Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2009 účinný od 01.11.2009

Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Orgány ochrany práva, Vojenské právo, Štátna správa, Občianske súdne konanie, Pracovno-právne vzťahy, Právo sociálneho zabezpečenia, Základné práva, Štátne orgány, Colné orgány, Súdne poplatky, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD44DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2009 účinný od 01.11.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 59/2009 s účinnosťou od 01.11.2009 na základe 400/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
2.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa čiarka za slovami „krajských súdov“ nahrádza slovom „a“ a slová „a Vyššieho vojenského súdu“ sa vypúšťajú.
3.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovami „Špeciálneho súdu“ nahrádza slovom „a“ a slová „a vojenských súdov“ sa vypúšťajú.
4.
§ 10 sa vypúšťa.
5.
V druhej časti nadpis šiestej hlavy znie:

„OSOBITNÉ USTANOVENIA O VÝKONE SÚDNICTVA  V TRESTNOPRÁVNYCH VECIACH V ČASE VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU“.

6.
§ 27 a 28 znejú:

㤠27
(1)
Určené počty sudcov poverených konaním a rozhodovaním vo veciach podľa osobitného predpisu8a) sa v čase vojny a vojnového stavu9) zvyšujú na dvojnásobok, ak minister po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky nerozhodne inak.

(2)
V čase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia počty sudcov súdov s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu8a) podľa odseku 1 sudcami okresných súdov a sudcami krajských súdov.

(3)
Zoznam sudcov okresných súdov a krajských súdov, ktorí majú podľa odsekov 1 a 2 v čase vojny a vojnového stavu9) vykonávať funkciu sudcu na súdoch uvedených v odseku 2, vyhotovuje k 1. januáru každého kalendárneho roka minister po dohode s predsedom príslušného krajského súdu; s preložením z iného okresného súdu alebo krajského súdu musí pred zaradením do zoznamu súhlasiť dotknutý sudca a súdna rada.

§ 28
Súdy uvedené v § 27 ods. 2 môžu v čase vojny a vojnového stavu vykonávať pôsobnosť podľa osobitného predpisu8a) aj na pracovisku mimo ich sídla.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.“.

7.
§ 29 až 31 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
8.
V § 36 sa vypúšťajú slová „a predsedov vojenských súdov“.
9.
§ 44 sa vypúšťa.
10.
V § 45 ods. 1 druhej vete sa čiarka za slovami „najvyššom súde“ nahrádza slovom „a“ a slová „a Vyššom vojenskom súde“ sa vypúšťajú.
11.
V § 59 sa vypúšťajú slová „vojenských súdov a“.
12.
V § 67 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

13.
V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špeciálneho súdu,“.

14.
V § 71 ods. 1 písm. a) sa v prvom bode vypúšťajú slová „a na vojenských súdoch aj s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“.
15.
V § 71 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
vyhotovuje zoznam sudcov súdov podľa § 27 ods. 3,“.

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označuje ako tretí až piaty bod.

16.
V § 71 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
17.
V § 72 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod.
18.
V § 73 ods. 1 sa slová „§ 71 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 71 písm. d)“.
19.
V § 73 ods. 4 sa čiarka za slovami „Špeciálny súd“ nahrádza slovom „a“ a slová „a vojenské súdy“ sa vypúšťajú.
20.
V § 74 ods. 4 sa slová „§ 71 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 71 písm. d)“.
21.
V § 74 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

22.
V § 78 ods. 2 úvodná veta znie: „Riaditeľ správy krajského súdu vykonáva správu krajského súdu, riaditeľ správy Špeciálneho súdu vykonáva správu Špeciálneho súdu a riaditeľ správy najvyššieho súdu vykonáva správu najvyššieho súdu tým, že okrem činností uvedených v odseku 1 ďalej zabezpečuje“.
23.
V § 78 sa vypúšťa odsek 5.
24.
V § 83 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 44.
25.
Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:

㤠91a
Súdy s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu8a) vykonávajú súdnictvo na území iného štátu v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve.44)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).“.

26.
V 92 ods. 1 sa čiarka za slovami „krajské súdy“ nahrádza slovom „a“ a slová „a vojenské súdy“ sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z. a zákona č. 498/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 128 odsek 3 znie:

„(3)
Na účely tohto zákona sa vojakom rozumie
a)
osoba, ktorá vykonáva vojenskú službu,

b)
príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu pre trestné činy spáchané na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve,

c)
príslušník Policajného zboru, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a colník,

d)
vojnový zajatec.“.

2.
V § 128 ods. 4 sa slová „v odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „v odseku 3 písm. c)“.
3.
V druhej časti v jedenástej hlave sa vypúšťa piaty diel.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 5/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Na účely tohto zákona sa súdom rozumie okresný súd, krajský súd, Špeciálny súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“).

(5)
Krajským súdom sa na účely tohto zákona rozumie aj Špeciálny súd, ak tento zákon neustanovuje inak; odvolacím súdom je krajský súd a najvyšší súd.“.

2.
§ 12 a 13 sa vrátane nadpisu vypúšťajú.
3.
V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2)
Okresný súd uvedený v osobitnom zákone v prvom stupni a krajský súd uvedený v osobitnom zákone v druhom stupni vykonávajú konanie o trestných činoch
a)
vojakov podľa § 128 ods. 3 písm. a), b) a d) Trestného zákona; to neplatí, ak ide o trestné činy uvedené v § 14,

b)
vojnovej zrady, služby v cudzom vojsku a nenastúpenia služby v ozbrojených silách.

(3)
Súdy uvedené v odseku 2 vykonávajú konanie aj o spolupáchateľovi a účastníkovi trestného činu.

(4)
Odsekmi 2 a 3 nie je vylúčená príslušnosť uvedená v § 15 a v odseku 1.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

4.
V § 16 ods. 5 sa slová „Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú“.
5.
V § 18 odsek 3 znie:

„(3)
Ak je osoba, ktorá podlieha pôsobnosti súdov podľa § 16 ods. 2, súčasne stíhaná pre trestný čin, ktorý vecne súvisí s trestným činom, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť súdov podľa § 16 ods. 2, súd podľa § 16 ods. 2 vec prejedná a rozhodne aj o súvisiacom trestnom čine.“.

6.
V § 18 ods. 4 sa v prvej vete slová „okresného súdu, krajského súdu alebo vojenského súdu“ nahrádzajú slovami „okresného súdu alebo krajského súdu“ a v druhej vete sa slová „okresným súdom, krajským súdom alebo vojenským súdom“ nahrádzajú slovami „okresným súdom alebo krajským súdom“.
7.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a vojenský obvodový súd“.
9.
V § 24 ods. 3 sa slová „v § 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 16 ods. 5“.
10.
V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vojenský obvodový súd“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o veci podľa § 16 ods. 2, je príslušný okresný súd, ktorý by bol príslušný na konanie o obžalobe.“.
11.
V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vojenského súdu alebo“.
12.
V § 56 ods. 3 sa slová „Vojenský súd a vojenský prokurátor môžu“ nahrádzajú slovami „Vojenský prokurátor môže“.
13.
V § 163 ods. 2 sa slová „vojenských súdov“ nahrádzajú slovami „súdov podľa § 16 ods. 2“.
14.
V § 170 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „a na vojenských súdoch prísediaci alebo sudcovia hodnosťou nižší pred prísediacimi alebo sudcami hodnosťou vyššími“.
15.
V § 235 písm. b) sa slová „právomoci vojenských súdov“ nahrádzajú slovami „pôsobnosti súdov podľa § 16 ods. 2“.
16.
V § 470 ods. 1 sa čiarka za slovom „bydlisko“ vypúšťa a vypúšťajú sa slová „a to aj vtedy, ak ide o odsúdenie vojenským súdom“.
17.
V § 562 ods. 1 posledná veta znie: „Vo veciach podľa § 16 ods. 2 sa okresným súdom v sídle krajského súdu rozumie okresný súd uvedený v osobitnom zákone.“.
18.
V § 562 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a Vojenský obvodový súd v Bratislave“.
19.
V § 567 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo vojenský obvodový súd“.
20.
Za § 567c sa vkladá § 567d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
(1)
V konaniach začatých pred 1. aprílom 2009 na bývalých vojenských súdoch pokračujú súdy uvedené v osobitnom zákone.

(2)
O riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam bývalého Vyššieho vojenského súdu a o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam bývalých vojenských súdov koná a rozhoduje najvyšší súd.“.

Čl. IV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/ 2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005, zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 520/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 66 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Sudcovia okresných súdov a krajských súdov sa na potreby určenia základného platu zaraďujú do dvoch platových skupín a do siedmich platových stupňov.

(3)
Sudcovia okresných súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I a sudcovia krajských súdov sa zaraďujú do platovej skupiny II.“.

2.
V § 87 ods. 2 sa slová „na službu v ozbrojených silách alebo do civilnej služby“ nahrádzajú slovami „na mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu“.
3.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Na účely určenia príplatkov podľa odsekov 1 a 2 sa za dôchodok podľa osobitného predpisu20a) považuje aj výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ako aj výsluhové dôchodky pozostalých osôb podľa osobitného predpisu.23a) Výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok spolu s príplatkom za výkon funkcie sudcu súdu nesmie presiahnuť výšku dôchodku sudcu spolu s príplatkom za výkon funkcie sudcu, ktorý vykonával funkciu sudcu rovnaký počet rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 139 sa vypúšťa odsek 3.
5.
V § 140 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

6.
V § 143 sa vypúšťajú slová „alebo zhromaždenie“.
7.
V § 145 sa na konci pripájajú slová „alebo ak tak ustanoví zákon“.
8.
Piata časť vrátane nadpisu sa vypúšťa. Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúšťajú.
9.
V § 149a ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Vyššieho vojenského súdu“.
10.
V § 149a ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 149a ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo Vyššieho vojenského súdu“.
12.
V § 149a ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
13.
V § 149b ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo predseda Vyššieho vojenského súdu“.
14.
V § 150 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou sudcov vojenských súdov“.
15.
V § 151m sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
16.
Za § 151m sa vkladá § 151n, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠151n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
(1)
Ak nie je ďalej ustanovené inak, prísediacemu vojenského obvodového súdu zaniká funkcia prísediaceho k 1. aprílu 2009. Prísediaci vojenského obvodového súdu pokračuje vo výkone svojej funkcie na okresnom súde ustanovenom osobitným predpisom,38) ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim; v tomto prípade funkcia prísediaceho zaniká právoplatnosťou rozhodnutia vo veci, v ktorej je prísediacim.

(2)
Sľub justičného čakateľa zložený do rúk predsedu Vyššieho vojenského súdu pred 1. aprílom 2009 sa považuje za sľub zložený do rúk predsedu krajského súdu podľa tohto zákona a tento justičný čakateľ bude k 1. aprílu 2009 vymenovaný do štátnej služby podľa osobitného predpisu.39) Prípravná prax, ktorú justičný čakateľ vykonával pred 1. aprílom 2009 na bývalom vojenskom súde, sa započítava do prípravnej praxe podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 39 znejú:

„38)
§ 18g zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 517/2008 Z. z.

39)
§ 26 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 56 odsek 3 znie:

„(3)
Vstupovať do strážených objektov zboru v územnom obvode svojej pôsobnosti je bez osobitného povolenia oprávnený
a)
vyšší vojenský prokurátor a jeho námestník,

b)
vojenský obvodný prokurátor a jeho námestník.“.

Čl. VI

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vojenských súdov a“.

Čl. VII

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 36/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 38 ods. 2 sa slová „Za brannej pohotovosti štátu“ nahrádzajú slovami „V čase vojny a vojnového stavu“.
2.
V § 39 ods. 2 sa za slovo „súdov“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
3.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)
Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave je mesto Bratislava a jej obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Krajský súd v Bratislave,

b)
Krajský súd v Nitre,

c)
Krajský súd v Trenčíne,

d)
Krajský súd v Trnave.

(6)
Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica a jej obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Krajský súd v Banskej Bystrici,

b)
Krajský súd v Žiline.

(7)
Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove je mesto Prešov a jej obvod tvoria obvody týchto súdov:
a)
Krajský súd v Prešove,

b)
Krajský súd v Košiciach.“.

4.
V § 46 odsek 4 znie:

„(4)
Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný vyšší vojenský prokurátor a prokurátori vyššej vojenskej prokuratúry.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.§ 14a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.

5.
V § 46 odsek 6 znie:

„(6)
Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný vojenský obvodný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori.“.

Čl. IX

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 144/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 11 sa slová „vojenské súdy,12)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12 vypúšťajú.

Čl. X

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z. a zákona č. 58/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Poznámka pod čiarou k odkazu 3c sa vypúšťa.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

2.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „vojenského súdu vo funkcii justičného čakateľa alebo“.
3.
V § 12 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

4.
V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. b)“.
5.
V § 12 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“ a slová „podľa § 6 ods. 3 písm. d) sa nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“.
6.
V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. d)“.
7.
V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

„31b)
§ 196 a 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 60 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

10.
V § 60 ods. 5 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. b)“.
11.
V § 60 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“ a slová „podľa § 6 ods. 3 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“.
12.
V § 60 ods. 5 písm. d) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. d)“.
13.
V § 60 ods. 5 písm. e) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“.
14.
V § 98 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

15.
V § 98 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“.
16.
Za § 143t sa vkladá § 143u, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143u
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2009
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával funkciu sudcu vojenského súdu alebo činnosť justičného čakateľa vojenského súdu a ktorému služobný pomer profesionálneho vojaka skončil 31. marca 2009 podľa osobitného predpisu,67) patria dávky výsluhového zabezpečenia v rozsahu podľa § 123.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67)
§ 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 59/2009 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 311/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 4a ods. 1 písm. a) sa slová „Vyšší vojenský súd“ nahrádzajú slovami „krajský súd s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu6)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: „6) § 16 ods. 2 Trestného poriadku.“.

Čl. XII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z. a zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 6 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
2.
V § 7 ods. 2 písmená i) až k) znejú:

„i)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 1 až 4 sa rozumie Okresný súd Bratislava I,

j)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 5 a 6 sa rozumie Okresný súd Banská Bystrica,

k)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 7 a 8 sa rozumie Okresný súd Prešov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.“.

3.
V § 7 ods. 3 písm. i) sa slová „Vyšší vojenský súd v Trenčíne“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trenčíne“.
4.
V § 18e ods. 1 sa doterajší odkaz 1 označuje ako odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.
Za § 18g sa vkladá § 18h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
Ak osobitný predpis3) neustanovuje inak, výkon súdnictva vrátane prechodu práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu k štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov osôb prechádza k 1. aprílu 2009 z
a)
Vojenského obvodového súdu v Bratislave na Okresný súd Bratislava I,

b)
Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici na Okresný súd Banská Bystrica,

c)
Vojenského obvodového súdu v Prešove na Okresný súd Prešov,

d)
Vyššieho vojenského súdu na Krajský súd v Trenčíne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
§ 151n zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 59/2009 Z. z.“.

Čl. XIII

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 144/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „§ 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d), g), i) až k)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d), g) až i)“.
3.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

4.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená f) až h).

5.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
6.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), e) a f)“.
7.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) a h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i).

8.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), e) a f)“.
9.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
10.
V § 10 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), e) a f)“.
11.
V § 10 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa štvrtý bod.
12.
V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. c) a d)“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa citácia „zákon č. 385/2000 Z. z.,“.
14.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo sudcom“.
15.
V § 20 ods. 5 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. c) a d)“.
16.
V § 21 ods. 11 sa čiarka za slovom „prokuratúry“ vypúšťa a vypúšťajú sa slová „sudcu vojenského súdu“.
17.
V § 22 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu podľa osobitných predpisov“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.
V § 33 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. c) a d)“.
20.
V § 37 odsek 2 znie:

„(2)
Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti predkladá prezidentovi Slovenskej republiky aj generálny prokurátor Slovenskej republiky, ak ide o hlavného vojenského prokurátora.“.

21.
V § 38 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. c) a d)“.
22.
V § 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu vojenského súdu“.
23.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a sudcov a justičných čakateľov vojenského súdu“ a slová „osobitných predpisov“ sa nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“.
24.
V § 57 sa vypúšťa odsek 12.
25.
V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

26.
V § 60 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

27.
V § 68 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a sudcu vojenského súdu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a justičného čakateľa vojenského súdu“.
28.
V § 70 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí a štvrtý bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako tretí bod.

29.
V § 70 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. c) a d)“.
30.
V § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený na plnenie úloh vojenského súdu podľa § 60 ods. 1 písm. e) na výkon funkcie sudcu vojenského súdu alebo justičného čakateľa vojenského súdu“.
31.
V § 70 ods. 7 sa vypúšťajú písmená c) a d).
32.
V § 71 písm. r) sa vypúšťajú slová „sudcu vojenského súdu a“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28a sa vypúšťa citácia „§ 6 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 185/2002 Z. z.,“.
34.
V § 121 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu“.
35.
V § 122 ods. 1 sa slová „osobitných predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“.
36.
V § 138 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu“ a slová „upravujú osobitné predpisy“ sa nahrádzajú slovami „upravuje osobitný predpis“.
37.
V § 195 ods. 2 sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. c) a d)“.
38.
V § 196 ods. 11 sa za slovami „právneho čakateľa vojenskej prokuratúry“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „sudcu alebo justičného čakateľa vojenského súdu“.
39.
V § 212 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu“.
40.
Za § 215d sa vkladá § 215e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠215e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2009
(1)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. marcu 2009 vykonával funkciu sudcu vojenského súdu, skončí 31. marca 2009.

(2)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý k 31. marcu 2009 vykonával činnosť justičného čakateľa vojenského súdu, skončí 31. marca 2009.“.

Čl. XIV

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 2 ods. 1 písm. h) štvrtom bode sa za slovami „Vojenské spravodajstvo“ vypúšťa čiarka a slová vojenský súd“.

Čl. XV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 517/2008 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. XVI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 644/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 14 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:

„2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)“.

Čl. XVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. X 1. bodu, 9. až 13. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. apríla 2009, a okrem čl. XIII 40. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore