Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 535/2008 účinný od 25.05.2010


Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 25.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Správne poplatky, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD4 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 535/2008 účinný od 25.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 535/2008 s účinnosťou od 25.05.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Základné ustanovenia (1) Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a pravidelným ...

2.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1a Postavenie Bratislavy (1) Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok ...

3.

§ 2 sa dopĺňa týmto nadpisom: „Majetok Bratislavy“.

4.

V § 2 ods. 1 a 2, v § 4 vrátane nadpisu, v nadpise druhej časti, v § 6, v § 8 vrátane nadpisu, ...

5.

V § 2 ods. 1 sa slová „ktorý mu bol“ nahrádzajú slovami „ktorý jej bol“.

6.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom ...

7.

§ 3 sa dopĺňa týmto nadpisom: „Územie Bratislavy“.

8.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Územie Bratislavy tvoria katastrálne územia jej mestských častí uvedené v prílohe.“. ...

9.

V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

10.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Samospráva Bratislavy Samosprávu Bratislavy vykonávajú obyvatelia a) orgánmi Bratislavy ...

11.

V nadpise a predvetí § 6 sa slová „orgány hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestské ...

12.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a mestský požiarny zbor“.

13.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Úlohy Bratislavy (1) Bratislava v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom a) plní ...

14.

Nadpis § 7 znie: „Miestne orgány“.

15.

V § 7 ods. 1 sa slová „Orgánmi mestskej časti“ nahrádzajú slovami „Miestnymi orgánmi“. ...

16.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak miestne zastupiteľstvo má najmenej ...

17.

V § 7 ods. 5 sa slová „môže zriadiť“ nahrádzajú slovom „zriaďuje“.

18.

Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 7a Úlohy mestských častí (1) Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom a) podieľajú ...

19.

Nadpis tretej časti znie: „POSTAVENIE MESTSKÝCH ORGÁNOV“.

20.

V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy ...

21.

V § 11 ods. 2 sa slová „80 poslancov“ nahrádzajú slovami „45 poslancov“.

22.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené a) schvaľovať štatút a jeho dodatky, b) schvaľovať ...

23.

V § 12 ods. 1 prvá veta znie: „Primátor je výkonným orgánom Bratislavy a zastupuje ju navonok.“. ...

24.

V § 12 ods. 6 sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „traja“ a vypúšťa sa druhá veta.

25.

V § 13 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a koordinujúcu funkciu mestských ...

26.

V § 13 ods. 2 sa pred slovo „primátora“ vkladá slovo „námestníkov“.

27.

V § 13 ods. 4 sa slová „hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestského zastupiteľstva“. ...

28.

V § 14 ods. 1 prvej vete sa slová „orgánov hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestských ...

29.

V § 14 ods. 2 sa na konci prvej vety vypúšťa slovo „mesta“.

30.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Hlavný architekt Bratislavy (1) Hlavného architekta Bratislavy (ďalej len „hlavný architekt") ...

31.

Nadpis štvrtej časti znie: „POSTAVENIE MIESTNYCH ORGÁNOV“.

32.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach ...

33.

V § 15 ods. 3 sa slová „orgánom hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestským orgánom“. ...

34.

V § 16 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej ...

35.

V § 17 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o mestskú časť s viac ako 40 000 obyvateľmi, ...

36.

V § 18 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „tak, aby tvoril najviac jednu tretinu ...

37.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Miestny úrad (1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh ...

38.

V § 24 ods. 1 sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.

39.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Symboly mestských častí (1) Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať. (2) Erb ...

40.

Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré znejú:

„Prechodné ustanovenie k zmenám vykonaným k 1. januáru 2009 § 31a (1) Mestské zastupiteľstvo ...

41.

Príloha k zákonu znie:

„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. Zoznam mestských častí a ich katastrálnych ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice môžu zveriť časť svojho majetku ...

Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

V § 99 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. ...

„17) § 6a a 7b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby vyhlásil v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem bodov 21 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore