Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.01.2010 do 29.12.2010

Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 29.12.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Rodičovské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD9DS13EUPP15ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 571/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie rodičovského príspevku.

(2)

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe počas riadnej starostlivosti ...

§ 2
Oprávnená osoba

Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a)

rodič dieťaťa,

b)

fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe ...

c)

manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

§ 3
Nárok na rodičovský príspevok
(1)

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a)
sa riadne stará o dieťa,
b)
má trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“) a
c)
nevykonáva zárobkovú činnosť.
(2)

Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa

a)
do troch rokov veku,
b)
do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,5) alebo
c)
do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa ...
(3)

Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou ...

(4)

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak

a)
dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b)
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom5) navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, ...
c)
dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak oprávnené ...
d)
oprávnená osoba počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy ...
(5)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej ...

a)
náhrady služobného platu pri dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby11) a náhrady príjmu pri dočasnej ...
b)
nemocenského,13)
c)
ošetrovného14) alebo
d)
obdobných dávok uvedených v písmenách a) až c) mimo územia Slovenskej republiky.
(6)

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna ...

(7)

Ak je v rodine viac detí podľa § 3 ods. 2, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej ...

(8)

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie ...

(9)

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej z oprávnených osôb, ak

a)
jedna z nich má nárok na materské16) alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského ...
b)
jednej z nich štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo ...
c)
jednej z nich sa vypláca príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu.17)
(10)

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti ...

§ 4
Suma rodičovského príspevku
(1)

Rodičovský príspevok je 164,22 eura mesačne.

(2)

Rodičovský príspevok je 256 eur mesačne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky ...

a)
vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa materské16) alebo obdobná dávka ako materské ...
b)
nevyplácalo materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte a bola v posledných dvoch ...
(3)

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské16) alebo obdobná dávka ako materské ...

(4)

Ak vznikol oprávnenej osobe z dôvodu riadnej starostlivosti o to isté dieťa nárok na rodičovský príspevok ...

a)
do troch rokov veku dieťaťa alebo
b)
od troch rokov veku dieťaťa do skončenia platnosti posudku podľa osobitného predpisu,21) najdlhšie do ...
(5)

Rodičovský príspevok podľa odseku 4 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

(6)

Obdobná dávka ako materské16) vyplácaná v členskom štáte v cudzej mene sa prepočíta na eurá podľa referenčného ...

(7)

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru sa upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa ...

§ 5
Výplata rodičovského príspevku
(1)

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych ...

(2)

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok ...

(3)

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(4)

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ...

(5)

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, ...

a)
vznikol dôvod na prešetrenie, či
1.
oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu alebo či sa ...
2.
na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo
b)
na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.
(6)

Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré ...

(7)

Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak sa výplata zastavila podľa odseku 5 písm. b) a príslušná ...

§ 6
Zánik nároku
(1)

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného ...

(2)

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo ...
b)
smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
§ 7
Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku
(1)

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa ...

(2)

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie vyplácaného rodičovského príspevku, rodičovský ...

(3)

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý ...

a)
ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce na nárok na rodičovský príspevok,
b)
ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
c)
ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej ...
d)
ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba ...
e)
na žiadosť oprávnenej osoby.
(4)

Ak sa rodičovský príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma rodičovského príspevku sa zníži ...

(5)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej ...

(6)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy rodičovského príspevku ...

(7)

Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.25)

§ 8
Konanie
(1)

Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba ...

(2)

Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok ...

(4)

O zvýšení rodičovského príspevku a o zániku nároku na rodičovský príspevok podľa § 6 ods. 2 sa nevydáva ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku a o odňatí rodičovského príspevku ...

(6)

Na konanie o rodičovskom príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 18 ods. ...

§ 9
Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, ...

Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní rodičovského príspevku
§ 10

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a ...

§ 11
(1)

Platiteľ môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených ...

(2)

Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)

Rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného pred 1. januárom 2010, na ktorý trvá nárok podľa ...

(2)

Ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1. januárom 2010 a o tomto nároku sa do 31. decembra 2009 ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorej sa priznal rodičovský príspevok za obdobie pred 1. januárom 2010 a vypláca sa ...

(4)

Ak oprávnená osoba podľa odseku 3 prvej vety spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § ...

(5)

Rodičovský príspevok podľa tohto zákona sa za január 2010 prvýkrát vyplatí vo februári 2010.

§ 13

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 ...

2.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 326/2009 Z. z. o ustanovení ...

Čl. II

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje poskytovanie sociálnych dávok, a to a) príspevku na starostlivosť ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičovi je rodič, ktorému sa bezprostredne pred ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 4 ods. 2 písmená a) až d) znejú:

„a) náhrady služobného platu,7a) b) náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,8) c) nemocenského9) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 8 znejú:

„7a) Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v ...

5.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Nárok na príspevok nevzniká na dieťa, a) pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo b) na ...

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Podmienky nároku na príspevok rodičovi (1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok rodičovi, ak a) vykonáva ...

7.

Nadpis § 5 znie:

„Suma príspevku a suma príspevku rodičovi“.

8.

V § 5 ods. 1 sa slová „predpisu,11)“ nahrádzajú slovami „predpisu,12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z.“.

9.

V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12b) na ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

„12b) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 571/2009 Z. z. 12c) § 6 zákona č. 600/2003 Z. z.“. ...

10.

V § 5 ods. 4 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi podľa odseku 2“.

11.

Nadpis § 6 znie:

„Výplata príspevku a príspevku rodičovi“.

12.

V § 6 ods. 1 sa za slová „O príspevku“ vkladajú slová „a o príspevku rodičovi“ a slovo „príspevok“ sa ...

13.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za kalendárny mesiac“.

14.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.

15.

V § 6 ods. 5 prvej vete sa za slová „Príspevok sa vypláca“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi sa vyplatí“ ...

16.

V § 6 ods. 9 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi“.

17.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Zánik nároku Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného ...

18.

Nadpis § 8 znie:

„Odňatie a vrátenie príspevku a príspevku rodičovi“.

19.

V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok rodičovi vyplatil neprávom, je povinná ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

20.

V § 8 ods. 6 sa za slová „vrátiť sumy príspevku“ vkladajú slová „a sumu príspevku rodičovi“.

21.

V § 8 ods. 7 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „a príspevok rodičovi“.

22.

V § 9 ods. 1 sa za slová „Konanie o príspevku“ vkladajú slová „a o príspevku rodičovi“.

23.

V § 9 ods. 2 sa slová „adresu pobytu oprávnenej osoby“ nahrádzajú slovami „adresu trvalého pobytu6) ...

24.

V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Žiadosť o príspevok rodičovi obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

25.

V § 9 odsek 7 znie:

„(7) Na konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15) ...

26.

V § 10 ods. 1 sa za slová „nároku na príspevok“ vkladajú slová „a nároku na príspevok rodičovi“ a slovo ...

27.

V § 10 ods. 2 sa za slovo „preukázať“ vkladá slovo „najmä“.

28.

Nadpis § 11 znie:

„Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičovi“.

29.

V § 11 ods. 1 sa za slová „na účely príspevku“ vkladajú slová „a príspevku rodičovi“, za slová „poskytovania ...

30.

V § 11 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a príspevku rodičovi“.

Čl. III

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili ...

1.

V § 3 ods. 5 sa slová „dieťa v zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami „zdravotnícke zariadenie ...

2.

V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak príspevok alebo dávku toho istého druhu vyplatila ...

Čl. IV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) vydávať na žiadosť fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 45, 48, § 56 ods. 2 a § 97 až 109 zákona č. 36/2005 Z. z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 49 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.§ 73 ...
 • 3)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 4)  Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.o ...
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na ...
 • 7)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 8)  § 44 až 47 zákona č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 9)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z. z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 12)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 13)  § 7 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 33 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení ...
 • 14)  § 39 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 15)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 16)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 48 a 49 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení ...
 • 17)  Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18)  § 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 19)  § 49a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 • 20)  § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 6 zákona č. 600/2003 Z. z.
 • 22)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu (č. 18) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 23)  § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 24)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 25)  § 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 26)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 340 Trestného zákona.
Načítavam znenie...
MENU
Hore