Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 523/2003 účinný od 01.02.2006

Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Verejné obstarávanie, Právo EÚ, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD12DS4EU6PP1ČL0

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 523/2003 účinný od 01.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 523/2003 s účinnosťou od 01.02.2006 na základe 25/2006 a 82/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 31 sa vypúšťajú slová „a pre koncesné obstarávanie“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 2 ods. 5 písm. b) druhej vety, § 2 ods. 6 druhej vety, § 6 ods. 1 písm. a), § 22 písm. a) a b), § 23 ods. 1 písm. a) a b), § 25 ods. 3, 5, ods. 7 poslednej vety a ods. 8, § 36 ods. 1 poslednej vety, § 37, 44, § 48 ods. 4, § 53, 103, 124, 125, 126 a prílohy č. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore