Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2009 účinný od 01.11.2009


Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Vojenské právo, Občianske súdne konanie, Orgány ochrany práva, Trestné konanie, Základné práva, Súdne poplatky, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD64 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2009 účinný od 01.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 59/2009 s účinnosťou od 01.11.2009 na základe 400/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

2.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa čiarka za slovami „krajských súdov“ nahrádza slovom „a“ a slová „a Vyššieho ...

3.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovami „Špeciálneho súdu“ nahrádza slovom „a“ a slová „a vojenských ...

4.

§ 10 sa vypúšťa.

5.

V druhej časti nadpis šiestej hlavy znie:

„OSOBITNÉ USTANOVENIA O VÝKONE SÚDNICTVA  V TRESTNOPRÁVNYCH VECIACH V ČASE VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU“.

6.

§ 27 a 28 znejú:

„§ 27 (1) Určené počty sudcov poverených konaním a rozhodovaním vo veciach podľa osobitného predpisu8a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.“.

7.

§ 29 až 31 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

8.

V § 36 sa vypúšťajú slová „a predsedov vojenských súdov“.

9.

§ 44 sa vypúšťa.

10.

V § 45 ods. 1 druhej vete sa čiarka za slovami „najvyššom súde“ nahrádza slovom „a“ a slová „a Vyššom ...

11.

V § 59 sa vypúšťajú slová „vojenských súdov a“.

12.

V § 67 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

13.

V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špeciálneho ...

14.

V § 71 ods. 1 písm. a) sa v prvom bode vypúšťajú slová „a na vojenských súdoch aj s Ministerstvom obrany ...

15.

V § 71 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
vyhotovuje zoznam sudcov súdov podľa § 27 ods. 3,“.

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označuje ako tretí až piaty bod.

16.

V § 71 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

17.

V § 72 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod.

18.

V § 73 ods. 1 sa slová „§ 71 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 71 písm. d)“.

19.

V § 73 ods. 4 sa čiarka za slovami „Špeciálny súd“ nahrádza slovom „a“ a slová „a vojenské súdy“ sa ...

20.

V § 74 ods. 4 sa slová „§ 71 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 71 písm. d)“.

21.

V § 74 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

22.

V § 78 ods. 2 úvodná veta znie: „Riaditeľ správy krajského súdu vykonáva správu krajského súdu, riaditeľ ...

23.

V § 78 sa vypúšťa odsek 5.

24.

V § 83 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 44.

25.

Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:

„§ 91a Súdy s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu8a) vykonávajú súdnictvo na území iného štátu v rozsahu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ...

26.

V 92 ods. 1 sa čiarka za slovami „krajské súdy“ nahrádza slovom „a“ a slová „a vojenské súdy“ sa vypúšťajú. ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 128 odsek 3 znie:

„(3) Na účely tohto zákona sa vojakom rozumie a) osoba, ktorá vykonáva vojenskú službu, b) príslušník ...

2.

V § 128 ods. 4 sa slová „v odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „v odseku 3 písm. c)“.

3.

V druhej časti v jedenástej hlave sa vypúšťa piaty diel.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Na účely tohto zákona sa súdom rozumie okresný súd, krajský súd, Špeciálny súd a Najvyšší súd Slovenskej ...

2.

§ 12 a 13 sa vrátane nadpisu vypúšťajú.

3.

V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Okresný súd uvedený v osobitnom zákone v prvom stupni a krajský súd uvedený v osobitnom zákone ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

4.

V § 16 ods. 5 sa slová „Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov ...

5.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Ak je osoba, ktorá podlieha pôsobnosti súdov podľa § 16 ods. 2, súčasne stíhaná pre trestný čin, ...

6.

V § 18 ods. 4 sa v prvej vete slová „okresného súdu, krajského súdu alebo vojenského súdu“ nahrádzajú ...

7.

V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a vojenský obvodový súd“.

9.

V § 24 ods. 3 sa slová „v § 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 16 ods. 5“.

10.

V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vojenský obvodový súd“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide ...

11.

V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vojenského súdu alebo“.

12.

V § 56 ods. 3 sa slová „Vojenský súd a vojenský prokurátor môžu“ nahrádzajú slovami „Vojenský prokurátor ...

13.

V § 163 ods. 2 sa slová „vojenských súdov“ nahrádzajú slovami „súdov podľa § 16 ods. 2“.

14.

V § 170 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „a na vojenských súdoch prísediaci alebo sudcovia hodnosťou ...

15.

V § 235 písm. b) sa slová „právomoci vojenských súdov“ nahrádzajú slovami „pôsobnosti súdov podľa § ...

16.

V § 470 ods. 1 sa čiarka za slovom „bydlisko“ vypúšťa a vypúšťajú sa slová „a to aj vtedy, ak ide o ...

17.

V § 562 ods. 1 posledná veta znie: „Vo veciach podľa § 16 ods. 2 sa okresným súdom v sídle krajského ...

18.

V § 562 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a Vojenský obvodový súd v Bratislave“.

19.

V § 567 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo vojenský obvodový súd“.

20.

Za § 567c sa vkladá § 567d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 (1) V konaniach začatých pred 1. aprílom ...

Čl. IV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 66 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Sudcovia okresných súdov a krajských súdov sa na potreby určenia základného platu zaraďujú do dvoch ...

2.

V § 87 ods. 2 sa slová „na službu v ozbrojených silách alebo do civilnej služby“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely určenia príplatkov podľa odsekov 1 a 2 sa za dôchodok podľa osobitného predpisu20a) považuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 139 sa vypúšťa odsek 3.

5.

V § 140 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

6.

V § 143 sa vypúšťajú slová „alebo zhromaždenie“.

7.

V § 145 sa na konci pripájajú slová „alebo ak tak ustanoví zákon“.

8.

Piata časť vrátane nadpisu sa vypúšťa. Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúšťajú.

9.

V § 149a ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Vyššieho vojenského súdu“.

10.

V § 149a ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 149a ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo Vyššieho vojenského súdu“.

12.

V § 149a ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

13.

V § 149b ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo predseda Vyššieho vojenského súdu“.

14.

V § 150 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou sudcov vojenských súdov“.

15.

V § 151m sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

16.

Za § 151m sa vkladá § 151n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 (1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 39 znejú:

„38) § 18g zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona ...

Čl. V

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona ...

V § 56 odsek 3 znie:

„(3) Vstupovať do strážených objektov zboru v územnom obvode svojej pôsobnosti je bez osobitného povolenia ...

Čl. VI

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z. a zákona ...

V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vojenských súdov a“.

Čl. VII

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 36/2005 Z. z. sa ...

1.

V § 38 ods. 2 sa slová „Za brannej pohotovosti štátu“ nahrádzajú slovami „V čase vojny a vojnového stavu“. ...

2.

V § 39 ods. 2 sa za slovo „súdov“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

3.

§ 39 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Sídlom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave je mesto Bratislava a jej obvod tvoria obvody ...

4.

V § 46 odsek 4 znie:

„(4) Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 16 ods. 2 Trestného poriadku.§ 14a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej ...

5.

V § 46 odsek 6 znie:

„(6) Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný vojenský ...

Čl. IX

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

V § 4 ods. 11 sa slová „vojenské súdy,12)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12 vypúšťajú.

Čl. X

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Poznámka pod čiarou k odkazu 3c sa vypúšťa.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

2.

V § 6 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „vojenského súdu vo funkcii justičného čakateľa alebo“.

3.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

4.

V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

5.

V § 12 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“ a slová „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

6.

V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

7.

V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

„31b)
§ 196 a 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 60 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

10.

V § 60 ods. 5 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

11.

V § 60 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“ a slová „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

12.

V § 60 ods. 5 písm. d) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

13.

V § 60 ods. 5 písm. e) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 písm. ...

14.

V § 98 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

15.

V § 98 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „justičného čakateľa alebo“.

16.

Za § 143t sa vkladá § 143u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143u Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2009 Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával funkciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67)
§ 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 59/2009 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...

„6)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

Čl. XII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

§ 6 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

2.

V § 7 ods. 2 písmená i) až k) znejú:

„i) vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 1 až 4 sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.“.

3.

V § 7 ods. 3 písm. i) sa slová „Vyšší vojenský súd v Trenčíne“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trenčíne“. ...

4.

V § 18e ods. 1 sa doterajší odkaz 1 označuje ako odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.

Za § 18g sa vkladá § 18h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 Ak osobitný predpis3) neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 151n zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. XIII

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „§ 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d), g), i) až k)“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

4.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená f) až h).

5.

V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

6.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

7.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) a h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i).

8.

V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

9.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

10.

V § 10 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 10 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa štvrtý bod.

12.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa citácia „zákon č. 385/2000 Z. z.,“.

14.

V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo sudcom“.

15.

V § 20 ods. 5 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. ...

16.

V § 21 ods. 11 sa čiarka za slovom „prokuratúry“ vypúšťa a vypúšťajú sa slová „sudcu vojenského súdu“. ...

17.

V § 22 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu podľa osobitných predpisov“. ...

18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

V § 33 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. ...

20.

V § 37 odsek 2 znie:

„(2) Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie profesionálneho ...

21.

V § 38 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. ...

22.

V § 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu vojenského súdu“.

23.

V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a sudcov a justičných čakateľov vojenského súdu“ a slová „osobitných ...

24.

V § 57 sa vypúšťa odsek 12.

25.

V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

26.

V § 60 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

27.

V § 68 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a sudcu vojenského súdu“ a v druhej vete sa vypúšťajú ...

28.

V § 70 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí a štvrtý bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako tretí bod.

29.

V § 70 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. ...

30.

V § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený na plnenie ...

31.

V § 70 ods. 7 sa vypúšťajú písmená c) a d).

32.

V § 71 písm. r) sa vypúšťajú slová „sudcu vojenského súdu a“.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28a sa vypúšťa citácia „§ 6 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. ...

34.

V § 121 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu“.

35.

V § 122 ods. 1 sa slová „osobitných predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“.

36.

V § 138 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu“ a slová „upravujú ...

37.

V § 195 ods. 2 sa slová „podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 60 ods. 1 písm. ...

38.

V § 196 ods. 11 sa za slovami „právneho čakateľa vojenskej prokuratúry“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa ...

39.

V § 212 sa vypúšťajú slová „a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu“.

40.

Za § 215d sa vkladá § 215e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 215e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2009 (1) Služobný pomer profesionálneho ...

Čl. XIV

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 ods. 1 písm. h) štvrtom bode sa za slovami „Vojenské spravodajstvo“ vypúšťa čiarka a slová vojenský ...

Čl. XV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XVI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 14 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:

„2.
justičného čakateľa alebo sudcu,18)“.

Čl. XVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. X 1. bodu, 9. až 13. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore