Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 31.05.2013
Dátum ZZ: 15.10.2013
Čiastka ZZ: 73
Číslo ZZ: 311/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

3B. Osobitná časťK Čl. I

K bodu 1
Zosúlaďuje sa prá
vny stav so stavom skutočným, geologické práce uvedené v ods. 4 sú realizované i počas vykonávania geologických prác uvedených v ods. 5. K bodom 2 a 4Geologické pr
áce sa v súlade s požiadavkami
praxe rozširujú o
vypracovanie geologickej štúdie a geologického posudku na základe dostupných archivovaných podkladov, k tejto činnosti sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť (napr. na vypracovanie inžinierskogeologického posudku pre stavbu rodinného domu je vyžadovaná odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum). K bodu 3Písm. d) sa vypúšťa, nakoľko na výkon odborného geologického dohľadu je požadované príslušné geologick
é oprávnenie uvedené v § 3 písm. t), nielen odborná spôsobilosť (odstraňuje sa duplicita).K bodom 5 a 6 Legislatívno-technick
á úprava - zosúladenie príslušného pojmu s vodným zákonom. K bodu 7
Vymedzuje sa nový pojem 'geotermálna energia'.
K bodu 8 V súlade s požiadavkami praxe sa rozši...
...
MENU
Hore