Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2008 účinný od 01.03.2008


Platnosť od: 29.02.2008
Účinnosť od: 01.03.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD56 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2008 účinný od 01.03.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 61/2008 s účinnosťou od 01.03.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „policajt“)“.

2.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník ...

3.

V § 43 ods. 5 písm. d) sa za slová „podľa § 84 ods. 1 písm. a) až c)“ vkladajú slová „a ...

4.

V § 48 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 65 odsek 3 znie:

„(3) O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak policajt vykonáva ...

6.

V § 75 odsek 3 znie:

„(3) Za posledný služobný plat podľa odseku 2 sa považuje služobný plat podľa § 84 ods. 1 ...

7.

V § 84 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „službe“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka ...

8.

V § 84 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe za výkon štátnej služby patrí ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

9.

V § 84 odsek 3 znie:

„(3) Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m) a o) ...

10.

V § 85 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 a 1a“.

11.

V § 85 ods. 3 sa za slovo „triedy“ vkladajú slová „policajtov, okrem príslušníkov Policajného ...

12.

V § 85 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Pre jednotlivé platové triedy príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný plat ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13.

V § 87 ods. 1 sa za slovo „Policajtom“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníkov Policajného ...

14.

V § 87 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Príslušníkom Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách: Hodnosť ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

15.

V § 87 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.

16.

V § 88 ods. 1 sa za slovo „Policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného ...

17.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 88a Rizikový príplatok Príslušníkovi Policajného zboru možno priznať rizikový príplatok ...

18.

V § 89 ods. 1 sa číslo „70“ nahrádza číslom „90“.

19.

§ 89 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak príslušník Policajného zboru má priznaný príplatok za riadenie, v tomto príplatku ...

20.

§ 90 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak príslušník Policajného zboru má priznaný príplatok za zastupovanie alebo za výkon ...

21.

V § 91 ods. 1 sa za slová „Policajtovi v stálej štátnej službe“ vkladá čiarka a slová „okrem ...

22.

V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe s prihliadnutím na množstvo ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

23.

V § 91 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku ...

24.

V § 91 odsek 4 znie:

„(4) O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku podľa odsekov 1 a 2 ...

25.

V § 91 ods. 5 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“. ...

26.

§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príplatok za prípravu policajta čakateľa nepatrí príslušníkovi Policajného zboru.“. ...

27.

Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 93a Jazykový príplatok Príslušníkovi Policajného zboru, ktorý je ustanovený do funkcie, ...

28.

V § 94 a § 95 ods. 1 sa slová „vo výške 300 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 600 Sk“. ...

29.

V § 95 ods. 2 sa slová „vo výške 100 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 200 Sk“.

30.

V § 95 ods. 3 sa slová „vo výške 50 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 100 Sk“.

31.

V § 95 odsek 4 sa slová „vo výške 300 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 600 Sk“.

32.

V § 95 ods. 5 sa slová „vo výške 200 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 400 Sk“.

33.

§ 96 a 97 vrátane nadpisov znejú:

„§ 96 Príplatok za výkon potápačskej činnosti Policajtovi, ktorý má kvalifikáciu potápača ...

34.

V § 98 ods. 1 sa za slovo „policajt“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného ...

35.

V § 98 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak príslušník Policajného zboru vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

36.

V § 98 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.

37.

V § 98 ods. 4 sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného ...

38.

V § 99 sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného ...

39.

Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 99a Príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov (1) Príslušníkovi Policajného zboru ...

40.

V § 100 a 101 sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného ...

41.

V § 102 ods. 1 sa za slovo „Policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka Policajného ...

42.

V § 102a ods. 2 sa za slová „podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m)“ vkladajú slová „a ak ide ...

43.

V § 103 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „policajtovi“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka ...

44.

V § 103 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je príslušníkovi Policajného zboru nariadená služobná pohotovosť podľa § 69, patrí ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

45.

V § 103 ods. 3 sa za slovo „pohotovosť“ vkladajú slová „podľa odsekov 1 a 2“.

46.

V § 104 ods. 1 sa za slová „v prípravnej štátnej službe“ vkladá čiarka a slová „okrem ...

47.

V § 104 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Príslušníkovi Policajného zboru v prípravnej štátnej službe patrí služobný príjem ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

48.

§ 104 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) V prípravnej štátnej službe počas doby denného štúdia na získanie základného policajného ...

49.

V § 105 ods. 1 sa za slová „v dočasnej štátnej službe“ vkladá čiarka a slová „okrem príslušníka ...

50.

V § 105 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Príslušníkovi Policajného zboru v dočasnej štátnej službe patrí služobný príjem ako ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

51.

V § 109 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Časťou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, ...

52.

V § 109 odsek 9 znie:

„(9) Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v ...

53.

V § 130 odsek 2 znie:

„(2) Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom ...

54.

V § 141a ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

55.

V § 143 ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 84 ods. 1“ vkladajú slová „a ak ide o príslušníka ...

56.

V § 196 ods. 1 druhej vete sa za slová „podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s)“ vkladajú ...

57.

§ 268 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak vznikne príslušníkovi Policajného zboru pri výkone štátnej služby nárok na premenlivý ...

58.

Za § 287b sa vkladajú § 287c a 287d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 287c Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008 Ak dňom 1. marca 2008 dôjde k zníženiu ...

59.

Nadpis prílohy č. 1 znie:

„CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED POLICAJTOV“.

60.

Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 73/1998 Z. z. CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV POLICAJNÉHO ...

61.

V prílohe č. 2 prvá časť vrátane nadpisu znie:

„PRVÁ ČASŤ POLICAJNÝ ZBOR Funkcia  Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. ...

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 63 ods. 3 sa za slovo „skončil“ vkladajú slová „v skúšobnej dobe alebo v skúšobnej ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže pre trestné činy spáchané pri výkone ...

2.

Za § 567 sa vkladá § 567a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567a Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008 Konanie vo veciach osôb uvedených v doterajšom ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore