Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 61/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 08.03.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 61/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 61/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 61/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii ...

2.

V § 4 ods. 3 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 7“.

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú aj v priestoroch ...

4.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o Policajnom zbore“.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. ...

7.

V § 11 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom až piatym bodom, ktoré znejú:

„3. podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine ...

8.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak sa rodičia dieťaťa rozchádzajú, odsek 2 sa vzťahuje rovnako.“.

9.

V § 12 ods. 1 písm. b) a d) sa za slovo „dieťaťu“ vkladá čiarka a slová „rodičovi alebo ...

10.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predchádzajúci súhlas podľa prvej vety sa nevyžaduje, ...

11.

V § 15 ods. 2 druhá veta znie: „Po uplynutí obdobia, na ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, ...

12.

V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší výchovné opatrenie, aj ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

13.

V § 17 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) motivuje k diagnostike a liečbe závislosti od alkoholu, drog a patologického hráčstva, udržiava ...

14.

V § 18 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
po ukončení resocializačného programu,“.

15.

V § 19 ods. 1 písm. e) sa slová „z resocializačného strediska“ nahrádzajú slovami „po ukončení ...

16.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ...

17.

V § 27 ods. 1 sa slová „detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa ...

18.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

19.

V § 33 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je dieťa umiestnené v zariadení, splnenie ...

20.

V § 33 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 12 a 13.

21.

V § 34 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ...

22.

V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Manželia, ktorí majú záujem stať sa pestúnmi ...

23.

V § 36 ods. 2 sa slová „detský domov“ nahrádzajú slovom „zariadenie“.

24.

V § 38 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a príprava na náhradnú rodinnú ...

25.

V § 38 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

26.

Nadpis nad § 39 znie: „Zoznam žiadateľov a zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej ...

27.

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39a Zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti (1) Určený orgán ...

28.

V § 41 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zistí, že žiadateľ už nie ...

29.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať ...

30.

V § 44 ods. 3 sa slová „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na ...

31.

V § 44 ods. 4 sa slová „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na ...

32.

V § 44 odsek 6 znie:

„(6) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže určenému orgánu sociálnoprávnej ...

33.

§ 44 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:

„(7) Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada Centrum pre medzinárodnoprávnu ...

34.

Štvrtá časť a piata časť vrátane nadpisov znejú:

„ŠTVRTÁ ČASŤ VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ZARIADENÍ PRVÁ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 až 46 znejú:

„40) § 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2005 Z. z. 41) Zákon ...

35.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38b, 42a, 43a, 44a, 44b, 44ba, 44c a 47 sa vypúšťajú.

36.

V § 71 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:

„1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“. ...

37.

V § 72 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).

38.

V § 73 ods. 1 písmená b) až d) znejú:

„b) vypracúva koncepciu zabezpečovania vykonávania opatrení podľa tohto zákona v zariadeniach, c) zriaďuje ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

40.

V § 73 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 89 ods. 3 na miesto v detských domovoch a v detských domovoch ...

41.

V § 73 ods. 1 písm. h) sa slová „kurately, detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu“ ...

42.

V § 73 ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „realizuje projekty na prevenciu a ...

43.

V § 73 ods. 1 písmeno v) znie:

„v) plní úlohy na zabezpečenie vykonávania opatrení podľa tohto zákona, a to 1. plní úlohy ...

44.

V § 73 ods. 2 písm. b) piatom bode sa za slovo „opatrovníka“ vkladá slovo „dieťaťa“.

45.

V § 73 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a prípravu na profesionálne vykonávanie ...

46.

V § 73 ods. 2 písm. b) ôsmom bode sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 12 a ...

47.

V § 73 ods. 2 písm. e) druhý bod znie:

„2. ktorý poskytuje sociálne poradenstvo alebo zabezpečí poskytovanie sociálneho poradenstva ...

48.

V § 73 ods. 2 písm. e) treťom bode sa slovo „pohlavne“ nahrádza slovom „sexuálne“ a slovo ...

49.

V § 73 ods. 2 písm. e) deviaty bod a desiaty bod znejú:

„9. ktorý zhodnocuje situáciu dieťaťa a rodiny, posudzuje možnosti rodičov, ďalších príbuzných ...

50.

V § 73 ods. 2 písm. e) šestnásty bod znie:

„16. ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89d ods. 4, kontroluje ...

51.

V § 73 ods. 2 písm. e) devätnásty bod znie:

„19. ktorý poskytuje súčinnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

52.

V § 73 ods. 2 písm. e) dvadsiatom bode a § 73 ods. 3 písm. i) sa slová „orgánu určenému na ...

53.

V § 73 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. k) a § 79 ods. 1 písm. k) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú ...

54.

V § 73 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) rozhoduje vo veci 1. zapísania do zoznamu podľa § 39 a 39a, 2. vyradenia zo zoznamu podľa ...

55.

V § 73 ods. 3 písm. j) sa slová „finančné prostriedky podľa § 89“ nahrádzajú slovami „finančný ...

56.

V § 73 ods. 3 písmená l) a m) znejú:

„l) plní úlohy podľa § 89 ods. 4, m) vedie zoznam podľa § 39 a 39a,“. ...

57.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 môže zabezpečiť ...

58.

Doterajší text § 74 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a) rozhoduje vo veci 1. zapísania ...

59.

V § 75 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením ...

60.

V § 75 ods. 1 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „finančnou podporou podľa § 64 a ...

61.

V § 75 ods. 1 písm. d) štvrtý bod znie:

„4.
finančný príspevok podľa § 69,“.

62.

V § 75 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie centra ...

63.

V § 75 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

64.

V § 75 ods. 2 sa slová „až l)“ nahrádzajú slovami „až m)“ a za slová „aj prostredníctvom“ ...

65.

V § 76 písm. b) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „na účely utvárania podmienok podľa ...

66.

V § 76 písm. c) piatom bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

67.

V § 76 písm. c) šiestom bode sa vypúšťajú slová „resocializačných programov a“ a slová ...

68.

V § 76 písmeno e) znie:

„e) môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ním zriadené centrum; zriadenie centra ...

69.

V § 76 písm. f) prvom bode sa za slovo „subjektu,“ vkladajú slová „ktorý nie je centrom,“. ...

70.

V § 76 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

71.

V § 77 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonávanie opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. ...

72.

V § 77 odsek 2 znie:

„(2) Akreditáciu nemožno udeliť na vykonávanie a) opatrení podľa § 44a ods. 2, § 72, § 73 ...

73.

V § 79 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) písomne zadokumentované metódy práce, ak žiadateľ nežiada o akreditáciu na vykonávanie ...

74.

V § 79 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podmienka zamestnávania ...

75.

V § 79 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

„a) absolvovanie príslušného vysokoškolského štúdia druhého stupňa podľa povahy vykonávaného ...

76.

V § 83 odsek 5 znie:

„(5) Akreditovaný subjekt je povinný a) zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného ...

77.

V § 83 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Akreditačná komisia na základe písomného oznámenia podľa odseku 5 písm. h) posúdi, či ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

78.

V § 85 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) akreditovaný subjekt nesplnil povinnosť podľa § 83 ods. 5 písm. c) až e), g) a h).“. ...

79.

V § 85 ods. 3 sa slová „písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a d)“.

80.

V § 87 ods. 3 sa nad slovom „osobami“ odkaz „45)“ nahrádza odkazom „46)“.

81.

V § 88 ods. 1 sa za slovo „subjektu,“ vkladajú slová „ktorý nie je centrom,“.

82.

V § 88 ods. 3 sa za slovo „subjektu“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je centrom,“.

83.

§ 88 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vyšší územný celok a obec kontrolujú hospodárenie s poskytnutým finančným príspevkom ...

84.

§ 89 vrátane nadpisu znie:

„§ 89 Priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

85.

Za § 89 sa vkladajú § 89a až 89d, ktoré vrátane nadpisu nad § 89a znejú:

„Finančné príspevky poskytované orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately § ...

86.

V § 90 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na konanie vo veci výchovných opatrení, zapísania do zoznamu podľa § 39, § 39a a § 74 ...

87.

V § 90 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) sa dieťa zdržiava, ak 1. riešenie jeho výchovy a výživy neznesie odklad podľa § 27, 2. je ...

88.

§ 90 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Rozhodnutie o poskytnutí resocializačného príspevku a príspevku na stravu sa vyznačí v ...

89.

§ 91 a 92 vrátane nadpisov znejú:

„§ 91 Kontrola vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Pri vykonávaní ...

90.

V § 93 ods. 4 sa za slovo „kurately“ vkladajú slová „psychologickými činnosťami podľa osobitného ...

91.

V § 93 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Odborné metódy fyzioterapie na podporu zmierňovania alebo odstraňovania dôsledkov zdravotného ...

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) § 2, § 17 až 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

92.

V § 93 ods. 7 sa slová „odborného zamestnanca74) v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.43a)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:

„74) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...

93.

V § 93 ods. 9 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Program supervízie obsahuje ...

94.

§ 93 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia podľa tohto ...

95.

V § 94 ods. 5 sa slová „policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní,74f)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74f sa vypúšťa.

96.

Za § 96a sa vkladajú § 96b a 96c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 96b Spisová dokumentácia (1) Subjekt podľa § 71 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho ...

97.

§ 97 znie:

„§ 97 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví a) náležitosti ...

98.

Za § 97a sa vkladá § 97b, ktorý znie:

„§ 97b Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú a) slová „detský domov“ ...

99.

Za § 100m sa vkladajú § 100n až 100aa, ktoré vrátane nadpisov nad § 100n a § 100aa znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018 § 100n (1) Na detský domov, detský ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa za slová „ústavnej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „rozhodnutie ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku. § 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. ...

3.

V § 6 ods. 9 písm. b) sa za slovo „súdom“ vkladajú slová „a poskytovania zdravotnej starostlivosti ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 72 Trestného zákona. § 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku. § 37 ods. 2 a 3 zákona ...

5.

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...

6.

V § 8 ods. 5 písm. a) sa za slovo „psychiatria,“ vkladajú slová „v špecializačnom odbore ...

7.

V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „O poskytnutí špecializovanej ambulantnej zdravotnej ...

8.

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného ...

Čl. III

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona ...

1.

V § 3 ods. 6 sa slová „503,50 eura.“ nahrádzajú slovami „vo výške 5,53-násobku sumy životného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4 ods. 3 sa slová „928,74 eura“ nahrádzajú slovami „vo výške 10,2-násobku sumy životného ...

3.

V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) pre nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a) 1. do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku ...

4.

V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Za príjem podľa odseku 4 sa nepovažuje úhrn príjmov, ktorými sú príjem študenta vysokej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

„12a) § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z. 12b) § ...

5.

V § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. c) sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

6.

V § 6 ods. 4 sa slová „176,84 eura“ nahrádzajú slovami „vo výške 1,95-násobku sumy životného ...

7.

V § 6 ods. 5 sa slová „125,78 eura“ nahrádzajú slovami „1,39-násobok sumy životného minima ...

8.

V § 7 ods. 4 sa slová „72,86 eura“ nahrádzajú slovami „vo výške 0,8-násobku sumy životného ...

9.

§ 18 znie:

„§ 18 Sumy podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a 5 a § 7 ods. 4 sa zaokrúhľujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I bodu 45 a § 100aa v bode 99 a čl. ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore