Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 12.01.2007
Dátum ZZ: 01.05.2007
Čiastka ZZ: 93/2007
Číslo ZZ: 209/2007


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

43Osobitná časťK čl. IK bodu 1K § 5V súlade s prílohou I C smernice MIFID sa definujú finančné nástroje, na ktoré sa vzťahujú investičné služby uvedené v § 6. Finančnými nástrojmi sú niektoré druhy cenných papierov a finančných derivátov, ktorých základným znakom je, že sú predmetom investícií, do ktorých subjekty ukladajú svoje voľné peňažné prostriedky a sú predmetom obchodovania na kapitálovom trhu a v niektorých prípadoch aj na peňažnom trhu a trhu komodít.Okrem prevoditeľných cenných papierov, finančných termínových zmlúv (FRA, futures), swapov a opcií sa spektrum finančných nástrojov rozširuje o nové druhy derivátových nástrojov na presun úverového rizika a derivátové nástroje vzťahujúce sa na komodity a ďalšie podkladové aktíva, vrátane oprávnení na emisie.Derivátové nástroje vzťahujúce sa na komodity sú zaradené medzi finančné nástroje, ak neslúžia na podnikateľské účely a sú zúčtované alebo vyrovnané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým v...
...
MENU
Hore