Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019


Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Priestupkové konanie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28 JUD25328 DS32 EU PP58 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 543/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 310/2018

Legislatívny proces k zákonu 310/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

K predpisu 310/2018, dátum vydania: 13.11.2018

A.Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“) ako iniciatívny materiál.
Predmetom predkladaného návrhu novely je viacero návrhov zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia, vedenia evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, preplácania DNA testov, či správneho konania, ktorých potrebu preukázala aplikačná prax.
Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania až upustenie od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Medzi tieto návrhy patrí napr. zrušenie vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov prostredníctvom okresných úradov, zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C, či úprava náležitostí žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností.
Cieľom návrhu novely je zároveň zabezpečenie plnenia povinnosti definovanej v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení. Podľa tohto ustanovenia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky povinné potvrdiť legálnosť a pôvod exemplárov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, ktoré sa majú vyviezť cez iný členský štát Európskej únie. Doterajší spôsob splnenia tejto povinnosti prostredníctvom výkonu štátneho dozoru je nevyhovujúci z dôvodu nemožnosti dodržania stanovenej lehoty, preto je potrebné prijatie takého opatrenia, aby bol čl. 26 ods. 10 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení vykonateľný. Návrh novely taktiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia CoP 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES. Toto rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.
Čl. II návrhu novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov chránených živočíchov, hlavne v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikepovaných exemplárov na napr. environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.
Predkladaný návrh novely má pozitívny vplyv na životné prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na služby verejnej správy, na občana a na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh novely nemá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na informatizáciu.
Predkladaný návrh novely je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh novely nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť návrhu novely je z dôvodu predpokladanej dĺžky legislatívneho procesu a potrebnej legisvakančnej lehoty navrhovaná na 1. január 2019, okrem novelizačného bodu 10 čl. I návrhu novely, ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2021. Počas tohto obdobia bude aktualizovaná potrebná elektronická databáza Vedeckého orgánu Slovenskej republiky.


A.Osobitná časť

K čl. I
K bodu 1
V záujme informovanosti občanov sa detailnejšie upravuje ustanovenie § 4 ods. 2 zákona tak, aby sa splnil samotný účel predmetného ustanovenia. Doplnením ustanovenia o nové písmeno c) sa podrobnejšie upravujú povinnosti pre predajcov týkajúce sa exemplárov CITES (zverejnenie informácie, že predávaný exemplár je predmetom ochrany CITES). Táto informačná povinnosť umožní kupujúcemu sa lepšie zorientovať, či sa na takýto druh vzťahujú následné povinnosti vyplývajúce zo zákona alebo nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení“).
K bodu 2
Legislatívno- technická úprava. Súčasné znenie je gramaticky nesprávne.
K bodu 3
V § 8 ods. 2 písm. a) v rámci žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, v § 8 ods. 4 písm. a) v rámci žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie a v § 8a ods. 2 písm. a) v rámci žiadosti o udelenie licencie na balenie kaviáru sa vypúšťa povinnosť žiadateľa uviesť ku svojej žiadosti aj číslo faxu a telefónu. Uvedenie týchto informácií ku žiadostiam bude dobrovoľné.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú opravu textu, nakoľko udelenie licencie na balenie kaviáru sa neudeľuje podľa § 6 ods. 1, ale podľa § 5a ods. 1. Ustanovenie § 6 ods. 1 sa týka vydávania povolenia na dovoz, vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz.
K bodu 5
V § 9 ods. 5 písm. b) sa predlžuje lehota na uchovanie evidencie o exemplároch, ktoré mal držiteľ v držbe z piatich na desať rokov od vykonania posledného zápisu. Ide o zosúladenie dĺžky lehoty na uchovanie evidencie o exemplároch s lehotou ustanovenou na uchovanie kópie písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia v § 12a ods. 2 a 4. Tento návrh zároveň vyplýva z aplikačnej praxe najmä v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a jeho zmyslom je zvýšenie efektívnosti vymáhania práva.
K bodu 6
Z § 9 sa vypúšťa odsek 6, v ktorom je ustanovené oslobodenie držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od povinnosti viesť evidenciu, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov. Obsah tohto ustanovenia sa vkladá do § 28 ods. 11, ktorý rieši oslobodenie držiteľa, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky od viacerých povinností a teda ide o komplexnejšiu a systematickejšiu úpravu.
K bodu 7
V § 10 ods. 1 písm. b) sa spresňuje názov dokumentu, ktorý tvorí evidenciu vybraných exemplárov rastlín. Pomenovanie „písomné vyhlásenie“, ktoré nahrádza „písomný doklad“, lepšie vystihuje povahu dokumentu, ktorý si držiteľ vyhotovuje sám. Zmenou pomenovania dokumentu sa zdôrazní súkromná povaha dokumentu, keďže nejde o úradný doklad.
K bodu 8
V § 10 ods. 1 písm. b) prvom bode sa ustanovuje povinnosť držiteľovi exemplára vybraných druhov rastlín, aby písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia obsahovalo aj podpis držiteľa. Návrh vyplýva z aplikačnej praxe najmä v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a jeho zmyslom je zvýšenie efektívnosti vymáhania práva.

V § 10 ods. 1 písm. b) druhom bode sa ustanovuje povinnosť držiteľovi exemplára vybraných druhov rastlín, aby písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia obsahovalo aj podpis osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol. Návrh vyplýva z aplikačnej praxe najmä v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a jeho zmyslom je zvýšenie efektívnosti vymáhania práva.
K bodu 9 a 10
V súčasnej právnej úprave nie je stanovená povinnosť zasielať evidenciu živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, čo spôsobovalo problémy pri vykonávaní čl. 26 ods. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení“). Podľa tohto ustanovenia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) povinné potvrdiť legálnosť a pôvod exemplárov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, ktoré sa majú vyviezť cez iný členský štát Európskej únie, v lehote do jedného týždňa. Doterajší spôsob splnenia tejto povinnosti prostredníctvom výkonu štátneho dozoru je nevyhovujúci z dôvodu nemožnosti dodržania stanovenej lehoty. Novou úpravou sa zavádza povinnosť zasielať evidenciu aj pre druhy uvedené v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, a zároveň sa určuje taká lehota zasielania evidencie, aby bol čl. 26 ods. 10 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení vykonateľný.
Podľa doterajšej právnej úpravy sa zasiela evidencia na okresné úrady. Návrhom novely zákona dochádza k zmene, druhová karta sa bude zasielať na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, vedecký orgán Slovenskej republiky (ďalej len „vedecký orgán SR“). Táto zmena si bude vyžadovať zlepšenie elektronického spôsobu spracovania údajov zo zasielaných druhových kariet, z tohto dôvodu novela zákona zavádza dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého vedecký orgán SR zaktualizuje existujúcu elektronickú databázu. Počas tohto obdobia budú druhové karty zasielané na ministerstvo (§29c ods. 3 a 4). Lehota na zasielanie druhovej karty pre exempláre druhov zaradených do prílohy A zostáva zachovaná (30 dní), lehota pre exempláre druhov zaradených do prílohy B bola stanovená vzhľadom na dodržanie lehoty stanovenej v nariadení (ES) č. 865/2006 v platnom znení na 14 dní.
K bodu 11, 13 a 46
Legislatívno- technická úprava, ktorá súvisí s úpravami v § 11 ods. 2 (novelizačný bod 10).
K bodu 12
V súvislosti so zjednodušením nakladania s hendikepovanými chránenými exemplármi v chovných alebo rehabilitačných staniciach v článku II návrhu novely zákona sa upravuje vedenie evidencie oddelene na druhovej karte (s osobitným vyznačením, že ide o rehabilitáciu hendikepovaného chráneného exemplára).
K bodu 14
Ide o legislatívno-technickú opravu textu (vypustenie slov z nadpisu § 12), nakoľko problematika preukázania spôsobu nadobudnutia exemplára bola z § 12 vyňatá a je ustanovená v novom § 12a.
K bodu 15
Legislatívno- technická úprava.
K bodu 16
Úprava ustanovenia § 12 ods. 4 a 5 jednoznačne definuje, akým dokladom je držiteľ povinný preukázať pôvod exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení a kedy je povinný požiadať o jeho vydanie. Dôvodom potreby jednoznačného definovania týchto povinností je skutočnosť, že zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 15/2005 Z. z.“) bol v minulosti nesystematicky novelizovaný poslaneckou novelou.
V § 12 ods. 4 sa teda upresňuje definovanie povinnosti držiteľa exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení preukázať pôvod písomným dokladom vydaným v zmysle čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení napr. povolením na dovoz, výnimkou zo zákazu komerčných činností, súhlasom na premiestnenie, alebo preukazom o pôvode v prípade, že držiteľ živého exemplára plaza, vtáka alebo cicavca druhu uvedeného v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení písomný doklad vydaný v zmysle nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení nemá.
V § 12 ods. 5 sa jednoznačne určuje, v ktorých prípadoch je držiteľ povinný požiadať o vydanie preukazu o pôvode. Zároveň je jednoznačne špecifikovaná (nejednoznačne vo vypustenom § 12 ods. 21) možnosť výberu držiteľa medzi dvoma dokladmi, v závislosti od toho, akým spôsobom plánuje s exemplárom nakladať. V prípade, že plánuje s exemplárom (najčastejšie nadobudnutým odchovom) nakladať komerčne, môže požiadať priamo o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností. Ak plánuje mať exemplár vo svojej držbe resp. s exemplárom nakladať nekomerčne, potom je povinný požiadať o vydanie preukazu o pôvode. Cieľom jednoznačného definovania možnosti výberu medzi dvoma dokladmi je zamedzenie vydávania dvoch dokladov na toho istého exemplára, čo rozširovalo možnosti nezákonného nakladania s exemplármi. Vo vzťahu k úprave § 13 a k zmene § 17 písm. h), ktoré súvisia s nezameniteľným označovaním, bolo tiež potrebné upraviť, že držiteľ je povinný požiadať o vydanie preukazu o pôvode po nezameniteľnom označení predmetného exemplára. V prípade, ak exemplár nie je možné nezameniteľne označiť z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností, požiada držiteľ exemplára o vydanie preukazu o pôvode po určení okresným úradom, že tento exemplár nie je možné nezameniteľne označiť.
Zároveň sa definuje príslušnosť okresného úradu na podanie žiadosti o vydanie preukazu o pôvode podľa miesta držby exemplára.
K bodu 17
Vzhľadom na to, že povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode sa v § 12 ods. 4 ustanovuje len pre živé exempláre vybraných druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, z ustanovenia § 12 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú exempláre druhov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Okresný úrad teda určuje pôvod len živým exemplárom plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
K bodu 18
Vzhľadom na to, že povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode sa v § 12 ods. 4 ustanovuje len pre živé exempláre vybraných druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, z § 12 ods. 6 sa vypúšťa písm. c) resp. povinnosť určiť pôvod exemplárom druhov uvedených v prílohe C nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Okresný úrad teda určuje pôvod len živým exemplárom plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
K bodu 19 až 22, 32
Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s vypustením § 12 ods. 6 písm. c) (novelizačný bod 18).
K bodu 23
V § 12 sa vypúšťajú odseky 17 až 21 z viacerých dôvodov. Vypustenie odseku 17 až 19 vyplýva z aplikačnej praxe, ktorá ukázala, že vydávanie potvrdení o registrácii nie je účelné a preto sa navrhuje túto povinnosť držiteľovi zrušiť.
V § 12 ods. 20 bola definovaná povinnosť držiteľa vybraných exemplárov preukazovať spôsob nadobudnutia písomným dokladom, pričom v tomto ustanovení boli demonštratívne vypočítané jeho náležitosti. Aplikačná prax však ukázala, že náležitosti tohto dokladu sú pre preukazovanie spôsobu nadobudnutia exemplárov nedostatočné. Z tohto dôvodu sa ods. 20 vypúšťa. Nahrádza sa novým § 12a, v ktorom sa špecifikujú náležitosti písomného vyhlásenia podrobnejšie. Aplikačná prax tiež ukázala, že náležitosti písomného vyhlásenia je potrebné špecifikovať zvlášť pre živé a neživé exempláre živočíchov.
Vypúšťa sa aj ods. 21, ktorý bol vo vzťahu k definovaniu povinnosti preukazovania pôvodu formulovaný zmätočne a nejednoznačne. Následne sa v § 12 ods. 4 a 5 upravuje táto problematika jednoznačne vo vzťahu k vybraným exemplárom druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, nové ustanovenie § 12a zase špecifikuje preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplárov druhov živočíchov uvedených v prílohách B - D nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení resp. aj vybraných živých a neživých živočíchov druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, ktoré nemajú vydaný doklad podľa čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
K bodu 24
Vkladá sa nové ustanovenie § 12a, ktoré obsahuje demonštratívny výpočet náležitostí písomného vyhlásenia, ktorým je držiteľ živého a neživého exemplára živočícha povinný preukázať spôsob jeho nadobudnutia. Aplikačná prax ukázala, že náležitosti tohto dokladu, definované vo vypustenom § 12 ods. 20, boli pre preukazovanie spôsobu nadobudnutia exemplára nedostatočné.
Ustanovuje sa povinnosť držiteľovi exemplára, aby odovzdal novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie podľa odseku 1 alebo 3 a aby si uchoval jeho kópiu po dobu desiatich rokov. Zároveň sa zavádza pre držiteľa exemplára ako aj pre fyzickú osobu, od ktorej držiteľ exemplár nadobudol, oprávnenie vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti. Potreba týchto ustanovení vyplynula z aplikačnej praxe a jej cieľom, predovšetkým z pohľadu vymáhania práva, je umožniť dohľadanie predchádzajúcich držiteľov v prípade viacnásobnej zmeny držiteľa exemplára.
V odseku 6 sa ustanovuje, že písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odsekov 1 a 3 nie je úradným potvrdením o tom, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Dôvodom je skutočnosť, že písomné vyhlásenie je dokument, ktorý si držiteľ vyhotovuje sám a nie je to teda doklad vydaný a overený štátnym orgánom. Zároveň považujeme z pohľadu vymáhania práva za dôležité rozlišovať medzi preukázaním pôvodu exemplára v zmysle prílohy IX nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a spôsobom nadobudnutia v zmysle od akej osoby a akým spôsobom (napr. kúpa, dar) bol exemplár nadobudnutý.
Vkladá sa ustanovenie §12b, ktoré zavádza novú povinnosť držiteľovi neživého exemplára vybraných druhov živočíchov. Tieto vybrané druhy budú určené vo vykonávacom právnom predpise, ide o nasledujúce druhy: leopard obláčikový (Neofelis nebulosa), lev (Panthera leo), leopard škvrnitý (Panthera pardus), tiger (Panthera tigris) a leopard snežný (Uncia uncia). Držiteľ takéhoto exemplára bude povinný odovzdať uhynutý exemplár tohto druhu fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov pod dohľadom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá o tom vyhotoví záznam a jeho kópiu zašle na ministerstvo. Ďalej sa zavádza povinnosť držiteľa preukázať nakladanie s ponechaným neživým exemplárom záznamom o nakladaní a každú jeho zmenu oznamovať ministerstvu. Návrh vychádza z rozhodnutia č. 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES, ktorý zaväzuje členské štáty dohovoru CITES k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení, ktoré exempláre týchto druhov odchovávajú v zajatí (v Slovenskej republike sa takého zariadenia nachádzajú), najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi týchto druhov s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi. Zaradenie celého druhu leva (Panthera leo) a nielen poddruhu lev ázijský (Panthera leo persica) považujeme za potrebné vzhľadom na zložitejšiu identifikáciu jednotlivých poddruhov leva. Držitelia exemplárov môžu vydávať poddruh leva ázijského za leva, čo znemožní splnenie cieľa sledovaného navrhovanou právnou úpravou.
K bodu 25
Navrhnutou úpravou § 13 ods. 1 dochádza k zjednoteniu povinnosti držiteľa živého exemplára všetkých druhov vtákov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie. Podľa doterajšieho právneho stavu sa táto povinnosť vzťahuje na držiteľa vyššie uvedeného exemplára odchovaného v zajatí na území Európskej únie, resp. exemplára, ktorý nepochádza z voľnej prírody. Zároveň sa vypúšťa povinnosť držiteľa zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom okresného úradu. Uvedená zmena úpravy je vo vzťahu k chovateľom pozitívna. Súčasné znenie § 13 ods. 2 týkajúce sa povinného vykonávania DNA testov u vybraných exemplárov ako nezameniteľného označenia sa vypúšťa. Nový odsek 2 ustanovuje lehotu, v ktorej je držiteľ exemplára povinný zabezpečiť jeho označenie.
K bodu 26, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 48, 50 a 54
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením odsekov 17 až 19 v § 12 (novelizačný bod 23).
K bodu 27
Navrhovanou úpravou sa upresňuje postup držiteľa v prípade, že nezameniteľné označenie nie je z nejakého dôvodu možné alebo je potrebné stanoviť inú lehotu na jeho vykonanie. Držiteľ je povinný požiadať okresný úrad o určenie iného vhodného označenia alebo predĺženie lehoty na vykonanie vhodného označenia pred uplynutím lehoty určenej na vykonanie označenia podľa § 13 ods. 2. Zároveň sa definuje príslušnosť okresného úradu na podanie žiadosti o určenie iného označenia alebo inej lehoty podľa miesta držby exemplára. Okresný úrad má možnosť na základe stanoviska vedeckého orgánu SR vo výnimočných prípadoch určiť, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností (napr. exemplár je príliš malý a citlivý na akékoľvek označenie).
K bodu 28
Po doplnení dôvodu jednoznačnejšej úpravy povinností držiteľa exemplára zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie v §13 ods. 1 sa ustanovenie § 13 ods. 6 stáva nadbytočným a z tohto dôvodu sa vypúšťa. V § 13 ods. 6 bola nejednoznačne a zmätočne formulovaná povinnosť nezameniteľne označovať exempláre vtákov narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere. Tento pojem je vo vzťahu k viacerým definíciám pôvodu uvedených v nariadení (ES) č. 865/2006 v platnom znení zmätočný (napr. definícia exemplára narodeného a odchovaného v zajatí; exemplára narodeného v zajatí, ktorý nespĺňa definíciu exemplára narodeného a odchovaného v zajatí; exemplára odchovaného vo farmových zariadeniach).

K bodu 29
Vzhľadom na nejednoznačnosť ustanovenia sa navrhovanou úpravou presne špecifikuje, že exempláre vtákov nadobudnuté na území Slovenskej republiky je ich držiteľ povinný označiť krúžkami od distribútora, ktorý je držiteľom licencie na území Slovenskej republiky.
K bodu 30, 43, 44 a 51
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k ustanoveniu §12b (novelizačný bod 24).
K bodu 31
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k § 28 ods. 9 (novelizačný bod 59).
K bodu 33
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úpravám v novelizačnom bode 3.
K bodu 34 a 35
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úpravám v novelizačnom bode 33 [vypustenie písm. e) z § 15 ods. 3].
K bodu 38
Do § 15 ods. 5 sa dopĺňa na základe rozhodnutia č. 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES nové splnomocňovacie ustanovenie [písm. j)], ktoré umožňuje ministerstvu ustanoviť vo vykonávacom právnom predpise zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b. Ide o druhy leopard obláčikový (Neofelis nebulosa), lev (Panthera leo), leopard škvrnitý (Panthera pardus), tiger (Panthera tigris) a leopard snežný (Uncia uncia).
Do § 15 ods. 5 sa vkladá aj splnomocňovacie ustanovenie, ktoré umožňuje ministerstvu ustanoviť vo vykonávacom právnom predpise podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vyššie uvedených vybraných druhov živočíchov.
K bodu 39
Okresnému úradu v sídle kraja sa vypúšťa kompetencia vydávať doklady podľa nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Uvedená kompetencia nebola využívaná z dôvodu nedostatočného materiálno-technického vybavenia. Túto kompetenciu vykonáva ministerstvo.
K bodu 40
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úpravám v novelizačných bodoch 25 a 27, ktoré sa týkajú aj zrušenia povinnosti držiteľa zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom okresného úradu. Okresnému úradu sa ustanovuje kompetencia vykonávať fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia, a to v prípade, že bude o takúto súčinnosť požiadaný napr. ministerstvom.
K bodu 47
Legislatívno-technická úprava, ktorá upresňuje doteraz platný stav a ktorá umožní ukladať sankcie za porušenia jednotlivých ustanovení.
K bodu 49
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 59 (doplnenie ods. 8 a 9 do § 28).
K bodu 50
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úprave § 5a ods. 1 (novelizačný bod 2).
K bodu 52
Úpravou ustanovenia sa upresňuje už doteraz platný stav, a to, že okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia uloží fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania podľa § 22 ods. 1 zákona, pokutu alebo pokarhanie.
K bodu 53
Ustanovuje sa, že trovy konania za priestupok sú príjmom Environmentálneho fondu, rovnako ako samotná pokuta. Týmto návrhom sa zabezpečí, aby plnenie vymáhal jeden orgán, keďže podľa súčasnej úpravy pokutu vymáha formou exekúcie Environmentálny fond a trovy konania vymáha Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ide o zosúladenie procesu s procesom, ktorý je zavedený aj pre právnické osoby.
K bodu 55
Legislatívno-technická úprava gramatickej nezrovnalosti.
K bodu 56
Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na navrhované novelizačné body, týkajúce sa zrušenia potvrdenia o registrácii a nezameniteľného označovania.
K bodu 57
Návrhom sa reaguje na úpravu v článku II – na novelizáciu zákona č. 543/2002 Z. z, ktorou sa komplexne upravuje proces nakladania s nájdenými hendikepovanými živočíchmi. Ak je nájdený exemplár v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. zároveň hendikepovaným chráneným živočíchom podľa zákona č. 543/2002 Z. z., postupuje sa pri jeho ďalšom nakladaní (rehabilitácia, vypustenie do voľnej prírody, prepadnutie do majetku štátu) podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
K bodu 58
Navrhovaným doplnením sa upresňuje úhrada nákladov na vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie štátnym orgánom (pri výkone štátneho dozoru).
K bodu 59
V navrhovanom ods. 8 a 9 § 28 sa upresňuje postup pri zabezpečení odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie.
Do § 28 sa vkladá odsek 10, ktorý rieši oslobodenie držiteľa, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od viacerých povinností (vedenie evidencie, preukazovanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia, nezameniteľné označenie).
K bodu 60
Vkladá sa prechodné ustanovenie vo vzťahu k § 12b spolu s lehotou na zaslanie záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu. Zároveň sa v odseku 2 ustanovuje, že ak od vykonania posledného zápisu držiteľom v evidencii o exemplároch podľa doterajšieho predpisu neuplynulo ku dňu účinnosti novely zákona päť rokov, držiteľ je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch v lehote podľa tohto zákona.
Podľa doterajšej právnej úpravy sa zasiela evidencia na okresné úrady. Návrhom novely zákona dochádza k zmene, druhová karta sa bude zasielať na vedecký orgán SR. Táto zmena si bude vyžadovať zlepšenie elektronického spôsobu spracovania údajov zo zasielaných druhových kariet, z tohto dôvodu novela zákona zavádza dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého vedecký orgán SR aktualizuje existujúcu elektronickú databázu. Počas tohto obdobia budú druhové karty zasielané na ministerstvo.
K čl. II
K bodu 1
Ustanovuje sa definícia hendikepovaného chráneného živočícha vzhľadom na úpravu v ustanoveniach § 35, § 41, § 94 a § 103.
K bodu 2
Ustanovuje sa zákaz chovu chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody. Definícia chovu v ľudskej opatere je uvedená v ustanovení § 2 ods. 2 písm. l). V zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 sa tento zákaz nevzťahuje na chránené živočíchy odchované v zajatí. Účelom navrhovanej úpravy zákona je rozlíšenie medzi zákazom držby chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody, ktorý platí podľa súčasnej právnej úpravy a zákazom držby chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody za účelom jeho rozmnožovania. Pri žiadosti o povolenie výnimky tak budúci držiteľ chráneného živočícha bude musieť ako dôvod držby uviesť aj jeho využitie na rozmnožovanie, na základe čoho sa zabezpečí zodpovedné posúdenie žiadosti v súlade so záujmami ochrany chráneného druhu a nedôjde tak prípadom, že žiadateľ bude využívať chráneného živočícha na iné ako deklarované účely.
K bodu 3
Upresňujú sa povinnosti týkajúce oznamovania nájdených chránených živočíchov. Nakoľko nie je dôvodné, aby popri organizácii ochrany prírody bol príslušným orgánom na prijatie oznámenia v prípade nájdenia poľovnej zveri osobitný orgán, vypúšťa sa povinnosť adresovať tieto oznámenia okresnému úradu. Oprávnenie na náhradu výdavkov za poskytnutú starostlivosť pre hendikepované chránené živočícha sa ustanovuje v § 35 ods. 6 na základe novej právnej úpravy § 103 ods. 2 a 3.
K bodu 4
Vzhľadom na to, že ustanovenia § 35 neustanovujú povinnosť viesť evidenciu o nájdených chránených živočíchov, predmetná úprava sa presúva do § 65a ods. 2 písm. c).
K bodu 5
Ustanovuje sa povinnosť viesť druhové karty pre hendikepované chránené živočíchy oddelene od druhových kariet chránených živočíchov držaných na iné účely z dôvodu lepšej kontroly takto držaných jedincov.
K bodom 6 a 7
Úprava súvisí s novoustanovenou definíciou hendikepovaného chráneného živočícha a novou úpravou § 65a ods. 2 písm. c).
K bodu 8
Vypúšťa sa pôsobnosť organizácie ochrany prírody na vedenie evidencie nájdených chránených živočíchov, ktorá je už upravená v § 65a ods. 2 písm. c) a určuje sa pôsobnosť na prijímanie nájdených chránených živočíchov uniknutých zo zajatia a určovanie ďalšieho nakladania s nimi.
K bodom 9 až 11 a 16
Úprava súvisí s novou právnou úpravou § 103 ods. 2 a 3.
K bodom 12 až 14
Spresňuje sa ustanovenie upravujúce nakladanie s chránenými druhmi vo vlastníctve štátu vo vzťahu k zákazom podľa odseku 4, rozširuje sa možnosť použitia chránených druhov aj na výchovnú a vzdelávaciu činnosť výchovnovzdelávacích inštitúcií a súčasne sa limituje možnosť prevodu chránených druhov len na účely taxatívne uvedené v zákone.
K bodu 15
Spresňuje sa doterajšie ustanovenie, ktoré zakazuje prevod a zmenu držiteľa chránených živočíchov v správe majetku štátu pochádzajúcich z voľnej prírody. Podľa novej úpravy bude zákaz prevodu a zmeny držiteľa chránených živočíchov platiť len vo vzťahu k subjektom, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v relevantnom rozsahu tak, aby v praxi neboli z možnosti držby chránených živočíchov vylúčené subjekty, ktoré sa dopustili menej závažného protiprávneho konania, napríklad na úseku vedenia evidencie chránených živočíchov, vrátane
10
štátnych subjektov. Účelom ustanovenia je ďalej umožniť chovným a rehabilitačným staniciam, ktoré prevádzkujú neštátne subjekty, držbu hendikepovaných chránených živočíchov zaradených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení na nevyhnutnú dobu potrebnú na zabezpečenie starostlivosti o ne, ako aj držbu hendikepovaných chránených živočíchov, ktoré podľa posudku veterinárneho lekára nie sú z dôvodu trvalého poškodenia ich fyzického zdravia schopné samostatne prežiť vo voľnej prírode. Tieto živočíchy zostanú naďalej vo vlastníctve štátu a bude ich možné použiť napríklad na prírodno-ochranné alebo výchovno-vzdelávacie účely.
K bodom 17 až 19
Účelom navrhovanej úpravy je upraviť režim nakladania s chránenými živočíchmi osobitne pre živočíchy, ktoré pochádzajú z voľnej prírody a živočíchy, ktoré unikli zo zajatia. Definícia živočícha, ktorý unikol, je ustanovená v § 2 ods. 2 písm. ze). Podľa platnej právnej úpravy sa na živé chránené živočíchy pochádzajúce z voľnej prírody (prevažne ide o hendikepované chránené živočíchy) aplikoval režim ustanovený pre nájdené (stratené) chránené živočíchy s ustanovenou trojmesačnou lehotou, po uplynutí ktorej sa stávali majetkom štátu. Podľa navrhovanej úpravy budú tieto živočíchy už odo dňa ich odobratia z miesta ich prirodzeného výskytu vlastníctvom štátu s tým, že sa na ne nebudú vzťahovať ustanovenia zákona o správe majetku štátu, čo je v súlade s ustanovením § 1 ods. 2 písm. b) tohto zákona, podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy. Účely držby a nakladania s hendikepovanými chránenými živočíchmi sú odlišné od tých, z ktorých vychádza zákon o správe majetku štátu najmä z dôvodu, že primárnym účelom je v tomto prípade pripraviť živočíchy na ich návrat do voľnej prírody. Organizácia ochrany prírody a osobitne aj držiteľ týchto živočíchov má v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny povinnosť viesť o nich evidenciu, pričom nakladanie s týmito živočíchmi, pokiaľ ich nie je možné vypustiť späť do voľnej prírody, je obmedzené v zmysle ustanovení § 94 ods. 3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. Súčasne sa na tieto živočíchy pochádzajúce z voľnej prírody vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého je chráneného živočícha zakázané držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. Akékoľvek nakladanie s takýmto chráneným živočíchom, ktoré nesúvisí so starostlivosťou o tohto živočícha, ktorú v zmysle § 40 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje organizácia ochrany prírody, je možné len na základe výnimky ministerstva, ktoré ju môže v správnom konaní povoliť len z dôvodov uvedených v § 40 ods. 2 a 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2019, z dôvodu dĺžky legislatívneho procesu a potrebnej legisvakančnej lehoty, okrem druhej a tretej vety novelizačného bodu 10 čl. I, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2021.

V Bratislave dňa 22. augusta 2018
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

K predpisu 177/2018, dátum vydania: 22.06.2018

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť   

 

Návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „návrh zákona“) predkladá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini ako iniciatívny materiál.         

Predkladaný návrh zákona zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

Hlavným dôvodom navrhovanej právnej úpravy je snaha o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedených v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti . Ide o prvý krok z celého radu opatrení tzv. princípu „jedenkrát a dosť“, ktoré úrad pripravuje a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už občania nebudú povinní štátu dokladovať v listinnej podobe.

Návrh zákona v jednotlivých novelizačných článkoch vypúšťa z osobitných predpisov zákonnú povinnosť fyzických osôb a právnických osôb za účelom preukázania skutočností prikladať k žiadostiam listinné výpisy resp. dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť, a to nielen v konaniach o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach, ale komplexne pri úradnej činnosti orgánov verejnej moci.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a  nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyv na životné prostredie ani sociálne vplyvy. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doložka vybraných vplyvov

 

  1.  Základné údaje

  Názov materiálu

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Charakter predkladaného materiálu

 *  Materiál nelegislatívnej povahy

 S  Materiál legislatívnej povahy

 *  Transpozícia práva EÚ

 

  Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok:    20.12.2017
Ukončenie: 29.12.2017

  Predpokladaný termín predloženia na MPK*

január 2018

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
  SR*

február 2018

 

 

  2.  Definícia problému

Problém na, ktorý návrh zákona reaguje je v súčasnosti stále aktuálna a platná požiadavka orgánov verejnej moci v konaniach voči fyzickým a právnickým osobám dokladať skutočnosti obsiahnuté vo výpise z registra trestov, v liste vlastníctva, či vo výpisoch z obchodného registra a živnostenského registra v listinnej podobe. Je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedených v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti a zároveň ich od fyzických a právnických osôb požadovať za poplatok.

  3.  Ciele a výsledný stav

Cieľom predloženého návrhu zákona je zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov v listinnej podobe na základe tzv. princípu „jedenkrát a dosť“ a odbremeniť tak občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii. Všetky tieto údaje si môžu zamestnanci verejnej správy získavať sami v reálnom čase.

Ide o prvý krok z celého radu opatrení, ktoré postupne majú prispieť k naplneniu vyššie uvedeného princípu „jedenkrát a dosť“. Ten hovorí, že pokiaľ štát už disponuje údajom o občanovi alebo podnikateľskom subjekte, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho pre potreby konania získa sám.

  4.  Dotknuté subjekty

Orgány verejnej moci.
Fyzické a právnické osoby s povinnosťou predkladať tieto výpisy.

  5.  Alternatívne riešenia

1. zachovanie súčasného stavu- táto alternatíva nie je vhodná z dôvodu zbytočného administratívneho zaťažovania fyzických a právnických osôb pri kontakte so štátom, čo im prináša zvýšené finančné i časové náklady 2. zvolená alternatíva- nakoľko štát už dnes disponuje údajmi, ktoré napriek tomu opakovane žiada od fyzických a právnických osôb pri väčšine životných situácií, v ktorých prichádzajú do kontaktu, je neúčelné aby štát neustále opakovane od fyzických a právnických osôb preukazovanie jemu známych skutočností naďalej žiadal dokladaním v listinnej podobe

  6.  Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                          S  Áno            *  Nie
Zmena sa dotkne platných vykonávacích právnych predpisov v gescii všetkých ústredných orgánov štátnej správy, konkrétne 68 vyhlášok, 8 opatrení, 12 nariadení vlády. Predkladateľ predpokladá prijatie zmien v dotknutých vykonávacích predpisoch súčasne s prijatím návrhu zákona.

  7.  Transpozícia práva EÚ

 

  8.  Preskúmanie účelnosti**

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

 

 

  9.   Vplyvy navrhovaného materiálu

  Vplyvy na rozpočet verejnej správy
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

  *     Pozitívne

  *     Žiadne

  S   Negatívne

  *     Áno

  S     Nie

  *   Čiastočne

  Vplyvy na podnikateľské prostredie
    z toho vplyvy na MSP

  S     Pozitívne

  *     Žiadne

  *   Negatívne

  *     Pozitívne

  *     Žiadne

  *   Negatívne

  Sociálne vplyvy

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  Vplyvy na životné prostredie

  *     Pozitívne

  S     Žiadne

  *   Negatívne

  Vplyvy na informatizáciu

  S     Pozitívne

  *     Žiadne

  *   Negatívne

  Vplyvy na služby pre občana z toho
    vplyvy služieb verejnej správy na občana
    vplyvy na procesy služieb vo verejnej
    správe


 
S     Pozitívne


 
*     Žiadne


 
*   Negatívne

  * Pozitívne

  *     Žiadne

 S    Negatívne

 

 

  10.  Poznámky

 

  11.  Kontakt na spracovateľa

JUDr. Martin Semanco, vedúci oddelenia legislatívy, odbor legislatívno-právny, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, martin.semanco@vicepremier.gov.sk, 02/20928150

  12.  Zdroje

Dáta - Štatististický úrad SR
Početnosti - jednotlivé registre
Správne poplatky - jednotlivé registre
Technické riešenie - jednotlivé registre, NASES, niektoré OVM
Spolupráca so zdrojovými registrami a ich odbornou pracovnou silou.

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia predkladateľovi odporúča v bode 3.1. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vychádzať z aktuálnejších údajov, než z údajov Štatistického úradu z roku 2014, s cieľom uviesť čo najaktuálnejší obraz dotknutých podnikateľských subjektov. Pri výpočte administratívnych nákladov berie predkladateľ v úvahu priemernú hodinovú mzdu 7,7 eur, no v predchádzajúcom texte uvádza: „Priemerná cena 1 hodiny práce podnikateľa v národnom hospodárstve sa pohybuje na úrovni 7,05 eur.“ V zmysle správnosti výpočtu úspory administratívnych nákladov na strane podnikateľov a koherencie samotného materiálu, Komisia odporúča predkladateľovi tieto údaje zosúladiť.K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správyV doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je rozpočtovo zabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s výpadkom príjmov štátneho rozpočtu z poplatkov za vydanie výpisu z jednotlivých registrov v roku 2018 vo výške 2,5 mil. eur (navrhovaná účinnosť zákona je od 1.7.2018), na roky 2019 a 2020 vo výške 5 mil. eur ročne. V súvislosti s rozčlenením úbytku príjmov podľa kapitol štátneho rozpočtu Komisia upozorňuje, že príjmy zo správnych poplatkov sú príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Negatívny vplyv z titulu úpravy informačných systémov a požadovaného zvýšenia počtu zamestnancov o 5 (z toho 3 osoby pre ÚPPVII a 2 osoby pre GP SR) je kvantifikovaný na rok 2018 vo výške 3,2 mil. eur (z toho ÚPPVII 2,3 mil. eur, GP SR 0,3 mil. eur, ÚGKK SR 0,2 mil. eur, DataCentrum 0,2 mil. eur a MF SR 0,2 mil. eur), na roky 2019 a 2020 vo výške 0,1 mil. eur ročne. Predpokladaná úspora na strane výdavkov (materiálnych nákladov, prevádzkovej réžie, pracovného času zamestnancov) je odhadovaná v roku 2018 vo výške 1,4 mil. eur, na roky 2019 a 2020 vo výške 2,9 mil. eur ročne. V bode 2.1.1. predkladateľ uvádza, že financovanie návrhu bude zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtu. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke č. 1 nie sú uvedené údaje v riadkoch „vplyv na ŠR“, „výdavky verejnej správy celkom“ a „financovanie zabezpečené v rozpočte“, resp. „rozpočtovo nekrytý vplyv“. V hlavičke nie sú korektne uvedené roky. Sumy výdavkov je potrebné uvádzať v eurách. Kvantifikáciu vplyvov je potrebné v jednotlivých rokoch uvádzať kumulatívne a nie medziročne. V bode 2.1.1. je potrebné uviesť návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Komisia upozorňuje, že predložený návrh nie je v súlade s úlohou C.17 uznesenia vlády SR č. 471/2017 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 „nepredkladať v roku 2018 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú finančné nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2018 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy“. S požadovaným zvýšením výdavkov a zvýšením počtu zamestnancov Komisia nesúhlasí. Komisia žiada, aby prípadné nové úlohy boli zabezpečené delimitáciou z tých kapitol štátneho rozpočtu, v ktorých dôjde k zrušeniu činností a tým aj k úspore počtu zamestnancov a výdavkov. V tab. č. 4 za orgány verejnej moci (spoločne) je v roku 2018 nesprávne uvedená suma výdavkov v riadku „dopad na výdavky verejnej správy celkom“. V súvislosti s kvantifikáciou úspor v orgánoch verejnej moci súčasne Komisia žiada, aby predkladateľ doplnil aj vyjadrenie o znížení limitu počtu zamestnancov, ktoré s úsporou osobných výdavkov súvisí. K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana Komisia navrhuje predkladateľovi v doložke vybraných vplyvov vyznačiť negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe z dôvodu, že orgánom verejnej moci vzniká nová povinnosť, a to vyžiadavať si od príslušných orgánov verejnej moci výpisy z registrov. To znamená, že orgán verejnej moci nebude mať prístupy do registrov, ale bude si musieť vyžiadavať výpisy z týchto registrov. V analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana Komisia odporúča v bode 7.2.1 vyčísliť zníženie priamych finančných nákladov pre občana. III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Predkladateľ akceptoval a zapracoval pripomienky Komisie okrem bodu 2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

 

 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

 

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom

-2 512 651

-5 025 303

-5 025 303

-5 025 303

Všeobecná pokladničná správa

-2 512 651

-5 025 303

-5 025 303

-5 025 303

z toho: 

 

 

 

 

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

-2 512 651

-5 025 303

-5 025 303

-5 025 303

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

1 803 813,25

-2 758 815,09

-2 758 815,09

-2 758 815,09

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie zdrojových registrov

2 320 008

48 672

48 672

48 672

Generálna prokuratúra SR – prispôsobenie IS EOO

318 297,6 

68 697,6 

68 697,6 

68 697,6 

Úrad geodézie, kartografie a katastra– prispôsobenie IS ESKN

171 600

0

0

0

Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM

240 000

0

0

0

Ministerstvo financií SR – školenia a metodické príručky

192 000

0

0

0

Orgány verejnej moci (spoločne) – elektronické získavanie výpisov za občana/podnikateľa

-1 438 092,35

-2 876 184,69

-2 876 184,69

-2 876 184,69

z toho:

 

 

 

 

- vplyv na ŠR

1 803 813,25

-2 758 815,09

-2 758 815,09

-2 758 815,09

Rozpočtové prostriedky

1 803 813,25

-2 758 815,09

-2 758 815,09

-2 758 815,09

    EÚ zdroje

0

0

0

0

    spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

5

4

4

4

- vplyv na ŠR

5

4

4

4

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

121 680

97 344

97 344

- vplyv na ŠR

0

121 680

97 344

97 344

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

0

0

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

1 803 813,25

-2 758 815,09

-2 758 815,09

-2 758 815,09

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie zdrojových registrov

2 320 008

48 672

48 672

48 672

Generálna prokuratúra SR – prispôsobenie IS EOO

318 297,6 

68 697,6 

68 697,6 

68 697,6 

Úrad geodézie, kartografie a katastra– prispôsobenie IS ESKN

171 600

0

0

0

Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM

240 000

0

0

0

Ministerstvo financií SR – školenia a metodické príručky

192 000

0

0

0

Orgány verejnej moci (spoločne) – elektronické získavanie výpisov za občana/podnikateľa

-1 438 092,35

-2 876 184,69

-2 876 184,69

-2 876 184,69

 


 

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

 

Financovanie návrhu bude zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtu.

 

 

 

 

2.2. Popis a charakteristika návrhu

 

2.2.1. Popis návrhu:

 

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

 

Návrh predpokladá zmenu existujúcej služby verejnej správy. Dnes sa v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a metodických pokynoch vyskytuje požiadavka na predkladanie výpisov od občana/podnikateľa z registra trestov, katastra nehnuteľností, z obchodného a živnostenského registra v listinnej forme, na právne účely. Tieto výpisy sú poskytované na určených miestach občanovi, a to po uhradení správneho poplatku štátu. Návrh predpokladá zmenu metodík a zákonov tak, aby si pomocou vhodného technického riešenia dokázali zamestnanci verejnej správy pozrieť výpisy na právne účely, či informácie, ktoré majú referenčný charakter, a teda sa považujú za úplné a správne, za občana, bezodplatne a elektronicky.

 

Implementáciu návrhu bude zabezpečovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR, Štatistickým úradom SR a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

 

Služba bude poskytovaná zamestnancom verejnej správy, ktorí si priamo prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy vyžiadajú výpis z registra trestov, list vlastníctva z katastra nehnuteľností, či výpisy z obchodného a živnostenského registra za občana bezodplatne na zákonom stanovené účely.

 

 

2.2.2. Charakteristika návrhu:

 

 x     zmena sadzby

       zmena v nároku

 x     nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

       kombinovaný návrh

       iné

 

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Objem aktivít

Odhadované objemy

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

 

 

 

 

Indikátor KLM

 

 

 

 

Indikátor XYZ

 

 

 

 

 

V návrhu meníme spôsob, objem aktivít sa nezmení.

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

 

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

 

Vplyv na orgány verejnej moci predstavuje úspory bežných výdavkov vyplývajúcich z agendy vyhotovenia výpisov.

 

Výpočet vychádza z dát početností jednotlivých výpisov za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Zohľadnením nákladov na materiál a prácu.

 

Návrhom dochádza k zníženiu finančných nákladov na správnych poplatkoch za získavané a následne predkladané výpisy z registra trestov, listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, obchodného a živnostenského registra. Tieto výpisy budú k nahliadnutiu zamestnancom štátnej správy, na právne účely, bezodplatne, za podnikateľa/občana. Táto skutočnosť je kvantifikovaná v tabuľke „správne poplatky prepočítané s početnosťou a sumou (celkom)“.

   

 

Je dôležité povedať, že investičné výdavky ako obstarávanie kapitálových aktív alebo tovarov a služieb pri tomto návrhu, vytvoria základ pre poskytovanie ďalších výpisov, či informácií orgánom verejnej moci, elektronicky, bezodplatne a za občana/podnikateľa.

 Početnosti výpisov (spolu) s počtom strán v listinnej forme:

Početnosti vydaných výpisov na všetkých miestach za akýmkoľvek účelom

Rok 2017

Priemerný počet A4

Počet A4 celkom

Výpis z registra trestov

213 379

1

213 379

Výpis z obchodného registra

257 300

3

771 900

Výpis zo živnostenského registra

63 859

2

127 718

Výpis listu vlastníctva

288 470

4

1153880

SPOLU

823 008

9

2 266 877

 

Správne poplatky nasledovne

Rok 2017

Početnosť

Celkom EUR

Výpis z registra trestov

4 eur

213 379

853 516

Výpis z obchodného registra

6,50 eur

257 300

1 672 450

Výpis zo živnostenského registra

3 eur

63 859

191 577

Výpis listu vlastníctva

8 eur

288 470

2 307 760

SPOLU

 

 

5 025 303

Správne poplatky prepočítané s početnosťou a sumou (celkom):

 

Úspory nákladov na tlač výpisov:

 

Prepočet jednotkových nákladov na vyhotovenie výpisu

Xerox Phaser 4622V_DN

1. Náklady tlačiarenskej technológie na tlač 1 strany A4

 

   Cena zariadenia

1 144 EUR

   Max. doba technickej využiteľnosti v rokoch

6

   Mesačná zaťažiteľnosť v stranách A4

275 000

   Životnosť v stranách A4

cca 1 200 000

   Rýchlosť tlače za hodinu v A4

3 720

   Priemerná cena strany po dobu využiteľnosti

0,00114

   Cena toneru za 1 stranu A4

0,00877

   Cena valec za 1 stranu A4

0,00240

   Cena fuser za 1 stranu A4

0,00095

   Cena za 1 takt (SLA pre  tlačiarenský stroj)

0,00000

   Náklady tlačiarenskej technológie na tlač 1 strany A4 spolu:

0,01326

2. Materiálové náklady na tlač 1 strany A4

 

   Cena papiera 1 ks A4

0,01056

   Materiálové náklady spolu na tlač 1 strany A4:

0,07560

Ročná úspora celkom

201 434,69 eur

 

Úspory nákladov na prácu zamestnancov verejnej správy:

 

Prepočet nákladov na vydanie výpisu v listinnej forme

Zamestnanec VS

Náklad na hodinu práce vo verejnej správe (superhrubá mzda)

9,75 eur

Priemerné trvanie vydania jedného výpisu

20 min.

Náklad na priemerné trvanie vydania jedného výpisu

3,25 eur

Celková početnosť vydaných výpisov za obdobie 12 mesiacov

823 008

Ročná úspora celkom

2 674 750 eur


 


Tabuľka č. 3

 

Príjmy (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Daňové príjmy (100)1

0

0

0

0

 

Nedaňové príjmy (200)1

-2 512 651,5

-5 025 303

-5 025 303

-5 025 303

 

Granty a transfery (300)1

0

 

 

 

 

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

0

 

 

 

 

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

0

 

 

 

 

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

-2 512 651,5

-5 025 303

-5 025 303

-5 025 303

 

1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4

 

 

1. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie zdrojových registrov

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

 

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

 2 320 008

 48 672

 48 672

 48 672

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

54 000

36 000

36 000

36 000

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

19 008 

12 672

12 672

12 672

 

  Tovary a služby (630)2

2 247 000

0

0

0

 

  Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

 

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

2 320 008

48 672

48 672

48 672

 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 

2. Generálna prokuratúra SR – prispôsobenie IS EOO

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

 

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

203 097,6

68 697,6 

68 697,6 

68 697,6 

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

36 000

36 000

36 000

36 000

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

12 672

12 672

12 672

12 672

 

  Tovary a služby (630)2

154 425,6

20 025,6

20 025,6

20 025,6

 

  Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

 

Kapitálové výdavky (700)

115 200

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

115 200

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

318 297,6 

68 697,6 

68 697,6 

68 697,6 

 

 2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 

3. Úrad geodézie, kartografie a katastra– prispôsobenie IS ESKN

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

 

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

 171 600

 0

 0

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

 

  Tovary a služby (630)2

171 600

0

0

0

 

  Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

 

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

171 600

0

0

0

 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 

4. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

 

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

 240 000

0

0

0

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

 

  Tovary a služby (630)2

240 000

0

0

0

 

  Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

 

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

240 000

0

0

0

 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 

5. Ministerstvo financií SR - školenia a metodické príručky

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

 

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

 192 000

0

0

0

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

 

  Tovary a služby (630)2

192 000

0

0

0

 

  Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

 

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

192 000

0

0

0

 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 

6. Orgány verejnej moci (spoločne) – Ktoré zabezpečujú elektronické vydávanie výpisov za občana teraz (úspory)

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

 

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

-1 438 092,35

-2 876 184,69 

-2 876 184,69 

-2 876 184,69 

 Rok 2018 od účinnosti návrhu / rozsah (6mes.)

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

-866 619

-1 733 238

-1 733 238

-1 733 238

  Rok 2018 od účinnosti návrhu / rozsah (6mes.)

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

-470 756

-941 512

-941 512

-941 512

  Rok 2018 od účinnosti návrhu / rozsah (6mes.)

  Tovary a služby (630)2

-100 717,35

-201 434,69

-201 434,69

-201 434,69

  Rok 2018 od účinnosti návrhu / rozsah (6mes.)

  Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

 

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

-1 438 092,35

-2 876 184,69 

-2 876 184,69 

-2 876 184,69 

 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 

 

 

MZDOVÉ DOPADY

 

1. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Modul integrácie údajov

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

                 Tabuľka č. 5

Zamestnanosť

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Počet zamestnancov celkom

3

2

2

2

 

   z toho vplyv na ŠR

3

2

2

2

 

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1500

1500

1500

1500

 

   z toho vplyv na ŠR

1500

 1500

 1500

 1500

 

Osobné výdavky celkom (v eurách)

73008

48672

48672

48672

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

54000

36000

36000

36000

 

   z toho vplyv na ŠR

54000

36000

36000

36000

 

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

19008

12672

12672

12672

 

   z toho vplyv na ŠR

19008

12672

12672

12672

 

 

 

2. Generálna prokuratúra SR

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

                 Tabuľka č. 5

 

Zamestnanosť

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Počet zamestnancov celkom

2

2

2

2

 

   z toho vplyv na ŠR

2

2

2

2

 

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1500

1500

1500

1500

 

   z toho vplyv na ŠR

1500

1500

1500

1500

 

Osobné výdavky celkom (v eurách)

48672

48672

48672

48672

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

36000

36000

36000

36000

 

   z toho vplyv na ŠR

36000

36000

36000

36000

 

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

12672

12672

12672

12672

 

   z toho vplyv na ŠR

12672

12672

12672

12672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

 

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

 - z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Budú dotknuté všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktorých sa týka povinnosť predkladania výpisov a potvrdení z registra trestov, listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, obchodného a živnostenského registra.

Výnimkou budú právnické osoby, ktoré sú povinné predkladať výpis z registra trestov právnickej osoby.

 

Právna forma

Počet

Akciové spoločnosti

5 516

Spoločnosti s ručením obmedzeným

193 300

Ostatné obchodné spoločnosti

1 288

Družstvá

1 353

Štátne podniky

15

Príspevkové organizácie

641

Rozpočtové organizácie

6 372

Živnostníci

322 968

Ostatné právne formy

19 625

Spolu subjekty podľa právnej formy

575 102

Zdroj: Štatistický úrad za rok 2016

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

       - z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Návrh bol konzultovaný s jednotlivými zástupcami zdrojových registrov, bankovým sektorom, IT asociáciou, počas uplynulých mesiacov. Hľadali sme technické riešenie a zhodu pri poskytovaní výpisov z registra trestov, listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, obchodného a živnostenského registra. Konzultácie boli uskutočnené osobne.

 

Hlavné body konzultácií:
1. Všeobecne problematika poskytovania výpisov v dnešnej dobe - dáta pre analýzy (bankový sektor, IT asociácia, registre osobitne)

2. Technické riešenie - zhoda a návrh technického riešenia poskytovania údajov a výpisov (zdrojové registre)

3. Legislatívne základy pre technické riešenie - výstup zakomponovaný v návrhu (zdrojové registre)

 

3.3 Náklady regulácie

      - z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Návrhom dochádza k zníženiu finančných nákladov na správnych poplatkoch za získavané a následne predkladané výpisy z registra trestov, listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, obchodného a živnostenského registra. Tieto výpisy budú k nahliadnutiu zamestnancom štátnej správy, na právne účely, bezodplatne, za podnikateľa, elektronicky.  

 

Správne poplatky nasledovne

Správne poplatky/
Rok 2017

Početnosť výpisov/
12 mes.

Celkom EUR

Výpis z registra trestov

4 eur

3 500

-14 000

Výpis z obchodného registra

6,50 eur

257 300

-1 672 450

Výpis zo živnostenského registra

3 eur

63 859

-191 577

Výpis listu vlastníctva

8 eur

86 541

-692 328

SPOLU

 

411 200

-2 570 355

 Zdroj: jednotlivé registre

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Zníženie nákladov na dopravu k miestu poskytovania služby. Vo výpočtoch dopravných nákladov sme vychádzali z kvalifikovaného odhadu priemerovaného nákladmi na prepravu pomocou osobného dopravného prostriedku (ODP) a nákladmi na prepravu verejným dopravným prostriedkom (VDP).

 

Názov nákladu

Priemerná cena VDP a ODP

Početnosť

Celkom v EUR

Náklad na dopravu k miestu poskytovania služby

2,2 eur

411 200

- 904 640

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Návrhom dochádza k zmene formy predkladania výpisov z registra trestov, listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, obchodného a živnostenského registra. V priemere trvá podnikateľovi získanie jedného výpisu 1 hodinu. Priemerná cena 1 hodiny práce podnikateľa v národnom hospodárstve sa pohybuje na úrovni 7,05 eur. Počas analyzovaného obdobia (12 mesiacov) si podnikatelia vyžiadali spomínané výpisy 411 200 krát, čo je približne polovica z celkového objemu vyžiadaných výpisov.  

 

Úspora administratívnych nákladov na strane podnikateľov výpočet:

 

Správne poplatky nasledovne

Celková cena práce / priemerná mzda v NH prepočítaná na 1 hod.

Početnosť výpisov / podnikatelia

Celkom v EUR

Administratívne náklady za 1 hodinu práce

7,7 eur

411 200

- 3 166 240

 

 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

 

 

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

-4,47 eur

-2 570 355

Nepriame finančné náklady

-1,57 eur

- 904 640

Administratívne náklady

-5,5 eur

-3 166 240

Celkové náklady regulácie

-11,54 eur

-6 641 235

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

       - z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Návrh nemá vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.

3.5 Inovácie

       - z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Návrh nemá vplyv na inovácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

 

Kód služby

 

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej  jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

as_53835

Získavanie údajov z iných systémov prostredníctvom integrácie

 

 

 

5

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

isvs_5836

 

Informačný systém
centrálnej správy
referenčných údajov
verejnej správy

 

 

B

isvs_533

IS EOO / RTO - Evidencia odsúdených osôb

 

B

isvs_421

Informačný systém katastra nehnuteľností

 

B

isvs_6391

Dátové centrum obcí a miest (DCOM)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

 

A - z prostriedkov EÚ   B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte  v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

 

 

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

 

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

Návrh predpokladá zmenu existujúcej služby verejnej správy. Dnes sa v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a metodických pokynoch vyskytuje požiadavka na predkladanie výpisov od občana z registra trestov, katastra nehnuteľností, z obchodného a živnostenského registra v listinnej forme, na právne účely. Tieto výpisy sú poskytované na určených miestach občanovi, a to po uhradení správneho poplatku štátu. Návrh predpokladá zmenu metodík a zákonov tak, aby si pomocou vhodného technického riešenia dokázali zamestnanci verejnej správy pozrieť výpisy na právne účely, či informácie, ktoré majú referenčný charakter, a teda sa považujú za úplné a správne, za občana, bezodplatne a elektronicky.

Nová služba (konkretizujte a popíšte)

-

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Názov služby

Získavanie výpisov na právne účely z registra trestov, listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, výpisov z obchodného a živnostenského registra elektronicky zamestnancom verejnej správy za občana, na zákonom stanovený účel.

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)

Služba je dnes poskytovaná:

Výpis z registra trestov (zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností (zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov)
Výpis zo živnostenského registra (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
Výpis z obchodného registra (zákon 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať

Výpisy z obchodného a živnostenského registra, či listu vlastníctva majú verejnú a neverejnú časť. K verejnej časti má podľa zákonov prístup každý občan na akýkoľvek účel. K neverejnej časti má prístup len osoba, ktorej sa tento výpis týka. Výpisy z neverejnej časti na právne účely dnes na základe platnej právnej úpravy poskytujú subjekty nasledovne:

 

1.       Výpis z registra trestov - Generálna prokuratúra SR, vydáva odbor registra trestov

2.       Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, vydáva kataster nehnuteľností

3.       Výpis zo živnostenského registra - Ministerstvo vnútra SR, vydáva príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania

4.       Výpis z obchodného registra - Ministerstvo spravodlivosti SR, vydáva príslušný súd alebo notársky úrad

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?

Priamy vplyv (popíšte)

Meníme existujúcu službu  návrhom predmetného zákona. Táto zmena má priamy dopad. Prostredníctvom návrhu zákona meníme 162 zákonov, 68 vyhlášok,8 opatrení a 12 nariadení vlády. Týmito zmenami oslobodzujeme občana od povinnosti predkladať spomínané výpisy z registrov v listinnej podobe.

Nepriamy vplyv (popíšte)

-

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana

7.2.1 Náklady

Zníženie priamych finančných nákladov

Zníženie správnych poplatkov za vystavenie výpisov z registra trestov, listov vlastníctva, obchodného, či živnostenského registra na právne účely. Tieto výpisy sa budú získavať za občana bezodplatne. Pozitívny vplyv na dostupnosť služby.

Správne poplatky nasledovne

Rok 2017

Početnosť

Celkom EUR

Výpis z registra trestov

4 eur

209 879

839 516

Výpis z obchodného registra

6,50 eur

0

0

Výpis zo živnostenského registra

3 eur

0

0

Výpis listu vlastníctva

8 eur

201 929

1 615 432

SPOLU

 

411 808

2 454 948

 

Zvýšenie priamych finančných nákladov

-

Zníženie nepriamych finančných nákladov

Zníženie nákladov na dopravu k miestu poskytovania služby. Vo výpočtoch dopravných nákladov sme vychádzali z kvalifikovaného odhadu priemerovaného nákladmi na prepravu pomocou osobného dopravného prostriedku (ODP) a nákladmi na prepravu verejným dopravným prostriedkom (VDP).

 

Názov nákladu

Priemerná cena VDP a ODP

Početnosť

Celkom v EUR

Náklad na dopravu k miestu poskytovania služby

2,2 eur

411 808

- 905 977,60

 

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

-

7.2.2 Časový vplyv

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)

-

Zníženie času  vybavenia požiadavky (popíšte)

Zníženie priamych finančných nákladov na vybavenie požiadavky – v porovnaní so súčasnosťou


Vysvetlenie:
Získanie jedného výpisu z registra trestov, listov vlastníctva, obchodného, či zo živnostenského registra na právne účely trvá občanovi v priemere 1 hodinu. V analyzovanom období za 12 mesiacov bolo vyžiadaných 823 008 výpisov a občania tak strávili v priemere 823 008 hodín získavaním týchto výpisov. V návrhu predpokladáme šetrenie celého času (1h) občanovi, nakoľko tieto výpisy bude za neho získavať priamo štátny zamestnanec, ako účastník konania, pre účely na to určené, bezodplatne.

 

Názov nákladu

Celková cena práce / priemerná mzda v NH prepočítaná na 1 hod.

Početnosť výpisov / podnikatelia

<