Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platnosť od: 19.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 31.12.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS9EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 561/2008 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 571/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie sociálnych dávok, a to

a)
príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa ...
b)
príspevku rodičovi.
(2)

Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti ...

(3)

Poskytovaním príspevku rodičovi štát jednorazovo prispieva rodičovi na uľahčenie vstupu alebo návratu ...

§ 2 - Starostlivosť o dieťa
(1)

Starostlivosť o dieťa na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického ...

(2)

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva

a)
v rodinnom prostredí dieťaťa,
b)
v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
c)
v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.
(3)

Poskytovateľ starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona (ďalej len „poskytovateľ“) je

a)
zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,3)
b)
iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,4)
c)
fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu,5)
d)
iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo ...
e)
rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným ...
§ 3 - Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič.

(2)

Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok ...

(3)

Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa podľa § 1 ods. 1.

(4)

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté ...

(5)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičovi je rodič, ktorému sa bezprostredne pred uplatnením ...

§ 4 - Podmienky nároku na príspevok
(1)

Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak

a)
vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
b)
sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
c)
má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky a
d)
dieťa má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.
(2)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného ...

a)
náhrady služobného platu,7a)
b)
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,8)
c)
nemocenského9) alebo
d)
materského10) najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.
(3)

Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie obdobných dávok uvedených v odseku 2 v cudzine.

(4)

Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo ...

(5)

Nárok na príspevok nevzniká na dieťa,

a)
pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo
b)
na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) ...
§ 4a - Podmienky nároku na príspevok rodičovi
(1)

Oprávnená osoba má nárok na príspevok rodičovi, ak

a)
vykonáva zárobkovú činnosť,
b)
zabezpečuje starostlivosť
1.
o dieťa do troch rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, alebo
2.
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhšie do šiestich rokov jeho veku, za ktorú sa ...
c)
má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.
(2)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej ...

(3)

Príspevok rodičovi v období do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa ...

§ 5 - Suma príspevku a suma príspevku rodičovi
(1)

Príspevok za kalendárny mesiac je

a)
v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume rodičovského príspevku podľa osobitného ...
b)
25 % sumy rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12a) ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ ...
(2)

Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12b) na ktoré ...

a)
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, alebo
b)
do skončenia platnosti vydaného posudku podľa osobitného predpisu,12c) najdlhšie do konca kalendárneho ...
(3)

Súčet súm podľa odseku 2 sa vypočíta zo súm platných v kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba ...

(4)

Príspevok podľa odseku 1 a príspevok rodičovi podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. ...

§ 6 - Výplata príspevku a príspevku rodičovi
(1)

O príspevku a o príspevku rodičovi rozhoduje a tieto príspevky vypláca oprávnenej osobe úrad práce, ...

(2)

Príspevok v sume podľa § 5 ods. 1 písm. a) sa vypláca na základe preukázaných výdavkov.

(3)

Príspevok v sume podľa § 5 ods. 1 sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku ...

(4)

Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok. ...

(5)

Príspevok sa vypláca a príspevok rodičovi sa vyplatí najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(6)

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok ...

(7)

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok ...

(8)

Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) a poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 ...

(9)

Príspevok a príspevok rodičovi sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(10)

Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

(11)

Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

§ 7 - Zánik nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, ...

§ 8 - Odňatie a vrátenie príspevku a príspevku rodičovi
(1)

Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal ...

(2)

Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 10, príspevok sa odníme ...

(3)

Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, ...

(4)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ...

(5)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok rodičovi vyplatil neprávom, je povinná ...

(6)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku a sumu príspevku ...

(7)

Príspevok a príspevok rodičovi nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.14)

§ 9 - Konanie
(1)

Konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená ...

(2)

Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu ...

(3)

Žiadosť o príspevok rodičovi obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, ...

(4)

O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného ...

(5)

Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

(7)

Na konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15) okrem ...

§ 10 - Povinnosti oprávnenej osoby
(1)

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok a nároku na ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej ...

§ 11 - Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičovi
(1)

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia a ďalšie právnické osoby a fyzické ...

(2)

Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním ...

Čl. III

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

V § 3 ods. 4 sa suma „10 020 Sk“ nahrádza sumou „332,61 eura“.

2.

V § 4 ods. 3 sa suma „25 100 Sk“ nahrádza sumou „833,17 eura“.

3.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.

4.

V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak nárok na opakovaný príspevok dieťaťu nevznikol, výživné ...

5.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slová „osobnej starostlivosti o“ vkladá slovo „zverené“.

6.

V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje ...

7.

V § 6 ods. 4 sa suma „4 780 Sk“ nahrádza sumou „158,67 eura“.

8.

V § 6 ods. 5 sa suma „3 400 Sk“ nahrádza sumou „112,86 eura“.

9.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Suma podľa odseku 5 patrí aj náhradnému rodičovi, ktorému nevzniká nárok na opakovaný príspevok ...

10.

V § 7 ods. 4 sa suma „1 970 Sk“ nahrádza sumou „65,40 eura“.

11.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Posudzovanie príjmu (1) Príjem podľa § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok ...

„20a) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

12.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak náhradná starostlivosť zanikla smrťou náhradného rodiča a opakovaný príspevok dieťaťu nebol ...

13.

V § 14 ods. 1 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2,“.

14.

V § 14 ods. 4 sa za slová „o odňatí príspevku“ vkladá čiarka a slová „proti rozhodnutiu o znížení príspevku“. ...

15.

V § 18 ods. 1 sa slová „na desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „na najbližší eurocent“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 2)  § 45, 48, § 56 ods. 1 a 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 5)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 7)  § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 8)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 9)  § 7 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 33 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 10)  § 10 zákona. č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 11)  § 4 zákona č. 571/2009 Z. z.
 • 12)  § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12a)  § 4 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z.
 • 12b)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 571/2009 Z. z.
 • 12c)  § 6 zákona č. 600/2003 Z. z.
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 14)  § 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 ...
 • 15)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 340 Trestného zákona.
Načítavam znenie...
MENU
Hore