Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2008 účinný od 01.03.2008

Platnosť od: 29.02.2008
Účinnosť od: 01.03.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD48DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2008 účinný od 01.03.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 61/2008 s účinnosťou od 01.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. a zákona č. 513/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „policajt“)“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:

„(3)
Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušník Železničnej polície.“.

3.
V § 43 ods. 5 písm. d) sa za slová „podľa § 84 ods. 1 písm. a) až c)“ vkladajú slová „a ak ide o príslušníka Policajného zboru služobný plat podľa § 84 ods. 2 písm. a) až c),“.
4.
V § 48 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 65 odsek 3 znie:

„(3)
O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak policajt vykonáva štátnu službu pravidelne v určených dňoch v týždni tak, že jeho základný čas služby v týždni je splnený.“.

6.
V § 75 odsek 3 znie:

„(3)
Za posledný služobný plat podľa odseku 2 sa považuje služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m), ktorý mal policajt priznaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom mohol naposledy čerpať dovolenku. U policajta vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí sa náhrada za nevyčerpanú dovolenku vypočíta zo služobného platu v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu.“.

7.
V § 84 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „službe“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru v stálej štátnej službe,“.
8.
V § 84 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe za výkon štátnej služby patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky:
a)
funkčný plat,

b)
prídavok za výsluhu rokov,

c)
hodnostný príplatok,

d)
rizikový príplatok,

e)
príplatok za riadenie,

f)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,

g)
osobný príplatok,

h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,

i)
príplatok za ovládanie a používanie cudzieho jazyka (ďalej len „jazykový príplatok“),

j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo služobného koňa,

k)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna,

l)
príplatok za výkon potápačskej činnosti,

m)
príplatok za nerovnomernosť času služby,

n)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,

o)
príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov,

p)
odmena,

r)
doplatok k služobnému platu podľa § 287c.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

9.
V § 84 odsek 3 znie:

„(3)
Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m) a o) až r) a ak ide o príslušníka Policajného zboru, tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 2 písm. a) až m), o) a r). Ak ide o príplatky podľa § 98 ods. 1, § 99, 100 a 101 a peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť podľa § 103 ods. 1, služobný plat policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m). Ak ide o príplatok príslušníka Policajného zboru podľa § 98 ods. 2, služobný plat príslušníka Policajného zboru tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 2 písm. a) až m).“.

10.
V § 85 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 a 1a“.
11.
V § 85 ods. 3 sa za slovo „triedy“ vkladajú slová „policajtov, okrem príslušníkov Policajného zboru,“.
12.
V § 85 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Pre jednotlivé platové triedy príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda Výška funkčného platu v Sk mesačne
1 16 150 
2 17 150
3 18 250
4 19 450
5 20 950
6 22 950
7 24 150
8 25 350
9 26 550".“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13.
V § 87 ods. 1 sa za slovo „Policajtom“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníkov Policajného zboru,“.
14.
V § 87 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Príslušníkom Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

Hodnosť      Sk mesačne  
strážmajster 50        
nadstrážmajster 250        
podpráporčík – podporučík 550        
práporčík – poručík 750        
nadpráporčík – nadporučík 950        
kapitán 1 150        
major 1 350        
podplukovník 1 550        
plukovník 1 750        
generál 1 950       “.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

15.
V § 87 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.
16.
V § 88 ods. 1 sa za slovo „Policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“.
17.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠88a
Rizikový príplatok
Príslušníkovi Policajného zboru možno priznať rizikový príplatok do výšky 7 000 Sk mesačne. Rizikový príplatok určuje minister v závislosti od miery reálneho ohrozenia života alebo zdravia príslušníka Policajného zboru.“.

18.
V § 89 ods. 1 sa číslo „70“ nahrádza číslom „90“.
19.
§ 89 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak príslušník Policajného zboru má priznaný príplatok za riadenie, v tomto príplatku je zohľadnený aj výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni.“.

20.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak príslušník Policajného zboru má priznaný príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie, v tomto príplatku je zohľadnený aj výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni.“.

21.
V § 91 ods. 1 sa za slová „Policajtovi v stálej štátnej službe“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru v stálej štátnej službe,“.
22.
V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe s prihliadnutím na množstvo a kvalitu plnenia služobných úloh, ich zložitosť a náročnosť možno priznať osobný príplatok do výšky 30 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

23.
V § 91 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.“.
24.
V § 91 odsek 4 znie:

„(4)
O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje príslušný nadriadený a podľa odseku 3 minister. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 1 a 3 nie je možný.“.

25.
V § 91 ods. 5 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“.
26.
§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Príplatok za prípravu policajta čakateľa nepatrí príslušníkovi Policajného zboru.“.

27.
Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠93a
Jazykový príplatok
Príslušníkovi Policajného zboru, ktorý je ustanovený do funkcie, na ktorej výkon sa podľa opisu funkčnej náplne nevyžaduje znalosť cudzieho jazyka, a ktorý pri výkone štátnej služby používa cudzí jazyk, možno priznať jazykový príplatok do výšky 1 500 Sk mesačne. Minister určí funkcie a výšku jazykového príplatku v závislosti od preukázaného stupňa ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.“.

28.
V § 94 a § 95 ods. 1 sa slová „vo výške 300 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 600 Sk“.
29.
V § 95 ods. 2 sa slová „vo výške 100 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 200 Sk“.
30.
V § 95 ods. 3 sa slová „vo výške 50 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 100 Sk“.
31.
V § 95 odsek 4 sa slová „vo výške 300 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 600 Sk“.
32.
V § 95 ods. 5 sa slová „vo výške 200 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 400 Sk“.
33.
§ 96 a 97 vrátane nadpisov znejú:

㤠96
Príplatok za výkon potápačskej činnosti
Policajtovi, ktorý má kvalifikáciu potápača a je ustanovený do funkcie, s ktorou je spojený výkon potápačskej činnosti, patrí príplatok do výšky
a)
1 000 Sk mesačne, ak získal kvalifikačný stupeň A,

b)
800 Sk mesačne, ak získal kvalifikačný stupeň B,

c)
700 Sk mesačne, ak získal kvalifikačný stupeň C.

§ 97
Príplatok za nerovnomernosť času služby
Policajtovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca, patrí príplatok vo výške 200 Sk mesačne, a ak ide o príslušníka Policajného zboru do výšky 3 000 Sk mesačne. Príplatok za nerovnomernosť času služby možno priznať aj príslušníkovi Policajného zboru, ktorého charakter služobnej činnosti si vyžaduje výkon služby v noci a v dňoch služobného pokoja.“.

34.
V § 98 ods. 1 sa za slovo „policajt“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“.
35.
V § 98 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak príslušník Policajného zboru vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu takej služby príplatok, ktorý tvorí príslušná časť služobného platu priznaného v čase výkonu štátnej služby nad základný čas služby v týždni zvýšený o 25 %. Príslušníkovi Policajného zboru tento príplatok nepatrí, ak mu patrí príplatok podľa § 89 alebo § 90.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

36.
V § 98 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.
37.
V § 98 ods. 4 sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“ a slová „§ 99 až 101“ sa nahrádzajú slovami „§ 99, 100 a 101“.
38.
V § 99 sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“.
39.
Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠99a
Príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov
(1)
Príslušníkovi Policajného zboru ustanovenému do funkcie člena posádky lietadla alebo vrtuľníka v závislosti od dosiahnutého stupňa odbornej spôsobilosti a od charakteru vykonávanej funkcie patrí príplatok až do 30 % súčtu jeho funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.

(2)
Členom letovej posádky sa na účely príplatku podľa odseku 1 rozumie veliteľ lietadla, pilot, palubný inžinier – operátor.

(3)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.

40.
V § 100 a 101 sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“.
41.
V § 102 ods. 1 sa za slovo „Policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“.
42.
V § 102a ods. 2 sa za slová „podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m)“ vkladajú slová „a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m)“.
43.
V § 103 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru,“.
44.
V § 103 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je príslušníkovi Policajného zboru nariadená služobná pohotovosť podľa § 69, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná náhrada vo výške
a)
0,93 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste výkonu štátnej služby,

b)
0,62 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste,

c)
0,31 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

45.
V § 103 ods. 3 sa za slovo „pohotovosť“ vkladajú slová „podľa odsekov 1 a 2“.
46.
V § 104 ods. 1 sa za slová „v prípravnej štátnej službe“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru v prípravnej štátnej službe,“.
47.
V § 104 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Príslušníkovi Policajného zboru v prípravnej štátnej službe patrí služobný príjem ako príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe podľa § 84 ods. 2 okrem príplatku za riadenie a príplatku za zastupovanie.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

48.
§ 104 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
V prípravnej štátnej službe počas doby denného štúdia na získanie základného policajného vzdelania sa príslušníkovi Policajného zboru funkčný plat priznaný podľa § 84 ods. 2 písm. a) znižuje o 20 %. Príplatok a peňažná náhrada, pre ktorých výpočet je rozhodujúca výška funkčného platu, sa vypočítavajú z takto upraveného funkčného platu.

(5)
Funkčný plat podľa odseku 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

49.
V § 105 ods. 1 sa za slová „v dočasnej štátnej službe“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného zboru v dočasnej štátnej službe,“.
50.
V § 105 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Príslušníkovi Policajného zboru v dočasnej štátnej službe patrí služobný príjem ako príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe podľa § 84 ods. 2.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

51.
V § 109 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
Časťou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, je na tieto účely 60 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m). Zostávajúca časť 40 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m), sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa poskytujú aj príplatky policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s), odmena podľa § 84 ods. 1 písm. t) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 4 a príplatky príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. n) a o), odmena podľa § 84 ods. 2 písm. p) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 4.

(3)
Časťou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na denné štúdium v zahraničí, je na tieto účely 36 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) po vykonaní zrážok preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie a výsluhové zabezpečenie. Zostávajúca časť 64 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m), sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa poskytujú aj príplatky policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s), odmena podľa § 84 ods. 1 písm. t) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 4 a príplatky príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. n) a o), odmena podľa § 84 ods. 2 písm. p) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 4.

(4)
Služobným platom na účely
a)
§ 35 ods. 10, § 43 ods. 5 písm. a) až c), § 46 ods. 3, § 75 ods. 2, § 80 až 82 je služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a o) až r), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) a o) určený v slovenských korunách pred jeho rozdelením podľa odseku 2 alebo 3,

b)
príplatkov policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 98, 99, 100 a 101 a peňažnej náhrady za služobnú pohotovosť podľa § 103 ods. 1 je služobný príjem policajta podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) určený v slovenských korunách pred jeho rozdelením podľa odseku 2 alebo 3,

c)
príplatku príslušníka Policajného zboru podľa § 98 je služobný príjem príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) určený v slovenských korunách pred jeho rozdelením podľa odseku 2 alebo 3.“.

52.
V § 109 odsek 9 znie:

„(9)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu (ďalej len „misia“) alebo je vyslaný na ochranu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „ochrana zastupiteľského úradu“), patrí v slovenských korunách služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s) a t), a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) a p) a zahraničný príspevok od 400 do 4 000 EUR mesačne, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo záväzné podmienky účasti na misii neustanovujú inak. Zahraničný príspevok alebo jeho pomerná časť patrí aj policajtovi na zahraničnej služobnej ceste, ktorý zabezpečuje ochranu a prepravu osoby vykonávajúcej funkciu v inštitúcii Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii. Výšku zahraničného príspevku určí minister v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby v zahraničí a miery ohrozenia jeho života alebo zdravia.“.

53.
V § 130 odsek 2 znie:

„(2)
Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni je 1/175 služobného platu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) a pri 38-hodinovom základnom čase služby v týždni 1/165 služobného platu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m).“.

54.
V § 141a ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

55.
V § 143 ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 84 ods. 1“ vkladajú slová „a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa odseku 2,“.
56.
V § 196 ods. 1 druhej vete sa za slová „podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s)“ vkladajú slová „a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m),“.
57.
§ 268 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak vznikne príslušníkovi Policajného zboru pri výkone štátnej služby nárok na premenlivý príplatok alebo na odmenu za služobnú pohotovosť, zaokrúhľuje sa na desaťkoruny smerom nahor až výsledná hodnota každého príplatku osobitne vyčíslená násobkom percentuálnej sadzby príslušnej časti služobného platu alebo násobkom percentuálnej sadzby priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a).“.

58.
Za § 287b sa vkladajú § 287c a 287d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠287c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008
Ak dňom 1. marca 2008 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) oproti sume, ktorá je súčtom posledného priznaného služobného platu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a jednej šestiny ďalšieho služobného platu podľa § 102 ods. 5 predpisov platných do 29. februára 2008, poskytne sa príslušníkovi Policajného zboru doplatok k služobnému platu vo výške vzniknutého rozdielu. Doplatok sa poskytuje dovtedy, kým sa uvedený rozdiel neodstráni, pričom sa z doplatku odpočítava suma valorizácie v nasledujúcich rokoch, najdlhšie však do skončenia výkonu funkcie, ktorú vykonával do 29. februára 2008.

§ 287d
(1)
Pod pojmom “príslušník Policajného zboru„ v § 43 ods. 5 písm. d), § 75 ods. 3, § 84 ods. 2 a 3, § 85 ods. 4, § 87 ods. 2, § 88a, § 89 ods. 3, § 90 ods. 3, § 91 ods. 2, § 93a, § 97, § 98 ods. 2, § 99a, § 102a ods. 2, § 103 ods. 2, § 104 ods. 2 a 4, § 105 ods. 2, § 109 ods. 2 až 4, § 109 ods. 9, § 130 ods. 2, § 196 ods. 1, § 268 ods. 3 a § 287c sa od 1. marca 2009 rozumie aj príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušník Železničnej polície.

(2)
Príloha č. 1a sa od 1. marca 2009 vzťahuje aj na príslušníkov informačnej služby, príslušníkov bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Železničnej polície.

(3)
Na príslušníkov informačnej služby, príslušníkov bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Železničnej polície sa od 1. marca 2009 nevzťahuje § 84 ods. 1, § 85 ods. 3, § 87 ods. 1, § 88, § 91 ods. 1 a 3, § 93, § 98 ods. 1 a 4, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103 ods. 1, § 104 ods. 1, § 105 ods. 1, § 268 ods. 2 a príloha č. 1.“.

59.
Nadpis prílohy č. 1 znie:

„CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED POLICAJTOV“.

60.
Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a
k zákonu č. 73/1998 Z. z.
CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV POLICAJNÉHO ZBORU
1. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: základné policajné vzdelanie
Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti, rutinné odborné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou psychickou a fyzickou záťažou, s pracovnými vzťahmi v rámci jedného pracovného kolektívu.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: základné policajné vzdelanie
Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s premenlivými informáciami zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu s presne stanovenými výstupmi, so zodpovednosťou za výsledky práce ovplyvňujúce činnosť základného pracovného kolektívu. Zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordináciu prác v rámci služobného úradu.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Samostatné odborné činnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo samostatný výkon agend spravidla s novými premenlivými informáciami s väzbami aj mimo súboru vykonávaných činností, ktoré sa spracúvajú podľa zásadných postupov, alebo riadenia čiastkových úsekov, činnosti vyžadujúce spoluprácu v rámci služobného úradu i mimo neho, so zodpovednosťou za výsledky činnosti s dôsledkami na iné úseky v rámci služobného úradu.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Samostatné odborné činnosti, riadenie a organizácia rámcových úsekov alebo samostatný výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, riadenie a organizácia rámcových úsekov, činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú podľa metodických predpisov s presne stanovenými výstupmi, so zodpovednosťou za rozhodnutia a výsledky práce s dôsledkami na úseky v rámci služobného úradu i mimo neho; príprava rozhodnutí na koordináciu a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku služobných úradov; príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania vrátane účasti na kontrole.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Samostatné odborné činnosti, riadenie a organizácia rámcových úsekov, prípadne činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov, vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri organizácie s dôsledkami na organizačné útvary vlastnej organizácie aj mimo vlastnej organizácie; analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie; príprava rozhodnutí na koordináciu a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku služobných úradov; samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí v druhom stupni správneho konania vrátane účasti na kontrole.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Samostatné odborné činnosti vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky na viaceré subjekty; samostatné spracovanie rozhodnutí a výkon kontroly; riadenie, koordinácia a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom okruhu služobných úradov; rozhodovanie v druhom stupni správneho konania.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodnutia v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu; samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činnosti; výkon individuálnych technických a technologických vysoko odborných činností; tvorba opatrení v príslušnom odbore s celospoločenským dosahom; kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí; tvorba právnych predpisov podľa zákonných splnomocnení s regionálnou pôsobnosťou; tvorba a koordinácia koncepcií a programov rozvoja s dôsledkami na územie okresu.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru; koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ústredného orgánu; koordinácia úsekov a častí zložitých systémov na úrovni ústredného orgánu; kontrolná a inšpekčná činnosť s celospoločenským dosahom; riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami; normotvorná činnosť vo vymedzenej oblasti na úrovni ústredného orgánu; koncepčná, systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie
Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na úrovni ústredného orgánu, koordinácia celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom; koncepčná a normotvorná činnosť zásadných legislatívnych opatrení (zákonov) na ústrednom orgáne; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s veľmi vysokým počtom rôznych spôsobov riešenia.“.

61.
V prílohe č. 2 prvá časť vrátane nadpisu znie:

„PRVÁ ČASŤ
POLICAJNÝ ZBOR

Funkcia  Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
1.01. prezident Policajného zboru 30 % až 90 % 
1.02. generálny riaditeľ sekcie, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, viceprezident Policajného zboru 20 % až 77 %  
1.03.   riaditeľ úradu ministerstva, biskupský vikár, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ krajského riaditeľstva 15 % až 64 %   
1.04. riaditeľ odboru, riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia ministerstva, zástupca riaditeľa úradu ministerstva, zástupca biskupského vikára, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva 10 % až 51 %  
1.05. vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru, vedúci katedry Akadémie Policajného zboru v Bratislave, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie a zariadenia, riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva 9 % až 45 %  
1.06. zástupca riaditeľa odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, vedúci predmetovej skupiny strednej odbornej školy Policajného zboru, vedúci ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ základného útvaru 8 % až 39 %  
1.07. vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa základného útvaru, vedúci samostatného oddelenia okresného riaditeľstva, veliteľ jednotky 7 % až 35 %  
1.08. zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny, vedúci zmeny, zástupca veliteľa jednotky, veliteľ čaty, zástupca veliteľa čaty 5 % až 26 %.“.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 643/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 63 ods. 3 sa za slovo „skončil“ vkladajú slová „v skúšobnej dobe alebo v skúšobnej lehote“.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. a zákona č. 643/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže pre trestné činy spáchané pri výkone služby,“.

2.
Za § 567 sa vkladá § 567a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008
Konanie vo veciach osôb uvedených v doterajšom § 12 ods. 1 písm. b), v ktorých bola do 29. februára 2008 podaná obžaloba, dokončí súd s pôsobnosťou podľa doterajších predpisov.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore