Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2007 účinný od 01.01.2008


Platnosť od: 30.11.2007
Účinnosť od: 01.01.2008
Autor: Nezadaný
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD127 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2007 účinný od 01.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 555/2007 s účinnosťou od 01.01.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

2.

V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „iných prospešných prác,16)“ nahrádzajú slovami „prospešných ...

3.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

4.

V § 7 ods. 1 písm. i) sa slová „iných prospešných prác,16)“ nahrádzajú slovami „prospešných ...

5.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

6.

V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

7.

V § 15 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, b) samostatne zárobkovo činná osoba, ...

8.

V § 15 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

11.

V § 19 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

12.

V § 20 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).

13.

V § 20 písm. h) sa slová „iných prospešných prác16) a zaniká dňom vyradenia z práce“ nahrádzajú ...

14.

V § 21 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

15.

V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „v nezamestnanosti“ vypúšťa čiarka a slová „ak ...

16.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „okrem ospravedlnenej ...

17.

V § 30 písm. b) sa slová „§ 138 ods. 1 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1 až 5“. ...

18.

V § 31 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského ...

19.

V § 31 ods. 2 sa v druhej vete slová „posledná veta“ nahrádzajú slovami „časť vety za bodkočiarkou“. ...

20.

V § 31 odsek 3 znie:

„(3) Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená ...

21.

V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ochranná lehota nevzniká pri zániku nemocenského poistenia z dôvodu jeho prerušenia podľa ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

22.

V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu49)“ vrátane poznámky pod čiarou ...

23.

V § 33 ods. 2 sa v prvej vete slová „bola dobrovoľne“ nahrádzajú slovom „bola“ a vypúšťa ...

24.

V § 39 ods. 1 písm. b) sa v treťom bode vypúšťajú slová „v súvislosti s pôrodom“.

25.

V § 41 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ...

26.

V § 46 ods. 1 a v § 47 ods. 2 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.

27.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

28.

V § 48 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

29.

V § 49 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.

30.

V § 49 ods. 2 písm. d) sa slová „obdobia, počas ktorého má matka nárok na materské podľa ...

31.

V § 53 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ...

32.

V § 56 ods. 2 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.

33.

V § 57 odsek 1 znie:

„(1) Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak a) poistenec ...

34.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa odseku 2 je najviac v sume denného ...

35.

§ 59 sa vypúšťa.

36.

V § 60 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

37.

Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, ...

38.

V § 63 ods. 9 sa za slová „uvedené v“ vkladajú slová „§ 62 ods. 2 prvej vete alebo“.

39.

V § 65 ods. 1 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „15 rokov“.

40.

V § 66 ods. 7 sa slová „písm. c) a v odsekoch 2 až 4“ nahrádzajú slovami „až 4; na určenie ...

41.

V § 67 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) má nárok na predčasný starobný ...

42.

V § 68 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

43.

V § 69 ods. 2 sa slová „sa považuje za“ nahrádzajú slovom „je“.

44.

V § 70 ods. 1 sa slová „nedovŕšil dôchodkový vek“ nahrádzajú slovami „nespĺňa podmienky ...

45.

V § 70 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ...

46.

§ 73a sa vypúšťa.

47.

V § 74 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa odseku 3 trvá v období, počas ktorého sú ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

48.

V § 74 ods. 7 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 6“.

49.

V § 75 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

50.

V § 75 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a ktorý ku dňu smrti nezískal počet rokov ...

51.

V § 75 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

52.

V § 75 ods. 3 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 2“.

53.

V § 76 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká ...

54.

V § 76 odsek 5 znie:

„(5)
Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.“.

55.

V § 77 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

56.

V § 77 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a ktorý ku dňu smrti nezískal počet rokov ...

57.

V § 77 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

58.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

„§ 79a Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá ...

59.

§ 80 znie:

„§ 80 Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas ...

60.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.

61.

V § 81 odsek 1 znie:

„(1) Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku ...

62.

V § 81 ods. 3 sa slová „vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a podmienky nároku na sirotský ...

63.

V § 81 ods. 4 sa v prvej vete slová „sirotské dôchodky“ nahrádzajú slovami „výplatu sirotských ...

64.

V § 82 odsek 4 znie:

„(4) Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktorý sa v príslušnom ...

65.

V § 84 ods. 1 sa v prvej vete slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“ a v tretej vete ...

66.

V § 84 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „za podmienok, za ktorých vzniká choroba z ...

67.

V § 84 ods. 3 sa za slovo „naposledy“ vkladajú slová „pred zistením choroby z povolania“. ...

68.

V § 85 sa slovo „nemocenské“ nahrádza slovami „nárok na výplatu nemocenského“.

69.

V § 89 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

70.

V § 102 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“. ...

71.

V § 103 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí ...

72.

§ 108 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške ...

73.

V § 110 sa vypúšťa odsek 3.

74.

V § 112 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Výplata starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sa zastaví aj na žiadosť ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

75.

V § 116 ods. 3 sa za slovo „únie,“ vkladajú slová „štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody ...

76.

V § 116 odsek 4 znie:

„(4) Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú ...

77.

V § 116 ods. 6 a 7 sa za slová „v § 234“ vkladajú slová „alebo v osobitnom predpise65)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:

„65)
§ 22 Zákonníka práce.“.

78.

V § 120 ods. 4 sa za slovo „únie“ vkladá čiarka, vypúšťa sa spojka „a“ a na konci sa ...

79.

V § 122 ods. 4 písm. e) druhý bod znie:

„2.
zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 149, 293s a 293ak,“.

80.

V § 122 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) rozhoduje po prerokovaní v dozornej rade o odpísaní pohľadávky podľa § 150, 151, 293al ...

81.

V § 123 ods. 2 písm. a) sa v treťom bode slovo „informácii“ nahrádza slovom „správe“.

82.

V § 123 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:

„2. návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4 a návrh ...

83.

V § 123 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú slová „právnického, ekonomického alebo matematického ...

84.

V § 123 ods. 11 sa slová „kalendárny mesiac“ nahrádzajú slovami „dva kalendárne mesiace“. ...

85.

V § 128 odsek 4 znie:

„(4) Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní ...

86.

V § 128 odsek 7 znie:

„(7) Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty ...

87.

V § 131 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla ...

88.

V § 131 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla ...

89.

V poznámke pod čiarou k odkazu 70 sa citácia „Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky ...

90.

§ 138 vrátane nadpisu znie:

„§ 138 Vymeriavací základ (1) Vymeriavací základ zamestnanca je a) príjem zamestnanca za vykonanú ...

91.

V § 139a sa slová „10 až 17 a 23“ nahrádzajú slovami „10 až 17, 19, 20 a 25“.

92.

V § 140 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

93.

V § 140 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové ...

94.

V § 140 ods. 3 sa nad slovom „práceneschopnú“ vypúšťa odkaz 49.

95.

V § 148 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody podľa § 238 ods. 6 neuhradených Sociálnej ...

96.

V § 149 odsek 1 znie:

„(1) Pohľadávku okrem pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie ...

97.

V § 149 ods. 6 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť ...

98.

V § 149 ods. 7 sa slová „povinná odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „uvedená v odseku ...

99.

V § 149 ods. 9 písm. a) a v odseku 10 písm. a) a b) sa slová „povinnej odvádzať poistné“ ...

100.

V § 149 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

101.

V § 149 ods. 12 sa v prvej vete slová „Pohľadávku voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe ...

102.

V § 150 ods. 1 písm. b) a v odseku 2 sa slová „povinnej odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami ...

103.

V § 150 ods. 3 sa slová „povinná odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „uvedená v § 149 ...

104.

V § 151 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo ...

105.

V § 151 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku, g) rozhodnutia, ktorým ...

106.

V § 153 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia ...

107.

V § 157 ods. 2 sa slová „na poistnom, pokute, penále, dávke garančného poistenia“ nahrádzajú ...

108.

V § 157 ods. 3 sa slová „na poistnom, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

109.

V § 159 písm. d) sa vypúšťajú slová „na poistnom, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

110.

V § 161 ods. 2 písm. c) sa slová „na poistnom na nemocenské poistenie, na pokute a na penále“ ...

111.

V § 162 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na starobné poistenie, na pokute a na penále“ ...

112.

V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

113.

V § 163 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na invalidné poistenie, na pokute a na penále“ ...

114.

V § 164 ods. 2 písm. c) sa slová „na poistnom na úrazové poistenie, na pokute a na penále“ ...

115.

V § 165 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na garančné poistenie, na pokute a na penále“ ...

116.

V § 166 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na poistenie v nezamestnanosti, na pokute a na penále“ ...

117.

V § 167a ods. 3 sa slová „osobitného predpisu.91b)“ nahrádzajú slovami „§ 241a.“. Poznámka ...

118.

V § 168 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
z ostatných príjmov.“.

119.

V § 168 ods. 3 písmeno f) znie:

„f)
penále podľa § 241a a pokuta podľa § 248,“.

120.

V § 170 ods. 2 sa v tretej vete za slová „nositeľov sociálneho poistenia“ vkladajú slová „členského ...

121.

V § 170 odsek 4 znie:

„(4) Sociálna poisťovňa poskytuje údaje zo svojho informačného systému štatistickému úradu ...

122.

V § 178 ods. 1 písm. e) sa slová „na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

123.

V § 179 ods. 1 písm. f) sa slová „na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

124.

V § 184 ods. 6 sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“. ...

125.

§ 208 znie:

„§ 208 Nároky na náhrady podľa § 204 až 207 sa uplatňujú písomnou žiadosťou do šiestich ...

126.

V § 226 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojej internetovej stránky bezplatne ...

127.

V § 226 ods. 1 písm. f) sa za slovom „sporiteľovi“ vypúšťa čiarka, slová „najneskôr do ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91b sa vypúšťa.

128.

V § 226 ods. 1 písm. h) sa slovo „informácie“ nahrádza slovom „správu“.

129.

V § 226 odsek 4 znie:

„(4) Sociálna poisťovňa zašle poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu ...

130.

§ 226 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Spôsob sprístupnenia informácie o zmenách stavu individuálneho účtu určí Sociálna poisťovňa.“. ...

131.

V nadpise § 227 sa slovo „poberateľov“ nahrádza slovom „príjemcov“.

132.

V § 227 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

133.

V § 227 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu49)“.

134.

V § 227 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

135.

V § 227 odsek 5 znie:

„(5) Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 3 a 4 je zachovaná, ak doklad preukazujúci skutočnosti ...

136.

V § 227 ods. 6 sa slová „Doklad uvedený v odseku 3“ nahrádzajú slovami „Doklad preukazujúci ...

137.

V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca.“.

138.

V § 232 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

139.

V § 233 ods. 2 úvodná veta znie: „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný“.

140.

V § 234 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.

141.

V § 234 ods. 5 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

142.

V § 237 odsek 1 znie:

„(1) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne ...

143.

§ 238 znie:

„§ 238 (1) Sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá jej ...

„102)
Občiansky súdny poriadok.“.

144.

Poznámka pod čiarou k odkazu 103 sa vypúšťa.

145.

Nad § 239 sa vkladá označenie „Prvý diel“ a nadpis prvého dielu „Ukladanie pokuty Sociálnou ...

146.

V § 239 sa v prvej vete za slová „až 234“ vkladá čiarka a slová „§ 238, 244“.

147.

Za § 241 sa vkladá druhý diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„DRUHÝ DIEL PENÁLE PLATENÉ SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU § 241a (1) Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi ...

148.

V § 245b ods. 2 sa vypúšťajú slová „ekonomického alebo právnického zamerania“.

149.

V § 246 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dozor nad postupovaním príspevkov na starobné ...

150.

V § 246 ods. 3 sa vypúšťa slovo „najmä“.

151.

V § 246 ods. 4 písm. a) sa slovo „oznámiť“ nahrádza slovami „písomne oznámiť“.

152.

V § 248 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

153.

§ 249 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.“.

154.

§ 278 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Odseky 4 až 6 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.“.

155.

§ 293m sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.“.

156.

Doterajší text § 293s sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v odseku 1 s účinnosťou od 1. ...

157.

Za § 293v sa vkladajú § 293w až 293aq, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008 § 293w Poistencovi, ktorý do ...

„115) § 123f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. 116) Zákon č. 278/1993 ...

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej ...

1.

§ 24 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 15 sa vypúšťajú.

2.

V § 30 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. III

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „až 6" nahrádzajú slovami „až 5".

2.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 sa vypúšťajú.

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „policajt“)", slová „(ďalej len „profesionálny ...

2.

V § 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila ...

3.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

4.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je, ak tento zákon neustanovuje inak, ...

5.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).

6.

V § 14 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

8.

V § 14 sa vypúšťa odsek 6.

9.

§ 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:

„§ 15 Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení Fyzickej osobe uvedenej v ...

10.

§ 18 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18.

11.

V § 20 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na ...

12.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Štát platí príspevky za sporiteľa, ktorý je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení ...

13.

V § 22 písmeno c) znie:

„c) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenú na ...

14.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Vymeriavací základ (1) Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa ...

„20) § 138 ods. 13 a 15 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. 21) § 138 ...

15.

V § 25 ods. 2 sa slová „zúčastnená osoba" nahrádzajú slovami „dôchodkovo poistená osoba ...

16.

V § 26 sa vypúšťa odsek 3.

17.

V § 27 ods. 7 sa slová „osoba dobrovoľne" nahrádzajú slovami „dobrovoľne dôchodkovo poistená ...

18.

V § 28a ods. 2 druhá veta znie: „Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní odo dňa, v ktorom ...

19.

§ 28a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Po uplynutí 60 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, ...

20.

V § 30 písm. b) sa slová „desať rokov" nahrádzajú slovami „15 rokov".

21.

V § 32 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „ods. 3".

22.

Tretia hlava štvrtej časti znie:

„TRETIA HLAVA VYPLÁCANIE DÔCHODKOV STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA INEJ FYZICKEJ OSOBE ALEBO ...

23.

V § 47 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

„15.
riadenie rizík v dôchodkovom fonde,“.

24.

V § 47 ods. 10 písmeno d) znie:

„d) predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)“. ...

25.

V § 48 ods. 5 sa slová „doklady uvedené v odseku 4 písm. m)" nahrádzajú slovami „doklady uvedené ...

26.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slová „vedúcich zamestnancov" vkladajú slová „v priamej riadiacej ...

27.

V § 54 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ...

28.

V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za a) výkon činnosti podľa ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

29.

V § 54a ods. 1 úvodná veta znie: „Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov ...

30.

V § 54a ods. 1 písm. a) sa v prvom bode vypúšťajú slová „ak fyzická osoba je podnikateľ, ...

31.

V § 54a ods. 2 sa v prvej vete za slovom „sporenia" vypúšťa čiarka a slová „oprávnených ...

32.

V § 54a ods. 3 sa slová „sporenia, oprávnených osôb a sprostredkovateľov" nahrádzajú slovami ...

33.

V § 55 ods. 4 sa za slovo „rady" vkladá čiarka a slová „ani jej prokuristom" sa nahrádzajú ...

34.

V § 55 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

35.

V § 55 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne ...

36.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly ...

37.

§ 56 vrátane nadpisu znie:

„§ 56 Vedenie účtovníctva (1) Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový ...

38.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

39.

V § 58 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať a) cenné ...

40.

V § 58 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

41.

V § 58 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať ...

42.

V § 58 odsek 7 znie:

„(7) Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej ...

43.

V § 58 ods. 8 písm. d) sa slová „osoby vykonávajúcej správu fondov doplnkového dôchodkového ...

44.

V § 59 ods. 2 sa slová „a zamestnanci" nahrádzajú slovami „vedúci zamestnanci47) a zamestnanci ...

45.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj ...

46.

V § 60 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ...

47.

V § 61 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

48.

V § 61 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Systém riadenia rizík je systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

49.

V § 61 ods. 7 sa slová „1 až 3" nahrádzajú slovami „1 až 4".

50.

V § 63 ods. 4 sa slovo „ministerstvo" nahrádza slovami „Národná banka Slovenska".

51.

V § 64 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 až 3".

52.

V § 64 odsek 4 znie:

„(4) Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že ...

53.

V § 64 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

54.

V § 64a ods. 3 písmeno c) znie:

„c) údaje zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení boli doručené Sociálnej poisťovni po určení ...

55.

V § 64a odsek 5 znie:

„(5) Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

56.

V § 64a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.

57.

V § 64a ods. 8 sa v prvej vete za slová „ktorá zanikla," vkladajú slová „zmluvu o starobnom ...

58.

V § 64a ods. 9 a 10 sa za slová „alebo nevznikla," vkladajú slová „alebo bola vymazaná z registra ...

59.

§ 64a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky za fyzickú ...

60.

V § 64b ods. 2 písm. a) sa za slová „odo dňa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ...

61.

V § 65 ods. 2 sa za slovo „priezviska" vkladá čiarka a slová „rodného čísla" a na konci sa ...

62.

V § 65 ods. 4 sa slová „piatich pracovných dní" nahrádzajú slovami „15 dní".

63.

V § 65 sa vypúšťa odsek 5.

64.

V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „platiacich svoje príspevky na bežné účty týchto dôchodkových ...

65.

V § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nariadi nútenú správu všetkých ňou spravovaných dôchodkových ...

66.

V § 77 ods. 2 sa slová „Štatút a jeho zmeny sú právne účinné" nahrádzajú slovami „Štatút ...

67.

V § 77 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „a výšku odplaty za prestup sporiteľa do inej ...

68.

V § 81 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

69.

V § 81 ods. 7 písmeno b) znie:

„b) finančné nástroje, ktorých súčasťou je derivát,78a) s výnimkou tých, ktoré sú kombináciou ...

„78a)
§ 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

70.

V § 91 ods. 5 a 7 sa slová „24 mesiacov" nahrádzajú slovami „36 mesiacov".

71.

V § 92 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) po dovŕšení 47 rokov veku nemôže byť sporiteľ v rastovom dôchodkovom fonde, b) po dovŕšení ...

72.

V § 93 odsek 1 znie:

„(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného ...

73.

V § 95 ods. 1 sa za slovo „príspevok," vkladajú slová „penále a majetok prevedený podľa § ...

74.

V § 95 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

75.

V § 95 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa pripíšu ...

76.

§ 96 a 97 znejú:

„§ 96 (1) V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného ...

77.

V § 100 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výpovedná lehota začína plynúť od prvého ...

78.

V § 105 ods. 3 a 4 sa za slová „je povinná“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.

79.

V § 109 ods. 1 písm. a) sa slová „do 30. apríla bežného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami ...

80.

V § 109 ods. 1 písm. b) sa slová „do 31. augusta bežného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami ...

81.

V § 109 ods. 1 písm. d) sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „dôchodkovej správcovskej ...

82.

V § 109 ods. 5 sa za slovo „prekročenie“ vkladajú slová „a zosúladenie“ a na konci sa pripája ...

83.

V § 109 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

84.

V § 109 ods. 8 sa slová „spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie po každej ...

85.

V § 110 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov ...

86.

V § 114 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

87.

V § 115 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 11.

88.

Za § 123d sa vkladajú § 123e až 123i ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008 § 123e Fyzická osoba uvedená ...

89.

Za § 123i sa vkladá označenie „TRINÁSTA ČASŤ“ a nadpis trinástej časti „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“. ...

90.

Za § 124 sa vkladá § 125, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 125 Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí ...

Čl. V

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu ...

2.

V § 5 ods. 2, § 10 ods. 3, § 11 ods. 2, § 16 ods. 3 a v § 17 ods. 3 sa za slová „tanečného ...

3.

V § 22 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,“.

4.

V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za a) výkon činnosti podľa § ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

5.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Vedenie účtovníctva (1) Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový ...

6.

V § 32 odsek 3 znie:

„(3) Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať ...

„27a)
§ 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

7.

V § 32 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom ...

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

8.

V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať ...

9.

V § 32 odsek 7 znie:

„(7) Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar ...

10.

V § 32 ods. 12 druhá veta znie: „Ak členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v ...

11.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj ...

12.

V § 34 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

13.

V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Systém riadenia rizík je systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, ...

Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 15.

14.

V § 34 ods. 6 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

15.

V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo hráča na dychový nástroj“.

16.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67a Informačná povinnosť voči Národnému inšpektorátu práce Doplnková dôchodková spoločnosť ...

17.

V § 70 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a plnenie povinnosti zamestnávateľa, ktorý ...

18.

Za § 87b sa vkladajú § 87c a 87d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008 § 87c Účastníkovi, ktorý uzatvoril ...

Čl. VI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

„5. osobitného predpisu3a) zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú ...

„3a) § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom ...

Čl. VII

Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a ...

V § 1 ods. 4 sa za slová „v decembri kalendárneho roka“ vkladajú slová „alebo v januári ...

Čl. VIII - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom ...

2.

zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem stoosemnásteho bodu, stodvadsiatehošiesteho ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore