Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 654/2004 účinný od 01.01.2005


Platnosť od: 10.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD4 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 654/2004 účinný od 01.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 654/2004 s účinnosťou od 01.01.2005

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

K predpisu 654/2004, dátum vydania: 10.12.2004

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa predkladá z viacerých dôvodov

Hlavným dôvodom je zásadná zmena v určení výšky percenta štátnej prémie. V ostatnom období sa výška prémie porovnávala prostredníctvom rendity s vývojom vybraných vkladových produktov a na základe tohto vývoja sa viackrát upravovala. Nakoľko je uvedená výška definovaná v zákone, hľadal sa mechanizmus, ktorý umožní pružne reagovať na zmeny vývoja na trhu bez potreby "otvárania zákona". Efektívne úročenie vkladov stavebného sporenia - rendita sa navrhuje porovnávať s vývojom vybraných produktov finančného trhu. V záujme motivácie sa navrhuje renditu stavebného sporenia upraviť o konkrétnu hodnotu /1%/nad dosiahnutú úroveň výnosu sledovaného ukazovateľa. Vyhodnocovaním závislosti výšky rendity a konkrétneho percenta bol vytvorený vzorec, ktorý závislosť presne vymedzuje. Zároveň sa navrhuje vymedziť interval, v rámci ktorého sa výška štátnej prémie môže upravovať. V záujme objektivizácie sa ako základ pre porovnanie navrhuje vychádzať z vývoja výšky výnosu do splatnosti štátnych dlhopisov/index SDX/. Tento údaj je pravidelne zverejňovaný Burzou cenných papierov Bratislava a jeho vývoj je relatívne stabilný. Z hľadiska zblíženia SR s EU po vstupe je možné očakávať klesajúci trend. Výhodou indexu SDX je napríklad jeho použitie ako benchmark pre korunové dlhopisové fondy, jeho aktuálna trhová sadzba je zverejňovaná denne (obchodné dni), je pomerne stabilná na základe veľkého objemu obchodovaných ŠD, ktorých priemerná splatnosť je cca 3,5 roka (od apríla možné členenie aj na dlhodobé CP od 5 rokov a krátkodobé 1-5 rokov) a v neposlednom rade je málo ovplyvniteľný krátkodobými zmenami úrokových sadzieb na finančnom trhu z dôvodu výkonu menovej politiky NBS. V prípade nedostupnosti tejto sadzby alternatívu predstavuje 12 mesačný BRIBOR, zverejňovaný NBS.

Vzhľadom k navrhovanej úprave finančných vzťahov v rámci plánovania a rozpočtovania finančných prostriedkov určených na podporu výstavby a zlepšenie kvality bývania, prechádza kompetencia poskytovania a zúčtovania štátnej prémie na kapitolu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie naväzuje na schválené východiská štátneho rozpočtu na rok 2005.

S ohľadom na vytváranie rovnakých podmienok podnikania subjektov bankového sektora SR sa rozširuje možnosť stavebných sporiteľní obchodovať s finančnými produktmi peňažného a kapitálového trhu. Zároveň sa rozširuje možnosť poskytovania úverov za komerčných podmienok z dočasne voľných zdrojov fondu stavebného sporenia aj právnickým osobám.

Okrem toho sa navrhuje vykonať niektoré zmeny legislatívno-technického charakteru.

Navrhovaná novela zákona o stavebnom sporení nezakladá nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a na počty pracovných síl. Predložený návrh novely zákona o stavebnom sporení je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka

k návrhu zákona o jeho finančných a ekonomických vplyvoch,environmentálnych vplyvoch a vplyvoch na zamestnanosť

1. Odhad dopadov na verejné financie

Prijatím predloženého zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa v súčasnosti nepredpokladá negatívny vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí ani na rozpočty vyšších územných celkov (samosprávnych krajov).

2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľov ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá žiadny vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá žiadny vplyv na nezamestnanosť ani na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.

o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa

-Európskej dohody o pridružení,

-Národného programu pre prijatie acquis communautaire,

-Partnerstva pre vstup,

-Prípravy asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (Biela Kniha),

-screeningu.

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004 je termín predloženia návrhu zákona máj 2004.

b)Žiadne záväzky zo schválených negociačných pozícií nemajú vzťah k návrhu zákona.

4. Problematika návrhu zákona:

b) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

d) nie je upravená v práve Európskej únie.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie :

c) žiadna

Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev ani v práve Európskej únie je vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu zákona s právom ES/EÚ bezpredmetné.

6. Gestor:

bezpredmetné.

7. Účasť expertov pri príprave návrhu zákona:

Pri príprave návrhu zákona sa nezúčastnili experti.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

K predpisu 654/2004, dátum vydania: 10.12.2004

3

Osobitná časť

K bodu 1

Rozšírenie činností stavebných sporiteľní sa týka možnosti nákupu kvalitných bankových a podnikových dlhopisov a obchodovania na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu, a to aj s derivátmi určenými na zabezpečenie pozícií a zníženie úrokového rizika. Tieto činnosti prispejú k zvýšeniu kvality v oblasti riadenia rizík, ktoré predpokladá Bazilejská dohoda o kapitáli.

K bodu 2

Doplnením bodu 2 sa rozšíria možnosti poskytovania úverov na novú bytovú výstavbu pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov z dočasne voľných zdrojov fondu stavebného sporenia za účelom ich následného predaja po kolaudácii bytových objektov. Právnická osoba spláca počas výstavby len úroky z takto poskytnutého úveru bez nutnosti povinného sporenia počas výstavby, kedy je finančná náročnosť a zaťaženosť pre stavebníka najvyššia. Splatenie takýchto stavebných úverov je riešené v § 8 ods. 8, z ktorého vyplýva povinnosť právnickej osoby prednostne splatiť úver z finančných prostriedkov získaných predajom bytu, bytového domu, alebo jeho časti. Jedná sa teda o stavebné úvery s lehotou splatnosti naviazanou na lehotu výstavby bytového objektu. Nároky stavebných sporiteľov na výplatu vkladov a poskytnutie úverov nie sú týmto ustanovením dotknuté, nakoľko sa jedná o doplnenie ustanovenia o použití prostriedkov z dočasne voľných zdrojov fondu stavebného sporenia, ktoré môže stavebná sporiteľňa poskytnúť iba v prípade ak je zabezpečené plnenie podľa § 12 ods. 1 písm. a/ a c/.

K bodu 3

Ide o zosúladenie terminológie v zákone o stavebnom sporení s terminológiou používanou v novelizovanom zákone o bankách a zákone o platobnom styku.

K bodu 4

V súlade so zákonom č. 483/2001Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zároveň zakomponovaná podmienka obozretného podnikania pre stavebné sporiteľne, a to v povinnosti požiadať Národnú banku Slovenska o predchádzajúci súhlas pred začatím obchodovania s jednotlivými typmi nástrojov.

K bodu 5 a 6

Navrhovaný postup založený na transparentnosti posilní predbežnú kontrolu oprávnenosti nárokov na poskytovanie štátnej prémie pre stavebných sporiteľov. Ministerstvo financií SR zabezpečí pre poskytovateľa štátnej prémie informácie z bankového systému evidencie zmlúv o stavebnom sporení. Navrhovaný postup posilní nestrannosť v procese nárokovania a poukazovania štátnej prémie stavebnými sporiteľmi, ktorými naň, na základe splnenia zákonom stanovených podmienok, vznikol nárok.

K bodu 7,8 a 9

Zvýšením percentuálneho podielu sa rozšíri možnosť uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení s právnickými osobami a teda aj možnosť rozšírenia podpory novej bytovej výstavby poskytnutím finančných zdrojov formou stavebných úverov na hromadnú bytovú výstavbu pre investorov – prevažne stavebné firmy.

Naakumulovaním zdrojov na výstavbu sa nielen podporí nová bytová výstavba, ale aj umožní novým vlastníkom získať byt, resp. rodinný dom prostredníctvom stavebného úveru, ktorý bude zabezpečený týmto bytom (bez nutnosti mať iný záložný objekt).

Z časového hľadiska ide o strednodobé úvery so splatnosťou maximálne do 36 mesiacov (v závislosti od dĺžky trvania výstavby), neviažuce dlhodobo finančné prostriedky z fondu stavebného sporenia.

Návrh nemá dopad na štátny rozpočet, nakoľko právnické osoby nemajú nárok na štátnu prémiu.

K bodu 10 a 18

Vzorec pre určenie výšky percentuálneho podielu štátnej prémie podľa Prílohy č. 1 vychádza z predpokladu lineárnej závislosti výšky štátnej prémie a rendity stavebného sporenia pri úročení vkladov v dohodnutej výške, pričom referenčnú sadzbu tvorí výnos do splatnosti štátnych dlhopisov v indexe SDX podľa údajov zverejňovaných BCPB. Určuje sa v aktuálnom roku pre nasledujúci rok ako priemer za jednotlivé obchodovacie dni na BCPB za vymedzené obdobie (od 1.júla predchádzajúceho roka do 30.júna aktuálneho roka). Ako alternatíva v prípade nedostupnosti tejto sadzby je 12 mesačný BRIBOR vyhlasovaný Národnou bankou Slovenska.

K bodu 11

Prípadná strata nároku na štátnu prémiu zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení za celý kalendárny rok z dôvodu viacnásobného označenia prémiovo zvýhodnených zmlúv sa viaže na vklad realizovaný v priebehu tohto kalendárneho roka.

Navrhovaná úprava v odseku (6) odstraňuje rozpor medzi právom každého sporiteľa na prevod a cieľom povoliť prevod zmluvy s nárokom na štátnu prémiu maximálne raz ročne. Súčasne vypúšťa spojenie práv, vzhľadom k tomu, že klient môže spájať výhradne práva zo zmlúv, ktoré mu patria.

K bodu 12

Ustanovenie je zmenené z dôvodu zmeny spôsobu výpočtu percentuálneho podielu štátnej prémie podľa bodu10.

K bodu 13

Vzhľadom k navrhovanej úprave finančných vzťahov v rámci plánovania a rozpočtovania finančných prostriedkov určených na podporu výstavby a zlepšenie kvality bývania, prechádza kompetencia poskytovania a zúčtovania štátnej prémie na kapitolu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K bodu 14

Termín poskytovania prostriedkov na štátnu prémiu Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa posúva z dôvodu splnenia podmienky v bode 5. Ministerstvo financií SR zabezpečí pre poskytovateľa štátnej prémie informácie z bankového systému evidencie zmlúv o stavebnom sporení. Navrhovaný postup posilní nestrannosť v procese nárokovania a poukazovania štátnej prémie stavebnými sporiteľmi, ktorými naň, na základe splnenia zákonom stanovených podmienok, vznikol nárok

K bodu 15 a 16

Navrhovaná zmena korešponduje so zmenou v bode 1 a 2. Návrh si nevyžaduje dodatočné náklady zo štátneho rozpočtu, nakoľko právnické osoby nemajú nárok na štátnu prémiu.

K bodu 17

Prechodné ustanovenie upravuje spôsob určenia percentuálnej sadzby štátnej prémie po účinnosti zákona, teda od 1. januára 2005 z dôvodu, že vyhlásenie úplného znenia opatrenia o výške percentuálneho podielu štátnej prémie pre nasledujúci rok podľa bodu 10 je potrebné zverejniť v Zbierke zákonov do 30 dní od uplynutia rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie pre určenie percentuálneho podielu štátnej prémie je podľa prílohy - Obdobie od 1.júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30.júna aktuálneho kalendárneho roka.

Zákon ďalej ohraničuje lehotu na prijatie a zapracovanie zmien stavebnými sporiteľňami vyvolaných úpravami v zákone do zásad stavebného sporenia a všeobecných obchodných podmienok do 30. júna 2005.

Zároveň upravuje, z dôvodu zachovania povolenia Národnej banky Slovenska udeleného do 1.1.2005, rozsah povolenia v súvislosti s možnosťou rozšírenia činnosti podľa bodu 1.

K čl. II bod 1 a 2

Úpravou v zákone č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa navrhuje vykonať prenos kompetencie poskytovania a zúčtovania štátnej prémie z kapitoly Ministerstva financií SR na kapitolu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K čl. III.

Navrhuje sa účinnosť tohto zákona od 1.1.2005.

Bratislava 8. júla 2004

Mikuláš D z u r i n d a, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v.r.

podpredseda vlády

a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore