Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 58/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 09.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD42DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 58/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2011 s účinnosťou od 01.04.2011

Legislatívny proces k zákonu 58/2011

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „60 000 eur“ nahrádzajú slovami „40 000 eur“.

2.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „360 000 eur“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.

3.

V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „30 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.

4.

V § 4 ods. 4 písm. b) sa slová „120 000 eur“ nahrádzajú slovami „20 000 eur“.

5.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je a) Slovenská republika zastúpená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

„7a) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení ...

6.

V § 7 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ ...

7.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) preprava ropy a skladovanie ropy; preprava ropy prostredníctvom potrubia a skladovanie ropy v ...

8.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy ...

9.

§ 20 znie:

„§ 20 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa)
§ 47a Občianskeho zákonníka.“.

10.

V § 21 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,“.

11.

V § 22 sa odsek 6 vypúšťa.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

12.

V § 25 sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13.

V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení ...

14.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie ...

15.

V § 33 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených ...

16.

V § 42 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo ...

17.

V § 42 ods. 8 písmeno d) znie:

„d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,“.

18.

V § 43 odsek 3 znie:

„(3) Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný ...

19.

V § 43 ods. 7 písm. d) sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „druhej vety“.

20.

V § 45 ods. 8 sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.

21.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať Európskej komisii správu alebo ...

22.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu a) informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa) znie:

„11aa) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...

23.

V § 52 odsek 1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, ...

24.

V § 66 ods. 1 prvá veta znie: „Pri zadávaní koncesie je verejný obstarávateľ povinný postupovať ...

25.

§ 95 sa vypúšťa.

26.

V § 99 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk, ...

27.

V § 99 odsek 2 znie:

„(2) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. ...

28.

V § 99 odsek 3 znie:

„(3) Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní podprahovej zákazky použiť elektronickú ...

29.

§ 99 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku ...

30.

V § 102 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou použiť elektronickú ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

31.

V § 110 ods. 1 sa slová „vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ ...

32.

V § 111 ods. 2 úvodná veta znie: „Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ...

33.

V § 111 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.“.

34.

V § 111 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

35.

V § 111 ods. 4 sa slová „Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi ...

36.

V § 112 sa za písmeno p) vkladajú nové písmená q) a r), ktoré znejú:

„q) vedie evidenciu uzavretých zmlúv, koncesných zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám, ...

Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno s).

37.

V § 113 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných ...

38.

V § 136 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. ...

39.

V § 136 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „§ 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. ...

40.

V § 138 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. ...

41.

§ 138 ods. 19 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) je 600 eur pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 4.“. ...

42.

Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 147a Návrh na určenie neplatnosti zmluvy Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba ...

43.

V § 148a ods. 6 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ...

44.

V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „podlimitnej zákazky,“.

45.

§ 154 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podrobnosti o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované ...

46.

Za § 155g sa vkladá § 155h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 (1) Postupy zadávania zákaziek, ...

47.

Suma „133 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „125 000 eur“.

48.

Suma „206 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „193 000 eur“.

49.

Suma „412 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „387 000 eur“.

50.

Suma „5 150 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „4 845 000 eur“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore