytu v takomto zariadení podrobiť sa overovaniu totožnosti.

Povinnosť oznamovať vznik, zmenu alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu sa zavádza z dôvodu aplikácie § 22 ods. 5, § 22 ods. 8 písm. d) a § 23 ods. 4 pí sm. k).

V prí pade, ak sa žiadateľ zamestná, je verejne zdravotne poistený, to znamená, že ustanovenie § 22 ods. 5 o poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa neaplikuje a žiadateľ nesmie používať doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktor é mu vydalo ministerstvo vnútra.

V súvislosti s dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti ide o legislatívno-technickú úpravu v súlade s bodom 44 (§ 22 ods. 5).

K bodu 51 (§ 24 ods. 2)

Vzhľadom na poslednú úpravu v zákone o pobyte cudzincov sa upresňuje názov dokladu, ktorý sa vydáva azylantovi a údaje v ňom uvedené.

K bodu 52 [§ 26 písm. a) až c)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľ adom na zmenu v § 24 ods. 2 (bod 51).

K bodu 53 [§ 26 písm. f)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu a nanovo sa určuje povinnosť azylanta v prípade uplynutia doby platnosti dokladu o pobyte.

K bodu 54 [§ 26 písm. j)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.

K bodu 55 (§ 27)

Určuje sa povinnosť ministerstva vnútra uľahčiť počiato čnú integráciu azylanta do spoločnosti poskytnutím jednorazového finančného prí spevku a povinnosť informovať azylanta o jeho právach a povinnostiach.

K bodu 56 (§ 27a až 27c )

Nové ustanovenia súvisia s oprávneniami cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Tí to cudzinci budú oprávnení na prechodný pobyt na území SR, pričom sa im vydá doklad o pobyte s označením jeho účelu.

Určuje sa rozsah starostlivosti ministerstva vnútra o cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, po čas ich pobytu v zariadení ministerstva.

Stanovujú sa povinnosti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to primerane povinnostiam azylantov.

Určuje sa povinnosť ministerstva vnútra uhradiť cudzincom, ktorý m sa poskytla doplnková ochrana, kurz základov slovenského jazyka a tiež povinnosť informovať ich o právach a povinnostiach, ktoré súvisia s poskytovaním doplnkovej ochrany v jazyku, ktorému môžu rozumieť.

Určuje sa, že cudzinci, ktorým sa poskytne doplnková ochrana a nebudú verejne zdravotne poistení, budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti na území SR v rozsahu, v akom ju majú osoby verejne zdravotne poistené s tým, že takto poskytnutú zdravotnú starostlivos ť za nich uhradí ministerstvo vnútra.

K bodu 57 (§ 28 ods. 3)

Podmieňuje sa poskytnutie možnosti ďalšieho ubytovania azylanta len na prípady, ak bol umiestnený v integračnom stredisku a absolvoval kurz základov slovenské ho jazyka.

K bodu 58 (§ 28 ods. 5)

Na uľah čenie integrácie azylantov do spoločnosti sa rozširuje okruh azylantov, ktorým sa zabezpečí kurz základov slovenského jazyka.

K bodu 59 (§ 29 ods. 1)

Táto úprava sa navrhuje vzhľadom na vymedzenie pojmu krajina pô vodu v bode 3 [§ 2 písm. k)].

K bodu 60 [§ 31a písm. a)]

Nanovo sa stanovuje podmienka na zlú čenie rodiny s odídencom, ktorá precíznejšie špecifikuje podmienku času trvania manželstva.

K bodu 61 [§ 33 písm. b)]

Ide o zosúladenie s ustanoveniami § 15 ods. 2 písm. h) a § 15b ods. 1 písm. c).

K bodom 62 a 63 [§ 33 písm. c) až d)]

Navrhovan ými zmenami sa obdobne upravujú dôvody na zrušenie dočasného útočiska s niektorými dôvodmi na odňatie azylu.

K bodu 64 (§ 36 ods. 3)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 65 (§ 36 ods. 3)

Zosúlaďuje sa oboznamovanie cudzincov, ktorým sa poskytuje ochrana podľa zákona o azyle.

K bodom 66 a 67 (§ 46)

Navrhovanými zmenami sa reaguje na zavedenie doplnkovej ochrany. Rozširuje sa spolupráca s medzinárodn ými organizáciami a mimovládnymi organizáciami aj v prípadoch cudzincov, ktorý m sa poskytuje doplnková ochrana.

K bodu 68 (§ 47)

Problematiku ochrany cudzinca pred vyhostením, prípadne vydaním do cudziny, upravuje v súčasnosti niekoľko právnych predpisov, a to najmä zákon o pobyte cudzincov, zákon o azyle, Trestný zákon a Trestný poriadok. Vzhľadom na aplikačnú prax sa navrhuje vypustiť doterajšie ustanovenie § 47 zákona o azyle 'Zákaz vyhostenia alebo vrátenia'.

Uvedený krok sa navrhuje predovšetkým z dôvodu právnej istoty a jednotnosti právnej úpravy, nakoľko prekážky vyhostenia v zákone o pobyte cudzincov a zákone o azyle nie sú upravené rovnako a pomerne komplikovane je riešený aj vzťah medzi § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov a § 47 zákona o azyle.

V nadväznosti na uvedené sa navrhuje tiež novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok, čím by sa ú prava ochrany cudzinca pred vyhostením, resp. vydaním, zjednotila.

Ministerstvo vnútra bude aj naďalej rozhodovať o prekážkach vyhostenia, ale len v prípadoch zamietnutia ž iadosti ako zjavne neopodstatnenej, neposkytnutia doplnkovej ochrany, ne predĺženia doplnkovej ochrany alebo zrušenia doplnkovej ochrany, pričom v rozhodnutí bude odkazovať na príslušné ustanovenie zá kona o pobyte cudzincov.

Nové znenie § 47 sa navrhuje vzhľ adom na prax, kedy sa rozhodovacou činnosťou krajských súdov, často nejednotnou, zaviazalo ministerstvo vnútra posudzovať zákaz vyhostenia alebo vrátenia podľa § 47 zákona o azyle v širšom kontexte, berúc do úvahy najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a z ákladných slobôd (čl. 8) a Dohovor o právach dieťaťa. Išlo o prípady žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky na udelenie azylu, ani sa nich nevzťahoval zákaz vyhostenia či vrátenia do krajiny pôvodu pod ľa § 47 zákona o azyle, avšak v rozhodnutí o neudelení azylu odvolací orgán požadoval uviesť zákaz vyhostenia alebo vrátenia z dôvodu ochrany rodinného života, nakoľko na území Slovenskej republiky títo žiadatelia majú deti, manželku alebo družku, ktorí sú štátnymi obč anmi Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra podľa zákona o azyle rozhoduje o udeľ ovaní azylu, poskytovaní doplnkovej ochrany či dočasného útočiska. V nadväznosti na uvedené je oprávnené poskytnúť cudzincovi rovnakú ochranu, ak ide o zlúčenie rodiny s cudzincom, ktoré mu sa udelil azyl z dôvodu prenasledovania, poskytlo sa dočasné útočisko na účely ochrany pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím a pod. alebo sa poskytla doplnková ochrana vzhľadom na hrozbu vážneho bezprávia, pričom na takéto zlúčenie rodiny sú stanovené osobitné podmienky.

Problematika zlúčenia rodiny cudzinca so štátnym občanom Slovenskej republiky alebo s cudzincom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, s v ýnimkou prípadov podľa § 10, 13b a 31a zákona o azyle, patrí do vecnej pôsobnosti policajného útvaru, ktorý pri rozhodovaní podľa zákona o pobyte cudzincov zohľadňuje túto skutočnosť aj v zmysle príslušných medzinárodných dohovorov.

K bodu 69 (§ 47a)

Podľa tohto ustanovenia sa umožňuje ministerstvu vnútra zabezpečiť cudzincom, ktorí vzali svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadali o dobrovoľný návrat, pobyt v azylovom zariadení na určitý čas. Predmetn é ustanovenie nadväzuje na poslednú úpravu zákona o pobyte cudzincov [§ 2 písm. j) a § 43 ods. 2].

K bodom 70 až 72 (§ 48 ods. 1 a 3)

V súvislosti s vedením evidencií v informačnom systé me ministerstva vnútra sa rozširuje tá to evidencia o cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Príslušné štatistické údaje sa poskytnú Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

K bodu 73 (§ 49 ods. 3)

V súvislosti so zavedením inštitútu doplnkovej ochrany sa aktualizuje ustanovenie týkajúce sa výmeny osobných údajov a ich ochrany.

K bodom 74 a 75 (príloha č. 1)

Aktualizuje sa príloha č. 1 k zákonu o azyle, ktorou je vzor úradného tlačiva 'Vyhlásenie cudzinca'.

K bodu 76 (príloha č. 2)

Aktualizuje sa príloha č. 2 k zákonu o azyle, ktorou je vzor úradného tlačiva 'Dotazník'.

K bodu 77 (príloha č. 2a)

Zavá dza sa vzor nového úradného tlačiva na uplatnenie žiadosti cudzinca o udelenie azylu na dobu neurčitú alebo o predĺženie doplnkovej ochrany.

K bodu 78 (príloha č. 5)

Predmetné ustanovenie informuje o zabezpečení implementácie ďalšieho právneho aktu Európskych spoločenstiev – smernice 2004/83/ES.

K čl. II a I II

Navrhuje sa novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok z dôvodu potreby nového riešenia ochrany cudzinca pred vyhostením.

K čl. IV a V

Zabezpečuje sa transpozícia čl. 28 smernice 2004/83/ES, ktorá upravuje povinnosť štátu zabezpečiť sociálnu starostlivosť o azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

K čl. VI

Navrhuje sa vyhlásiť úplné znenie zákona o azyle.

K čl. VII

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti tohto zákona od 1. januára 2007.

V Bratislave 20. septembra 2006

Robert FICO v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády

a

minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore