Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 20.12.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 20.12.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD41DS32EUPP15ČL0

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 20.12.2005 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 20.12.2005 na základe 584/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového ...

§ 2
Doplnkové dôchodkové sporenie
(1)

Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je

a)

zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) od účastníkov ...

b)

nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,

c)

vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dávka“).

(2)

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový ...

(3)

Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu ...

Základné pojmy

§ 3
Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1)

§ 4
Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

§ 5
Účastník
(1)

Účastník podľa tohto zákona je

a)

zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

b)

iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku. ...

(2)

Zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do ...

§ 6
Poberateľ dávky

Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa ...

§ 7
Zákaz diskriminácie
(1)

Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis,3) ...

(2)

Ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré súvisia s doplnkovým dôchodkovým sporením, ustanovenia ...

(3)

Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa nepovažuje určenie rozdielnej výšky

a)

dávok, pri ktorom sa prihliada na faktory poistno-matematických výpočtov, ktoré sa odlišujú podľa ...

b)

príspevkov, ktorého cieľom je vyrovnať výšku dávok alebo ich takmer vyrovnať pre obe pohlavia. ...

(4)

Účastníkovi žijúcemu v cudzine sa zachovávajú práva z doplnkového dôchodkového sporenia v ...

§ 8
Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia
(1)

Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je obdobie, za ktoré boli zaplatené príspevky. Obdobie ...

(2)

Do obdobia doplnkového dôchodkového sporenia sa započíta aj obdobie predchádzajúceho doplnkového ...

DRUHÁ ČASŤ

VZNIK, PRERUŠENIE A ZÁNIK DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 9
Vznik doplnkového dôchodkového sporenia

Účastníkovi vzniká doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa dohodnutého v účastníckej zmluve, ...

§ 10
Prerušenie doplnkového dôchodkového sporenia
(1)

Účastník môže prerušiť doplnkové dôchodkové sporenie za podmienok určených v dávkovom pláne, ...

(2)

Účastníkovi uvedenému v § 5 ods. 1 písm. a) sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo ...

(3)

Zamestnancovi uvedenému v § 5 ods. 2 sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho ...

§ 11
Zánik doplnkového dôchodkového sporenia
(1)

Účastníkovi zaniká doplnkové dôchodkové sporenie, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)

vyplatením odstupného po dohode s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,

b)

vyplatením odstupného po vypovedaní účastníckej zmluvy,

c)

vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,

d)

vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku a dočasného doplnkového ...

e)

smrťou účastníka.

(2)

Počas výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie ...

TRETIA ČASŤ

PLATENIE PRÍSPEVKOV

§ 12
Platitelia príspevkov
(1)

Príspevky platí

a)

účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ ...

(2)

Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia ...

(3)

Počas prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia sa neplatia príspevky, ak tento zákon neustanovuje ...

(4)

Účastník a zamestnávateľ môžu dodatočne zaplatiť príspevky za obdobie prerušenia doplnkového ...

(5)

Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ môžu ...

§ 13
Výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov
(1)

Výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov účastníka sa dohodnú ...

(2)

Výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov zamestnávateľa, ...

(3)

Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom ...

§ 14
Odvádzanie príspevkov
(1)

Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, ak tento zákon ...

(2)

Za zamestnanca, ktorý je účastníkom, odvádza príspevky zamestnávateľ, ak sa v účastníckej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÁVKY

§ 15
Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto ...

a)

doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme

1.

doživotného doplnkového starobného dôchodku,

2.

dočasného doplnkového starobného dôchodku,

b)

doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme

1.

doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,

2.

dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,

c)

jednorazové vyrovnanie,

d)

odstupné.

§ 16
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku
(1)

Účastníkovi sa vypláca doplnkový starobný dôchodok, ak získa minimálne obdobie doplnkového ...

(2)

Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia podľa odseku 1 nesmie byť kratšie ako 10 ...

(3)

Účastníkovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, ...

(4)

Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

(5)

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty zostatku na ...

(6)

Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty zostatku na osobnom ...

(7)

Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o ...

(8)

Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o ...

§ 17
Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového dôchodku ...
(1)

Účastníkovi sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok, ak získa minimálne obdobie doplnkového ...

(2)

Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia podľa odseku 1 nesmie byť kratšie ako päť ...

(3)

Do minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítava ...

(4)

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej do dovŕšenia veku potrebného na nárok ...

(5)

Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty zostatku ...

(6)

Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty zostatku na ...

§ 18
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania
(1)

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie, ak sa mu vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného ...

(2)

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového ...

(3)

Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 50 % hodnoty zostatku ...

(4)

Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 25 % hodnoty zostatku ...

(5)

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % hodnoty zostatku na osobnom účte ...

(6)

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti ...

§ 19
Podmienky vyplatenia odstupného a suma odstupného
(1)

Účastníkovi sa vyplatí odstupné, ak nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku ...

(2)

Odstupné sa vyplatí v sume určenej dávkovým plánom, najmenej vo výške 80 % hodnoty zostatku ...

§ 20
Výplata dávok
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový ...

(2)

Poisťovňa7) vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový ...

(3)

V žiadosti o vyplácanie dávky je účastník povinný uviesť formu doplnkového starobného dôchodku ...

(4)

Žiadosť o vyplácanie dávky sa podáva na tlačive určenom doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. ...

(5)

Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do štátu, ktorý je členským štátom Európskej ...

§ 21
Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení

Hodnota zostatku na osobnom účte účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku ...

PIATA ČASŤ

DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ A PODMIENKY ČINNOSTI DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI

§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Správa doplnkového dôchodkového fondu je

a)

výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,

b)

riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

c)

administrácia, ktorou je

1.

vedenie osobných účtov účastníkov,

2.

uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv,

3.

vytváranie dávkových plánov,

4.

vyplácanie dávok,

5.

vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,

6.

vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,

7.

vedenie obchodnej dokumentácie,

8.

zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

9.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ...

10.

vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok ...

11.

určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

12.

rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

13.

plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z ...

14.

informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,10)

15.

vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a ...

16.

poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,

d)

propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)

(3)

Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto ...

(6)

Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(7)

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka ...

(8)

Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 50 000 000 Sk alebo ich ekvivalent ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. ...

(10)

Zakazuje sa

a)

zmena predmetu činnosti a právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti ...

b)

zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,

d)

predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.

Povolenie

§ 23
(1)

Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti ...

b)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov ...

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je na území Slovenskej republiky,

h)

stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,

i)

vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické ...

j)

organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá ...

k)

výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,

l)

štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ...

m)

dávkový plán príspevkového doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom,

n)

informačný prospekt doplnkového dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.

(2)

Žiadosť o udelenie povolenia podáva úradu zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

b)

výšku základného imania,

c)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; ...

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

e)

údaje o vecných predpokladoch, organizačných predpokladoch a údaje o personálnych predpokladoch ...

f)

opis technického vybavenia budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

g)

názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude ...

h)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára doplnkových dôchodkových fondov (ďalej ...

i)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,

j)

zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ ...

(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

doklad preukazujúci splnenie vecných, organizačných a personálnych predpokladov doplnkovej dôchodkovej ...

d)

vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie ...

e)

doklad o splatení základného imania,

f)

návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,

g)

zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej ...

h)

dávkový plán,

i)

zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

j)

návrh informačného prospektu doplnkových dôchodkových fondov,

k)

obchodno-finančný plán.

(5)

Ak boli doklady preukazujúce splnenie personálnych predpokladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(6)

Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento ...

(7)

Úrad žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej ...

(8)

Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(10)

Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je odborne spôsobilá osoba podľa osobitného predpisu.17) ...

(11)

Dôveryhodná fyzická osoba podľa tohto zákona je dôveryhodná fyzická osoba podľa osobitného ...

(12)

Bezúhonná fyzická osoba podľa tohto zákona je bezúhonná fyzická osoba podľa osobitného predpisu.19) ...

(13)

Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou ...

(14)

Doklady, ktoré predkladá zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti úradu k žiadosti o udelenie ...

§ 24
(1)

Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,

b)

predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie ...

d)

schválenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

e)

názvy doplnkových dôchodkových fondov,

f)

schválenie štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a štatútu výplatného doplnkového ...

g)

schválenie dávkových plánov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,

h)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

i)

schválenie informačných prospektov doplnkových dôchodkových fondov.

(3)

Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie zmeniť. Na posudzovanie ...

(4)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný podať príslušnému registrovému súdu ...

(5)

Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať úrad bez zbytočného odkladu ...

§ 25
(1)

Povolenie zaniká

a)

dňom prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností ...

b)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej ...

c)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa ...

d)

uplynutím lehoty, v ktorej si zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková ...

e)

uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zápisu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného ...

f)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o odňatí povolenia.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať úrad ...

(3)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný písomne bez zbytočného odkladu informovať ...

(4)

Úrad bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) ...

Podmienky činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 26
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo ...

b)

zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa ...

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov ...

d)

vrátenie povolenia,

e)

zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou ...

f)

prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich ...

g)

zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

h)

zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu,

i)

zmenu dávkového plánu,

j)

zverenie výkonu činností podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,

k)

zmenu depozitára,

l)

vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,

m)

zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,

n)

zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)

odseku 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c), e) až g) a musí byť preukázaný ...

b)

odseku 1 písm. b) sa vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej ...

c)

odseku 1 písm. c) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d),

d)

odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje ...

e)

odseku 1 písm. e) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 doplnkovou dôchodkovou ...

f)

odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť, na ktorú má ...

g)

odseku 1 písm. g) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i),

h)

odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l),

i)

odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m),

j)

odseku 1 písm. j) musia byť splnené podmienky podľa § 37,

k)

odseku 1 písm. k) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. k),

l)

odseku 1 písm. l) musí byť predložený návrh štatútu nového doplnkového dôchodkového fondu ...

m)

odseku 1 písm. m) sa na príspevkový doplnkový dôchodkový fond, do ktorého sa príspevkové doplnkové ...

n)

odseku 1 písm. n) musí byť preukázaná schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť ...

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.23)

(4)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú podľa

a)

odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom ...

b)

odseku 1 písm. b), d), g) až k) doplnková dôchodková spoločnosť,

c)

odseku 1 písm. c) doplnková dôchodková spoločnosť alebo akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

d)

odseku 1 písm. e) doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,

e)

odseku 1 písm. f) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové fondy, ...

f)

odseku 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový ...

g)

odseku 1 písm. m) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové ...

h)

odseku 1 písm. n) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zrušuje príspevkový doplnkový dôchodkový ...

(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne ...

(6)

Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje osobitný predpis,9) ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť úradu do desiatich dní od vyhotovenia ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo výmaze ...

(9)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), e), g) až k) určí ...

(10)

Právne úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, sú neplatné, ...

§ 27
Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré ...

a)

organizáciu a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 28,

b)

výkon vnútornej kontroly podľa § 29,

c)

postupy vedenia účtovníctva podľa § 30,

d)

vedenie obchodnej dokumentácie podľa § 31,

e)

konflikt záujmov podľa § 32,

f)

primeranosť vlastných zdrojov podľa § 33.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť práva účastníka vyplývajúce z jeho ...

§ 28
Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, postupy ...

(3)

V organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do desiatich ...

(5)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.

(6)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone ...

§ 29
Vnútorná kontrola
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať účinný systém vnútornej ...

(2)

Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho ...

(3)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(4)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom ...

(5)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka ...

§ 30
Vedenie účtovníctva
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu25) ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 31
Obchodná dokumentácia

Na obchodnú dokumentáciu podľa tohto zákona sa rovnako vzťahujú ustanovenia o obchodnej dokumentácii ...

§ 32
Konflikt záujmov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predchádzať konfliktu záujmov medzi doplnkovou dôchodkovou ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať

a)

akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej ...

b)

akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond,

c)

cenné papiere právnickej osoby, ktorej bol zverený výkon niektorých činností podľa § 37.

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné ...

a)

v ktorých členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo vedúcim zamestnancom je ...

b)

na ktorých podnikaní sa zúčastňuje člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie ...

(6)

Zamestnancom, prokuristom, členom predstavenstva alebo členom dozornej rady doplnkovej dôchodkovej ...

(7)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť ...

a)

depozitára, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť uzatvorila zmluvu o výkone depozitárskych ...

b)

inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

správcovskej spoločnosti,

d)

dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku ...

(11)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci doplnkovej dôchodkovej ...

§ 33
Primeranosť vlastných zdrojov
(1)

Počiatočný kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 50 000 000 Sk.

(2)

Počiatočným kapitálom je súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné ...

a)

súčet hodnoty 50 000 000 Sk a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej ...

b)

25 % všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za predchádzajúci ...

(4)

Do výpočtu sumy podľa odseku 3 písm. a) sa zahŕňa celá hodnota spravovaného majetku v doplnkových ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže nahradiť najviac 25 % požiadavky na vlastné zdroje podľa ...

(6)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, ustanoví vymedzenie vlastných ...

§ 34
Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti
(1)

Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť ...

(2)

Pri správe doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, ...

a)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany ...

b)

konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

c)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

d)

účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností, ...

e)

vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami účastníkov a poberateľov dávok, ...

f)

uplatňovať vo vzťahu k účastníkom a poberateľom dávok princíp rovnakého zaobchádzania.

(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)

hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie ...

b)

predchádzanie riziku finančných strát,

c)

analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,

d)

porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom ...

e)

uzatváranie obchodov s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota ...

f)

vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť úradu hodnoverne preukázať vynaloženie ...

(5)

Ministerstvo financií ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníkom a poberateľom dávok nahradiť všetky ...

(8)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa osobitného ...

(9)

Voči úradu sa nemôžu uplatniť nároky účastníkov a poberateľov dávok na náhradu škody z ...

(10)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(11)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 10 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(12)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 10 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

úradu na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,

b)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,

c)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,

d)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ich ...

e)

daňovým orgánom na účely daňového konania.

(13)

Ustanoveniami odsekov 10 až 12 nie je dotknutá osobitným predpisom32) ustanovená povinnosť prekaziť ...

(14)

Informácie získané úradom pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú ...

§ 35
Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na

a)

odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu,

b)

odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

odplatu za odstupné.

(2)

Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden rok správy doplnkového dôchodkového ...

(3)

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov ...

(4)

Odplata za odstupné je najviac 20 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu požiadania ...

(5)

Z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa uhrádzajú náklady a poplatky, ktoré uhradila doplnková ...

a)

dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

odplata za výkon činnosti depozitára,

c)

poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,

d)

poplatky banke, zahraničnej banke alebo zahraničnej banke so sídlom na území členského štátu, ...

e)

poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,

f)

poplatky centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálneho depozitára,

g)

iné náklady a poplatky.

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná oboznámiť fyzickú osobu, ktorá má záujem uzatvoriť ...

§ 36
Oznamovacia povinnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní doplnkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať úrad o každej zmene na jej základnom ...

§ 37
Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť môže po ...

(2)

Výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov možno zveriť, ak to nebráni ...

a)

je úrad vopred informovaný o zámere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zveriť jednu činnosť ...

b)

je v štatúte doplnkového dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno ...

c)

to nebráni vykonávať účinný dohľad nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,

d)

to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

e)

to nebráni spravovaniu doplnkového dôchodkového fondu v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

f)

to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o zverení ...

g)

so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, fyzická osoba a právnická osoba uvedené ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť úradu zmluvu o ...

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov inej osobe nie ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť činnosti spojené so správou doplnkových dôchodkových ...

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 38
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej ...

(5)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou ...

(6)

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona ...

(7)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia Obchodného ...

§ 39
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ...

(3)

Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(4)

Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkovým fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ...

(5)

Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej ...

(6)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia Obchodného ...

(7)

Predmetom likvidácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je jej majetok.

(8)

Likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vymenúva a odvoláva úrad. Odmenu likvidátora určuje ...

(9)

Návrh na vymenovanie likvidátora alebo odvolanie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(10)

Úrad vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak

a)

doplnková dôchodková spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného ...

b)

sa likvidátor vzdal svojej funkcie.

(11)

Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný úradom. Návrh ...

§ 40
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ...

(2)

Súd zruší doplnkovú dôchodkovú spoločnosť na návrh úradu, ak nastala skutočnosť podľa § ...

§ 41
Vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty doplnkovej dôchodkovej ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, keď jej bol doručený ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia ...

(5)

Úrad je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť ...

(6)

Úrad v rozhodnutí podľa odseku 5

a)

určí, že nútená správa sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení ...

b)

určí, na ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prejde správa doplnkových dôchodkových fondov ...

§ 42
(1)

Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových ...

(2)

Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkových fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ...

(3)

Odo dňa prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú ...

(4)

Osoby povinné podľa odseku 3 sú povinné preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť upozorniť ...

ŠIESTA ČASŤ

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ FONDY A INVESTOVANIE MAJETKU V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVýCH FONDOCH

Doplnkové dôchodkové fondy

§ 43
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, a to

a)

najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond,

b)

jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých ...

(3)

V rovnakom čase môže byť účastník iba v jednom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde spravovanom ...

(4)

Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvoria príspevky a penále, majetok nadobudnutý ...

(5)

Ak účastník požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného ...

(6)

Ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného ...

(7)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok prevedený podľa odseku 5 a výnos ...

(8)

Majetok zodpovedajúci hodnote zostatku na osobnom účte účastníka vyjadruje podiel účastníka ...

§ 44

Súčasťou názvu doplnkového dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno doplnkovej dôchodkovej ...

§ 45
(1)

Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas.

(2)

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať ...

(3)

Výplatný doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu začatie ...

§ 46
(1)

Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku ...

§ 47
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom ...

(2)

Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ...

(3)

Minimálna čistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde je 25 000 000 Sk a ...

(4)

Minimálnu čistú hodnotu majetku podľa odseku 3 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ...

§ 48
Štatút doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút a jeho zmeny sú právne účinné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu ...

(4)

Štatút obsahuje najmä

a)

názov doplnkového dôchodkového fondu,

b)

obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá spravuje doplnkový dôchodkový fond, jej ...

c)

obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v zmluve ...

d)

výšku odplát uvedených v § 35 ods. 1 a spôsob ich výpočtu,

e)

zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu, najmä aké cenné papiere ...

f)

zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

g)

postup pri zmene štatútu a spôsob informovania účastníkov a poberateľov dávok o jeho zmene,

h)

obdobie, za ktoré sa určí podiel účastníka alebo poberateľa dávky na výnose z investovania ...

i)

pravidlá prijímania zmien a aktualizáciu informačného prospektu,

j)

vyhlásenie predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo ...

§ 49
Zánik a premena doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 50 a 51.

(2)

Zakazuje sa

a)

splynutie doplnkového dôchodkového fondu alebo rozdelenie doplnkového dôchodkového fondu,

b)

premena doplnkového dôchodkového fondu na podielový fond podľa osobitného predpisu34) alebo na ...

§ 50
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových ...

(2)

Zlúčiť sa môžu len príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje tá istá doplnková ...

(3)

Dňom zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov tieto fondy zanikajú. K tomuto ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať účastníkov o zámere zlúčiť príspevkové ...

§ 51
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Výplatné doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť iba

a)

súčasne so zlúčením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej zanikajúci výplatný doplnkový ...

b)

súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú ...

(2)

Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku vo výplatných ...

(3)

Zakazuje sa zlúčenie výplatného doplnkového dôchodkového fondu s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým ...

(4)

Ak sa zlučujú doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu výplatných ...

(5)

Ak sa zlučujú výplatné doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu ...

§ 52
Zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
(1)

K zrušeniu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môže dôjsť len na základe predchádzajúceho ...

(2)

Účastník nie je oprávnený žiadať zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

(3)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 26 ods. 1 ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od ...

a)

vykonať mimoriadnu účtovnú závierku zrušovaného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ...

b)

predať majetok v zrušovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,

c)

zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v zrušovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

d)

vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v zrušovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

e)

vyplatiť účastníkom zrušovaného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu ich podiel na ...

(5)

Úrad môže na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predĺžiť lehotu podľa odseku 4 najviac ...

(6)

Na predaj majetku v zrušovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať úrad ...

Investovanie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond

§ 53
(1)

Na investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa rovnako vzťahujú ustanovenia o investovaní ...

(2)

Na obchody na obmedzenie rizika sa rovnako vzťahuje ustanovenie o obchodoch na obmedzenie rizika podľa ...

(3)

S majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde nemožno nakladať inak ako spôsobom ustanoveným týmto ...

§ 54
(1)

Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť ...

(2)

Hodnota cenných papierov vydaných jedným členským štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola ...

(3)

Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou so sídlom v Slovenskej ...

(4)

Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných Slovenskou republikou alebo cenných ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť musí zabezpečiť, aby v jej majetku a v majetku v doplnkových ...

(6)

Cenné papiere dvoch emitentov, z ktorých jeden sa podieľa na základnom imaní druhého viac ako ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť musí zabezpečiť, aby v jej majetku a v majetku v doplnkových ...

(8)

Na investovanie majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa rovnako vzťahuje ustanovenie ...

(9)

Na spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa vzťahuje ...

(10)

Obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nepoužijú na obdobie prvých dvanástich ...

(11)

Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení týkajúcich sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(12)

Úrad môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie skladby majetku s limitmi ...

(13)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ...

(14)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(15)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde prijímať ...

(16)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať úrad, ak čistá ...

§ 55
Oceňovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Metódy a postupy stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch ustanoví všeobecne ...

(2)

Záväzky doplnkových dôchodkových fondov sa musia oceňovať každý pracovný deň.

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 56

Na depozitára podľa tohto zákona sa rovnako vzťahujú ustanovenia o depozitárovi podľa osobitného ...

ÔSMA ČASŤ

ÚČASTNÍCKA ZMLUVA, ZAMESTNÁVATEĽSKÁ ZMLUVA A DÁVKOVÝ PLÁN

§ 57
Účastnícka zmluva
(1)

Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou len jednu účastnícku ...

(2)

Účastníckou zmluvou sa účastník zaväzuje platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príspevky ...

(3)

Účastnícka zmluva musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...

b)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia účastníka,

c)

názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil a do ktorého ...

d)

výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku a spôsob jeho platenia,

e)

podmienky vypovedania účastníckej zmluvy a výpovednú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri ...

f)

dátum a miesto uzatvorenia účastníckej zmluvy,

g)

deň vzniku doplnkového dôchodkového sporenia,

h)

podpisy zmluvných strán,

i)

vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 4 a potvrdenie ...

j)

vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 4 a § 35 ods. 6.

(4)

Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť ...

(5)

Na účastnícku zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zamestnávateľská zmluva

§ 58
(1)

Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej ...

(2)

Zamestnávateľská zmluva musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...

b)

obchodné meno a sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo a označenie obchodného registra, ...

c)

výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku a spôsob jeho platenia zamestnávateľom,

d)

lehotu, v ktorej zamestnávateľ odvádza príspevky platené účastníkom uvedeným v § 5 ods. 1 ...

e)

podmienky platenia príspevku zamestnávateľa počas prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia ...

f)

podmienky vypovedania zamestnávateľskej zmluvy a dĺžku výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť dlhšia ...

g)

dátum a miesto uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy,

h)

podpisy zmluvných strán.

(3)

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, ...

(4)

Na zamestnávateľskú zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 59
(1)

Zamestnávateľská zmluva zaniká

a)

odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy,

b)

vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy okrem zamestnávateľskej zmluvy, ktorú je zamestnávateľ ...

c)

dohodou zmluvných strán okrem zamestnávateľskej zmluvy, ktorú je zamestnávateľ povinný uzatvoriť ...

d)

zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnávateľa.

(2)

Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak

a)

bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na vyrovnanie podľa osobitného ...

b)

nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(3)

Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká zamestnávateľská zmluva dňom nasledujúcim po ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať zamestnávateľov, s ktorými ...

§ 60
Dávkový plán
(1)

Dávkový plán upravuje najmä

a)

podmienky prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia,

b)

druhy dávok,

c)

podmienky vyplácania dávok,

d)

spôsob určenia sumy dočasného doplnkového starobného dôchodku, dočasného doplnkového výsluhového ...

e)

lehotu a spôsob výplaty dávok uvedených v písmene c),

f)

záväzok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti previesť sumu na osobnom účte účastníka do poisťovne,7) ...

g)

podmienky prevodu príspevkov do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podmienky prestupu účastníka ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje dávkový plán na princípe definovaných príspevkov. ...

(3)

Dávkový plán je prílohou účastníckej zmluvy.

(4)

Zmeny a doplnenia dávkového plánu sú súčasťou účastníckej zmluvy len vtedy, ak s týmito zmenami ...

DEVIATA ČASŤ

OSOBNÝ ÚČET ÚČASTNÍKA A OSOBNÝ ÚČET POBERATEĽA DÁVKY

§ 61
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie každému účastníkovi a každému poberateľovi ...

(2)

Osobný účet účastníka obsahuje najmä

a)

číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,

c)

názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého platia príspevky účastník ...

d)

výšku príspevku účastníka v slovenských korunách a dátum jeho pripísania,

e)

výšku príspevku zamestnávateľa v slovenských korunách a dátum jeho pripísania,

f)

výšku podielu účastníka na výnose z investovania majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

g)

výšku príspevkov prevedených podľa § 63 ods. 2 a § 64 ods. 2 v slovenských korunách a dátum ...

(3)

Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä

a)

číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,

c)

názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,

d)

hodnotu majetku poberateľa dávky v slovenských korunách po jeho prevedení podľa § 43 ods. 5 a ...

e)

výšku splátky vyplatenej dávky a dátum jej odpísania z osobného účtu poberateľa dávky,

f)

výšku podielu poberateľa dávky na výnose z investovania majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom ...

(4)

Hodnotiace obdobie nesmie byť dlhšie ako jeden kalendárny mesiac.

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky výpis ...

(6)

Výpis z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť ...

(7)

Výpis z osobného účtu účastníka obsahuje najmä

a)

údaje podľa odseku 2,

b)

hodnotu zostatku osobného účtu účastníka vyjadrenú v slovenských korunách ku dňu vyhotovenia ...

(8)

Výpis z osobného účtu poberateľa dávky obsahuje najmä

a)

údaje podľa odseku 3,

b)

hodnotu zostatku osobného účtu poberateľa dávky vyjadrenú v slovenských korunách ku dňu vyhotovenia ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky aktuálny ...

(10)

Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky častejšie ako ...

§ 62
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť pripíše príspevky účastníka a príspevky zamestnávateľa ...

(2)

Ak z platby príspevkov, ktoré sú pripísané na bežný účet depozitára, nie je možné určiť, ...

§ 63
(1)

Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného ...

(2)

Ku dňu, ku ktorému účastník prestupuje z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu ...

§ 64
(1)

Účastník, ktorý nesplnil podmienky vyplácania dávok uvedených v § 15 písm. a) až c) a nebolo ...

(2)

Ku dňu, ku ktorému účastník podľa odseku 1 prestupuje z jedného príspevkového doplnkového ...

DESIATA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 65
Informácie pre verejnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po uplynutí hodnotiaceho obdobia zverejniť na svojej ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou doplnkovou ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť, na ktorú sa previedla správa doplnkových dôchodkových fondov ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť a viesť internetovú stránku, ktorá musí ...

a)

informácie podľa odsekov 1 až 3,

b)

výšku základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

d)

štatúty doplnkových dôchodkových fondov,

e)

údaje o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

f)

dávkové plány,

g)

informačné prospekty doplnkových dôchodkových fondov,

h)

informácie o zakladateľoch, akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o osobách, ktorým ...

i)

ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom a o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje najmenej raz týždenne na svojej ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať účastníka najmenej raz ročne ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky ...

§ 66
Informačný prospekt
(1)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli účastníci ...

(2)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať ...

(3)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde z ...

(4)

Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte.

(7)

Informačný prospekt pre príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník zvolil, ...

§ 67
Informačná povinnosť voči úradu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky
(1)

Na informačnú povinnosť voči úradu podľa tohto zákona sa rovnako vzťahujú ustanovenia o informačnej ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť úradu na požiadanie

a)

podrobný výpis nákupov investičných nástrojov do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a predajov ...

b)

informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 5,

c)

informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej ...

d)

zoznam účastníkov a poberateľov dávok,

e)

iné informácie, o ktoré požiada úrad.

(3)

Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob a rozsah zverejňovania ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SPROSTREDKOVANIE DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 68
(1)

Sprostredkovaním doplnkového dôchodkového sporenia je

a)

činnosť smerujúca k tomu, aby záujemca o uzavretie účastníckej zmluvy alebo zamestnávateľskej ...

b)

poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou podľa písmena a),

c)

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

(2)

Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia môže vykonávať len sprostredkovateľ doplnkového ...

(3)

Sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia je právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

(4)

O udelení povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia ...

(5)

V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 4 je žiadateľ povinný uviesť

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého ...

b)

výšku základného imania, ak ide o právnickú osobu.

(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)

výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný ...

b)

doklady o splnení podmienok podľa odsekov 7 a 8.

(7)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 4 musí spĺňať tieto podmienky: ...

a)

dôveryhodnosť podľa § 23 ods. 11,

b)

dovŕšila vek 18 rokov,

c)

je plne spôsobilá na právne úkony,

d)

má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej päťročnú prax v oblasti finančného ...

(8)

Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 4 musí spĺňať tieto podmienky: ...

a)

fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať povolenú činnosť, spĺňajú podmienky ...

b)

členovia štatutárneho orgánu žiadateľa a jeho vedúci zamestnanci musia spĺňať podmienky podľa ...

(9)

O žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 4 rozhodne úrad v lehote do 30 dní od podania žiadosti. ...

(10)

Podmienky podľa odsekov 7 a 8 musia byť splnené nepretržite počas celého obdobia platnosti povolenia. ...

(11)

Právne vzťahy medzi sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia a doplnkovou dôchodkovou ...

(12)

Za škody spôsobené sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia pri vykonávaní činností ...

DVANÁSTA ČASŤ

DOHĽAD

§ 69
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva úrad. Na konanie úradu pri výkone dohľadu podľa tohto zákona ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability ...

(3)

Úrad je pri výkone dohľadu povinný chrániť záujmy účastníkov a poberateľov dávok a postupovať ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto ...

(5)

Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, doklady ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu ...

(7)

Úrad je pri výkone dohľadu oprávnený spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu. ...

(8)

Informácie, ktoré získa úrad od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže úrad využiť ...

§ 70
Pôsobnosť úradu pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)

doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,

b)

členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

d)

sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia,

e)

depozitárom,

f)

núteným správcom,

g)

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým zverila doplnková dôchodková spoločnosť výkon ...

h)

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,

b)

dodržiavanie štatútu doplnkového dôchodkového fondu a stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie,

d)

plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím úradu,

e)

dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 29.

(3)

Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorých ...

§ 71
Sankcie
(1)

Ak úrad zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti ...

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...

b)

uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

c)

nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na náklady doplnkovej ...

d)

uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,

e)

uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo ...

f)

nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

g)

nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe ...

h)

nariadiť výmenu osôb v orgánoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,

i)

nariadiť zmenu depozitára,

j)

odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,

k)

pozastaviť výkon akcionárskych práv,

l)

nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagácie alebo reklamy,

m)

pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

n)

uložiť pokutu až do výšky 20 000 000 Sk,

o)

nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu,

p)

odňať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti povolenie podľa § 76,

q)

odňať iné povolenie podľa tohto zákona alebo

r)

nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou ...

(2)

Úrad môže uložiť členovi predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, členovi dozornej ...

(3)

Pri ukladaní sankcií úrad vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, obdobia trvania a následkov ...

(4)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad zistil porušenie povinnosti, ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená ...

(7)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 70 ods. 1, úrad je oprávnený ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí ...

(9)

Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti doplnkovej ...

§ 72
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú:

a)

ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...

2.

plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie doplnkovej dôchodkovej ...

3.

iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,

b)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,46) tantiém47) a iných podielov na zisku, odmien ...

d)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; tieto ...

(2)

Úrad môže uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak doplnková ...

a)

závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...

b)

vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov doplnkovej ...

(3)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinné predložiť úradu návrh opatrení ...

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia ...

§ 73
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta a ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise ...

(5)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a doplnkovej ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného ...

(9)

Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia doplnkovej ...

§ 74
Nútená správa doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa doplnkového dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)

ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku ...

b)

zistenie skutočného stavu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade ...

(3)

Úrad nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu vždy, ak

a)

pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

b)

odníme doplnkovej dôchodkovej spoločnosti povolenie,

c)

bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

d)

tak ustanovuje tento zákon.

(4)

Za núteného správcu doplnkového dôchodkového fondu určí úrad depozitára tohto doplnkového ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa ...

(6)

Ak úrad nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu, doplnková dôchodková spoločnosť ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka uzatvoriť účastnícku zmluvu s inou doplnkovou ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) je povinný odovzdať správu doplnkového ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti doplnkovej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet účastníkov a poberateľov dávok a je povinný ...

a)

hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov účastníkov a poberateľov dávok,

c)

viesť účtovníctvo oddelene za každý takto spravovaný doplnkový dôchodkový fond.

(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia úradu o nariadení nútenej správy ...

(13)

Úrad určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)

sa nútený správca zruší,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným úradu,

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo c), nútený ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 75
Pozastavenie nakladania s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Ak úrad pozastaví nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 71 ods. 1 písm. ...

§ 76
Odňatie povolenia
(1)

Úrad odníme povolenie, ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnú pod úroveň ...

(2)

Úrad môže odňať povolenie vtedy, ak

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,

c)

doplnková dôchodková spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie ...

d)

doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení, ...

e)

doplnková dôchodková spoločnosť neodovzdá nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu nútenému ...

(3)

Pri odňatí povolenia podľa odseku 2 sa § 71 ods. 3 nepoužije.

(4)

Ak úrad odníme povolenie, súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu ...

(5)

Odo dňa doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia nesmie doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať ...

(6)

Rozhodnutie o odňatí povolenia zašle právnická osoba, ktorej bolo povolenie odňaté, na uverejnenie ...

(7)

Odňatie povolenia sa zapisuje do obchodného registra. Úrad podá návrh na zápis tejto skutočnosti ...

TRINÁSTA ČASŤ

TRANSFORMÁCIA DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ POISŤOVNE

§ 77
Vypracovanie transformačného projektu
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa sa môže transformovať na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ...

(2)

Transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého ...

(3)

Ak štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nezvolá v lehote podľa odseku 2 zhromaždenie ...

(4)

Za zriaďovateľa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa tohto zákona ...

(5)

Na zhromaždenie zriaďovateľov štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nepozve ani ...

(6)

O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov sa vyhotoví notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie ...

(7)

Účelovým vkladom sa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozumie účelový ...

(8)

Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu (ďalej len „uznesenie“) ...

(9)

Po schválení uznesenia ďalší proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne riadi zhromaždenie ...

§ 78
(1)

Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doplnková dôchodková poisťovňa. K vypracovanému ...

(2)

Schválený transformačný projekt spolu s písomným stanoviskom dozornej rady doplnkovej dôchodkovej ...

(3)

Prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej ...

§ 79
(1)

Transformačný projekt je dokument, ktorý po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje ...

(2)

Transformačný projekt obsahuje najmä

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

b)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú sa má doplnková dôchodková ...

c)

účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne nie staršiu ako tri mesiace ku dňu schválenia ...

d)

súpis nehnuteľností vo vlastníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré sú súčasťou nepeňažného ...

e)

výšku vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

f)

určenie podielu zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich ...

g)

návrh spôsobu vysporiadania medzi zriaďovateľmi, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného ...

h)

navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a určenie ...

i)

pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok okrem hmotného investičného ...

j)

emisnú hodnotu a počet akcií,

k)

návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doplnkovej ...

l)

určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov doplnkovej ...

m)

návrh na rozdelenie majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, medzi doplnkovú ...

n)

informáciu o počte poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového ...

o)

určenie jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorého účastníkmi sa stanú ...

p)

informáciu o počte zamestnávateľských zmlúv, zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv ku ...

q)

návrh spôsobu vysporiadania nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia, ktorým ...

r)

časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia ...

(3)

Podiely zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich ...

§ 80
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku ...

(2)

Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu je rozdiel ...

(3)

Nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke právo zo zaplatených ...

(4)

Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie ...

§ 81
Založenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ ...

(2)

Hodnotu nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania ...

(3)

Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a nemusí byť ...

(4)

Na základe transformačného projektu zakladá doplnkovú dôchodkovú spoločnosť doplnková dôchodková ...

(5)

Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom25) obsahuje údaje o ...

§ 82
Udelenie povolenia
(1)

Na udelenie povolenia pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť platia § 23 až 25 rovnako okrem § ...

(2)

Povolenie môže obsahovať podmienku zvýšiť vklad v doplnkovej dôchodkovej poisťovni podľa § ...

§ 83
Vznik doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Návrh na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo ...

(2)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zaniká doplnková dôchodková poisťovňa a k tomuto ...

(3)

Všetky práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií ...

(4)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť dňom ...

(5)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

(6)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu najneskôr do troch mesiacov ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenie

§ 84

Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodujú súdy.

Prechodné ustanovenia

§ 85
(1)

Právne postavenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a práva, povinnosti ...

(2)

Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorej zhromaždenie zriaďovateľov neschváli transformačný ...

(3)

Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorá nepodá žiadosť o udelenie povolenia do 30. júna 2006, ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, môže ...

(5)

Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne zrušenej podľa odsekov 2 až 4 a pri uspokojovaní ...

§ 86
(1)

Odo dňa vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poistenci doplnkového dôchodkového poistenia ...

a)

transformáciu na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,

b)

skutočnosť, že sa poistenci doplnkového dôchodkového poistenia stali účastníkmi doplnkového ...

c)

skutočnosť, že sa príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia stali poberateľmi dávok ...

(2)

Oznámenie uvedené v odseku 1 uverejní doplnková dôchodková spoločnosť do 30 dní od vzniku doplnkovej ...

(3)

Zamestnávateľské zmluvy, zamestnanecké zmluvy a poistenecké zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho ...

(4)

Obdobie doplnkového dôchodkového poistenia získané do 30. júna 2007 sa po tomto dni považuje ...

§ 87
(1)

Finančná inštitúcia podľa § 29 ods. 4 je v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2007 aj doplnková ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. januárom 2005 používa ...

Záverečné ustanovenia

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 89
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľov starobného ...

„9c) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ vkladajú slová ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“ vkladajú ...

„5ia) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 28b ods. 1 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „predchádzajúce ...

Čl. IV

Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 písm. b) sa za slovo „sporenia“ vkladajú slová „a doplnkového dôchodkového sporenia“. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 650/2004 Z. z. ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „dôchodkového fondu“ vkladajú slová „doplnkovej dôchodkovej ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 650/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  1. Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  2. Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných ...

  3. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 2)  § 7 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 3)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 4)  § 138 ods. 1 až 7 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 5)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 6)  § 70 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 11)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 12)  § 13 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 13)  Obchodný zákonník.
 • 14)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 15)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 48 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 48 ods. 11 a 13 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 19)  § 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 20)  § 48 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 21)  § 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 22)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 23)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 24)  § 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 25)  § 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 26)  § 57 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 27)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 44 zákona č. 483/2001 ...
 • 29)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 30)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 31)  Občiansky súdny poriadok.
 • 32)  Trestný zákon.
 • 33)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 34)  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 35)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 80 a 81 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 37)  § 83 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 38)  § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 39)  § 88 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 40)  § 82 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 41)  § 99 až § 103 ods. 1 až 3 a § 104 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 42)  § 109 ods. 1 až 5 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 44)  Obchodný zákonník.Zákonník práce.
 • 45)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 46)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 47)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 48)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 49)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 50)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
 • 51)  § 27 Zákonníka práce.
Načítavam znenie...
MENU
Hore