Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2011


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD783 DS10 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 600/2003 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 554/2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie prídavku na dieťa (ďalej len „prídavok“) a poskytovanie príplatku ...

(2)

Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu ...

(3)

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu ...

§ 2
Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je

a)
rodič nezaopatreného dieťaťa,
b)
osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...
c)
plnoleté2) nezaopatrené dieťa,
1.
ak niet osoby uvedenej v písmene a),
2.
ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3.
ktoré uzavrelo manželstvo alebo
4.
ktorého manželstvo zaniklo.
(2)

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté ...

(3)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je osoba podľa odseku 1 písm. a) ...

(4)

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku ...

§ 3
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,3) najdlhšie ...

a)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre ...
(2)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré

a)
po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného ...
b)
je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo ...
(3)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,

a)
ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
b)
ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku4) alebo ...
c)
ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)
(4)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný ...

§ 4
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
(1)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium

a)
na strednej škole7) okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých ...
b)
na vysokej škole8) okrem externého štúdia.
(2)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka ...

(3)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku ...

(4)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...
b)
od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú ...
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,11) ...
d)
po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo ...
(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj

a)
iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva ...
b)
opakované ročníky štúdia.
(6)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie

a)
uvedené v odseku 4 písm. a) alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť ...
b)
v ktorom sa štúdium prerušilo.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
§ 5
(1)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného predpisu,13) ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť ...

§ 6
(1)

Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, ...

(2)

Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá na základe písomnej žiadosti oprávnenej ...

(3)

Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne ...

§ 7
Nárok na prídavok
(1)

Podmienky nároku na prídavok sú

a)
starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ak ide o oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ...
b)
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c)
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky. ...
(2)

Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení17) ...

(3)

Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) a nezaopatrené ...

§ 7a
Nárok na príplatok k prídavku

Podmienky nároku na príplatok k prídavku sú

a)

splnenie podmienok nároku na prídavok podľa § 7,

b)

poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu ...

c)

nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 3 a ďalšou fyzickou osobou, ...

d)

nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok ...

§ 8
Výška prídavku a výška príplatku k prídavku
(1)

Prídavok je 21,25 eura mesačne.

(2)

Príplatok k prídavku je 9,96 eura mesačne.

(3)

Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho ...

(4)

Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ...

§ 9
Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti u platiteľa ...

Výplata prídavku
§ 10
(1)

Platiteľ vyplatí prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa ...

(2)

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na ...

§ 11
(1)

Platiteľ vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len ...

(2)

Platiteľ vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz.

(3)

Platiteľ vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(4)

Platiteľ poukazuje prídavok podľa odseku 1 oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(5)

Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe od kalendárneho mesiaca, ktorý ...

a)
oprávnená osoba nesplnila povinnosti podľa § 14 alebo
b)
z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod ...
(6)

Platiteľ obnoví výplatu prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

(7)

Ak v priebehu kalendárneho mesiaca nastala zmena oprávnenej osoby nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ...

(8)

Ak v priebehu vyplácania prídavku na dieťa nastane zmena trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) ...

(9)

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku ...

§ 12
(1)

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ ...

a)
ďalšej oprávnenej osobe,
b)
obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt,16) alebo
c)
zariadeniu podľa osobitného predpisu,19a) v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.
(2)

Platiteľ vydá rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b) aj v prípade, ak z písomnej informácie o školskej ...

(3)

Ak v priebehu poukazovania prídavku obci podľa odseku 1 písm. b) nastane zmena trvalého pobytu15) ...

(4)

Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty podľa odsekov 1 a 2, platiteľ z vlastného podnetu alebo ...

(5)

Ak sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca ďalšej oprávnenej osobe, obci alebo zariadeniu ...

(6)

Ak sa prídavok poukazuje obci podľa odseku 1 písm. b), môže obec poveriť účelným využitím ...

§ 13
Odňatie a vrátenie prídavku
(1)

Ak oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok alebo ak platiteľ vyplácal prídavok ...

(2)

Ak platiteľ vyplácal prídavok neprávom, prídavok odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje ...

(3)

Ak platiteľ prídavok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ ...

(4)

Nárok na vyplatenie prídavku podľa odseku 3 zaniká uplynutím jedného roka od kalendárneho mesiaca, ...

(5)

Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus1) za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré ...

(6)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ jej prídavok alebo príplatok k prídavku ...

(7)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť neprávom prijatý ...

(8)

Prídavok a príplatok k prídavku nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.22) ...

§ 14
Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, je povinná

a)

preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok a na jeho výplatu, ...

b)

do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok ...

§ 15
Zánik nároku

Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 5 a 6, § 12 ods. 1 až 4 a § 13 ods. 1 nemá odkladný ...

§ 17

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie ...

§ 17a

Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 6, 8 a 9, § ...

§ 18
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok na dieťa a na príspevok ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 vyplácal oprávnenej osobe prídavok, preskúma podmienky ...

(3)

Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona, ...

(4)

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na prídavok podľa tohto zákona, zamestnávateľ ...

(5)

Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok, ktorý vypláca zamestnávateľ ...

(6)

Finančné prostriedky na prídavok podľa odsekov 1 a 5 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových ...

(7)

Zamestnávateľ v období podľa odseku 3 oznámi Sociálnej poisťovni najneskôr posledný deň v ...

(8)

Sociálna poisťovňa na základe oznámenia podľa odseku 7 poukáže zamestnávateľovi finančné ...

§ 19
(1)

Prídavok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila ...

(2)

Ak sa uplatňuje nárok na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za obdobie pred ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydané podľa právnych ...

(4)

Žiadosti o vydanie rozhodnutia o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré boli podané ...

(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej ...

§ 20

Zrušuje sa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nevykonáva zárobkovú činnosť“.

2.

V § 131 odsek 2 znie:

„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie zamestnanca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené ...

3.

V § 138 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Vymeriavací základ štátu, z ktorého platí poistné na starobné poistenie a invalidné ...

Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...
 • 3a)  § 60 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3b)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 51 ods. 4 písm. h), § 52 ods. 3, § 53 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ...
 • 5)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 6)  § 5, § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 7)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 131/2002 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 9a)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 9b)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 9c)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 65 a 66 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 11)  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 14)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 15)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.§ ...
 • 16)  Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 18)  § 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 18a)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 18b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18c)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 18d)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 18e)  § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19a)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 21)  § 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 22)  § 317 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ...
 • 23)  § 109 zákona č. 131/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore