Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 548/2010 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 30.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD1DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 548/2010 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 548/2010 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 414/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
daň z emisných kvót.“.

2.

V § 2 sa vypúšťajú písmená u) a v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a sa vypúšťa.

3.

V § 4 ods. 5 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

4.

V § 4 odsek 6 znie:

„(6) Príjem, z ktorého je možné daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až d) považovať za preddavok ...

5.

V § 5 ods. 5 písm. a) sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „okrem“ a vypúšťajú sa slová „do výšky 40 % ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
§ 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 5 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d sa vypúšťajú.

8.

V § 5 sa vypúšťa odsek 9.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

10.

V § 6 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

11.

V § 6 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16) Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné ...

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.

12.

V § 7 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13.

V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

14.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. a) až e) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d) a i)“.

15.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

16.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „písmena a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.

17.

V § 9 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane ...

18.

V § 9 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia“. ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

20.

V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 ...

21.

V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne ...

22.

V § 9 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a peňažný príspevok za opatrovanie42)“.

23.

Poznámky pod čiarou k odkazom 42 až 44 znejú:

„42) Zákon č. 447/2008 Z. z.Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ...

24.

V § 9 ods. 2 písm. i) úvodnej vete sa za slovo „ujmy,“ vkladajú slová „plnenia poskytované na odstránenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

25.

V § 9 ods. 2 písm. v) sa slová „predpisu.59)“ nahrádzajú slovami „predpisu.59d)“.

26.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, vyplácané týmto osobám z osobitných finančných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59e až 59h znejú:

„59e) § 38a, 39, 39c a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

27.

V § 9 ods. 3 sa slová „písm. b), alebo písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a), alebo písm. b)“.

28.

V § 9 ods. 4 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú ...

29.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet ...

30.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „platného životného minima“ nahrádzajú slovami „životného minima39a) ...

31.

V § 11 sa vypúšťa odsek 4 a odseky 9 až 14.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

32.

V § 11 ods. 7 sa slová „nezdaniteľné časti základu dane podľa odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „nezdaniteľnú ...

33.

V § 13 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ...

34.

V § 13 ods. 2 písm. f) úvodnej vete sa slová „z výnosov podielových listov“ nahrádzajú slovami „výnosy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74b znie:

„74b)
§ 55 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.

35.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) výnosy (príjmy) povinného účastníka schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného ...

36.

V § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov ...

37.

V § 16 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „nehnuteľností alebo“ a slová „je aj dopravný ...

38.

V § 16 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa piaty bod.

Doterajšie body 6 až 9 sa označujú ako body 5 až 8.

39.

V § 16 ods. 1 písm. e) piatom bode sa slovo „predaja“ nahrádza slovom „prevodu“.

40.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.“. ...

41.

V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) príjem, pri ktorom vybraním dane zrážkou podľa § 43 ods. 6 je splnená daňová povinnosť alebo pri ...

42.

V § 17 odsek 4 znie:

„(4) Súčasťou základu dane je aj príjem, z ktorého daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až ...

43.

V § 17c ods. 3 písmeno c) znie:

„c) zahrnuje goodwill alebo záporný goodwill upravený podľa osobitného predpisu,1) až do jeho úplného ...

44.

V § 17e ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vykázaný v otváracej súvahe právneho nástupcu ...

45.

V § 19 ods. 2 písm. c) šiestom bode sa slovo „predpismi,17)“ nahrádza slovami „predpismi17) okrem cestovných ...

46.

V § 19 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov,15) a vreckové pri zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a)
§ 14 zákona č. 283/2002 Z. z.“.

47.

V § 19 ods. 2 písm. e) sa čiarka za slovom „prostriedkami“ nahrádza slovom „a“, za slovami „v tomto ...

48.

V § 19 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) miestne dane a miestny poplatok podľa osobitného predpisu90a) a poplatky vzťahujúce sa na činnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:

„90a) § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ...

49.

V § 19 ods. 3 sa písmeno k) dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. ak platiteľ dane z pridanej hodnoty má nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:

„90b)
§ 55f zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.“.

50.

V § 19 ods. 3 písm. l) sa slová „osobitného predpisu;35)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu35) ...

51.

Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:

„102) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

52.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
daň z emisných kvót.“.

53.

V § 22 ods. 2 písm. d) a v § 26 ods. 1 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

54.

V § 22 odsek 7 znie:

„(7) Nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu,1) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110 sa vypúšťa.

55.

V § 22 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý ...

56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 118 znie:

„118)
§ 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.“.

57.

V § 32 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené ...

58.

V § 32 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ...

59.

V § 32 ods. 4 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev alebo ich“ nahrádzajú slovami „Európskej únie ...

60.

V § 32 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Osoba podľa osobitného predpisu122aa) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122aa znie:

„122aa)
§ 35 Zákonníka práce.“.

61.

V § 32 ods. 11 , § 32a ods. 1 písm. a) šiestom bode, § 36 ods. 6 písm. c) a § 37 ods. 1 písm. b) sa ...

62.

V § 32a ods. 1 písm. a) treťom bode sa vypúšťajú slová „okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. ...

63.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3, 4 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 6“.

64.

V § 35 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vrátane dane vybranej podľa § 43“.

65.

V § 37 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a 4“.

66.

V § 37 ods. 2 sa vypúšťa slovo „územného“.

67.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 a nie je povinný zvýšiť ...

68.

V § 38 odsek 4 znie:

„(4) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené ...

69.

V § 38 ods. 5 prvá veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykoná ročné zúčtovanie ...

70.

V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa siedmy bod.

71.

V § 39 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo príjmy uvedené v § 43 ods. 3 písm. j)“ a slová „alebo príjmov ...

72.

V § 39 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „a dani vyberanej podľa § 43“.

73.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má ...

74.

V § 42 ods. 5 posledná veta znie:

„Ak daňovník existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, v nasledujúcom zdaňovacom ...

75.

V § 42 ods. 7 posledná veta znie:

„Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím alebo rozdelením a pri zlúčení, ...

76.

V § 42 ods. 9 prvej vete sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho“. ...

77.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou ...

78.

V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „dôchodkový fond,35)“ vkladajú slová „dôchodkový fond,134a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 134a znie:

„134a) § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

79.

V § 43 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) výnos z majetku v podielovom fonde,74b) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia ...

80.

V § 43 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv,135) ktorými sú 1. príjmy za prenájom spoločných častí domu, ...

81.

V § 43 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, daňovníkovi nezaloženému alebo ...

82.

V § 43 ods. 3 sa vypúšťajú písmená j) a k).

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená j) a k).

83.

V § 43 ods. 4 sa slová „odseku 5 alebo 9“ nahrádzajú slovami „odseku 5, 9 alebo odseku 10.“.

84.

V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

85.

V § 43 ods. 5 písm. c) sa slová „40 %“ nahrádzajú slovami „znížený o výdavok vo výške ustanoveného percenta ...

86.

V § 43 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú ...

87.

V § 43 ods. 9 sa slová „podielových listov“ nahrádzajú slovami „majetku v podielovom fonde74b)“.

88.

V § 43 odsek 11 znie:

„(11) Platiteľ dane122) je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého ...

89.

V § 43 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 13 a 14.

90.

V § 43 odsek 14 znie:

„(14) Platiteľom dane122) z výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok podľa odseku 3 písm. i) plynúcich ...

91.

V § 45 ods. 3 písm. a) sa slová „Európske spoločenstvá a ich“ nahrádzajú slovami „Európsku úniu a jej“. ...

92.

V § 45 ods. 4 prvej vete sa slová „právnym aktom Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „právne ...

93.

V § 46 sa slová „§ 11 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“ a na konci sa pripája táto veta: „Daň ...

94.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak pri vykonávaní daňovej kontroly podľa osobitného predpisu82) alebo pri miestnom zisťovaní podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 146ab znie:

„146ab)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

95.

Za § 51 sa vkladá § 51b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 51b Daň z emisných kvót (1) Na účely dane z emisných kvót sa rozumie a) daňovníkom povinný účastník ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 146ac a 146ad znejú:

„146ac) § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 572/2004 Z. z. v znení zákona č. 117/2007 Z. z. 146ad) § 12 ...

96.

V § 52a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

97.

Za § 52i sa vkladá § 52j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. a) ...

98.

V prílohe č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných ...

99.

V prílohe č. 2 prvý a druhý bod znejú:

„1. Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ ...

Čl. II

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. ...

V § 14 sa slovo „patrí“ nahrádza slovami „môže zamestnávateľ poskytnúť“ a vypúšťajú sa slová „od 5 %“. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore