Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 63/2019 účinný od 01.04.2019

Platnosť od: 04.03.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 63/2019 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 63/2019 s účinnosťou od 01.04.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V § 15 ods. 1 prvej vete sa za slovo „pohľadávok“ vkladá čiarka a slovo „vzniknutých“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 151b a 151c Občianskeho zákonníka.“.

2.

V § 15 ods. 1 druhej vete sa slová „Vznik a zánik“ nahrádzajú slovom „Existencia“ a na ...

3.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Záložné právo podľa odseku 1 trvá počas celej existencie predmetu záložného práva.“. ...

4.

Za § 32g sa vkladá § 32h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2019 Záložné právo podľa ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore