Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70699
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2011 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 31.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Správa poplatkov, Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správne poplatky, Zdravotné poistenie, Dane z príjmu, Obchod a podnikanie, Obchodný register, Spotrebné dane, Železničná doprava, Účtovníctvo, Pošta a poštové služby, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD6 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 547/2011 s účinnosťou od 01.01.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 547/2011, dátum vydania: 31.12.2011

28

DÔVODOVÁ SPRÁ VA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií SR predkladá do legislatí vneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ná vrh zákona“).

Návrh zákona sa predkladá na základe uznesenia vlády č. 516 z 10. augusta 2011.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými pr ávnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súlad návrhu zákona s právom Európskej únie je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti a tabuľky zhody.

Návrh zákona nezakladá nároky na štá tny rozpočet, rozpočty obcí ani vyšších územných celkov, nemá ekonomický, environmentá lny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a zníženie administratívnej zaťaženosti podnikateľov.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Ná vrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín začatia a ukončenia PPK: 12. 8. 2011- 17. 8. 2011

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Ž iadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyxx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýš eniu regulačného zaťaženia?xx3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,x– sociálnu exklúziu,x– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu.

Ministerstvo hospodárstva SR - proti doložke vplyvov na podnikateľské prostredie nevyslovujeme žiadne námietky.

Ministerstvo financií SR – bez pripomienok.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v ná vrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2011201220132014Pr íjmy verejnej správy celkom0000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť00 00z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom04 480 028252 028252 028v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť kapitola MF SR – Program 07401 – Tvorba a implementácia politík0000MS SR – Program 08P – Financovanie systému súdnictva04 480 028252 028252 028z toho: - vplyv na ŠR04 480 028252 028252 028- vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte04 480 028252 028252 028

Tabu ľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2011201220132014Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + v ýdavky)04 480 028252 028252 028 z toho vplyv na ŠR04 480 028 252 028252 028 financovanie zabezpečené v rozpočte04 480 028 252 028252 028 ostatné zdroje financovania0000 Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0000

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených v ýdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Register účtovných závierok si nevyžiada dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale bude financovaný zo schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva financií SR na príslušný rozpočtový rok – konkrétne z Programu 07401 – Tvorba a implementácia politík.

Napriek navrhovanému zníženiu stropov výšky pokuty sa neočakáva zmena vo výške príjmov verejnej správy oproti minulým obdobiam, a to z dôvodu, že pokuty neboli ude ľované v maximálnej výške.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementova ť? Kde sa budú služby poskytovať?

.............................. .........................................................................................................................

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižš ie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemyrr + 1r + 2 r + 3Indikátor ABCIndikátor KLMIndikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli pou žité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na v ýpočty.

Tabuľka č. 4

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka2011201220132014Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

(MF SR)

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2011201220132014Bežné výdavky (600)00 0 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Poistné a príspevok do poisťovní (620) Tovary a služby (630)200 0 Bežné transfery (640)2 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2011201220132014Počet zamestnancov celkom* z toho vplyv na ŠRPriemerný mzdový výdavok (v eurách)* z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620)* z toho vplyv na ŠR

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

(MS SR)

Tabuľka 5a

Výdavky kapitoly (v eurách) Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka201120122013 2014Bežné výdavky (600) 4 480 028 252 028252 028 Mzdy, platy, služobné prí jmy a ostatné osobné vyrovnania (610)171 936171 936171 936 Poistné a príspevok do pois ťovní (620)60 09260 09260 092 Tovary a služby (630)21 736 00020 00020 000 Bežné transfery (640)2 Splácanie úrokov a ostatn é platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové vý davky (700)2 502 000 Obstarávanie kapitálový ch aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na vý davky verejnej správy celkom4 480 028252 028252 028 z toho výdavky na ŠR 4 480 028 252 028252 028 Bežné výdavky (600) 1 978 028252 028252 028 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Kapitálové vý davky (700)2 502 000 Výdavky z transakci í s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Tabuľka č. 6a

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2011201220132014Počet zamestnancov celkom*202020 - zamestnanci ústredného orgánu štátnej správy222- zamestnanci na registrovaných súdoch – vyšší súdni úradníci101010- zamestnanci na registrovaných súdoch – súdni tajomníci888 z toho vplyv na ŠR202020Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*966

966

966

z toho vplyv na ŠR 966966 966 Osobné výdavky celkom (v eurách)232 028

232 028232 028 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 171 936

171 936171 936 z toho vplyv na ŠR171 936171 936171 936 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*60 09260 09260 092 z toho vplyv na ŠR60 09260 09260 092 Pozn ámky:Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného rokaPoistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služ by a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej spr ávy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“

Register účtovných závierok bude mať hospodársky a finančný dopad. Bude mať vplyv na verejné financie formou vstupných nárokov, ale nevyžiada si dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pretože bude financovaný z prostriedkov kapitoly Ministerstva financií SR.

Kľúčovým prínosom realizácie registra účtovných závierok je významné zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality ekonomických a ďalších informácií o komerčných subjektoch a inštitúciách v Slovenskej republike. To je základný predpoklad pre rôzne analýzy potrebné pri posudzovaní jednotlivých subjektov, odvetví a trhu ako celku. Z makroekonomického poh ľadu umožní lepšie pochopiť rôzne vplyvy na ekonomiku a fungovanie spoločnosti.

Verejná správa bude mať ušetren é prostriedky z dvojitého spracovania účtovných závierok (MF SR, MS SR), zamedzí sa dvojakému ukladaniu účtovnej závierky (iné do Zbierky listín, iné na Daňový úrad), rýchlejšie budú k dispoz ícii údaje z účtovných výkazov podnikateľských subjektov pre makroekonomické rozhodovanie, analýzy a prognózy, zvýši sa efektívnosť kontrolných funkcií, napr. v oblasti kontroly plnenia si informačn ých povinností subjektov alebo plnenia si povinnosti auditu účtovnej závierky, ktorým takúto povinnosť ukladá platná legislatíva. Zaznamenané informácie budú mať vyššiu kvalitu, nakoľ ko zavedenie normalizovaných formulárov umožní znížiť počet nesprávne vyplnených výkazov, zjednodušiť postup zadávania údajov a zmenšiť pravdepodobnosť vzniku chyby.

Vstupné investičné náklady verejnej správy budú predstavovať následnú výraznú úsporu rozpočtových nákladov verejnej správy kvôli elektronizácii administratívnych procesov a postupným vytláčaním listinnej komunikácie z administratívneho ž ivota, a to úsporou nákladov na nižší počet obslužného personálu, administratívne priestory, archívne kapacity, kancelársky spotrebný materiál a podobne, dôsledkom čoho príde k zrýchleniu administratívnych procesov.

K realizácii niektorých ustanovení návrhu registra účtovn ých závierok môžu byť využívané nástroje, ktoré už v súčasnosti slúžia na realizáciu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Týmito nástrojmi sú napríklad elektronický po dpis a elektronická podateľňa, ktoré sú orgány povinné využívať na základe zákona o elektronickom podpise a procesných predpisov upravujúcim výkon ich pôsobnosti.

Okrem značnej úspory času a zníženia administratívnej náročnosti, dôjde tiež k úspore nákladov práve u podnikateľských subjektov, a tým dôjde aj k zníženiu byrokratickej záťaž e spojenej s administratívnymi prekážkami podnikania, čo bude mať pozitívny efekt na kvalitu podnikateľského prostredia v SR. Obdobným spôsobom dôjde k úspore času a nákladov u občanov. Tieto efekty však vzh ľadom na vyššie uvedené nie je možné vyčísliť.

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Všetky podnikateľské subjekty v SR

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Pozitívne: Zjednotenie predkladacích miest účtovných závierok – účtovná závierka sa bude predkladať iba do registra účtovných závierok, zníženie administratívnych nákladov spojených s predkladaním účtovných z ávierok. Všetky dotknuté subjekty budú mať prístup k účtovným závierkam v registri.

Negatívne: v prípade pozemkových spoloč enstiev je rozsah nákladov v obstaraní nového softvéru pre podvojné účtovníctvo, a to v rozmedzí od 0,- do 250,-€. Prínosom navrhovanej zmeny je jednotný prístup k účtovným jednotkám, ktoré podnikaj ú v oblasti poľnohospodástva a sú právnickými osobami. Účtovná jednotka prijatím návrhu už nebude musieť sledovať svoje príjmy z pohľadu možnej zákonnej povinnosti prechodu na podvojné účtovn íctvo.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v sú vislosti s implementáciou návrhu?

Bežné náklady na udržiavanie internetového pripojenia.

Predpokladaná výška administratívnych nákladov pri pozemkových spoločenstvách je v rozsahu od 0,- do max. 250,-€, a to na obstaranie softvéru.

.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľský ch subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Výrazne pozitívne dôsledky budú v oblasti zvýšenia efektivity komunik ácie s verejnou správou, transparentnosti a odstraňovaním administratívnej náročnosti procesov a z toho vyplývajúceho zvyšovania podpory podnikateľskému prostrediu.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Odstránenie administratívnej nároč nosti procesov pri komunikácii s verejnými orgánmi. Podnikatelia budú mať povinnosť ukladania účtovných závierok na jedno miesto, informáciu o správnosti (kontrolné väzby) účtovných výkazov už pri vstupe nie až pri da ňovej kontrole alebo audite individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky. Podnikatelia z ískajú kvalitné ekonomické informácie o ekonomických subjektoch, s ktorými vstupujú resp. sa chystajú vstúpiť do dodávateľ sko-odberateľských vzťahov, čo umožní výraznou mierou znižovať ich podnikateľského riziko.

Táto monitorovacia schopnosť predstavuje veľmi dôležitý aspekt pri nadväzovaní lepších a bezpečnejších obchodných vzťahov a v konečnom dôsledku bude viesť aj k zlepšeniu situá cie v oblasti platobnej schopnosti podnikov.

Prechodom pozemkových spoločenstiev z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo sa odstránia problémy pri štatistických vykazovaniach jednotlivých účtovných jednotiek na jednej strane a ich n ásledných spracovaniach a vyhodnocovaniach.

Vznik registra účtovných závierok zníži administratívne náklady podnikateľských subjektov a prispeje k rozvoju elektronizácie spoločnosti, ako nástroja zvyšovania efektívnosti verejnej správy a služieb občanom.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Á no, realizáciou Registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) sa zavádza elektronická služba úrovne IV. (transakčná úroveň). 6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)Á no, RÚZ bude využívať referenčné údaje a referenčné prepojenia z iných základných registrov, t. j. bude prepojený na ďalšie registre a iné zdroje informácií. ¼udia6.3. Zabezpeč uje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)Nie,

6.4. Zabezpeč uje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávac ích aktivít.)Nie

6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačn ých aktivít.)Nie6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho p rostredia.)NieInfraštruktúra6.7. Rozš iruje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)Áno. Vytvára sa centrá lny register účtovných závierok za účelom jednorazového predkladania účtovných závierok do registra v elektronickej forme a čerpania potrebných údajov z tohto registra dotknutými subjektmi. Realizá cia registra umožní spracovávať údaje z účtovných závierok PO a FO na jednom mieste a poskytne komplexný obraz o výsledkoch ich hospodárenia. Register bude ďalej obsahovať výročné správy obcí a VÚC. Správcom registra bude MF SR, ktoré jeho vedením poverí svoju rozpočtovú organizáciu - Datacentrum.6.8. Roz širuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie 6.9. Roz širuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie 6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)Áno, RÚ Z bude využívať referenčné údaje a referenčné prepojenia z iných základných registrov, existujúcu aplikačno-technologickú infraštruktúru DataCentra a komunikačných kaná lov (napr. Finet II pre prepojenie so systémom DÚ SR, Govnet pre komunikáciu registra a s ďalšími rezortnými informačnými systémami a Internet pre sprístupnenie výstupov registra ďalším subjektom )6.11. Zvy šuje sa bezpečnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)Áno, predpokladá sa doplnenie bezpečnostných prvkov ako šifrovanie údajov a garantované ho doručenia.6.12. Roz širuje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)Áno,

predpokladá sa dobudovanie softvéru, hardvéru a relevantných aplikácií, ako aj vytvorenie nového softvéru umož ňujúceho elektronické vypĺňanie účtovnej závierky.Riadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)NieFinancovanie procesu informatizácie6.14. Vyž aduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)NieLegislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatí vne zmeny.)Nie. Nejde o nelegislatívny materiál. Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa však navrhujú legislatívne zmeny v 41 zákonoch.

Register účtovných závierok bude mať hospodársky a finančný dopad. Bude mať vplyv na verejné financie formou vstupných nárokov, ale nevyž iada si dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pretože bude financovaný z prostriedkov kapitoly Ministerstva financií SR.

Kľúčovým prínosom realizácie registra účtovn ých závierok je významné zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality ekonomických a ďalších informácií o komerčných subjektoch a inštitúciách v Slovenskej republike. To je základný predpoklad pre rôzne analýzy potrebné pri posudzovaní jednotlivých subjektov, odvetví a trhu ako celku. Z makroekonomického pohľadu umožní lepšie pochopiť rôzne vplyvy na ekonomiku a fungovanie spoločnosti.

Verejná správa bude mať ušetren é prostriedky z dvojitého spracovania účtovných závierok (MF SR, MS SR), zamedzí sa dvojakému ukladaniu účtovnej závierky (iné do Zbierky listín, iné na Daňový úrad), rýchlejšie budú k dispoz ícii údaje z účtovných výkazov podnikateľských subjektov pre makroekonomické rozhodovanie, analýzy a prognózy, zvýši sa efektívnosť kontrolných funkcií, napr. v oblasti kontroly plnenia si informačn ých povinností subjektov alebo plnenia si povinnosti auditu účtovnej závierky, ktorým takúto povinnosť ukladá platná legislatíva. Zaznamenané informácie budú mať vyššiu kvalitu, nakoľ ko zavedenie normalizovaných formulárov umožní znížiť počet nesprávne vyplnených výkazov, zjednodušiť postup zadávania údajov a zmenšiť pravdepodobnosť vzniku chyby.

Vstupné investičné náklady verejnej správy budú predstavovať následnú výraznú úsporu rozpočtových nákladov verejnej správy kvôli elektronizácii administratívnych procesov a postupným vytláčaním listinnej komunikácie z administratívneho ž ivota, a to úsporou nákladov na nižší počet obslužného personálu, administratívne priestory, archívne kapacity, kancelársky spotrebný materiál a pod, dôsledkom čoho príde k zrýchleniu administratí vnych procesov.

K realizácii niektorých ustanovení návrhu registra účtovn ých závierok môžu byť využívané nástroje, ktoré už v súčasnosti slúžia na realizáciu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Týmito nástrojmi sú napríklad elektronický podpis a elektronická podateľňa, ktoré sú orgány povinné využívať na základe zákona o elektronickom podpise a procesných predpisov upravujúcim výkon ich pôsobnosti.

Okrem značnej úspory času a zníženia administratívnej náročnosti, dôjde tiež k úspore nákladov práve u podnikateľských subjektov, a tým dôjde aj k zníženiu byrokratickej záťaž e spojenej s administratívnymi prekážkami podnikania, čo bude mať pozitívny efekt na kvalitu podnikateľského prostredia v SR. Obdobným spôsobom dôjde k úspore času a nákladov u občanov. Tieto efekty však vzh ľadom na vyššie uvedené nie je možné vyčísliť.

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Všetky podnikateľské subjekty v SR

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Pozitívne: Zjednotenie predkladacích miest účtovných závierok – účtovná závierka sa bude predkladať iba do registra účtovných závierok, zníženie administratívnych nákladov spojených s predkladaním účtovných z ávierok. Všetky dotknuté subjekty budú mať prístup k účtovným závierkam v registri.

Negatívne: v prípade pozemkových spoloč enstiev je rozsah nákladov v obstaraní nového softvéru pre podvojné účtovníctvo, a to v rozmedzí od 0,- do 250,-€. Prínosom navrhovanej zmeny je jednotný prístup k účtovným jednotkám, ktoré podnikaj ú v oblasti poľnohospodástva a sú právnickými osobami. Účtovná jednotka prijatím návrhu už nebude musieť sledovať svoje príjmy z pohľadu možnej zákonnej povinnosti prechodu na podvojné účtovn íctvo.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v sú vislosti s implementáciou návrhu?

Bežné náklady na udržiavanie internetového pripojenia.

Predpokladaná výška administratívnych nákladov pri pozemkových spoločenstvách je v rozsahu od 0,- do max. 250,-€, a to na obstaranie softvéru.

.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľský ch subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Výrazne pozitívne dôsledky budú v oblasti zvýšenia efektivity komunik ácie s verejnou správou, transparentnosti a odstraňovaním administratívnej náročnosti procesov a z toho vyplývajúceho zvyšovania podpory podnikateľskému prostrediu.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Odstránenie administratívnej nároč nosti procesov pri komunikácii s verejnými orgánmi. Podnikatelia budú mať povinnosť ukladania účtovných závierok na jedno miesto, informáciu o správnosti (kontrolné väzby) účtovných výkazov už pri vstupe nie až pri da ňovej kontrole alebo audite individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky. Podnikatelia z ískajú kvalitné ekonomické informácie o ekonomických subjektoch, s ktorými vstupujú resp. sa chystajú vstúpiť do dodávateľ sko-odberateľských vzťahov, čo umožní výraznou mierou znižovať ich podnikateľského riziko.

Táto monitorovacia schopnosť predstavuje veľmi dôležitý aspekt pri nadväzovaní lepších a bezpečnejších obchodných vzťahov a v konečnom dôsledku bude viesť aj k zlepšeniu situá cie v oblasti platobnej schopnosti podnikov.

Prechodom pozemkových spoločenstiev z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo sa odstránia problémy pri štatistických vykazovaniach jednotlivých účtovných jednotiek na jednej strane a ich n ásledných spracovaniach a vyhodnocovaniach.

Vznik registra účtovných závierok zníži administratívne náklady podnikateľských subjektov a prispeje k rozvoju elektronizácie spoločnosti, ako nástroja zvyšovania efektívnosti verejnej správy a služieb občanom.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Áno, realizáciou Registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) sa zavádza elektronická služba úrovne IV. (transakčná úroveň). 6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)Á no, RÚZ bude využívať referenčné údaje a referenčné prepojenia z iných základných registrov, t. j. bude prepojený na ďalšie registre a iné zdroje informácií. ¼udia6.3. Zabezpeč uje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)Nie,

6.4. Zabezpeč uje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávac ích aktivít.)Nie

6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačn ých aktivít.)Nie6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitá lneho prostredia.)NieInfraštruktúra6.7. Rozš iruje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)Áno. Vytvára sa centrá lny register účtovných závierok za účelom jednorazového predkladania účtovných závierok do registra v elektronickej forme a čerpania potrebných údajov z tohto registra dotknutými subjektmi. Realizá cia registra umožní spracovávať údaje z účtovných závierok PO a FO na jednom mieste a poskytne komplexný obraz o výsledkoch ich hospodárenia. Register bude ďalej obsahovať výročné správy k účtovným závierkam a výročné správy obcí a VÚC. Správcom registra bude MF SR, ktoré jeho vedením poverí svoju rozpočtovú organizá ciu - Datacentrum.6.8. Roz širuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie 6.9. Roz širuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie 6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)Áno, RÚ Z bude využívať referenčné údaje a referenčné prepojenia z iných základných registrov, existujúcu aplikačno-technologickú infraštruktúru DataCentra a komunikačných kaná lov (napr. Finet II pre prepojenie so systémom DÚ SR, Govnet pre komunikáciu registra a s ďalšími rezortnými informačnými systémami a Internet pre sprístupnenie výstupov registra ďalším subjektom )6.11. Zvy šuje sa bezpečnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)Áno, predpokladá sa doplnenie bezpečnostných prvkov ako šifrovanie údajov a garantované ho doručenia.6.12. Roz širuje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)Áno,

predpokladá sa dobudovanie softvéru, hardvéru a relevantných aplikácií ako aj vytvorenie nového softvéru umožňujúceho elektronické vypĺňanie účtovnej závierky.Riadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)NieFinancovanie procesu informatizácie6.14. Vyž aduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)NieLegislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatí vne zmeny.)Nie. Nejde o nelegislatívny materiál. Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa však navrhujú legislatívne zmeny v 41 zákonoch.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Problematika zákona:

a)je upravená v práve Európskej únie:

Primárne právo:

§čl. 4 ods. 2 písm. a) a čl. 50 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010)

Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Euró pskej únii - do 30. novembra 2009):

§štvrtá smernica Rady 1978/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej z ávierke niektorých typov spoločností vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/zv. 1) v platnom znení,

§siedma smernica Rady 1983/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzaj úcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/zv. 1) v platnom znení,

§smernica Rady 1986/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch b ánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v platnom znení,

§smernica Rady 1991/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovan ých účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v platnom znení,

§smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponuká ch na prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/zv. 2),

§smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných úč tovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v platnom znení,

§smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006),

§smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavova ť konsolidovanú účtovnú závierku (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009),

§smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES z 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu zá ujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (kodifikované znenie) (Ú . v. EÚ L 258, 1. 10. 2009),

§nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES kap. 13/zv. 29) v platnom znen í.

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

§rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 306/1999, Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, rok 2003, Zb.roz. ESD (I-0001),

§rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 182/2000, Lutz GmbH a iní, rok 2002, Zb.roz. ESD (I-00547),

§rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenst iev vo veci C - 275/1997, DE + ES Bauunternehmung GmbH v. Finanzamt Bergheim, rok 1999, Zb.roz. ESD (I-05331),

§rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoloč enstiev vo veci C - 272/1997, Európska komisia v. Spolková republika Nemecko, rok 1999, Zb.roz. ESD (I-02175),

§rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoloč enstiev vo veci C - 96/2005, Komisia Európskych spoločenstiev v. Helénska republika, Ú. v. EÚ C 48, 25.0.2006, s. 10.

§rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoloč enstiev vo veci C - 115/2005, Komisia Európskych spoločenstiev v. Luxemburské veľkovojvodstvo, Ú. v. E Ú C 36, 11.02.2006, s. 17.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice – bezpredmetné.

b)Bezpredmetné.

c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d)Smernica 2004/25/ES bola prebratá do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Smernica 2006/43/ES bola prebratá do zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Smernica 2006/111/ES bola prebratá do zákona č . 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, do opatrenia MF SR č. MF/11938/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej ú čtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond invest ícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení, do opatrenia MF SR zo 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74, ktorý m sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu ú dajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a do opatrenia MF SR zo 13. decembra 2007 č . MF/25864/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení t ýchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne a do opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č . 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Smernica 2009/101/ES bola prebratá do zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskor ších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor ších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zá kona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 530/200 3 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

B. OSOBITNÁ ÈAS

K článku I

K bodu 1

Rozširuje sa predmet úpravy zákona v nadväznosti na vlož enie novej štvrtej časti, ktorá sa zaoberá zriadením registra účtovných závierok, ako centrálneho miesta ukladania účtovných závierok.

K bodu 2

V splnomocňovacom ustanovení na vydávanie opatrení sa zosúla ďuje znenie so znením použitým v novej štvrtej časti a v nadväzujúcich novelizovaných predpisoch.

K bodu 3

Rozširuje sa definícia úplnosti podľa zákona o splnenie povinnosti uloženia účtovnej závierky nadväzne na novú štvrtú časť zákona.

K bodu 4

Z § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e). Právnou ú pravou zaniká možnosť, aby pozemkové spoločenstvo viedlo účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva. K úprave sa pristúpilo preto, ž e ide o jediný typ právnickej osoby – podnikateľov, ktoré doposiaľ viedli jednoduché účtovníctvo. V súlade s § 39i ods. 1 pozemkové spoloč enstvo, ktoré viedlo jednoduché účtovníctvo, otvorí účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva k 1. januáru 2012, ak má účtovné obdobie kalendárny rok alebo prvým dňom účtovného obdobia, ktoré začína po 1. januári 2012, ak má účtovné obdobie hospodársky rok.

K bodu 5 až 7

Obdobie likvidácie alebo obdobie konkurzu predstavuje z pohľadu účtovníctva pre účtovnú jednotku jedno účtovného obdobie, bez ohľadu na roky trvania likvidácie alebo konkurzu. Predmetom úpravy nie je vecná zmena, ale zosúladenie jednotlivých ustanovení § 16 v nadväznosti na otvorenie a uzavretie účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná jednotka, v prípade likvidácie, otvorí úč tovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Účtovná jednotka, v prípade konkurzu, otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy, ku dňu keď bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení konkurzu.

K bodu 8

V § 16 ods. 13 sa pre jednoduché účtovníctvo ustanovuje zásada rovnosti konečných zostatkov majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách s počiatočnými stavmi majetku a záväzkov v týchto účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

K bodu 9

V § 17 sa vypúšťa ustanovenie v odseku 10. Predmetom úpravy nie je vecná zmena, ide o nadbytočnosť tohto ustanovenia, pretože len na vlastné účely účtovnej jednotky nie je potrebné ani vymedziť ani obmedziť zostavenie účtovnej zá vierky podľa ňou vymedzených účtovných z ásad. Umožnenie takejto možnosti v zákone je nadbytočné.

K bodu 10 a 11

Zmena ustanovenia v bode 10 a 11 vyplynula z pripomienkového konania. Na základe pripomienky NBS platobná inštitúcia a inštitú cia elektronických peňazí ustanovená zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS na základe vlastné ho rozhodnutia. Uvedené ustanovenie sa dotýka týchto organizácii vzniknutých po 1. januári 2012.

K bodom 12 a 18

Účtovná jednotka, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS a účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku majú povinnosť zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto predkladania a termíny ukladania tohto výkazu ustanoví Ministerstvo financií SR opatrením.

K bodu 13

Nadväzne na novú štvrtú časť sa povinnosť ukladania v ýročnej správy oddeľuje od povinnosti ukladania účtovnej závierky. Výročná správa sa naďalej bude ukladať v zbierke listín, okrem výročnej správy obcí a vyšších územných celkov, ktor á sa ukladá v registri účtovných závierok. Účtovné závierky sa od roku 2013 začnú ukladať v registri účtovných závierok, a tý m sa nahradí ukladanie účtovných závierok v zbierke listín, resp. túto povinnosť za účtovné jednotky splní správca registra. Pri využití oslobodenia na medzistupni podľa § 22 ods. 8 sa do zbierky listín ukladá konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou materskej účtovnej jednotky so sídlom v členskom štáte.

K bodu 14

Odsek 6 bol vypustený pre jeho nadbytočnosť a odsek 7 bol presunutý do § 23a odseku 6. Doterajšie odseky 8 a 9 boli prečíslované.

K bodu 15 a 16

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 17

Oslobodenie z titulu veľkostných kritérií sa uplatní , ak materská účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky vychádzajúc z ich individuálnych účtovných závierok spolu neprekročili ku dňu ku, ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie aspoň dve z troch ustanovených podmienok. Zmena sa týka urč enia okamihu vzniku povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Ak dôjde k prekročeniu dvoch z podmienok v jednom sledovanom období, nemožno oslobodenie uplatniť a materská účtovná jednotka je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za účtovné obdobie, v ktorom k prekročeniu kritérií došlo.

K bodu 19

Doplnenie súhrnného celku o subjekty verejnej správy a prá vnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov (napr. ŽSR a štátne podniky) predstavuje realizáciu záverečnej fázy Projektu zavedenia jednotného účtovníctva a v ýkazníctva, prostredníctvom ktorého sa už tretie volebné obdobie implementujú Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor. Po rozšírení súhrnného celku bude Ministerstvo financií SR prostredníctvom súhrnnej účtovnej závierky disponovať údajmi získanými účtovnými metódami, ktoré sú základom pre štatistické úpravy požadované metodikami Eurostatu a MMF. Prvá takto rozšírená súhrnná účtovná závierka by sa mala zostaviť za účtovné obdobie kalendárneho roka 2011.

K bodu 20

Uvedené doplnené odseky si vyžiadala aplikačná prax za účelom jednoznačného stanovenia možnosti vyhotovovať iba jednu výročnú správu, a to konsolidovanú za predpokladu, že účtovná jednotka má povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu. Novým odsekom 7 sa zabezpečuje dostupnosť údajov pre účely zostavenia konsolidovanej aj súhrnnej úč tovnej závierky.

K bodu 21

§ 23

Vkladá sa nová štvrtá časť, ktorá sa zaoberá zriadením nového informačného systému, ktorým je register účtovných závierok. Správcom registra je Ministerstvo financií SR, ktoré jeho vedením poverí svoju rozpočtovú organizáciu Datacentrum. Register má obsahovať všetky účtovné závierky všetkých účtovných jednotiek, ktoré sa zostavujú podľa tohto zákona, správy audítorov k účtovným závierkam, ak účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a výročné správy obcí a vyšších územný ch celkov (s rozšírením elektronizácie verejnej správy sa perspektívne uvažuje s ukladaním výročných správ všetkých účtovných jednotiek). Register sa skladá z verejnej a neverejnej časti. Vo verejnej časti budú dokumenty úč tovných jednotiek, ktorým povinnosť zverejnenia vyplýva z osobitných predpisov. Napríklad účtovné závierky obchodných spoločností sa podľa Obchodného zákonníka ukladajú v zbierke listín obchodného registra a uložené dokumenty sú pre každého verejne prístupné, tzn. ich účtovné závierky majú byť verejne prístupné a preto budú zaradené vo verejnej č asti registra. Fyzickým osobám – podnikateľom, ak sú účtovnou jednotkou podľa tohto zá kona, neukladá žiadny zákon povinnosť zverejňovať účtovnú závierku, a preto ich účtovné závierky budú v neverejnej časti a budú dostupné len oprávneným osobám.

§ 23a

Ustanovuje sa povinnosť účtovným jednotkám uložiť dokumenty v elektronickej alebo listinnej forme a rovnako aj lehoty na uloženie. Elektronickú formu uloženia musia použiť účtovné jednotky, ktorým povinnosť elektronickej komunikácie ukladá už zákon o sprá ve daní (§ 14 zákona č. 563/2009), ostatné účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, či použijú listinnú alebo elektronickú formu. Účtovná jednotka môže uložiť aj nechválenú , alebo neoverenú, účtovnú závierku, ale potom jej vzniká povinnosť informovať správcu registra o schválení, resp. doložiť správu audítora dodatočne.

§ 23b

V roku 2012 sa zachová doterajší spôsob predkladania dokumentov, tzn. že tak ako doteraz budú účtovné závierky tvoriť súčasť daňového priznania, ktoré budú spracované štandardným spô sobom na daňových úradoch do elektronickej formy a postúpené správcovi registra. Od roku 2013 sa dokumenty budú doručovať v listinnej forme prostredníctvom daňových úradov, ktoré ich prevedú do elektronickej formy, alebo ak budú doručené v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR, alebo systémom štátnej pokladnice. Účtovná jednotka si povinnosť uloženia a zverejnenia splní doručením na daňový ú rad, do elektronickej podateľne alebo štátnej pokladnice. Správca registra uloží každý doručený dokument, ak dokument bude vyplnený nesprávne, neúplne alebo vznikne pochybnosť o jeho správnosti správca registra vyzve účtovnú jednotku na opravu. Aj po oprave, ale bude možné nahliadnuť do pôvodné ho dokumentu.

§ 23c

Orgá ny verejnej správy a územnej samosprávy budú mať neobmedzený prístup do verejnej aj neverejnej časti registra. Ostatné osoby budú mať prí stup do neverejnej časti registra iba ak tak ustanovuje osobitný predpis. Prístup k účtovným závierkam bude zabezpečený prostredníctvom internetu. Do účtovnej závierky bude možné nahliadať aj si ju vytlačiť bez poplatku. Ak bude potrebné vydať overenú kópiu uloženého dokumentu, správca registra ju na základe žiadosti vydá, ale tento ú kon bude spoplatnený správnym poplatkom.

K bodu 22

Zavádza sa legislatívna skratka.

K bodu 23

Legislatívno- technická úprava.

K bodom 24 a 25

V odseku 3 sa upresňuje postup pri kúpe cudzej meny. Pri nákupe cudzej meny sa pou žije na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách kurz, za ktorý bola výmena realizovaná (zmenárenský kurz) alebo môže účtovná jednotka použiť referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Účtovná jednotka na základe zvoleného prepočtu, stanovenia účtovnej metódy, bude postupovať pri prepočte nákupu cudzej meny na eurá.

V odseku 4 je osobitne ustanovený prepočet cudzej meny na eurá pri menových derivátoch, kedy účtovná jednotka si ku dňu ocenenia stanoví používanie kurzu banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo referenčn ého kurzu. Ak zmluvnou stranou menového derivátu nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa na ocenenie cudzej meny referenčný kurz ku dňu ocenenia.

V odseku 6 sa ustanovuje postup na ocenenie úbytku cudzej meny z pokladnice účtovnej jednotky alebo z devízového účtu. Účtovná jednotka môže na prepočet úbytku z valutovej pokladnice alebo devízového účtu použiť aritmetický priemer alebo metódu FIFO. V prípade, ak je tento úbytok spojený s úhradou záväzku, použije sa táto hodnota aj na prepočet záväzku z cudzej meny na eurá. Ide o možnosť výberu, ak sa nerozhodne používať podľa § 24 ods. 1 písm. a) v deň uskutočnenia účtovného prípadu kurz podľa § 24 ods. 2 písm. a) t.j. referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanoví osobitný predpis. Pri účtovaní pohľadávky alebo záväzku v cudzej mene, ktoré je spojené s účtovaním poskytnutého alebo prijat ého preddavku v cudzej mene, sa na prepočet použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.

K bodu 26

Predmetom úpravy je zmena oceňovania cenných papierov určený ch na obchodovanie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (prvotné ocenenie v účtovníctve). V § 25 ods. 1 písm. a) tretieho bodu sa vypúšťa ocenenie cenných papierov určených na obchodovanie obstar ávacou cenou. Cenné papiere určené na obchodovanie sa v okamihu prvotného ocenenia v účtovníctve ocenia reálnou hodnotou podľa § 25 ods. 1 písm. e) tretieho bodu.

K bodu 27

Vypúšťa sa výnimka pre neziskové účtovné jednotky, podľa ktorej nemuseli oceňovať majetok a záväzky obstarané zámenou reálnou hodnotou.

K bodu 28

V § 25 ods. 1 písm. e) tretieho bodu sa rozširujú položky, ktoré sa už pri prvotnom účtovaní v účtovníctve oceňujú reálnou hodnotou a to o cenné papiere určené na obchodovanie pre všetky účtovné jednotky. Oceňovanie sa týka cenných papierov určených na obchodovanie obstaraných po účinnosti zákona.

K bodu 29

Ide o legislatívno-technickú zmenu v nadväznosti na úpravu v § 24 ods. 6.

K bodu 30

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa aktualizujú platné znenia zákonov.

K bodu 31 a 32

V nadväznosti novú štvrtú časť sa upravuje lehota pre uchovávanie dokumentov.

K bodu 33

Mení sa filozofia ukladania pokút za porušenie zákona o účtovníctve. Naďalej budú kontrolu dodržiavania zákona robiť miestne príslušné daňov é úrady, ale pokutu budú ukladať iba za správne delikty uvedené v odseku 1. Správne delikty sú rozdelené podľa závažnosti porušenia. V § 38 ods. 2 je ustanovená výška pokuty v závislosti od závažnosti porušenia zákona. Výška pokuty vychádza najmä z hodnoty vykazovaného majetku v súvahe a vo výkaze o majetku a záväzkoch t.j. sa odvíja od veľkosti účtovnej jednotky a súčasne je stanovená maximálna výška pokuty pre jednotlivé správne delikty. Na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje zákon o správe daní (daňový poriadok). Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, dobu trvania, následky a okolnosti, pri ktorých k správnemu deliktu došlo. Daňový úrad prihliada aj na to, ak úč tovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie úč tovanej v bežnom účtovnom období. Pokutu je možné uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte daňový úrad dozvedel, najneskôr do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

K bodu 34

V § 39i ods.1 sa upravuje dátum začatia úč tovania pozemkového spoločenstva v sústave podvojného účtovníctva v prípade, ak pred 1. januárom 2012 uplatňovalo účtovné obdobie kalendárny rok alebo hospodársky rok.

V § 39i ods. 2 sa podmienky pre oslobodenie z titulu veľkostných kritérií pre materskú účtovnú jednotku posudzujú prvýkrát za úč tovné obdobie začínajúce 1. januára 2012.

V § 39i ods. 3 sa upravuje povinnosť po prvýkrát uložiť dokumenty v registri účtovných závierok týkajú cich sa účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.

V § 39i ods. 4 sa upravuje účinnosť uplatnenia navrhovaných ustanovení až na konania, ktoré sa začnú po 1. januári 2012 a na konania začaté pred 1. januárom 2012 sa vzťahujú doterajšie ustanovenia.

K bodu 35

Doplňuje sa transpozičná príloha.

K článku II

K bodom 1 až 11

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úpravu súvisiacu so zavedením registra účtovn ých závierok.

K článku III

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa navrhuje úprava, aby štátny podnik uložil svoju účtovný závierku po jej overení audítorom a prerokovan í v dozornej rade, v registri účtovných závierok.

K článku IV

Ustanovenie sa navrhuje vypustiť z dôvodu nadbytočnosti.

K článku V

Z dôvodu nadbytočnosti sa vypúšťa ustanovenie, pretože povinnosť uloženia účtovnej závierky vyplýva z § 23 zákona o účtovníctve a povinnosť overenia z § 19 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve.

K článku VI

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa navrhuje doplniť medzi správne orgány aj DataCentrum, ktorému sa umožní vykonávať úkony vyplývajúce mu zo zákona o účtovní ctve. Navrhuje sa aj doplnenie výšky správnych poplatkov za vykonané úkony.

K článkom VII, VIII

Navrhujú sa legislatívne zmeny na základe zmeny zákona o účtovníctve.

K článku IX

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa vypúšťa ako súčasť žiadosti o osvedčenie na prevádzkovanie verejného skladu audítorom overená účtovná závierka žiadateľa, ktorá bude uložená v registri účtovných závierok.

K článku X

Navrhuje sa legislatívna zmena na základe zmeny zákona o účtovníctve.

K článku XI

Upravuje sa povinnosť regulovaného subjektu predkladať Ú radu pre reguláciu sieťových odvetví prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi.

K článku XII

K bodom 1, 2

Navrhuje sa ukladanie priebežnej účtovnej závierky banky, pobočky zahraničnej banky, priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky materskej banky alebo materskej holdingovej spoločnosti do registra účtovných závierok.

K bodu 3

Navrhuje sa ukladanie účtovnej závierky banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničnej banky do registra účtovných závierok.

K článku XIII

K bodom 1, 2

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa navrhuje vypustiť ako súčasť žiadosti overenú účtovnú závierku.

K bodu 3

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie audítorom overenej účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K bodu 4

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa navrhuje vypustiť ako súčasť zmluvy o podmienkach ručenia záväzok predložiť ministerstvu overenú účtovnú závierku.

K článku XIV

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa dopĺňa povinnosť emitenta uložiť priebežnú účtovnú závierku v registri účtovných zá vierok.

K článku XV

Navrhovaným článkom sa novelizuje zákon č . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 1

S poukazom na uznesenie vlády SR č. 486/2011 zo 6. júla 2011, ktorým bol schválený návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR, sa skracuje lehota na zápis obchodnej spoločnosti do obchodn ého registra z piatich na dva pracovné dni.

K bodu 2

Javí sa ako nevyhnutné spresniť vo vzťahu ku konaniu vo veciach obchodného registra, odkedy začína plynúť lehota na zápis do obchodn ého registra, ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami.

Platenie súdnych poplatkov pred začatím konania, pri podaní návrhu, poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke, atď. je spojené s rizikom podstatného predĺženia konania, ktoré spočíva v nemožnosti identifikovať poplatníka a poplatkový úkon, keďže poplatník pred samotným podaním návrhu nedisponuje žiadnym identifiká torom, ktorý by umožnil jeho platbu označiť. V dôsledku toho vznikne potreba manuálne zisťovať poplatkový úkon. Preto stanovený začiatok plynutia lehoty na zápis do obchodného registra v prípade, ak ná vrh nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený bezhotovostným platobným stykom, bude až na deň, keď súd identifikuje poplatkový úkon.

K bodom 3 a 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zavedením registra účtovných závierok.

K bodu 5

Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu.

K článku XVI

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa upravuje, že na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju v registri účtovných zá vierok.

K článku XVII

K bodu 1

Upravuje sa povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložiť v registri účtovných závierok správu audítora, pričom je povinná o tom informovať Národnú banku Slovenska.

K bodu 2

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa upravuje, že súčasťou polročnej správy predkladanej Národnej banke Slovenska je aj polročná úč tovná závierka.

K bodom 3 a 5

Na základe vyššie uvedených legislatívnych zmien sa vypúšťa povinnosť predkladania priebežnej účtovnej závierky Národnej banke Slovenska.

K bodu 4

Navrhuje sa povinnosť dôchodcovskej správcovskej spoločnosti uložiť priebežnú účtovnú závierku a polročnú účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

K článkom XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa upravuje obsah prílohy k žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

K článku XXIII

K bodom 1 a 2

V nadväznosti na zmeny zákona o účtovníctve sa upravuje obsah polročnej správy a ročnej správy, ktorých súčasťou nebude príslušná účtovná závierka.

K bodu 3

Doplňujú sa ustanovenia o povinnosti zdravotnej poisťovne ukladať priebežnú účtovnú závierku a riadnu individuálnu účtovnú zá vierku do registra účtovných závierok v navrhovaných lehotách.

K bodom 4 až 7

V nadväznosti na vyššie navrhované zmeny sa upravujú ustanovenia týkajúce sa predkladania účtovnej závierky a s tým spojené legislatívno-technické úpravy.

K článku XXIV

V nadväznosti na povinnosť uloženia účtovných závierok v registri účtovných závierok sa upravuje splnomocňovacie ustanovenie.

K článku XXV

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa upravuje povinnosť prevádzkovateľa hazardnej hry nepredkladať účtovnú závierku ministerstvu, ale zabezpeči ť jej uloženie v stanovenom termíne v registri účtovných závierok.

K článku XXVI

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa upravuje povinnosť Slovenského Èerveného kríza uložiť svoju ročnú účtovnú závierku v registri účtovných závierok.

K článku XXVII

K bodom 1, 2

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť žiadateľa predložiť účtovnú závierku.

K bodu 3

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie audítorom overenej účtovnej závierky v registri účtovných závierok, pričom poskytovateľovi investičnej pomoci sa umožň uje do nej v registri účtovných závierok nahliadať.

K článku XXVIII

K bodu 1

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť žiadateľa s výnimkou žiadateľa, ktorým je zahraničná právnická osoba, predložiť Ná rodnej banke Slovenska účtovné závierky overené audítorom spolu s výrokom audítora.

K bodu 2

Vypúšťa sa povinnosť predkladať polročnú správu na ministerstvo.

K článkom XXIX a XXX

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa upravuje povinnosť uloženia účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K článku XXXI

Doplňuje sa ustanovenie o povinnosti audiovizuálneho fondu uložiť účtovnú závierku spolu so správou audítora do registra účtovných závierok.

K článku XXXII

K bodu 1

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť žiadateľa predkladať účtovnú závierku k žiadosti o dotáciu v oblasti prevencie kriminality.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K článku XXXIII

K bodu 1

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť žiadateľa predložiť účtovnú závierku.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok, pričom poskytovateľovi investičnej pomoci sa umožňuje do nej v registri ú čtovných závierok nahliadať.

K článku XXXIV

K bodom 1, 3 a 4

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť predložiť účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú zá vierku a konsolidovanú účtovnú závierku Národnej banke Slovenska.

K bodu 2

Doplňuje sa povinnosť uloženia mimoriadnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K bodu 5

V nadväznosti na povinnosť uloženia účtovných závierok v registri účtovných závierok sa upravuje splnomocňovacie ustanovenie.

K článku XXXV

K bodu 1

Navrhuje sa, aby žiadateľ na preukázanie finančnej spôsobilosti nemusel predkladať účtovnú závierku, ktorú má povinnosť uložiť na základe zákona o účtovníctve v registri účtovných z ávierok. Tým sa odstráni administratívna zaťaženosť žiadateľa.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K bodu 3

V nadväznosti na zmenu v zákone o účtovníctve je odsek 5 nadbytočný.

K článku XXXVI

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K článku XXXVII

K bodu 1

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť predložiť účtovnú závierku Ministerstvu životného prostredia SR.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby do 30 dní po schválení účtovnej závierky oprávnená organizácia zabezpečila uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K článku XXXVIII

K bodu 1

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa vypúšťa povinnosť predložiť účtovnú závierku Ministerstvu zdravotníctva SR.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby do termínu podania žiadosti žiadateľ zabezpečil uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K článku XXXIX

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovní ctve sa upravuje povinnosť zverejniť účtovnú závierku namiesto v Obchodnom vestníku v registri účtovných závierok.

K článku XL

K bodom 1 až 8

V nadväznosti na zmenu zákona o účtovníctve sa oslobodzuje účtovná jednotka od povinnosti predložiť účtovnú závierku, ak je už v registri účtovných z ávierok uložená.

K článku XLI

Na základe zmeny zákona o účtovní ctve sa upravuje ustanovenie, kde Telekomunikačný úrad je oprávnený preverovať účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok zostavenú podnikom poskytujúcim verejnú sieť, verejnú slu žbu alebo verejnú sieť a verejnú službu, ktorý nie je podľa zákona povinný vykonávať nezávislý audit a výsledok preverenia zverejniť. Z ustanovenia sa vypustila povinnosť podniku poskytovať na nahliadnutie Telekomunikačnému úradu svoju účtovnú závierku, nakoľko je povinný ju uložiť v registri účtovných závierok, z ktorého bude Telekomunikačnému úradu k dispozícii.

K článku XLII

Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa upra vuje ukladanie účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

K bodu XLIII

Navrhovaná účinnosť zákona je 31. decembra 2011 okrem čl. I. bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, 19, 20, § 23 a § 23a bodu 21, bodov 22 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a čl. I bodov 3, 13 až 15, § 23b a § 23c bodu 21 a čl. II až XLII, ktoré nadobúdajú úč innosť 1. januára 2013.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2011.

Iveta Radičová, v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v.r.

podpredseda vlády a minister

financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore