Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. 554/2003 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 19.12.2003
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD86 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 554/2003 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie odplatného prevodu a odplatného prechodu nehnuteľností.1) Na účely tohto ...

§ 2
Daňovník
(1)

Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností (ďalej len „daň“) je

a)
prevodca nehnuteľností,
b)
prevodca a nadobúdateľ pri zámene nehnuteľností,
c)
nadobúdateľ pri odplatnom nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnostiam pri výkone rozhodnutia,2) pri konkurze ...
d)
veriteľ pri zabezpečení záväzku prevodom práva,3)
e)
člen družstva alebo spoločník obchodnej spoločnosti pri vklade nehnuteľností do družstva alebo obchodnej ...
(2)

Daňovníkmi podľa odseku 1 sú obaja manželia pri odplatnom prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam z bezpodielového ...

(3)

Daňovníkom dane nie je

a)
Slovenská republika,
b)
vyšší územný celok,
c)
obec,
d)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia,
e)
štátny fond,4)
f)
Fond národného majetku Slovenskej republiky,
g)
Slovenský pozemkový fond pri odplatných prevodoch vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré vykonáva v mene ...
§ 3
Predmet dane
(1)

Predmetom dane je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam na území Slovenskej ...

(2)

Predmetom dane nie je

a)
vydanie nehnuteľností podľa osobitných predpisov,5)
b)
prevod vlastníctva bytov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu vrátane prevodu vlastníctva ...
c)
prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome a jeho spoločných častí a spoločných zariadení alebo vlastníctva ...
d)
prevod stavby vrátane priľahlých pozemkov a zastavaných pozemkov, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo ...
e)
nadobudnutie nehnuteľností na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva nájomcu, ...
§ 4
Základ dane
(1)

Základom dane je dohodnutá cena za nehnuteľnosti, najmenej však všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená ...

a)
uvedená v zmluve k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností8) pri odplatnom prevode ...
b)
uvedená v právoplatnom rozhodnutí príslušného orgánu pri odplatnom prechode nehnuteľností.
(2)

Pri zámene nehnuteľností je základom dane vyššia z všeobecných hodnôt nehnuteľností stanovených podľa ...

(3)

Ak ide o nadobudnutie nehnuteľností v konkurznom konaní9) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa osobitných ...

(4)

Ak je základ dane vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na slovenskú menu podľa kurzu peňažných prostriedkov ...

(5)

Základ dane sa znižuje o preukázané výdavky daňovníka za vyhotovenie znaleckého posudku.

§ 5
Sadzba dane

Sadzba dane je 3 % zo základu dane podľa § 4.

§ 6
Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak je nižšia ako 100 Sk.

§ 7
Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom

a)

zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností10) s výnimkou podľa písmena c),

b)

nadobudnutia platnosti zmluvy týkajúcej sa prevodu vlastníctva rozostavanej stavby, neskolaudovanej ...

c)

nesplnenia záväzku zabezpečeného prevodom práva.3)

§ 8
Správca dane

Správcom dane je daňový úrad, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

§ 9
Daňové priznanie
(1)

Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti ...

(2)

Daňovníci podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 podávajú na základe vzájomnej dohody jedno daňové priznanie ...

(3)

V daňovom priznaní daňovník, ktorým je fyzická osoba, je povinný uviesť meno, priezvisko, titul, adresu ...

§ 10
Zaokrúhľovanie dane

Základ dane sa zaokrúhľuje na celé sto koruny nadol.

§ 11
Platenie a splatnosť dane
(1)

Daňovník podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinný vypočítanú daň zaplatiť najneskôr v posledný deň lehoty na ...

(2)

Daňovníci podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sú povinní zaplatiť daň spoločne a nerozdielne.

§ 12
Vrátenie dane
(1)

Správca dane vráti daň, ak zistí, že ju zaplatil ten, kto na to nebol povinný.

(2)

Správca dane vráti daň na žiadosť daňovníka pri odstúpení od zmluvy, ak sa od zmluvy odstúpi do troch ...

(3)

Správca dane vráti daň, ak o to daňovník požiada do jedného roka odo dňa, keď nastali skutočnosti uvedené ...

(4)

Správca dane vydá o vrátení dane podľa odsekov 1 a 2 rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno ...

(5)

Správca dane vráti daň do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení dane.

§ 13
Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona správcami dane vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej ...

(2)

Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa vzťahujú osobitné predpisy.12)

§ 14
Konanie

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane podľa osobitného predpisu.13) ...

§ 15
Súčinnosť
(1)

Správa katastra zašle správcovi dane jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu spolu ...

(2)

Správa katastra zašle správcovi dane oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností záznamom ...

§ 16
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17

Ak daňová povinnosť k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností vznikla ...

§ 18

Ustanovenia tohto zákona sa uplatnia, ak daňová povinnosť vznikne do konca roku 2004.

§ 19

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 3)  § 553 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 9)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 28 až 32 a § 34 až 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 11)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore