Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 19.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS9EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 561/2008 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 364/2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 364/2013, dátum vydania: 15.11.2013

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Navrhované právne úpravy rodičovského prí spevku v čl. I a príspevku na starostlivosť o dieťa v čl. II zohľadňujú doterajšie poznatky z praxe súvisiace s vykonávaním agendy uvedených príspevkov. V záujme účelného využívania a ochrany finančných prostriedkov štátneho rozpočtu sa navrhujú zmeny a doplnenia zamerané na tento cieľ.

Navrhuje sa neposkytovať rodičovský príspevok tým rodičom, ktorým z osobnej starostlivosti bolo odňaté staršie dieťa vo veku do troch rokov alebo do šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a na zabezpečenie starostlivosti o toto dieťa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny už poskytuje rodičovský príspevok osobe, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti.

S cieľom zabezpečiť účelné využívanie rodičovského príspevku navrhuje sa ustanoviť osobitného príjemcu rodičovského prí spevku aj v prípade, ak už bol v rodine ustanovený osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo prídavku na dieťa z dôvodu, že rodič prídavok na dieťa nepou žíval na účel, na ktorý je určený. Návrh umožňuje ustanoviť osobitného príjemcu rodičovského príspevku aj na žiadosť rodiča.

Èlánok II vládneho návrhu zákona navrhuje zmena a doplnenie zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V záujme ochrany finančných prostriedkov sa navrhuje, aby oprávnená osoba bola povinná vrátiť neprávom vyplatenú sumu príspevku aj v takom prí pade, ak vedela, alebo musela z okolností daného prípadu predpokladať, že vyplatená suma príspevku jej nepatrí. Zároveň sa navrhuje, aby úrad od oprávnenej osoby ne žiadal údaje, ktoré sú mu známe z inej činnosti úradu, alebo ktoré vie získať z dostupného informačného systému iného orgánu verejnej správy. Tiež sa explicitne umožňuje úradom kopí rovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie na nosič údajov dokladov potrebných pre rozhodovanie.

Vládny návrh zákona je v s úlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorý mi je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Finančný, sociálny, environmentálny vplyv a vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v dolož ke vybraných vplyvov.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 364/2013, dátum vydania: 15.11.2013

3

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa doplnenie ustanovenia ktorým sa zosúlaďuje slovenská prá vna úprava s nariadením (ES) č. 883/2004, a to tak, že sa ustanoví, že oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý pobyt alebo prechodn ý pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.

K bodu 2

Na základe poznatkov aplikačnej praxe úradov práce, soci álnych vecí a rodiny sa sprísňujú podmienky a navrhuje sa, aby nárok na rodičovský príspevok nevznikol oprávnenej osobe, ktorej staršie dieťa vo veku do troch rokov alebo do šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav bolo zverené do starostlivosti druhého rodiča alebo inej fyzickej osoby, do pestúnskej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka, a týmto osobám je už poskytovaný rodi čovský príspevok na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o toto dieťa. Cieľom návrhu je vylúčiť situáciu, aby vznikol nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe, ktorej z osobnej starostlivosti bolo odňaté jej staršie dieťa v útlom veku, t. j. do troch rokov alebo do šesť rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriazniv ý zdravotný stav, a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa je rodičovský príspevok už poskytovaný osobe, ktorej toto dieťa bolo zverené do starostlivosti.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v novelizačnom bode 1.

K bodom 4 a 5

S cieľom zabezpečiť účelné využívanie rodičovského príspevku sa na podnet ZMOS navrhuje, aby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ako platiteľ rodičovského príspevku, rozhodol o ustanovení osobitného príjemcu rodičovského príspevku aj v prípadoch, ak bol v rodine oprávnenej osoby už určený osobitný príjemca na zabezpe čenie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo na zabezpečenie prídavku na dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je urč ený, resp. na žiadosť samotnej oprávnenej osoby.

K bodu 6

V záujme ochrany finančných prostriedkov sa nav rhuje, aby oprávnená osoba bola povinná vrátiť neprávom vyplatenú sumu príspevku aj v takom prípade, ak vedela, alebo musela z okolností daného prípadu predpokladať, že vyplatená suma príspevku jej nepatr í.

K bodu 7

Ustanovenie, podľa ktorého môže platiteľ rodičovského príspevku spracúvať osobné údaje len na účel rodičovského prí spevku sa navrhuje vypustiť ako nadbytočné vzhľadom na navrhovanú novelizáciu zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. II návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí).

K bodu 8

Navrhuje sa vytvorenie legislatívnej možnosti pre získavanie a poskytovanie kópií, skenov a iných duplikátov úradných dokladov navzájom medzi ústredím a úradmi v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh platiteľa explicitne a bez súhlasu dotknutej osoby.

K bodu 9

Ide o precizovanie ustanovenia.

K bodu 10

V záujme znižovania administratívnej náročnosti a efektívnej súčinnosti oprávnenej osoby sa navrhuje priamo v zákone ustanoviť, že rodič, či už pri vzniku nároku na rodičovský príspevok alebo v priebehu jeho vyplácania, nemá povinnosť preukazovať úradu tie skutočnosti, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti, napr. zo spisovej dokumentácie týkajúcej sa nároku na inú štátnu sociálnu dávku, alebo ktoré môže získať z informa čného systému samotného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. z dostupných informačných systémov iných orgánov štátnej správy alebo verejnej správy, napr. Sociálnej poisťovni.

K čl. II

K bodu 1

V záujme ochrany finančný ch prostriedkov sa navrhuje, aby oprávnená osoba bola povinná vrátiť neprávom vyplatenú sumu príspevku aj v takom prípade, ak vedela, alebo musela z okolností daného prípadu predpokladať, že vyplatená suma príspevku jej nepatrí.

K bodu 2

Navrhuje sa vytvorenie legislatívnej možnosti pre získavanie a poskytovanie kópií, skenov a iných duplikátov úradných dokladov navzájom medzi ústredím a úradmi v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh platiteľa explicitne a bez súhlasu dotknutej osoby.

K bodu 3

Navrhuje sa povinnosť oprávnenej osoby preukazovať skutočnosti rozhodujú ce pre vznik nároku na príspevok a v priebehu poskytovania oznamovať zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie nároku na príspevok. V záujme znižovania administratívnej náročnosti a efektívnej súčinnosti oprávnenej osoby sa zároveň navrhuje priamo v zákone ustanoviť, že rodič, či už pri vzniku nároku na rodičovský príspevok alebo v priebehu jeho vyplácania, nemá povinnosť preukazovať úradu tie skutoč nosti, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti, napr. zo spisovej dokumentácie týkajúcej sa nároku na inú štátnu sociálnu dávku, alebo ktoré môže získať z informačného systé mu samotného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. z dostupných informačných systémov iných orgánov štátnej správy alebo verejnej správy, napr. Sociálnej poisťovni.

K čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

Bratislava 14. augusta 2013

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore