Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 540/2007 účinný od 01.01.2014 do 16.06.2016

Platnosť od: 28.11.2007
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 16.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD91DS4EU3PPČL0

Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 540/2007 účinný od 01.01.2014 do 16.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 540/2007 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 352/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky a predpoklady na výkon auditu,

b)

postavenie a činnosť audítorov, audítorských spoločností a asistentov audítora,

c)

dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „dohľad“),

d)

pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora audítorov“),

e)

zriadenie a pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“).

§ 2
Základné pojmy
(1)

Audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie ...

(2)

Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie úrad a má oprávnenie na ...

(3)

Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý ...

(4)

Asistent audítora je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname asistentov audítora, ktorý vedie komora ...

(5)

Euroaudítor je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom členskom štáte ...

(6)

Audítorská spoločnosť členského štátu je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná ...

(7)

Audítor z tretej krajiny je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom ...

(8)

Audítorská spoločnosť z tretej krajiny je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná ...

(9)

Audítor konsolidovaného celku2) je audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva audit konsolidovanej ...

(10)

Sieť je zoskupenie audítorov a audítorských spoločností zamerané na spoluprácu, ku ktorému patrí audítor ...

a)
ktoré je jednoznačne zamerané na podieľanie sa na zisku alebo nákladoch alebo
b)
má spoluvlastníctvo, kontrolu alebo riadenie, spoločné zásady a postupy kontroly kvality, spoločnú podnikateľskú ...
(11)

Pridružená spoločnosť audítorskej spoločnosti je spoločnosť bez ohľadu na jej právnu formu, ktorá je ...

(12)

Kľúčový audítorský partner je audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho auditu, ...

(13)

Dohliadaným subjektom je

a)
audítor a audítorská spoločnosť,
b)
audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny, ktorí sú zaregistrovaní podľa § 6, ...
c)
komora audítorov.
(14)

Subjektom verejného záujmu je účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na ...

(15)

Uisťovacími a súvisiacimi audítorskými službami je poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení ...

(16)

Etický kódex audítora je vnútorný predpis vydaný komorou audítorov, ktorý je v súlade s Etickým kódexom ...

DRUHÁ ČASŤ

AUDÍTOR, AUDÍTORSKÁ SPOLOČNOSŤ A ASISTENT AUDÍTORA

§ 3
Podmienky a predpoklady výkonu auditu
(1)

Podmienkou na výkon auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu (ďalej len „certifikát“), ...

a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
e)
sa zúčastňovala sústavného vzdelávania asistentov audítora,
f)
predložila úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ...
g)
zložila audítorskú skúšku podľa § 14.
(2)

Fyzická osoba počas odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) je povinná absolvovať aspoň trojročnú praktickú ...

(3)

Doba, počas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy podľa odseku 2, môže trvať najviac ...

(4)

Praktickú odbornú prípravu asistent audítora vykonáva pod vedením školiteľa, ktorý

a)
vykonáva činnosť audítora ako hlavnú činnosť počas celého roka,
b)
má aspoň tri roky praxe v profesii audítora,
c)
má dobrú povesť,
d)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 44 ods. 1 a sankcie podľa § 60,
e)
má splnené záväzky voči komore audítorov.
(5)

Certifikát vydá úrad aj euroaudítorovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), ak

a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia ...
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 15.
(6)

Na základe vzájomnosti môže úrad umožniť audítorovi z tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku ...

a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným v tretej krajine,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia ...
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 15.
(7)

Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až f), odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia byť splnené ...

(8)

Fyzická osoba má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak

a)
je bezúhonná,
b)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za seba a svojich ...
c)
nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením, nie starším ako tri mesiace miestne príslušného ...
d)
neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7) ...
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu ...
(9)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(10)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,9) nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány ...

(11)

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.10)

(12)

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie certifikátu, skladá do rúk predsedu rady úradu sľub, ...

§ 4
Podmienky zápisu do zoznamu audítorov
(1)

Úrad zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto

a)
má certifikát podľa § 3 ods. 1, 5 alebo 6,
b)
zložil sľub,
c)
nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov alebo uplynula lehota ustanovená v § 11 ods. 8,
d)
zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorov.
(2)

Úrad nezapíše do zoznamu audítorov audítora, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 11 ods. 8, ...

§ 5
Podmienky zápisu do zoznamu audítorských spoločností
(1)

Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti ...

a)
v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí audítorom, ktorí spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1 a ...
b)
v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú audítormi, ktorí spĺňajú aspoň ...
c)
ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností,
d)
v ktorej fyzické osoby, ktoré vykonávajú audit v mene audítorskej spoločnosti a sú zapísané v zozname ...
e)
ktorá má dobrú povesť.
(2)

Audítorská spoločnosť má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak

a)
člen štatutárneho orgánu je bezúhonný; túto skutočnosť preukazuje výpisom z registra trestov,9) nie ...
b)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za svojich zamestnancov, ...
c)
nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu a správcu ...
d)
neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,7) ...
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu ...
(3)

Právnická osoba predloží spolu so žiadosťou o zápis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú ...

(4)

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.

(5)

Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, a to ani po uplynutí lehoty ...

(6)

Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu ...

(7)

Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu ...

§ 5a
(1)

Úrad po prijatí žiadosti podľa § 5 ods. 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.10a) ...

(2)

Žiadosti podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 8 a 9 možno podať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ...

§ 6
Registrácia audítorov z tretej krajiny a audítorských spoločností z tretej krajiny
(1)

Úrad zaregistruje do príslušného zoznamu aj audítora z tretej krajiny a audítorskú spoločnosť z tretej ...

a)
predložia správu audítora týkajúcu sa účtovnej závierky účtovnej jednotky registrovanej mimo územia ...
b)
spĺňajú podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3 ods. 1 a 2 alebo § 5 ods. 1,
c)
väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti z tretej krajiny spĺňa podmienky, ktoré sú ...
d)
audítor z tretej krajiny vykonávajúci audit v mene audítorskej spoločnosti z tretej krajiny spĺňa podmienky, ...
e)
audit v účtovnej jednotke podľa písmena a) bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov ...
f)
zverejnili na svojej internetovej stránke správu o transparentnosti, ktorá obsahuje rovnocenné informácie ...
(2)

Úrad nezaregistruje do príslušného zoznamu audítora z tretej krajiny alebo audítorskú spoločnosť z tretej ...

(3)

Údaje, ktoré poskytuje audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny podľa odseku ...

(4)

Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny sú povinní bez zbytočného odkladu, ...

(5)

Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny registrovaní podľa odseku 1 nepodliehajú ...

(6)

Audítor z tretej krajiny a audítorská spoločnosť z tretej krajiny registrovaní podľa odseku 1 nepodliehajú ...

§ 7
Licencia
(1)

Úrad vydá audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorov.

(2)

Úrad vydá audítorskej spoločnosti licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorských spoločností. ...

(3)

Dňom zápisu do zoznamu audítorov je audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie ...

§ 8
Pozastavenie licencie
(1)

Úrad pozastaví licenciu audítorovi a audítorskej spoločnosti

a)
na základe ich vlastnej žiadosti,
b)
ak vykonávali audit v rozpore s vydanou licenciou alebo týmto zákonom,
c)
ak nesplnili povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 25 ods. 4 do doby jej ...
d)
ak proti nim bolo začaté konanie o obmedzení alebo pozbavení právnej spôsobilosti k právnym úkonom, ...
e)
ak proti ním bolo začaté trestné konanie pre úmyselný trestný čin, do doby právoplatného ukončenia konania, ...
f)
ak im bola uložená sankcia podľa § 60 ods. 1 písm. c), a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...
(2)

Pozastavenie licencie zaznamená úrad v príslušnom zozname bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného ...

(3)

Pozastavenie licencie zaniká uplynutím časového obdobia, na ktoré bola licencia pozastavená.

(4)

Po pozastavení licencie sú audítor alebo audítorská spoločnosť povinní uložiť licencie na úrade bez ...

(5)

V období pozastavenia licencie

a)
audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať audit,
b)
nezaniká členstvo audítora a audítorskej spoločnosti v komore audítorov,
c)
nie je dotknutá povinnosť audítora a audítorskej spoločnosti platiť príspevky komore audítorov,
d)
nie je dotknutá povinnosť audítora sústavného vzdelávania podľa § 29,
e)
nie je dotknutá povinnosť audítora a audítorskej spoločnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 30,
f)
nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť audítora a audítorskej spoločnosti podľa § 44,
g)
audítor a audítorská spoločnosť podliehajú sankciám podľa § 60.
(6)

Ak je audítorovi alebo audítorskej spoločnosti pozastavená licencia podľa odseku 1 písm. b) až f) v ...

(7)

O pozastavení licencie podľa odseku 1 a o zániku tohto pozastavenia úrad informuje príslušný orgán iného ...

(8)

Ak je licencia pozastavená na obdobie dlhšie ako tri roky, je audítor povinný s výnimkou podľa odseku ...

(9)

Preskúšaniu sa nemusí podrobiť audítor, ktorý má pozastavenú licenciu na základe vlastnej žiadosti, ...

(10)

Za preskúšanie a jeho opakovanie platí audítor úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku. ...

§ 9
Zoznam audítorov
(1)

Zoznam audítorov je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje o audítoroch. Do ...

(2)

Zoznam audítorov obsahuje

a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov a sídlo komory audítorov,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt audítora,
d)
miesto podnikania, ak audítor vykonáva audit vo svojom mene a na vlastný účet,
e)
dátum zloženia audítorskej skúšky alebo skúšky spôsobilosti a dátum vydania certifikátu a jeho číslo, ...
f)
dátum preskúšania podľa § 8 ods. 8 a jeho výsledok,
g)
dátum zápisu do zoznamu audítorov a číslo licencie,
h)
zoznam všetkých certifikátov a licencií vydaných audítorovi v inom členskom štáte a v tretej krajine ...
i)
identifikačné číslo a internetovú adresu audítorskej spoločnosti, v ktorej je audítor spoločníkom, štatutárnym ...
j)
dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie a dátum vrátenia licencie,
k)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 44 a sankcie podľa § 60.
(3)

Do zoznamu audítorov úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr ...

(4)

Úrad v zozname audítorov osobitne vyznačí audítorov z tretích krajín zaregistrovaných podľa § 6, ktorí ...

(5)

Údaje v zozname audítorov sa vedú v štátnom jazyku.

§ 10
Zoznam audítorských spoločností
(1)

Zoznam audítorských spoločností je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje o ...

(2)

Zoznam audítorských spoločností obsahuje

a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov a sídlo komory audítorov,
c)
obchodné meno, sídlo, internetovú adresu, identifikačné číslo a kontaktnú osobu audítorskej spoločnosti, ...
d)
právnu formu audítorskej spoločnosti,
e)
adresu každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte,
f)
dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností a číslo licencie,
g)
zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine vrátane ich ...
h)
členstvo audítorskej spoločnosti v sieti a zoznam všetkých subjektov začlenených do siete a pridružených ...
i)
mená, priezviská a trvalý pobyt audítorov, ktorí sú zamestnancami audítorskej spoločnosti, sú jej spoločníkmi ...
j)
mená, priezviská, trvalý pobyt, obchodné meno a sídlo všetkých vlastníkov a akcionárov audítorskej spoločnosti, ...
k)
mená, priezviská a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu ...
l)
dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie, dátum vrátenia licencie a
m)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 44 a sankcie podľa § 60.
(3)

Do zoznamu audítorských spoločností úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov podľa odseku 2 bez zbytočného ...

(4)

Úrad v zozname audítorských spoločností osobitne vyznačí audítorské spoločnosti z tretích krajín zaregistrované ...

(5)

Údaje v zozname audítorských spoločností sa vedú v štátnom jazyku.

§ 11
Zánik licencie a vyčiarknutie z príslušného zoznamu
(1)

Licencia zaniká dňom, ku ktorému boli audítor alebo audítorská spoločnosť vyčiarknutí z príslušného ...

(2)

Úrad vyčiarkne z príslušného zoznamu toho,

a)
kto zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
kto bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola ...
d)
komu bola uložená sankcia podľa § 60 ods. 1 písm. d), ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto ...
e)
na majetok koho bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie ...
f)
kto podal úradu písomnú žiadosť o vyčiarknutie z príslušného zoznamu s úradne osvedčeným podpisom, najneskôr ...
g)
komu bol uložený trest zákazu činnosti13) spočívajúci v zákaze výkonu auditu, ku dňu právoplatnosti ...
h)
kto je v likvidácii, ku dňu vstupu do likvidácie.
(3)

Úrad ďalej vyčiarkne z príslušného zoznamu

a)
audítorskú spoločnosť, ktorá bola zrušená bez likvidácie podľa osobitného predpisu;14) to neplatí v ...
b)
audítorskú spoločnosť, ktorá prestala spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 1, ak do šiestich mesiacov neuvedie ...
c)
audítora, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa § 19 ods. 2 a 3, ak do šiestich mesiacov neuvedie tieto ...
d)
audítora, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ku dňu právoplatnosti rozsudku,
e)
toho, kto zneužil informácie získané v súvislosti s výkonom auditu,
f)
audítora, ak mu bola pozastavená licencia a neabsolvoval úspešne preskúšanie podľa § 8 ods. 8,
g)
audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjektoch verejného záujmu, ak nepreukážu, ...
h)
audítora alebo audítorskú spoločnosť, ak je spochybnená ich dobrá povesť a neodstránia tieto pochybnosti ...
i)
audítora, ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c).
(4)

Úrad rozhodne o vyčiarknutí audítora alebo audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu aj vtedy, ak ...

a)
neodstránili v určenej lehote nedostatky, pre ktoré im bola pozastavená licencia podľa § 60,
b)
vykonávali audit v období pozastavenia licencie,
c)
im bola zrušená licencia v inom členskom štáte alebo tretej krajine pre disciplinárne previnenie.
(5)

Vyčiarknutie z príslušného zoznamu zaznamená úrad v príslušnom zozname bez zbytočného odkladu, najneskôr ...

(6)

O zázname podľa odseku 5 úrad písomne vyrozumie bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca ...

(7)

Po vyčiarknutí z príslušného zoznamu sú audítor alebo audítorská spoločnosť povinní odovzdať licencie ...

(8)

Audítor, s výnimkou audítora podľa odseku 3 písm. d), e) alebo h), môže byť znova zapísaný do zoznamu ...

(9)

Audítorská spoločnosť, s výnimkou audítorskej spoločnosti podľa odseku 3 písm. e) alebo h), môže byť ...

§ 12
Zoznam asistentov audítora
(1)

Komora audítorov zapíše na základe písomnej žiadosti do zoznamu asistentov audítora každú fyzickú osobu ...

a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
spĺňa podmienku uplynutia troch rokov od uloženia disciplinárneho opatrenia podľa § 44 ods. 1 písm. ...
e)
úspešne absolvovala vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača ...
(2)

Rozsah a obsah vstupného testu, podrobnosti o podávaní žiadosti o vykonanie vstupného testu, výšku poplatku, ...

(3)

Komora audítorov vykoná zápis do zoznamu asistentov audítora bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného ...

(4)

Komora audítorov vydá asistentovi audítora potvrdenie o jeho zápise do zoznamu asistentov audítora.

(5)

Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou podpisovania ...

(6)

Asistent audítora má právo písomne požiadať komoru audítorov o prerušenie praktickej odbornej prípravy ...

(7)

Zoznam asistentov audítora obsahuje

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt asistenta audítora,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt audítora alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoločnosti, v ktorej ...
c)
dátum uskutočnenia vstupného testu,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt školiteľa podľa § 3 ods. 4,
e)
zápis o povolení prerušenia praktickej odbornej prípravy asistenta audítora,
f)
zápis o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 44.
(8)

Do zoznamu asistentov audítora komora audítorov zapíše bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného ...

(9)

Údaje uvedené v zozname asistentov audítora sú verejne prístupné v sídle komory audítorov alebo na jej ...

(10)

Asistent audítora, s výnimkou asistenta audítora podľa § 13 ods. 1 písm. d) a e) môže byť znova zapísaný ...

§ 13
Vyčiarknutie zo zoznamu asistentov audítora
(1)

Komora audítorov vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítora toho, kto

a)
zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b)
bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo toho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
d)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu,
e)
zneužil informácie súvisiace s výkonom auditu získané pri vykonávaní praktickej odbornej prípravy asistenta ...
f)
má uložené disciplinárne opatrenie podľa § 44, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto opatrenia, ...
g)
neplatí príspevky alebo iné peňažné úhrady určené komorou audítorov viac ako jeden rok,
h)
nevykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta audítora viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
i)
písomne požiada komoru audítorov o vyčiarknutie zo zoznamu asistentov audítora,
j)
bol zapísaný do zoznamu audítorov, ku dňu zápisu do zoznamu audítorov.
(2)

Po vyčiarknutí zo zoznamu asistentov audítora je asistent audítora povinný odovzdať komore audítorov ...

§ 14
Audítorská skúška
(1)

Audítorskou skúškou sa preukazuje spôsobilosť na výkon auditu, overuje sa odborná úroveň teoretických ...

(2)

Audítorská skúška je zameraná na

a)
ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu,
b)
účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva,
c)
zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
d)
medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (ďalej len „medzinárodné účtovné štandardy“), ktoré ...
e)
občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné ...
f)
informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické ...
g)
audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy ...
h)
Etický kódex audítora,
(3)

Audítorská skúška má písomnú formu.

(4)

Audítorská skúška pozostáva z viacerých čiastkových skúšok z oblastí podľa odseku 2.

(5)

O priebehu audítorskej skúšky skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie

a)
meno a priezvisko predsedu skúšobnej komisie, meno a priezvisko skúšanej osoby,
b)
miesto a čas konania audítorskej skúšky,
c)
skúšobné otázky,
d)
rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku audítorskej skúšky; v prípade nezloženia audítorskej skúšky ...
(6)

Uchádzač, ktorý pri audítorskej skúške neuspel, môže na základe písomnej žiadosti audítorskú skúšku ...

(7)

Za audítorskú skúšku a jej opakovanie platí uchádzač úradu poplatok v sume ustanovenej v skúšobnom poriadku. ...

§ 15
Skúška spôsobilosti
(1)

Skúška spôsobilosti je zameraná na overenie odborných vedomostí potrebných na výkon auditu euroaudítorov ...

(2)

Skúška spôsobilosti je zameraná na

a)
účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu v Slovenskej republike,
b)
občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné ...
(3)

O priebehu skúšky spôsobilosti skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie

a)
mená a priezviská skúšobnej komisie úradu, meno a priezvisko skúšanej osoby,
b)
miesto a čas konania skúšky spôsobilosti,
c)
skúšobné otázky,
d)
rozhodnutie skúšobnej komisie úradu o výsledku skúšky spôsobilosti; v prípade nezloženia skúšky spôsobilosti ...
(4)

Uchádzač, ktorý pri skúške spôsobilosti neuspel, môže na základe písomnej žiadosti skúšku spôsobilosti ...

(5)

Za skúšku spôsobilosti a jej opakovanie platí euroaudítor alebo audítor z tretej krajiny úradu poplatok ...

§ 16
Skúšobný poriadok
(1)

Podrobnosti o rozsahu a obsahu audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, o podávaní žiadostí, ...

(2)

Skúšobný poriadok ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) opatrením. ...

§ 17
Skúšobná komisia úradu

Predsedu a členov skúšobnej komisie úradu vymenúva a odvoláva rada úradu. Skúšobnú komisiu úradu tvoria ...

TRETIA ČASŤ

VÝKON AUDITU

§ 18
Medzinárodné audítorské štandardy
(1)

Audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných ...

(2)

Pri výkone auditu sa môžu použiť dodatočné postupy auditu alebo dodatočné požiadavky k medzinárodným ...

(3)

Vyňatie určitej časti medzinárodných audítorských štandardov, uplatnenie odlišného vnútroštátneho postupu ...

§ 19
Nezávislosť
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone auditu nestranní a nezávislí od účtovnej jednotky,16) ...

(2)

Audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať audit v účtovnej jednotke, ak sa zúčastňujú na rozhodovacích ...

a)
vlastnícky, spoluvlastnícky alebo členský vzťah k účtovnej jednotke alebo iný osobný záujem s výnimkou ...
b)
pracovnoprávny vzťah audítora k účtovnej jednotke,
c)
členstvo v štatutárnych orgánoch, riadiacich orgánoch alebo dozorných orgánoch účtovnej jednotky,
d)
ak audítor je blízkou osobou17) osobám, ktoré majú k účtovnej jednotke vzťah uvedený v písmenách a) ...
e)
výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo núteného správcu v účtovnej jednotke podľa ...
f)
ak účtovná jednotka nezaplatila za vykonaný audit dlhšie ako jeden rok,
g)
poskytovanie znaleckých služieb účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu,19)
h)
vzťah podľa písmen a) až g), i) a j) medzi sieťou a účtovnou jednotkou vrátane poskytovania neaudítorských ...
i)
vypracovanie podkladov a informácií potrebných na rozhodnutie o uzavretí zmluvy súvisiacej s predajom, ...
j)
iné prekážky v rozpore s Etickým kódexom audítora.
(3)

Prekážkou nezávislosti audítora, audítorskej spoločnosti a siete je okrem prekážok podľa odseku 2 aj ...

(4)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonať opatrenia na zníženie ohrozenia ovplyvňujúceho ich ...

(5)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní zdokumentovať v audítorskej dokumentácii všetky významné ...

(6)

Prekážkou výkonu auditu nie je audit účtovnej závierky úradu alebo komory audítorov vykonaný audítorom ...

§ 20
Audítorská dokumentácia
(1)

O priebehu výkonu auditu vedú audítor a audítorská spoločnosť audítorskú dokumentáciu podľa medzinárodných ...

(2)

Právo nazerať do audítorskej dokumentácie majú len osoby oprávnené vykonávať dohľad podľa osobitných ...

(3)

Audítorská dokumentácia, správy a informácie, ktoré sú jej súčasťou, sú vlastníctvom audítora alebo ...

(4)

Audítorská dokumentácia môže byť poskytnutá do iného členského štátu alebo tretej krajiny na základe ...

(5)

Audítorská dokumentácia sa uchováva desať rokov odo dňa skončenia auditu.

(6)

Audítor a audítorská spoločnosť nie sú oprávnení nariaďovať zmeny a opravy údajov vykazovaných účtovnou ...

(7)

Audítor má právo, aby mu účtovná jednotka poskytla požadované doklady a iné dokumenty, informácie a ...

(8)

Audítor je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky alebo vyžiadať ...

§ 21
(1)

Audítor vykonáva audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako ...

(2)

Audítor môže zamestnávať iného audítora, len ak sám nemá uzavretý pracovnoprávny vzťah, prípadne nevykonáva ...

(3)

Pri výkone auditu je audítor povinný overiť okrem skutočností podľa § 2 ods. 1 aj ďalšie skutočnosti, ...

(4)

Audítor a audítorská spoločnosť môžu poskytovať aj neaudítorské služby, ktorými sa rozumejú najmä služby ...

(5)

Audítor a audítorská spoločnosť vykonávajú audit za odplatu na základe zmluvy o audite, ak tento zákon ...

(6)

Audítor a audítorská spoločnosť môžu uzavrieť zmluvu o audite, aj s iným objednávateľom, ako je účtovná ...

(7)

Odplata za audit nesmie byť žiadnym spôsobom podmienená, ovplyvnená alebo určená

a)
poskytovaním neaudítorských služieb alebo
b)
ďalšími skutočnosťami, ktoré ohrozujú nezávislosť, nestrannosť alebo kvalitu výkonu auditu.
§ 22
Audítor konsolidovaného celku
(1)

Audítor konsolidovaného celku nesie plnú zodpovednosť za správu audítora konsolidovaného celku.

(2)

Audítor konsolidovaného celku je povinný vykonať previerku auditu vykonaného audítorom alebo audítorskou ...

(3)

Ak v niektorých účtovných jednotkách v rámci konsolidovaného celku vykonáva audit audítor z tretej krajiny ...

§ 23
Správa audítora
(1)

Výsledkom auditu je audítorom vypracovaná správa audítora. Audítor je povinný pri vyhotovení správy ...

(2)

Správa audítora musí obsahovať

a)
úvod, v ktorom audítor vymedzí účtovnú závierku, ktorá je predmetom auditu, s uvedením
1.
názvu účtovnej jednotky,
2.
dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a účtovného obdobia, ktorého sa účtovná závierka týka,
b)
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu, ktoré obsahuje použité medzinárodné audítorské štandardy, podľa ...
c)
názor, ktorým audítor vyjadruje, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie ...
1.
nepodmienený, ak podľa audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie ...
2.
podmienený, ak existuje nesúhlas audítora s riadiacim orgánom v súvislosti s vybranými účtovnými zásadami ...
3.
záporný, ak je podľa audítora vplyv nesúhlasu s riadiacim orgánom v súvislosti s vybranými účtovnými ...
4.
odmietavý, ak podľa audítora došlo k takému významnému obmedzeniu rozsahu auditu, že audítor nemohol ...
d)
popis významných skutočností, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke a ktoré audítor považuje za potrebné ...
(3)

Správu audítora je audítor povinný vypracovať písomne a uviesť v nej svoje meno, priezvisko, číslo licencie, ...

(4)

Údaje o audítorovi podľa odseku 3 výnimočne nemusia byť sprístupnené verejnosti, ak by ich zverejnenie ...

(5)

Dodatok správy audítora tvorí názor audítora na to, či údaje vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou ...

§ 24
Správa o transparentnosti
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní zverejniť ...

a)
informáciu o právnej forme a vlastníkoch audítorskej spoločnosti,
b)
popis siete, organizačnú a právnu štruktúru siete, ak sú začlenení do siete,
c)
popis svojej štruktúry riadenia,
d)
popis svojho vnútorného systému zabezpečenia kvality a vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti jeho ...
e)
dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality auditu podľa § 31,
f)
zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom účtovnom období vykonali audit, ak by ...
g)
vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora a audítorskej spoločnosti, ktorým sa zároveň ...
h)
vyhlásenie o postupoch, ktoré audítor a audítorská spoločnosť uplatňujú v súvislosti so sústavným vzdelávaním ...
i)
finančné informácie preukazujúce význam audítora a audítorskej spoločnosti, napríklad celkové tržby ...
j)
informácie o základe, z ktorého sa vychádzalo pri odmeňovaní partnerov.
(2)

Správu o transparentnosti podpisuje audítor alebo člen štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti. ...

Povinnosti audítora, audítorskej spoločnosti a asistenta audítora

§ 25
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vykonávať audit s odbornou starostlivosťou a nestranne.

(2)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní dodržiavať medzinárodné audítorské štandardy, vnútorné predpisy ...

(3)

Audítor a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu27) spôsobenú pri výkone auditu v subjektoch verejného ...

(4)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá ...

(5)

Audítor nie je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak vykonáva audit v mene audítorskej ...

§ 26
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní každoročne ...

a)
potvrdiť výboru pre audit28) svoju nezávislosť od subjektu verejného záujmu, v ktorom budú vykonávať ...
b)
oznámiť výboru pre audit, aké neaudítorské služby poskytli subjektu verejného záujmu,
c)
prerokovať s výborom pre audit ohrozenie podľa § 19 ods. 2 a 3 a opatrenia vykonávané na zníženie ohrozenia. ...
(2)

Audítor a audítorská spoločnosť oznamujú výboru pre audit28) hlavné závery vyplývajúce z auditu, najmä ...

(3)

Audítor alebo kľúčový audítorský partner zodpovedný za výkon auditu v subjekte verejného záujmu môže ...

(4)

Audítor alebo kľúčový audítorský partner nesmie prijať riadiacu funkciu v účtovnej jednotke, v ktorej ...

§ 27
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu informovať príslušný orgán, ktorý ...

a)
došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich podmienky jej činnosti,
b)
existujú skutočnosti majúce zásadne negatívny vplyv na jej hospodárenie,
c)
je ohrozený predpoklad nepretržitého pokračovania jej činnosti,
d)
existujú skutočnosti, na základe ktorých môžu audítor a audítorská spoločnosť odmietnuť vyjadriť názor ...
(2)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť skutočnosti podľa odseku 1 tomu, kto má s touto účtovnou ...

(3)

Ak zistí audítor alebo audítorská spoločnosť pri výkone auditu v účtovnej jednotke skutočnosti uvedené ...

§ 28
(1)

Údaje, ktoré poskytuje audítor a audítorská spoločnosť úradu podľa § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2, podpisuje ...

(2)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca, oznámiť ...

(3)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo ...

(4)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní oznámiť úradu najneskôr do troch mesiacov po skončení účtovného ...

(5)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne do 15 dní oznámiť úradu vznik a zánik pracovnoprávneho ...

(6)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vytvárať asistentovi audítora také podmienky, ktoré mu umožnia ...

(7)

Školiteľ podľa § 3 ods. 4 je povinný vypracovať asistentovi audítora hodnotenie o rozsahu jeho účasti ...

§ 29
Sústavné vzdelávanie
(1)

Sústavné vzdelávanie je priebežné získavanie, obnovovanie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí ...

(2)

Audítor a asistent audítora sú povinní zúčastniť sa sústavného vzdelávania, ktoré zabezpečuje komora ...

(3)

Do určeného rozsahu sústavného vzdelávania sa môže so súhlasom komory audítorov uznať audítorovi aj ...

(4)

Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania audítora a asistenta audítora určí komora audítorov. ...

(5)

Audítor je povinný absolvovať počas trojročného cyklu minimálne 120 hodín vzdelávacích aktivít, pričom ...

(6)

Audítor, ktorý mal pozastavenú licenciu, je povinný pri opätovnom zápise do zoznamu audítorov preukázať ...

(7)

Ak sa audítor alebo asistent audítora na sústavnom vzdelávaní nezúčastňuje, komisia pre sústavné vzdelávanie ...

(8)

Ak sa audítor na sústavnom vzdelávaní nezúčastňuje ani napriek uloženému disciplinárnemu opatreniu disciplinárnou ...

§ 30
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní, ak tento zákon neustanovuje inak, zachovávať mlčanlivosť ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na asistentov audítora, na všetkých spoločníkov audítorskej ...

(3)

Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 môže úrad alebo účtovná jednotka, v ktorej ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť alebo o ...

(5)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa nepovažuje poskytnutie informácií ...

(6)

Ak bol audítor nahradený iným audítorom alebo audítorská spoločnosť inou audítorskou spoločnosťou, sú ...

(7)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní poskytnúť informáciu o účtovnej jednotke v prípadoch ustanovených ...

(8)

Informácie, ktoré získa úrad od príslušných orgánov dohľadu iného členského štátu alebo z tretej krajiny, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PREVIERKA ZABEZPEČENIA KVALITY AUDITU, VÝKON DOHĽADU A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

§ 31
Previerka zabezpečenia kvality auditu
(1)

Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva komora ...

(2)

Systém previerok zabezpečenia kvality auditu je nezávislý od preverovaných audítorov a audítorských ...

(3)

Za kontrolóra môže byť vybratá len fyzická osoba, ktorá

a)
je plne spôsobilá na právne úkony,
b)
má dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má minimálne päť rokov praxe v oblasti výkonu auditu a zostavovania účtovnej závierky,
e)
absolvovala školenie zamerané na previerku zabezpečenia kvality auditu organizované komorou audítorov. ...
(4)

Kontrolór musí byť vybratý tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov medzi ním a preverovaným audítorom ...

(5)

Previerka zabezpečenia kvality auditu sa musí vykonať aspoň

a)
raz za tri roky pri audite vykonávanom v účtovnej jednotke, ktorá je subjektom verejného záujmu,
b)
raz za šesť rokov pri audite vykonávanom v ostatných účtovných jednotkách.
(6)

Pri previerke zabezpečenia kvality auditu je kontrolór povinný prostredníctvom vybraných zložiek audítorskej ...

a)
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov, ustanovení tohto zákona a Etického kódexu audítora, ...
b)
požiadavky na nezávislosť audítora,
c)
množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov, najmä množstvo a kvalitu personálneho zabezpečenia auditu, ...
d)
primeranosť výšky poplatkov za audit,
e)
vnútorný systém previerky kvality audítorskej spoločnosti.
(7)

Výsledkom previerky zabezpečenia kvality auditu je správa, ktorá obsahuje hlavné závery previerky zabezpečenia ...

(8)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní preukázať dozornej rade komory audítorov splnenie odporúčaní ...

(9)

Prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality auditu za predchádzajúci kalendárny rok ...

(10)

Podrobnosti o previerkach zabezpečenia kvality auditu upraví komora audítorov vo svojich vnútorných ...

a)
zásady previerky zabezpečenia kvality auditu,
b)
pravidlá pre výber kontrolórov,
c)
plán previerky zabezpečenia kvality auditu na kalendárny rok.
§ 32
Dohľad
(1)

Dohľad nad dohliadanými subjektmi vykonáva úrad prešetrovaním prostredníctvom nepraktizujúcich osôb ...

(2)

Dohľad je nezávislý od akéhokoľvek neprimeraného vplyvu audítorov a audítorských spoločností.

(3)

Systém dohľadu schválený v iných členských štátoch sa považuje za rovnocenný s dohľadom v Slovenskej ...

(4)

Nepraktizujúcou osobou je fyzická osoba, ktorá najmenej tri roky pred svojím vymenovaním do orgánov ...

(5)

Pri dohľade osoba vykonávajúca dohľad zisťuje a vyhodnocuje skutočnosti o dohliadaných subjektoch a ...

(6)

Pred začatím vykonávania dohľadu úrad doručí dohliadanému subjektu písomné oznámenie o jeho začatí. ...

(7)

Úrad je oprávnený začať dohľad aj bez oznámenia podľa odseku 6, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné ...

(8)

Osoba vykonávajúca dohľad je vylúčená z dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu dohľadu, dohliadanému ...

(9)

Osoba vykonávajúca dohľad, o ktorej nezaujatosti sú pochybnosti, môže do vydania rozhodnutia o jej nezaujatosti ...

(10)

Osoba vykonávajúca dohľad, dohliadaný subjekt a ďalšie osoby zúčastnené na dohľade sú povinní bez zbytočného ...

(11)

O vylúčení z dohľadu osoby vykonávajúcej dohľad rozhodne oprávnený zamestnanec úradu, ktorý môže rozhodnúť ...

(12)

Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad právo

a)
na predloženie služobného preukazu a písomného poverenia na dohľad,
b)
predkladať v priebehu dohľadu dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
c)
vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným pri dohľade, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť, aby v ...
d)
zúčastniť sa na rokovaniach s ďalšími osobami zúčastnenými na konaní, napríklad znalcami, svedkami,
e)
zúčastniť sa na prerokovaní protokolu.
(13)

Dohliadaný subjekt má vo vzťahu k osobe vykonávajúcej dohľad tieto povinnosti:

a)
umožniť osobe vykonávajúcej dohľad výkon dohľadu,
b)
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na dohľad,
c)
umožniť vstup na pozemky, do sídla a prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu a umožniť rokovanie ...
d)
poskytovať informácie, doklady a iné písomnosti v písomnej forme alebo v technickej forme, prípadne ...
e)
zapožičať doklady mimo sídla alebo prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu alebo poskytnúť výpisy, ...
(14)

Prevzatie dokladov podľa odseku 13 písm. e) potvrdí svojím podpisom osoba vykonávajúca dohľad pri ich ...

(15)

O výsledku zistenia z dohľadu vyhotoví osoba vykonávajúca dohľad protokol, ktorý obsahuje

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak dohliadaným subjektom je fyzická osoba, a obchodné meno, sídlo, ...
b)
meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených pri dohľade,
c)
miesto výkonu dohľadu, deň začatia a dobu trvania dohľadu,
d)
predmet dohľadu a dohliadané obdobie,
e)
preukázané zistenia,
f)
lehotu na vyjadrenie sa k protokolu,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
dátum prerokovania protokolu,
i)
meno, priezvisko a vlastnoručný podpis osoby vykonávajúcej dohľad,
j)
vlastnoručný podpis dohliadaného subjektu alebo ním povereného zástupcu.
(16)

Protokol sa podpisuje po jeho prerokovaní. Odmietnutie podpisu dohliadaným subjektom osoba vykonávajúca ...

(17)

Dohľad je ukončený dňom prerokovania protokolu s dohliadaným subjektom.

(18)

Úrad uchováva protokol po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa ukončil dohľad.

(19)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, dohliadané subjekty a subjekty verejného záujmu sú povinní ...

§ 33
Medzinárodná spolupráca pri dohľade
(1)

Úrad zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch a tretích krajinách. ...

(2)

Pri dohľade konsolidovanej účtovnej závierky sa nemôžu uplatniť dodatočné požiadavky týkajúce sa zapísania ...

(3)

Ak sú na regulovanom trhu v Slovenskej republike obchodované cenné papiere účtovnej jednotky, ktorá ...

(4)

Úrad na požiadanie poskytne informácie príslušným orgánom dohľadu v iných členských štátoch získané ...

(5)

Poskytnutie informácie alebo prešetrovanie podľa odseku 1 môže byť odmietnuté z dôvodu, že

a)
poskytnutá informácia alebo prešetrovanie by mohli nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo ...
b)
boli začaté súdne konania v súvislosti s rovnakými činnosťami a proti tým istým audítorom a audítorským ...
c)
bolo právoplatne rozhodnuté vo vzťahu k rovnakej činnosti a proti rovnakým audítorom alebo audítorským ...
(6)

Ak úrad má preukázateľné informácie, že sa na území iného členského štátu vykonáva alebo vykonávala ...

(7)

Ak úrad získa informáciu podľa odseku 6, je povinný vykonať opatrenia a informovať o nich príslušný ...

(8)

Úrad môže na základe žiadosti príslušných orgánov dohľadu z tretích krajín poskytnúť audítorskú dokumentáciu, ...

a)
účtovná jednotka, v ktorej sa vykonáva audit, vydala cenné papiere v tretej krajine alebo je súčasťou ...
b)
príslušný orgán dohľadu z tretej krajiny spĺňa požiadavku rovnocennosti výkonu dohľadu s príslušnými ...
c)
existuje dohoda o vzájomnej spolupráci medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu v tretej krajine, ktorá ...
d)
je zabezpečená ochrana osobných údajov a použitie získaných informácií len na účely dohľadu.
(9)

Dohoda o vzájomnej spolupráci podľa odseku 8 písm. c) musí obsahovať

a)
požiadavku odôvodnenia žiadosti,
b)
ustanovenie, že zamestnanci príslušného orgánu dohľadu z tretej krajiny musia podliehať povinnosti zachovávať ...
c)
ustanovenie, že príslušný orgán dohľadu z tretej krajiny môže použiť audítorskú dokumentáciu len na ...
d)
možnosť odmietnuť poskytnutie audítorskej dokumentácie, ak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu ...

PIATA ČASŤ

KOMORA AUDÍTOROV

§ 34
(1)

Komora audítorov je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje audítorov a audítorské ...

(2)

Komora audítorov je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom ...

(3)

Komora audítorov môže na plnenie svojich úloh vytvoriť územné sekcie. Podrobnosti o vytváraní územných ...

§ 35
Úlohy komory audítorov

Komora audítorov plní najmä tieto úlohy:

a)

zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov a asistentov audítora,

b)

poskytuje členom komory audítorov a asistentom audítora metodické usmernenia v oblasti auditu, účtovníctva, ...

c)

dbá na riadny výkon auditu a vysokú profesionálnu úroveň audítorov a asistentov audítora,

d)

rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory audítorov a asistentov audítora v súvislosti s ich právami ...

e)

vydáva potvrdenie o členstve v komore audítorov a jeho zániku a potvrdenie o zaplatení členského príspevku, ...

f)

vydáva po schválení zhromaždením štatút komory, vnútorné predpisy komory audítorov a kontroluje ich ...

g)

určuje žrebom audítora na výkon auditu v účtovnej jednotke podľa osobitného predpisu24) s výnimkou audítora, ...

h)

vykonáva previerku zabezpečenia kvality auditu podľa § 31,

i)

zabezpečuje a kontroluje sústavné vzdelávanie audítorov a asistentov audítora,

j)

vedie disciplinárne konania a ukladá disciplinárne opatrenia,

k)

vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť audítorov,

l)

spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis,35)

m)

spolupracuje s úradom pri dohľade,

n)

ďalšie činnosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis komory audítorov.

§ 36
Členstvo v komore audítorov
(1)

Členstvo v komore audítorov vzniká zápisom do súpisu audítorov alebo do súpisu audítorských spoločností. ...

(2)

Členstvo v komore audítorov je povinné pre všetkých audítorov a audítorské spoločnosti. Zápisom do zoznamu ...

(3)

Členstvo v komore audítorov zaniká vyčiarknutím audítora alebo audítorskej spoločnosti zo súpisu audítorov ...

§ 37
Práva a povinnosti audítora, audítorskej spoločnosti a asistenta audítora vo vzťahu ku komore audítorov ...
(1)

Audítor a audítorská spoločnosť má právo voliť do orgánov komory audítorov. Audítor má právo byť volený ...

(2)

Audítor a audítorská spoločnosť sú povinní

a)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory audítorov a dodržiavať ich,
b)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa týkajú audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s výkonom ...
c)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore audítorov,
d)
plniť uznesenia orgánov komory audítorov.
(3)

Asistent audítora je povinný

a)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory audítorov a dodržiavať ich,
b)
oznamovať akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby v súvislosti s prípravou na audítorskú ...
c)
plniť uznesenia orgánov komory audítorov.
(4)

Audítor, audítorská spoločnosť a asistent audítora sú povinní platiť komore audítorov príspevky a iné ...

§ 38
Orgány komory audítorov a ich právomoci
(1)

Orgánmi komory audítorov sú

a)
zhromaždenie,
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(2)

Funkčné obdobie členov orgánov komory audítorov je štvorročné, ak tento zákon neustanovuje inak. Funkčné ...

(3)

Členovia orgánov komory audítorov sú povinní pred nástupom do funkcie, najneskôr do 31. januára bežného ...

(4)

Funkcie v orgánoch komory audítorov sú čestné. Za ich výkon audítorom patrí náhrada cestovných výdavkov ...

(5)

Podrobnosti o voľbách členov do orgánov komory audítorov upraví komora audítorov volebným poriadkom.

(6)

Podrobnosti o organizácii komory audítorov, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej ...

(7)

Funkcia prezidentovi komory audítorov a členovi orgánov komory audítorov zaniká

a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomnej žiadosti komore audítorov,
c)
stratou dobrej povesti podľa § 3 ods. 8 až 10,
d)
vylúčením z komory audítorov,
e)
odvolaním,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)

Komora audítorov v súlade s týmto zákonom vydáva vnútorné predpisy komory audítorov. Súčasťou vnútorných ...

(9)

Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory audítorov je navzájom nezlučiteľné.

§ 39
Zhromaždenie
(1)

Zhromaždenie je najvyšším orgánom komory audítorov. Zhromaždenie tvoria audítori a audítorské spoločnosti, ...

(2)

Zhromaždenie zvoláva prezídium spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov ...

(3)

Zhromaždenie

a)
volí a odvoláva prezidenta komory audítorov,
b)
volí a odvoláva členov orgánov komory audítorov,
c)
schvaľuje štatút komory audítorov a jeho zmeny,
d)
schvaľuje vnútorné predpisy komory audítorov a ich zmeny, najmä volebný poriadok, disciplinárny poriadok, ...
e)
schvaľuje výšku zápisného, členských príspevkov, poplatkov za vstupné testy a úhrad za služby poskytované ...
f)
schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku komory audítorov.
§ 40
Prezídium
(1)

Prezídium tvorí prezident a členovia prezídia. Prezídium je výkonným orgánom komory audítorov v období ...

(2)

Počet členov prezídia za každú územnú sekciu musí zodpovedať pomeru členov komory audítorov v územnej ...

(3)

Prezident zastupuje komoru audítorov navonok, koná v jej mene vo všetkých veciach a riadi zamestnancov ...

(4)

Prezídium

a)
zvoláva zhromaždenie a pripravuje podklady na jeho rokovanie,
b)
zodpovedá za publikačnú, dokumentačnú a študijnú činnosť v rámci audítorskej profesie,
c)
zabezpečuje audítorom a asistentom audítora metodické usmernenia podľa § 35 písm. b),
d)
zriaďuje komisiu pre sústavné vzdelávanie a komisiu pre zabezpečenie kvality auditu a ďalšie výkonné ...
e)
zabezpečuje zahraničné aktivity komory audítorov v súvislosti s jej členstvom v medzinárodných inštitúciách, ...
f)
zabezpečuje účasť členov komory audítorov na aktivitách, kde sa vyžaduje účasť audítorov,
g)
predkladá zhromaždeniu na schválenie dokumenty podľa § 39 ods. 3 písm. c) až f),
h)
rozhoduje o odvolaniach podľa § 44 ods. 12.
(5)

Prezídium zvoláva prezident komory audítorov podľa potreby.

§ 41
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom komory audítorov.

(2)

Dozorná rada

a)
kontroluje činnosť orgánov komory audítorov,
b)
kontroluje hospodárenie komory audítorov,
c)
preskúmava a vybavuje sťažnosti,
d)
kontroluje plnenie odporúčaní na odstránenie nedostatkov v určenej lehote podľa § 31 ods. 8,
e)
zasiela podnety podľa § 31 ods. 8 na disciplinárne konanie,
f)
zasiela podnety na disciplinárne konanie, ak audítor a audítorská spoločnosť a asistent audítora neplatia ...
g)
kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 38 ods. 3,
h)
zvoláva mimoriadne zhromaždenie, ak to vyplýva zo štatútu komory audítorov.
§ 42
Komisia pre sústavné vzdelávanie

Komisia pre sústavné vzdelávanie

a)

vypracúva zásady a plán sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora,

b)

zabezpečuje sústavné vzdelávanie audítorov a asistentov audítora,

c)

kontroluje plnenie podmienok sústavného vzdelávania podľa § 29,

d)

zasiela podnety podľa § 29 ods. 7 na disciplinárne konanie,

e)

zasiela podnety podľa § 29 ods. 8 na konanie podľa § 60.

§ 43
Komisia pre zabezpečenie kvality auditu
(1)

Komisia pre zabezpečenie kvality auditu vypracúva

a)
zásady previerky zabezpečenia kvality auditu,
b)
pravidlá pre výber kontrolórov,
c)
plán previerky zabezpečenia kvality na kalendárny rok.
(2)

Komisia pre zabezpečenie kvality auditu zabezpečuje previerku zabezpečenia kvality auditu podľa § 31 ...

§ 44
Disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie
(1)

Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, medzinárodnými audítorskými štandardami, Etickým ...

a)
písomné napomenutie za nesplnenie povinností ustanovených v
1.
§ 24, § 27, § 28 ods. 6 a 7, § 29, § 31 ods. 8 a § 37 ods. 2, ak ide o audítora a audítorskú spoločnosť, ...
2.
§ 12 ods. 8, § 29, § 37 ods. 3 a 4, ak ide o asistenta audítora,
3.
§ 38 ods. 3, ak ide o člena orgánu komory audítorov,
b)
pokutu do 100 000 Sk, ak ide o audítora, a do 500 000 Sk, ak ide o audítorskú spoločnosť za nesplnenie ...
1.
§ 18, § 19, § 20 ods. 1 až 6, § 22 ods. 2, § 23, § 25 ods. 1 a 2, § 26, § 30 a § 37 ods. 4,
2.
§ 24, § 27, § 28 ods. 6 a 7, § 29, § 31 ods. 8 a § 37 ods. 2, ak uloženie sankcie podľa písmena a) neviedlo ...
c)
vyčiarknutie asistenta audítora zo zoznamu asistentov audítora za porušenie povinností ustanovených ...
1.
§ 13 ods. 1 písm. d) až h) a § 30,
2.
§ 12 ods. 8, § 29, § 37 ods. 3 a 4, ak uloženie sankcie podľa písmena a) neviedlo k náprave a protiprávny ...
(2)

Pokuta podľa odseku 1 písm. b) je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(3)

Výnosy z pokút podľa odseku 1 písm. b) sú príjmom komory audítorov.

(4)

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na závažnosť, čas trvania ...

(5)

Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok schválený úradom.

(6)

O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa ...

a)
predsedu dozornej rady podľa § 41 ods. 2 písm. e) a f),
b)
predsedu komisie pre sústavné vzdelávanie podľa § 42 písm. d).
(7)

Návrh na začatie disciplinárneho konania sa môže podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa porušenie ...

(8)

Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, vo zvlášť zložitých ...

(9)

Účastník disciplinárneho konania má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú predmetom disciplinárneho ...

(10)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o porušení disciplíny obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. ...

(11)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, ktorým bolo disciplinárne obvinenému uložené disciplinárne ...

(12)

O odvolaní rozhoduje prezídium. Prezídium preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie ...

(13)

Proti rozhodnutiu prezídia o odvolaní sa nemožno odvolať.

(14)

Zákonnosť právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného podľa tohto zákona je preskúmateľná ...

(15)

Ak sa zistí u audítora a audítorskej spoločnosti porušenie takej povinnosti, za porušenie ktorej už ...

(16)

Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) nemožno uložiť, ak bola audítorovi ...

§ 45
Hospodárenie komory audítorov
(1)

Komora audítorov hospodári so svojím majetkom. Príjmami komory audítorov sú zápisné, členské príspevky, ...

(2)

Komora audítorov uhrádza zo svojich príjmov výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie ...

(3)

Komora audítorov vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.26) Účtovnú závierku komory audítorov overujú ...

ŠIESTA ČASŤ

ÚRAD

§ 46
Zriadenie úradu

Úrad sa zriaďuje ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu ...

§ 47
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)
zabezpečuje audítorské skúšky (§ 14),
b)
zabezpečuje skúšky spôsobilosti (§ 15),
c)
zabezpečuje preskúšanie (§ 8 ods. 8),
d)
vydáva certifikáty (§ 3),
e)
vydáva licencie (§ 7), pozastavuje licencie (§ 8) a odoberá licencie (§ 11),
f)
zapisuje audítorov a audítorské spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam,
g)
registruje do príslušného zoznamu audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny, ...
h)
poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie (§ 33) do iného členského štátu alebo tretej krajiny ...
(2)

Úrad vykonáva dohľad tým, že dohliada na

a)
dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,
b)
dodržiavanie Etického kódexu audítora,
c)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
d)
systém previerok zabezpečenia kvality auditu,
e)
sústavné vzdelávanie,
f)
disciplinárne konania vedené komorou audítorov.
(3)

Úrad vykonáva dohľad aj tým, že ukladá sankcie podľa § 60.

(4)

Úrad vykonáva aj tieto činnosti:

a)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov prostredníctvom ...
b)
zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej ...
c)
zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického ...
d)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníctva ...
e)
koordinuje činnosť, spoluprácu a výmenu informácií s príslušnými orgánmi dohľadu v iných členských štátoch ...
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis,38)
g)
priebežne informuje komoru audítorov o návrhoch a zmenách podľa písmena a) až e),
h)
ďalšie činnosti, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
(5)

Úrad vykonáva dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov ...

§ 48
(1)

Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne do 30. júna za predchádzajúci ...

(2)

Úrad je povinný uložiť výročnú správu26) do verejnej časti registra účtovných závierok37a) najneskôr ...

Organizácia a riadenie úradu

§ 49
Orgány úradu
(1)

Orgánmi úradu sú

a)
rada,
b)
generálny riaditeľ,
c)
dozorný výbor,
d)
výbory, a to
1.
výbor pre medzinárodné účtovné štandardy,
2.
výbor pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku,
3.
výbor pre zabezpečenie kvality auditu,
4.
výbor pre prešetrovanie a sankcie.
(2)

Za člena rady, s výnimkou generálneho riaditeľa, a člena výboru úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba ...

(3)

Za členov rady, s výnimkou generálneho riaditeľa, navrhuje dvoch členov ministerstvo a po jednom členovi ...

(4)

Členovia orgánov úradu sú povinní konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný ...

(5)

Členovia orgánov úradu, s výnimkou generálneho riaditeľa, majú nárok na úhradu skutočne vynaložených ...

(6)

Nadpolovičná väčšina členov rady, dozorného výboru, členov výboru pre zabezpečenie kvality auditu a ...

§ 50
Rada
(1)

Rada je najvyšším orgánom úradu.

(2)

Rada

a)
schvaľuje stratégiu činnosti úradu,
b)
schvaľuje ročný plán činnosti úradu,
c)
prerokúva rozpočet úradu a jeho čerpanie a predkladá ho dozornému výboru,
d)
prijíma opatrenia na základe zistení dozorného výboru podľa § 54 ods. 5 a 6,
e)
vymenúva a odvoláva členov jednotlivých výborov úradu,
f)
navrhuje generálneho riaditeľa podľa § 53 ods. 2,
g)
schvaľuje zásady činnosti jednotlivých výborov úradu a správy o ich činnosti,
h)
schvaľuje správu o činnosti podľa § 48 písm. a) a predkladá ju vláde,
i)
schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a overenie súladu výročnej správy úradu ...
j)
schvaľuje účtovnú závierku úradu a po overení súladu výročnej správy úradu s účtovnou závierkou úradu ...
k)
schvaľuje štatút úradu, organizačný poriadok úradu a iné vnútorné predpisy úradu,
l)
schvaľuje rokovací poriadok rady a jednotlivých výborov,
m)
vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej komisie úradu (§ 17),
n)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru pre prešetrovanie a sankcie,
o)
schvaľuje dohody o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi úradom ...
p)
koordinuje a riadi vzťahy úradu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
§ 51
Zloženie rady
(1)

Rada má sedem členov. Členmi rady sú

a)
predseda rady,
b)
podpredseda rady,
c)
generálny riaditeľ,
d)
ďalší členovia rady.
(2)

Členov rady vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh ...

(3)

Členstvo v rade je čestné a bezodplatné s výnimkou generálneho riaditeľa. Členstvo v rade je nezastupiteľné. ...

(4)

Funkčné obdobie člena rady je päťročné s výnimkou generálneho riaditeľa. Člena rady možno vymenovať ...

(5)

Funkcia člena rady zaniká

a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena rady, a to dňom jej doručenia predsedovi rady, ak v nej ...
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 6,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)

Minister odvolá člena rady na návrh subjektov podľa § 49 ods. 3, ak

a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
c)
stratí dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
neplní svoje povinnosti člena rady.
§ 52
Rokovanie rady
(1)

Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti ...

(2)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, pričom ...

(3)

Činnosť rady riadi predseda rady. Predseda rady podpisuje uznesenia rady. Predsedu rady počas jeho neprítomnosti ...

(4)

Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa môžu zúčastniť ďalšie osoby, ktoré na rokovanie prizve ...

(5)

Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica zo zasadnutia rady sa zverejňuje na internetovej ...

(6)

Podrobnosti o rokovaní rady upravuje rokovací poriadok schválený radou.

§ 53
Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom úradu, ktorý riadi jeho činnosť. Generálny riaditeľ ...

(2)

Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu rady. Dňom, ktorý bol určený za ...

(3)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je štvorročné a opätovne ho možno vymenovať najviac na dve po ...

(4)

Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom orgáne, dozornom ...

(5)

Ak generálny riaditeľ v čase jeho vymenovania do funkcie vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná ...

(6)

Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca.

(7)

Generálny riaditeľ

a)
zastupuje úrad navonok, koná v jeho mene vo všetkých veciach,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti účtovníctva, výkazníctva ...
c)
zabezpečuje vypracovanie stratégie úradu, ročného plánu činnosti úradu, správu o činnosti úradu podľa ...
d)
predkladá rade na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu úradu,
e)
riadi správu úradu.
§ 54
Dozorný výbor
(1)

Dozorný výbor je kontrolným orgánom úradu.

(2)

Dozorný výbor má troch členov. Členmi dozorného výboru sú

a)
predseda,
b)
ďalší členovia.
(3)

Dozorný výbor

a)
kontroluje hospodárenie úradu,
b)
schvaľuje rozpočet úradu a vyhodnotenie jeho čerpania,
c)
kontroluje dodržiavanie podmienok dobrej povesti podľa § 49 ods. 2,
d)
navrhuje zvolanie rady, ak zistí nedostatky, ktoré môžu mať dosah na hospodárenie úradu,
e)
schvaľuje rokovací poriadok dozorného výboru.
(4)

Na dozorný výbor sa primerane vzťahujú ustanovenia § 51 ods. 2 až 4.

(5)

Členovia dozorného výboru sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazerať do dokladov ...

(6)

Ak dozorný výbor pri svojej činnosti zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti ...

(7)

Rokovania dozorného výboru sa konajú najmenej raz za polrok.

(8)

Podrobnosti o rokovaní dozorného výboru upravuje jeho rokovací poriadok schválený dozorným výborom.

(9)

Funkcia člena dozorného výboru zaniká

a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie na jeho písomnú žiadosť, a to dňom jej doručenia ministrovi, ak v nej nie je uvedený ...
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 10,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)

Návrh na odvolanie člena dozorného výboru predkladá ministrovi jeho predseda, ak

a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
c)
stratí dobrú povesť podľa § 3 ods. 8 až 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
o to predsedu dozorného výboru písomne požiada subjekt, ktorý ho do tejto funkcie navrhol,
f)
neplní povinnosti člena dozorného výboru.
§ 55
Výbory
(1)

Členmi výborov sú

a)
predseda výboru,
b)
tajomník výboru,
c)
ďalší členovia výboru.
(2)

Výbory musia mať nepárny počet členov. Počet členov jednotlivých výborov určuje štatút úradu. Členov ...

(3)

Výbory zasadajú najmenej jedenkrát do mesiaca. Rokovanie výboru zvoláva a vedie predseda výboru, v jeho ...

(4)

Výbory rokujú na základe rokovacích poriadkov schválených radou.

(5)

Predseda výboru predkladá štvrťročne rade na schválenie správu o činnosti výboru.

(6)

Na členov výborov úradu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 51 ods. 3 až 6.

§ 56
Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy

Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy

a)

zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných účtovných štandardov a aplikačných ...

b)

zabezpečuje interpretácie medzinárodných účtovných štandardov a ich prístupnosť pre používateľov v Slovenskej ...

c)

poskytuje poradenstvo pri aplikácii medzinárodných účtovných štandardov s ohľadom na špecifiká Slovenskej ...

d)

spolupracuje s ministerstvom, stavovskými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí v oblasti ...

§ 57
Výbor pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku

Výbor pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku

a)

zúčastňuje sa na tvorbe, aktualizácii a schvaľovaní medzinárodných audítorských štandardov a Etického ...

b)

zabezpečuje dostupnosť prekladov medzinárodných audítorských štandardov v štátnom jazyku,

c)

spolupracuje s ministerstvom, stavovskými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí v oblasti ...

§ 58
Výbor pre zabezpečenie kvality auditu

Výbor pre zabezpečenie kvality auditu

a)

dohliada na

1.

dodržiavanie medzinárodných audítorských štandardov,

2.

dodržiavanie Etického kódexu audítora,

3.

dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

4.

previerku zabezpečenia kvality auditu,

b)

zostavuje harmonogram dohľadu a určuje dohliadané subjekty,

c)

vymenúva a riadi osoby vykonávajúce dohľad,

d)

dohliada na sústavné vzdelávanie,

e)

posudzuje oznámenia subjektov verejného záujmu a oznámenia audítora a audítorskej spoločnosti o odvolaní ...

f)

informuje bez zbytočného odkladu o závažných zisteniach výbor pre prešetrovanie a sankcie a dáva podnety ...

§ 59
Výbor pre prešetrovanie a sankcie
(1)

Výbor pre prešetrovanie a sankcie

a)
môže preveriť postup disciplinárneho konania vedeného komorou audítorov,
b)
na základe závažných zistení podľa § 58 písm. f) začne konanie podľa § 60,
c)
ukladá sankcie audítorom, audítorským spoločnostiam a komore audítorov podľa § 60,
d)
prešetruje podnety zaslané podľa § 29 ods. 8 a § 44 ods. 15 disciplinárnou komisiou komory audítorov ...
e)
rozhoduje o pozbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 ods. 3.
(2)

Dvaja členovia výboru pre prešetrovanie a sankcie musia byť audítormi zapísanými v zozname audítorov. ...

§ 60
Sankcie
(1)

Ak úrad zistí pri výkone dohľadu podľa § 47 ods. 2 písm. a) až e) nedostatky alebo ak dostal podnet ...

a)
písomné napomenutie za neplnenie povinností ustanovených v § 8 ods. 4, § 11 ods. 7, § 21, § 24, § 27, ...
b)
pokutu do 500 000 Sk, ak ide o audítora, a do 1 000 000 Sk, ak ide o audítorskú spoločnosť za nesplnenie ...
1.
v § 9 ods. 2, § 10 ods. 2, § 18, § 19, § 20 ods. 1, 4 a 5, § 22, § 23, § 25 ods. 1 a 2, § 26,
2.
v § 6, § 8 ods. 4, § 11 ods. 7, § 21, § 24, § 27, § 28 ods. 1 až 5, ak aj napriek písomnému napomenutiu ...
3.
ak úrad dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15,
c)
pozastavenie licencie audítorovi a audítorskej spoločnosti, ak
1.
uloženie sankcií podľa písmena a) alebo písmena b) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej, ...
2.
úrad dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15,
d)
vyčiarknutie audítora a audítorskej spoločnosti z príslušného zoznamu za neplnenie povinností,
1.
ak uloženie sankcií podľa písmena b) alebo písmena c) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej, ...
2.
ak úrad dostal podnet od komory audítorov podľa § 44 ods. 15.
(2)

Ak úrad zistí pri výkone dohľadu závažné nedostatky v činnosti komory audítorov pri dodržiavaní ustanovení ...

(3)

Sankciu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu nemožno uložiť, ak bolo audítorovi ...

(4)

Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Výnosy z pokút podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 sú príjmom úradu.

(6)

Výbor pri ukladaní sankcie prihliada najmä na závažnosť, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ...

(7)

Výbor pre prešetrovanie a sankcie rozhoduje o uložení sankcie v konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu ...

(8)

Konanie o uložení sankcie podľa odseku 1 možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa úrad ...

(9)

Výbor pre prešetrovanie a sankcie vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu, v obzvlášť ...

(10)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. ...

(11)

Proti rozhodnutiu výboru pre prešetrovanie a sankcie môže účastník konania do 15 dní odo dňa doručenia ...

(12)

O odvolaní rozhoduje rada. Rada preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdí, ...

(13)

Na konanie, ak tento zákon neustanovuje inak, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.40)

§ 61
Hospodárenie úradu
(1)

Úrad hospodári so svojím majetkom. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať hospodárnosť ...

(2)

Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť.

(3)

Úrad nesmie prijímať a poskytovať úvery a pôžičky, uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, vydávať cenné ...

(4)

Finančné prostriedky úradu sa môžu používať len na určené účely a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ...

§ 62
Rozpočet úradu
(1)

Úrad zostavuje rozpočet výnosov a nákladov na príslušný rozpočtový rok. V rozpočte úradu sa osobitne ...

(2)

Rozpočet úradu na nasledujúci rok schvaľuje dozorný výbor spravidla do 31. októbra bežného roka. Ak ...

(3)

Schválený rozpočet úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca po schválení, zverejňuje ...

(4)

O rozdelení výsledku hospodárenia úradu rozhoduje rada. Ak sa skončí účtovné obdobie so ziskom, je zdrojom ...

(5)

Úrad vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.26) Účtovnú závierku a súlad výročnej správy úradu ...

(6)

Výročná správa okrem povinných náležitostí41) obsahuje vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov a efektívneho ...

§ 63
Príjmy úradu
(1)

Príjmami úradu sú

a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte,
b)
ročné príspevky,
c)
výnosy z pokút (§ 60),
d)
náhrady za trovy konania (§ 60),
e)
úrok z omeškania (§ 65),
f)
poplatky za skúšky (§ 14, 15) a preskúšanie (§ 8 ods. 10),
g)
poplatky za úkony na úrade.
(2)

Úrad je zapojený na štátny rozpočet príspevkom podľa odseku 1 písm. a) prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ...

§ 64
Ročný príspevok
(1)

Ročný príspevok úradu platia subjekty verejného záujmu. Ročný príspevok sa platí podľa prílohy č. 2.

(2)

Ročný príspevok sa uhrádza úradu jednorazovo do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia na ...

(3)

Subjekt verejného záujmu, ktorého účtovné obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú ...

(4)

Subjekt verejného záujmu, ktorý vznikne v priebehu kalendárneho roka, použije na výpočet ročného príspevku ...

§ 65

Ak úhrady ustanovené týmto zákonom neboli zaplatené riadne a včas, audítor, audítorská spoločnosť, komora ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 66
(1)

Na zamestnancov úradu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.39)

(2)

Ministerstvo informuje Európsku komisiu o postavení a pôsobnosti komory audítorov a úradu podľa tohto ...

(3)

Do prijatia rozhodnutia Európskej komisie o rovnocennosti systému zabezpečenia kvality auditu a dohľadu ...

(4)

Úrad oznámi Európskej komisii hodnotenie rovnocennosti systému zabezpečenia kvality auditu a dohľadu ...

(5)

Dodatočné požiadavky na audit podľa § 18 ods. 2 je možné uplatniť do 29. júna 2010.

(6)

Vnútroštátne audítorské štandardy je možné uplatňovať do doby, kým Európska komisia neprijme medzinárodné ...

§ 67
(1)

Audítori zapísaní v zozname audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v zozname audítorských spoločností, ...

(2)

Licencia vydaná podľa doterajšieho zákona sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona.

(3)

Audítori zapísaní do zoznamu audítorov, ktorý viedla Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona, ...

(4)

Asistenti audítora zapísaní v zozname asistentov audítora, ktorý viedla Slovenská komora audítorov podľa ...

(5)

Rozsah praxe asistenta audítora podľa doterajšieho zákona sa započíta do rozsahu praktickej odbornej ...

(6)

Počet hodín vzdelávania audítorov a asistentov audítora vykonávaného Slovenskou komorou audítorov podľa ...

(7)

Komora audítorov predloží úradu vyhlásenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu do troch mesiacov ...

(8)

Audítori a audítorské spoločnosti predložia úradu vyhlásenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu ...

(9)

Slovenská komora audítorov podľa doterajšieho zákona sa považuje za komoru audítorov podľa tohto zákona. ...

(10)

Komora audítorov odovzdá úradu zoznam audítorov a zoznam audítorských spoločností spolu s pozastavenými ...

(11)

Disciplinárne konania začaté Slovenskou komorou audítorov pred 1. januárom 2008 dokončí komora audítorov ...

(12)

Úspešne vykonané čiastkové skúšky podľa doterajšieho predpisu sa považujú za čiastkové skúšky vykonané ...

(13)

Dve tretiny členov orgánov Slovenskej komory audítorov podľa doterajšieho zákona, ktorí boli vo funkcii ...

(14)

Lehota podľa § 26 ods. 3 ustanovená pre audítora a kľúčového audítorského partnera, ktorý bol vymenovaný ...

(15)

Úrad zabezpečí plnú funkčnosť zoznamu audítorov podľa § 9 a zoznamu audítorských spoločností podľa § ...

(16)

V prvom funkčnom období zvoláva prvé zasadnutie rady generálny riaditeľ. Na prvom zasadnutí rady je ...

(17)

Generálneho riaditeľa pri zriadení úradu podľa tohto zákona vymenuje minister.

(18)

Audit, ktorý sa začal vykonávať pred 1. januárom 2008, sa dokončí podľa doterajšieho zákona.

67a

Na výkon činnosti audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu audítorov, rozhodovanie o zápise ...

§ 68

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

§ 69

Zrušuje sa zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Čl. II

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 18 ods. 6 písm. a) sa nad slovo „audítorom“ umiestňuje odkaz 22c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:

„22c) § 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
§ 18 zákona č. 540/2007 Z. z.“.

3.

V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Účtovná jednotka je povinná informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odvolaní alebo odstúpení ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a)
§ 2 ods. 1 a § 21 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z.“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

„28b)
§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z.“.

6.

V § 22 odsek 11 znie:

„(11) Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka, ktorá emitovala ...

7.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Účtovná jednotka je povinná na žiadosť audítora poskytnúť účtovné záznamy vo forme požadovanej ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 540/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Týmto zákonom sa preberá právny akt:

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 540/2007 Z. z.

  ROČNÝ PRÍSPEVOK

  a)  Národná banka Slovenska  40 000 Sk   b)  Banka  0,01 % z výšky základného imania, najviac ...

  Základom pre výpočet ročného príspevku je údaj zo stĺpca 2 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ...

Poznámky

 • 1)  § 19 a 22 ods. 12 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 3)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 5)  § 17a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 5a)  § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 17a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 9)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 10a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 10c)  § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  § 61 Trestného zákona.
 • 14)  § 69 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 16)  § 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 17)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 22)  § 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 23)  Napríklad § 40 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. ...
 • 24)  Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
 • 25)  Obchodný zákonník.
 • 26)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad § 373 Obchodného zákonníka.
 • 28)  § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 29)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 30)  Napríklad § 7 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z., § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 31)  Napríklad § 5 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene ...
 • 32)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 33)  Napríklad § 40 a § 47 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 zákona ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35)  Napríklad § 6 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 zákona č. ...
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 37a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore