Dôvodové správy k predpisu 575/2001

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 494/2022 , dátum vydania: 23.12.2022
 2. Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 497/2022 , dátum vydania: 23.12.2022
 3. Vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 345/2022 , dátum vydania: 26.10.2022
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  K predpisu 334/2022 , dátum vydania: 21.10.2022
 5. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 222/2022 , dátum vydania: 22.06.2022
 6. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Milana LAURENČÍKA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  K predpisu 207/2022 , dátum vydania: 10.06.2022
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 172/2022 , dátum vydania: 20.05.2022
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony
  K predpisu 137/2022 , dátum vydania: 22.03.2022
 9. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
  K predpisu 55/2022 , dátum vydania: 26.02.2022
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 395/2021 , dátum vydania: 05.11.2021
 11. Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 368/2021 , dátum vydania: 19.10.2021
 12. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 72/2021 , dátum vydania: 18.02.2021
 13. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 134/2020 , dátum vydania: 26.05.2020
 14. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 313/2018 , dátum vydania: 14.11.2018
 15. Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 112/2018 , dátum vydania: 14.04.2018
 16. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 238/2017 , dátum vydania: 12.10.2017
 17. Vládny návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 138/2017 , dátum vydania: 02.06.2017
 18. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 378/2016 , dátum vydania: 29.12.2016
 19. Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
  K predpisu 272/2016 , dátum vydania: 18.10.2016
 20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 171/2016 , dátum vydania: 06.05.2016
 21. Vládny návrh zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 392/2015 , dátum vydania: 18.12.2015
 22. Vládny návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  K predpisu 358/2015 , dátum vydania: 09.12.2015
 23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  K predpisu 339/2015 , dátum vydania: 03.12.2015
 24. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  K predpisu 172/2015 , dátum vydania: 28.07.2015
 25. Vládny návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 335/2014 , dátum vydania: 03.12.2014
 26. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 311/2013 , dátum vydania: 15.10.2013
 27. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  K predpisu 313/2013 , dátum vydania: 15.10.2013
 28. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 311/2013 , dátum vydania: 15.10.2013
 29. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  K predpisu 60/2013 , dátum vydania: 27.03.2013
 30. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 287/2012 , dátum vydania: 27.09.2012
MENU
Hore