Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.04.2009 do 31.05.2009


Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.04.2009
Účinnosť do: 31.05.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST47 JUD21310 DS49 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.04.2009 do 31.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.04.2009 na základe 70/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 1
Činnosť vlády Slovenskej republiky
(1)

Činnosť vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) riadi predseda vlády, ktorý zvoláva ...

(2)

Vymedzené úseky činnosti vlády koordinuje jej podpredseda, ktorý plní aj úlohy, ktorými ho poverí ...

(3)

Počas neprítomnosti predsedu vlády ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. ...

§ 1a

Schôdze vlády sú neverejné. Tým nie je dotknutá povinnosť vlády zverejňovať texty materiálov ...

§ 1b

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad ...

§ 2
Poradné orgány vlády
(1)

Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah ...

(2)

Vláda môže zriaďovať svoje poradné orgány (rady). Poradné orgány vlády plnia úlohy koordinačné, ...

(3)

Stálymi poradnými orgánmi vlády sú Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky, Hospodárska ...

(4)

Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní ...

(5)

Členmi poradných medziministerských orgánov vlády sú členovia vlády. Účasť na poradnom medziministerskom ...

(6)

Členmi ďalších poradných orgánov vlády sú osoby uvedené v odseku 4; na ich čele je člen vlády ...

(7)

Úlohy, zloženie poradných orgánov vlády a zásady rokovania určujú štatúty, ktoré schvaľuje ...

DRUHÁ ČASŤ

MINISTERSTVÁ

§ 3
Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

c)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

d)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

e)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

f)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

g)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

h)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

i)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

j)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

k)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

l)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,

m)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

n)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

Organizácia ministerstva

§ 4
(1)

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2)

Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. ...

(3)

Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených ...

§ 5
(1)

Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.

(2)

Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ. ...

(3)

Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. ...

(4)

Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov.1a) Minister môže ...

(5)

Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister. ...

§ 6
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

priemysel s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov,

b)

energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,

c)

teplárenstvo a plynárenstvo,

d)

ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín ...

e)

podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré ...

f)

stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory ...

g)

vnútorný obchod, zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa ...

h)

ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk ...

i)

hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej ...

j)

puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

k)

kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi ...

l)

koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie,

m)

odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére. ...

§ 7
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, ...

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a)

tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach podľa odseku 1 vrátane rozpočtovania súhrnného ...

b)

výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, ...

c)

výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania ...

§ 8
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

a)

dráhy a dopravu na dráhach,

b)

cestnú dopravu,

c)

kombinovanú dopravu,

d)

pozemné komunikácie,

e)

vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,

f)

civilné letectvo,

g)

pošty,

h)

telekomunikácie.

(2)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného ...

§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

poľnohospodárstvo,

b)

lesné hospodárstvo,

c)

pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,

d)

závlahové systémy a odvodňovacie systémy,

e)

veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,

f)

rastlinolekársku starostlivosť,

g)

plemenársky dozor,

h)

rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,

i)

poľovníctvo,

j)

potravinárstvo a potravinový dozor.

(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

§ 10
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

a)

verejné práce,

b)

regionálny rozvoj,

c)

stavebnú výrobu a stavebné výrobky,

d)

stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov.

e)

tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,

f)

poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.

§ 11
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu ...

b)

všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, ...

c)

automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy,

d)

Policajný zbor, Železničnú políciu a Hasičský a záchranný zbor,

e)

koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej ...

§ 12
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,

b)

výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c)

koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných ...

d)

koordináciu obranného plánovania,

e)

zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,

f)

koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,

g)

vojenské spravodajstvo,

h)

civilnú službu.

(2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov. ...

§ 13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej ...

(6)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom ...

(7)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom ...

§ 14
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

(2)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zabezpečuje

a)

ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

b)

riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,

c)

styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

d)

hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe, ...

e)

koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania ...

f)

oficiálnu rozvojovú pomoc.

§ 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

a)

pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby a pri výkone práce vo ...

b)

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c)

inšpekciu práce,

d)

stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a realizácie a politiku trhu práce,

e)

sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové poistenie,

f)

štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi,

g)

sociálnoprávnu ochranu detí a koordináciu štátnej rodinnej politiky.

(2)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho ...

§ 16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

a)

ochrany prírody a krajiny,

b)

vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho ...

c)

ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

d)

ekologických aspektov územného plánovania,

e)

odpadového hospodárstva,

f)

posudzovania vplyvov na životné prostredie,

g)

zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

h)

geologického výskumu a prieskumu,

i)

ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

j)

geneticky modifikovaných organizmov.

§ 17
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

základné školy, stredné školy, vysoké školy,

b)

školské zariadenia,

c)

celoživotné vzdelávanie,

d)

vedu a techniku,

e)

štátnu starostlivosť o mládež a šport.

§ 18
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

štátny jazyk,

b)

ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,

c)

umenie,

d)

autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,

e)

osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,

f)

podporu kultúry národnostných menšín,

f)

prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí

g)

vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,

i)

médiá a audiovíziu.

(2)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí ...

§ 19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

zdravotnú starostlivosť,

b)

ochranu zdravia,

c)

verejné zdravotné poistenie,

d)

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

e)

prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

f)

cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu ...

g)

kontrolu zákazu biologických zbraní.

TRETIA ČASŤ

OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 21
Ostatné ústredné orgány štátnej správy

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

a)

Úrad vlády Slovenskej republiky,

b)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

c)

Štatistický úrad Slovenskej republiky,

d)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

e)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

f)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

g)

Úrad pre verejné obstarávanie,

h)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

i)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

j)

Národný bezpečnostný úrad.

Organizácia ostatných ústredných orgánov štátnej správy

§ 22
(1)

Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný ...

(2)

Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky ...

(3)

Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada ...

(4)

Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až i) je predseda, ...

(5)

Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda ...

§ 23
(1)

Na členenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2)

Organizačnú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý ...

§ 24
Úrad vlády Slovenskej republiky
(1)

Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej ...

(2)

Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády.

(3)

Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

(4)

Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje realizáciu politík Európskych spoločenstiev a Európskej ...

(5)

Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky štátnymi ...

(6)

Úrad vlády Slovenskej republiky je osobný úrad vedúceho služobného úradu vymenovaného vládou ...

§ 25
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu ...

§ 26
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej ...

§ 28
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy ...

§ 29
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
(1)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového ...

(2)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou ...

§ 30
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom ...

(2)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej ...

§ 31
Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. ...

§ 32
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

(2)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ...

(3)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond patentovej literatúry ...

§ 33
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

§ 34
Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

§ 35
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby.

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej ...

(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú ...

(5)

Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov ...

(6)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú ...

(7)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia ...

§ 36

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré ...

§ 37

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu ...

§ 38
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. ...

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú podnety a skúsenosti orgánov ...

(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú s odborovými orgánmi a ...

§ 39
(1)

Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej ...

(2)

Vláda schvaľuje

a)

štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ...

b)

limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

c)

zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ...

(3)

Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu ...

§ 40
Platové náležitosti
(1)

Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda ...

(2)

Platové náležitosti štátneho tajomníka určuje minister podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného ...

(4)

Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a riaditeľa Národného ...

§ 40a
(1)

Zrušuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a pôsobnosť ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pre správu a privatizáciu ...

(3)

V súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej ...

§ 40b
(1)

V súvislosti s prechodom kompetencií vo vodnom hospodárstve prechádzajú 1. mája 2003 práva a ...

(2)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok prechádzajú 1. mája 2003 ...

(5)

V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zakladateľská ...

(6)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti prechádzajú od 1. februára ...

§ 40c
(1)

Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.

(2)

Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby ...

(4)

Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1. apríla ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...

§ 41a

Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) sa v roku 2003 nepoužije. Limity počtov zamestnancov ministerstiev ...

§ 41b

Zrušuje sa zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite). ...

§ 42
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 5 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 1a)  Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 1b)  § 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
  • 1c)  § 71 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 1d)  § 24a až 24c zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 1e)  § 10 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
  • 3)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
  • 6)  Napríklad § 3, 4 a 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore