Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 584/2005 účinný od 20.12.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 20.12.2005
Účinnosť od: 20.12.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD9DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 584/2005 účinný od 20.12.2005 do 31.12.2005
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 584/2005 s účinnosťou od 20.12.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
záväzky štátu vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.“.

2.
V § 8 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti poskytuje správca kapitoly alebo orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na jeho rozpočet, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon, iná rozpočtová organizácia.“.
3.
V § 8 ods. 2 tretej vete sa slová „poskytuje správca kapitoly vo svojej vecnej pôsobnosti“ nahrádzajú slovami „sa poskytujú“.
4.
V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 100 Sk.“.
5.
V § 8 ods. 4 štvrtá veta znie:

„Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.“.

6.
V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „okrem prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi“.
7.
V § 15 odsek 1 znie:

„(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpečeného v štátnom rozpočte; rozsah ustanovený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na povolenie uskutočnenia tohto výdavku neplatí na vysporiadanie finančných vzťahov vyplývajúce z povinného ročného zúčtovania so štátnym rozpočtom. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia.“.

8.
V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prostriedky štátneho rozpočtu nemožno použiť na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci29) okrem úhrady tohto nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“.
9.
V § 19 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej správy podľa osobitných predpisov22a) týmto nie je dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

10.
V § 19 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
trvalú zálohu na poskytnutie poštových služieb.“.

11.
V § 19 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a odseku 9 písm. a)“.
12.
V § 19 odsek 11 znie:

„(11)
Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa vzťahujú aj na použitie prostriedkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie konečným prijímateľom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej boli poskytnuté prostriedky konečným prijímateľom podľa § 20 ods. 2. Na poskytovanie prostriedkov konečnému prijímateľovi príslušným orgánom štátnej správy, na poskytovanie prostriedkov konečným prijímateľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 20 ods. 2 a na poskytovanie preddavkov obci a vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa nepoužijú odseky 8 až 10.“.

13.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, je oprávnený uzatvoriť zmluvu podľa osobitného predpisu,24a) ak hodnota plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu 100 000 000 Sk, len s predchádzajúcim súhlasom vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu. Subjekt verejnej správy je povinný na žiadosť ministerstva financií predložiť údaje potrebné na účely hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

14.
V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prostriedky Európskej únie pre pôdohospodárstvo možno viesť v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných účtoch Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v Štátnej pokladnici.“.
15.
V § 20 odsek 6 znie:

„(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol uložený odvod, penále alebo pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie poskytnutými podľa odseku 2, odvádza tento odvod na príslušný osobitný účet podľa odseku 1; penále a pokuta sú príjmom štátneho rozpočtu v súlade s § 7 ods. 1 písm. i).“.

16.
V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „ministerstva financií“.
17.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a
(1)
Prostriedky dočasnej finančnej pomoci24b) (ďalej len „prechodné prostriedky") a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie sa vedú na osobitných účtoch ministerstva financií v Štátnej pokladnici. Za správu týchto prostriedkov zodpovedá ministerstvo financií, ktoré zverejňuje informácie o finančných tokoch spôsobom podľa osobitného zákona.7)

(2)
Prostriedky podľa odseku 1 prijaté rozpočtovou organizáciou z osobitných účtov podľa odseku 1 vedie rozpočtová organizácia na osobitnom účte.

(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol uložený odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prechodnými prostriedkami, odvádza tento odvod prostredníctvom subjektu, ktorý prechodné prostriedky poskytol a ktorý vrátené prechodné prostriedky odvedie na príslušný osobitný účet podľa odseku 1 najneskôr v deň nasledujúci po dni ich pripísania na účet; penále a pokuta sú príjmom štátneho rozpočtu v súlade s § 7 ods. 1 písm. i).

(4)
Ak Európska únia požiada o vrátenie prechodných prostriedkov, odvedú sa tieto prostriedky vrátane sankcie podľa odseku 5 z príslušného osobitného účtu podľa odseku 1 do rozpočtu Európskej únie. Rozdiel medzi vrátenou sumou odvodu a povinnou sumou odvodu do rozpočtu Európskej únie sa vysporiada v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu.

(5)
Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia prechodných prostriedkov podľa sadzby určenej Európskou úniou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b)
Článok 34 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).“.

18.
V § 21 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 15.

19.
V § 21 ods. 11 tretej vete sa vypúšťajú slová „na zrušenie rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie“.
20.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak rozpočtová organizácia vykonáva činnosť, v rozsahu ktorej je platiteľom dane z pridanej hodnoty,28a) je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty, vráteného neodpočítaného nadmerného odpočtu alebo jeho neodpočítanej časti s výdavkami na úhradu odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a)
§ 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

21.
V § 22 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výdavky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi sa realizujú prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „Napríklad zákon“ a slová „v znení zákona č. 191/2004 Z. z. sa nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov.".
23.
V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie".
24.
V § 26 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „štátneho rozpočtu" vkladá čiarka a slová „rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku".
25.
V § 26 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako postupuje iná právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa na účely podľa odseku 3 poskytli prostriedky štátneho rozpočtu.".
26.
V § 26 odsek 6 znie:

„(6)
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ako nájomca alebo vypožičiavateľ môžu použiť kapitálové výdavky na technické zhodnotenie prenajatého majetku alebo majetku vo výpožičke, ak doba nájmu alebo výpožičky trvá aspoň štyri roky od vynaloženia takéhoto výdavku.“.

27.
V § 26 odsek 8 znie:

„(8)
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu na platenie členského príspevku len so súhlasom zriaďovateľa; súhlas sa nevyžaduje, ak ide o zriaďovateľa podľa § 21 ods. 6.“.

28.
V § 31 odsek 2 znie:

„(2)
Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa nepovažuje taká realizácia výdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov.“.

29.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „do rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo použité".
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa slovo „Zákon" nahrádza slovami „Napríklad zákon".
31.
Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006
Súhlas zriaďovateľa so zaplatením členského príspevku podľa doterajších predpisov sa považuje za súhlas podľa § 26 ods. 8.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Konanie je začaté dňom, keď sa podanie daňového subjektu doručilo orgánu príslušnému konať vo veci, alebo dňom, keď daňový subjekt na výzvu tohto príslušného orgánu doručil doplnené podanie. Ak sa konanie začína z podnetu orgánu príslušného konať vo veci, konanie sa začína dňom, keď tento orgán vykonal voči daňovému subjektu alebo inej osobe, voči ktorej je podľa tohto zákona oprávnený konať, prvý úkon v konaní.“.

2.
V § 30a odsek 2 znie:

„(2)
V ostatných prípadoch je správca dane príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní povinný vo veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania. Odvolací orgán (§ 48 ods. 1) je povinný vo veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia podania tomuto orgánu. V osobitne zložitých prípadoch je správca dane a odvolací orgán povinný tak urobiť do 60 dní. O registrácii podľa § 31 je správca dane povinný rozhodnúť do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu alebo do siedmich dní odo dňa vysvetlenia, zmeny alebo doplnenia tejto žiadosti podľa § 31 ods. 10.“.

3.
V § 30a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak rozhoduje orgán najbližšie nadriadený správcovi dane, môže túto lehotu na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť ministerstvo, a ak rozhoduje ministerstvo, minister financií Slovenskej republiky.".
4.
V § 30a ods. 4 sa slová „správca dane" nahrádzajú slovom „orgán".
5.
V § 47 odsek 3 znie:

„(3)
Ak prvostupňový orgán o odvolaní podľa odsekov 1 a 2 nerozhodne sám, postúpi odvolanie do 30 dní odo dňa začatia konania spolu s výsledkami doplneného konania, s úplným spisovým materiálom a s predkladacou správou na rozhodnutie odvolaciemu orgánu; o takomto postupe správca dane písomne informuje daňový subjekt.“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 63 ods. 3 písm. c) sa slová „80 %" nahrádzajú slovami „64 %" a odsek 3 sa dopĺňa písmenami d) až k), ktoré znejú:

d) 2007 68 %, e) 2008 72 %, f) 2009 76 %, g) 2010 80 %, h) 2011 84 %, i) 2012 88 %, j) 2013 92 %, k) 2014 96 %.

2.
V § 63 ods. 4 písm. c) sa slová „20 %" nahrádzajú slovami „36 %" a odsek 4 sa dopĺňa písmenami d) až k), ktoré znejú:

d) 2007 32 %, e) 2008 28 %, f) 2009 24 %, g) 2010 20 %, h) 2011 16 %, i) 2012 12 %, j) 2013 8%, k) 2014 4 %.

3.
V § 63 ods. 5 sa slová „1. januára 2007" nahrádzajú slovami „1. januára 2015".
4.
V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová „3 %" nahrádzajú slovami „2,8 %", za slová „a poistného na poistenie v nezamestnanosti" sa vkladajú slová „a z poistného do rezervného fondu solidarity" a za slová „a na poistnom na poistenie v nezamestnanosti" sa vkladajú slová „a na poistnom do rezervného fondu solidarity".
5.
V § 226 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca do konca roka 2007 za obdobie kalendárnych rokov 2004 až 2006.".
6.
Za § 293e sa vkladá § 293f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠293f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2006
Dôchodková dávka priznaná do 31. decembra 2005 sa po tomto dni vypláca v sume určenej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2005.“.

Čl. IV

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 85 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorá nepodá žiadosť o udelenie povolenia do 30. júna 2006, sa zrušuje s likvidáciou 1. júla 2006.".
2.
V § 85 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, môže vzniknúť najneskôr do 30. júna 2007. Doplnková dôchodková poisťovňa sa zrušuje s likvidáciou 1. júla 2007, ak doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, nevznikne do 30. júna 2007.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3.
V § 85 ods. 5 sa slová „odseku 2 alebo 3" nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4".
4.
V § 86 ods. 4 sa slová „31. decembra 2005" nahrádzajú slovami „30. júna 2007".
5.
V § 87 ods. 1 sa slová „31. decembra 2005" nahrádzajú slovami „30. júna 2007.".

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. III piateho bodu a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore