Vládny návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 22.08.2014
Dátum ZZ: 03.12.2014
Čiastka ZZ: 103
Číslo ZZ: 335/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časťVláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'ná
vrh zákona').
Návrh zákona sa predkladá v zmysle Plánu legislatívnych ú
loh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 12. decembra 2012).
Účelom návrhu zákona je vytvoriť osobitný druh mimosú
dneho riešenia sporov blízky rozhodcovskému konaniu, ktorý umožní riešiť spotrebiteľské spory pri zachovaní garancie ochrany práv spotrebiteľa. Cieľom návrhu zákona je rovnako vytvoriť
podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Úloha štátu a verejného sektora – Súdnictvo, a to zaveden
ím systémových opatrení v záujme zlepšenia situácie s prieťahmi v súdnom konaní a zároveň v záujme posilňovania práva občanov na včasné súdne rozhodnutie. Jedným z možných opatrení
je alternatívne rie...
...
MENU
Hore