Dôvodové správy k predpisu 595/2003

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 374/2010 , dátum vydania: 23.09.2010
 2. Vládny návrh zákona o správe daní
  K predpisu 563/2009 , dátum vydania: 23.12.2009
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 504/2009 , dátum vydania: 08.12.2009
 4. Vládny návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 185/2009 , dátum vydania: 27.05.2009
 5. Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 184/2009 , dátum vydania: 27.05.2009
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 60/2009 , dátum vydania: 27.02.2009
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 60/2009 , dátum vydania: 27.02.2009
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 567/2008 , dátum vydania: 20.12.2008
 9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 563/2008 , dátum vydania: 19.12.2008
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 563/2008 , dátum vydania: 19.12.2008
 11. Vládny návrh zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 514/2008 , dátum vydania: 10.12.2008
 12. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  K predpisu 465/2008 , dátum vydania: 27.11.2008
 13. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 653/2007 , dátum vydania: 29.12.2007
 14. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 621/2007 , dátum vydania: 22.12.2007
 15. Vládny návrh zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 561/2007 , dátum vydania: 05.12.2007
 16. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 530/2007 , dátum vydania: 24.11.2007
 17. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 519/2007 , dátum vydania: 21.11.2007
 18. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 209/2007 , dátum vydania: 01.05.2007
 19. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 209/2007 , dátum vydania: 01.05.2007
 20. Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
  K predpisu 76/2007 , dátum vydania: 20.03.2007
 21. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 688/2006 , dátum vydania: 29.12.2006
 22. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 660/2005 , dátum vydania: 31.12.2005
 23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 534/2005 , dátum vydania: 03.12.2005
 24. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 534/2005 , dátum vydania: 03.12.2005
 25. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 314/2005 , dátum vydania: 20.07.2005
 26. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 68/2005 , dátum vydania: 26.02.2005
 27. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 659/2004 , dátum vydania: 11.12.2004
 28. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 659/2004 , dátum vydania: 11.12.2004
 29. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ČERNEJ a Jirka MALCHÁRKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  K predpisu 539/2004 , dátum vydania: 14.10.2004
 30. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
  K predpisu 191/2004 , dátum vydania: 15.04.2004
MENU
Hore