Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 15.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 364/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je osobou podľa osobitného predpisu.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.

2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa,
a)
ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti,18a) do pestúnskej starostlivosti18b) alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia,18c) alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov,18d) alebo je v osobnej starostlivosti poručníka,18e) a

b)
na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18e znejú:

„18a)
§ 45 zákona č. 36/2005 Z. z.

18b)
§ 48 zákona č. 36/2005 Z. z.

18c)
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.

18d)
§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.

18e)
§ 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

3.
V § 5 ods. 7 sa slovo „republiky23a)“ nahrádza slovom „republiky4a)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 23a.
4.
V § 5 odsek 9 znie:

„(9)
Platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu rodičovského príspevku, ak
a)
rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe uvedenej v odseku 8 a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca,

b)
prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený, alebo

c)
na žiadosť oprávnenej osoby.“.

5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie rodičovského príspevku. Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie alebo na žiadosť oprávnenej osoby, ak o určení osobitného príjemcu rozhodol na jej žiadosť.“.

6.
V § 7 ods. 6 prvej vete sa za slovo „spôsobila,“ vkladajú slová „vedela, alebo musela z okolností predpokladať,“.
7.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
8.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Platiteľ na účel rozhodovania o rodičovskom príspevku a osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

9.
V § 8 ods. 5 sa slovo „nevydáva“ nahrádza slovom „nevyhotovuje“.
10.
V § 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“.

Čl. II

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „spôsobila,“ vkladajú slová „vedela, alebo musela z okolností predpokladať,“.
2.
V § 9 ods. 2 posledná veta znie: „Platiteľ na účel rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.
3.
V § 10 odsek 1 znie:

„(1)
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore