Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.07.2016 do 31.08.2018

Platnosť od: 20.12.2008
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 31.08.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bankovníctvo a peňažníctvo, Colné právo, Účtovníctvo, Obchod a podnikanie, Štátne orgány, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUDDS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 583/2008 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 91/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1

Tento zákon ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality ...

§ 2

Každý je povinný podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku ...

§ 3 - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

prevenciou kriminality cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ...

b)

kriminalitou konanie, ktoré je trestným činom,

c)

inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú ...

§ 4 - Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
(1)

Pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality vykonávajú

a)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo“),
c)
obvodné úrady v sídlach krajov a iné miestne orgány štátnej správy,
d)
ostatné orgány verejnej moci.
(2)

Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú kriminalite a inej protispoločenskej činnosti najmä ...

§ 5 - Vláda
(1)

Vláda

a)
prijíma koncepčné a koordinačné opatrenia v oblasti prevencie kriminality,
b)
schvaľuje stratégiu prevencie kriminality ako základný programový dokument, v ktorom určuje na príslušné ...
c)
schvaľuje hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality.
(2)

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) je poradný, iniciatívny, ...

(3)

Rada v oblasti prevencie kriminality najmä

a)
predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie kriminality,
b)
predkladá vláde na schválenie hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality ...
c)
koordinuje činnosť krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídlach ...
d)
zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami.
(4)

Rada je kontaktným miestom v rámci Európskej siete na prevenciu kriminality.1)

(5)

Členstvo v rade je čestné.

(6)

Podrobnosti o zložení rady a o jej úlohách a činnosti upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje vláda.

(7)

Činnosť rady organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo vnútra.

Ministerstvo
§ 6
(1)

Ministerstvo v oblasti prevencie kriminality v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi ...

a)
rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie ...
b)
zisťuje príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na ...
c)
môže vypracúvať vlastné projekty,
d)
môže zverejňovať na svojej internetovej stránke výzvy na predkladanie projektov; na základe výziev schvaľuje ...
(2)

Ministerstvo pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) prihliada predovšetkým na priority uvedené ...

§ 7
(1)

Ministerstvo vnútra okrem pôsobnosti podľa § 6

a)
spracúva údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku ...
b)
zameriava sa na získavanie údajov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi,
c)
vykonáva typológiu páchateľov a obetí trestných činov,
d)
poskytuje údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku ...
(2)

Ministerstvo vnútra na účel prevencie kriminality spracúva a poskytuje osobné údaje o páchateľoch a ...

(3)

Ministerstvo vnútra na výkon pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 zriaďuje Informačné centrum na boj proti ...

§ 8 - Obvodný úrad v sídle kraja a iné miestne orgány štátnej správy
(1)

Obvodný úrad v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality

a)
zriaďuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality,
b)
rozpracúva v spolupráci s vyšším územným celkom stratégiu prevencie kriminality na podmienky kraja a ...
c)
zisťuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príčiny kriminality a inej protispoločenskej ...
d)
posudzuje projekty a odporúča ich rade na schválenie,
e)
uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila rada.
(2)

Iné miestne orgány štátnej správy vykonávajú v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa odseku ...

(3)

Obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje ...

§ 9 - Ostatné orgány verejnej moci

Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2) ...

Poskytovanie dotácií v oblasti prevencie kriminality
§ 10
(1)

Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválila rada podľa § 5 ods. 3 písm. ...

(2)

Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválilo príslušné ministerstvo podľa ...

§ 11
(1)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu.

(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň ...

(3)

Na projekt v príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť len raz.

(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym ...
b)
nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c)
má vo vzťahu k štátnemu rozpočtu evidovaný daňový nedoplatok voči správcovi dane alebo nedoplatok na ...
d)
má evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové ...
e)
je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, exekučnom konaní alebo bol proti nemu zamietnutý návrh ...
f)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.3)
(5)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 12
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“). ...

(2)

Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d) žiadosť predkladá obvodnému úradu ...

(3)

Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 6 ods. 1 písm. d) žiadosť predkladá príslušnému ministerstvu. ...

(4)

Žiadosť obsahuje,

a)
ak žiadateľ je fyzická osoba,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresu trvalého pobytu,
5.
identifikačné číslo organizácie, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
ak žiadateľ je právnická osoba,
1.
názov a právnu formu,
2.
adresu sídla,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...
(5)

Žiadosť ďalej obsahuje

a)
vymedzenie cieľa, obsahu, foriem a metód realizácie projektu a jeho očakávaný prínos,
b)
termín a miesto realizácie projektu,
c)
predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; to sa nevzťahuje ...
d)
rozpočet príjmov a výdavkov projektu.
(6)

Prílohou žiadosti je

a)
projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt a miesto realizácie ...
b)
doklad o splnení podmienky podľa § 11 ods. 2,
c)
výpis z registra alebo iný doklad, ktorý osvedčuje právnu subjektivitu žiadateľa, ak žiadateľom je právnická ...
d)
výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace,
e)
potvrdenie správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje daňový ...
f)
potvrdenie colného úradu, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle,
g)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje ...
h)
potvrdenie zdravotnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje ...
i)
potvrdenie konkurzného súdu, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je v konkurze, reštrukturalizácii ...
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
3.
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať, ...
(7)

Najneskôr 15 pracovných dní pred podaním žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku za ...

§ 13
(1)

Ministerstvo podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa § 8 ods. 1 písm. e) uzatvorí ...

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
sumu poskytovanej dotácie,
e)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu žiadateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných ...
f)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
g)
spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
h)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(3)

Žiadateľ je povinný nepoužité finančné prostriedky vrátiť ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle ...

§ 14 - Spolupráca
(1)

Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona. ...

(2)

Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré pôsobia ...

§ 15 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5)

(2)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.6) ...

§ 16 - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa ...

§ 17 - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:

„§ 1b Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády ...

2.

V § 2 ods. 3 sa za slovami „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou ...

3.

V § 24 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „okrem plnenia úloh uvedených v § 1b“. ...

4.

V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

V § 80 odsek 3 znie:

„(3) Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške: Platová trieda Mesačný ...

Čl. IV

Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej ...

V čl. XVI sa vypúšťa bod 5.

Doterajšie body 6 až 38 sa označujú ako body 5 až 37.

Čl. V

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 ...

V § 34 ods. 1 sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Všeobecná pokladničná ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2008 s výnimkou čl. I, II, III a V, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality (Mimoriadne ...
  • 2)  Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej ...
  • 3)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 4)  § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
  • 4a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
  • 5)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore