Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 01.07.2012

Platnosť od: 29.12.2011
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poisťovníctvo, Cenné papiere, Zákonné poistenie, Zmluvné poistenie, Správa a privatizácia národného majetku, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 01.07.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 520/2011 s účinnosťou od 01.07.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

2.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné ...

3.

V § 68 ods. 2 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem ...

4.

V § 68 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

5.

V § 69 ods. 2 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

6.

V § 69 ods. 3 sa za slovo „Komisiu“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

7.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné ...

8.

V § 73 ods. 5 sa slová „v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou ...

9.

V § 73d ods. 4 sa slová „Poskytnutie informácií môže byť odložené podľa odseku 2 až do ...

10.

V § 74 ods. 5 písm. c) sa za slová „devízového rizika“ vkladajú čiarka a slová „rizika ...

11.

V § 78a ods. 4 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska túto informáciu zverejní na svojom ...

12.

V § 99 ods. 17 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

13.

V § 105 ods. 7 piata veta znie:

„Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom ...

14.

V § 107a ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Európskemu ...

15.

Nadpis § 109 znie:

„Ochrana údajov“.

16.

V § 109 ods. 1 sa slovo „utajovať“ nahrádza slovom „chrániť“.

17.

V § 110 ods. 1 sa slovo „utajovaných“ nahrádza slovom „chránených“.

18.

V § 110 odsek 6 znie:

„(6) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho ...

19.

V § 120 ods. 3 písm. b) sa číslo „100“ nahrádza číslom „150“.

20.

V § 120 ods. 3 písm. c) a d) sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“.

21.

V § 120 ods. 3 písm. e) sa za slovo „hodnote“ vkladajú slová „v Európskej únii“.

22.

V § 120 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zverejniť ďalší prospekt sa nevzťahuje ...

23.

V § 120 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom prihliada na požiadavky ...

24.

V § 120 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) cenných papierov, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú byť pridelené pri zlúčení, ...

25.

V § 120 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „akcií ponúkaných bezodplatne doterajším akcionárom ...

26.

V § 120 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) cenných papierov, ktoré sú ponúkané, pridelené alebo ktoré majú byť pridelené doterajším ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102c sa vypúšťa.

27.

V § 120 odsek 6 znie:

„(6) Kvalifikovaným investorom sa na účely tohto zákona rozumie profesionálny klient alebo oprávnená ...

28.

V § 120 odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Kľúčovými informáciami sú na účely tohto zákona podstatné a primerane štruktúrované ...

29.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Národná banka Slovenska uvedie v žiadosti podľa odseku 10 dôvody, na základe ktorých ...

30.

V § 121 ods. 2 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:

„Prospekt musí obsahovať údaje o emitentovi, údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom ...

31.

V § 121 ods. 3 sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“, bodkočiarka sa nahrádza ...

32.

V § 121 ods. 4 sa vypúšťajú bodkočiarka a slová „tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5“. ...

33.

V § 121 odsek 10 znie:

„(10) Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú konečné podmienky verejnej ponuky cenných ...

34.

V § 121 ods. 12 sa slová „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje verejnú ...

35.

V § 121 ods. 13 sa za slovo „zodpovedá“ vkladá slovo „len“ a na konci sa bodka nahrádza ...

36.

§ 122 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak za splatenie cenných papierov alebo výnosov prevzal záruku členský štát, je pri vypracovaní ...

37.

V § 123 ods. 1 sa slová „prvého zverejnenia“ nahrádzajú slovami „schválenia na účel verejnej ...

38.

V § 123 odsek 2 znie:

„(2) Pri ponukovom programe je vopred schválený a predložený základný prospekt platný najviac ...

39.

V § 123 ods. 4 sa slovo „zverejnenia“ nahrádza slovom „schválenia“ a druhá veta znie: „Registračný ...

40.

V § 124 ods. 2 prvá veta znie: „Opis cenných papierov podľa odseku 1 obsahuje aj údaje, ktoré ...

41.

V § 125 odsek 8 znie:

„(8) Národná banka Slovenska môže, ak je Slovenská republika domovským členským štátom emitenta ...

42.

V § 125 ods. 9 sa slovo „na“ nahrádza slovom „v“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

43.

V § 125 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

44.

V § 125 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.

45.

V § 125a ods. 2 písm. c) za slovom „emitenta“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

46.

V § 125a odsek 3 znie:

„(3) Emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu, ktorá ho zverejní podľa odseku ...

47.

V § 125c odsek 1 znie:

„(1) Každá nová významná skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť týkajúca ...

48.

V § 125c odsek 5 znie:

„(5) Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov na základe prospektu ...

49.

V § 125d ods. 1 sa slová „bol príslušný orgán dohľadu každého hostiteľského členského ...

50.

V § 125d ods. 3 sa za slovo „emitenta“ vkladajú slová „alebo Európskym orgánom dohľadu (Európskym ...

51.

V § 125d ods. 5 písm. b) sa na začiatku vkladajú tieto slová: „podľa voľby emitenta“.

52.

V § 125e ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Národná ...

53.

V § 125e ods. 2 sa za slovo „súhrnu“ vkladá čiarka a slová „vypracovaného emitentom alebo ...

54.

§ 125e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska uverejní na svojom webovom sídle zoznam potvrdení o schválení ...

55.

V § 125f ods. 5 sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“ a za slovo „Súhrn“ ...

56.

V § 125h ods. 1 písm. h) sa za slovo „ponuky“ vkladajú slová „v Európskej únii“, suma ...

57.

V § 125h ods. 1 písm. i) sa slová „2 500 000 eur“ nahrádzajú slovami „5 000 000 eur v Európskej ...

58.

V § 125h ods. 3 sa suma „2 500 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 000 eur“.

59.

V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:„Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia ...

60.

V § 135a ods. 3 druhej vete sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „a Európsky orgán dohľadu ...

61.

V § 135a ods. 4 prvej vete sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „alebo Európskeho orgánu ...

62.

V § 135a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

63.

V § 135a odsek 11 znie:

„(11) Ak žiadosť Národnej banky Slovenska podľa odsekov 6 až 8 príslušný orgán členského ...

64.

V § 135b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ak Národná banka Slovenska zistí, že emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ...

65.

V § 135b ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

66.

V § 135b ods. 5 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „emitent alebo“.

67.

§ 135b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) je oprávnený zúčastniť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 108b znie:

„108b) Čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým ...

68.

V § 138 ods. 4 sa za slovo „štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu ...

69.

V § 143d ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ba znie:

„110ba) Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...

70.

V § 143f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím príslušného orgánu členského štátu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ca znie:

„110ca) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.Čl. 19 nariadenia ...

71.

V § 143j sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú ...

72.

V § 143l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu110da) aj s Európskym ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110da znie:

„110da) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o ...

73.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej ...

74.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 20 až 22, ktoré znejú:

„(20) Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 135 ods. 7 zistí, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114b znie:

„114b) § 1 až 24, 39a, 39b, § 59 až 64 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

75.

Za § 173o sa vkladá § 173p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011 (1) Ustanoveniami tohto ...

76.

Príloha sa dopĺňa bodmi 23 a 24, ktoré znejú:

„23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47h
Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2011

Fyzická osoba môže ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere podľa § 29 ods. 11 ...

Čl. III

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

1.

V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané ...

2.

V § 11 odsek 14 znie:

„(14) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:

„15ca)
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:

„Národná banka Slovenska na základe tohto posúdenia oznámi banke, či jej vlastné zdroje sú ...

2.

V § 6 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...

3.

V § 6 ods. 15 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Ak v lehote ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:

„18ab)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

4.

V § 11 ods. 7 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 2 ods. 10,“.

5.

V § 17 ods. 4 sa za slová „(ďalej len „Komisia“)“ vkladajú čiarka a slová „Európsky ...

6.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „Komisiu“ vkladajú čiarka a slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

7.

V § 19 ods. 3 a 4 sa za slovo „Komisii“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu ...

8.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu ...

9.

V § 30 ods. 5 písm. c) sa za slová „devízového rizika“ vkladajú čiarka a slová „rizika ...

10.

V § 35 ods. 4 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).

11.

V § 37 odsek 13 znie:

„(13) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať a prijať postupy hodnotenia vhodnosti ...

12.

V § 40 ods. 4 sa slová „§ 35 ods. 4 písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ...

13.

V § 44 ods. 4 sa za slovo „štátov“ vkladajú čiarka a slová „Európskemu orgánu dohľadu ...

14.

V § 44 ods. 9 druhá a tretia veta znejú: „K tomuto vyňatiu prichádza na základe písomnej dohody ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a)
Čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

15.

V § 44 ods. 10 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska prihliada na prípadné usmernenie Európskeho ...

16.

V § 44 ods. 12 poslednej vete sa za slová „orgánom dohľadu členských štátov“ vkladajú čiarka ...

17.

V § 47 ods. 8 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

18.

V § 47 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak s ňou príslušné ...

19.

V § 47 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak v lehote šiestich mesiacov podľa prvej vety ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku ...

20.

V § 47 odsek 15 znie:

„(15) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

21.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Ak v lehote štyroch mesiacov od predloženia správy podľa odseku 15 písm. b) ktorýkoľvek ...

22.

V § 48 ods. 1 druhá veta znie:

„Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

23.

V § 48 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Národná banka Slovenska spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45ab znie:

„45ab)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

24.

V § 48 ods. 9 písmeno a) znie:

„a) výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európskym ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac znie:

„45ac)
Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.

25.

V § 48 ods. 10 písm. e) sa slová „Výbor európskych orgánov bankového dohľadu“ nahrádzajú ...

26.

V § 48 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európskym orgánom dohľadu (Európskym ...

27.

V § 49d ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45ad znie:

„45ad) Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...

28.

V § 49f ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa Národná banka Slovenska nedohodla s príslušným orgánom členského štátu v záležitosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45c znie:

„45c) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.Čl. 19 nariadenia ...

29.

V § 49j sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riešenie ...

30.

V § 49l ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:„a v súlade s osobitným predpisom45d) aj s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45d znie:

„45d) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...

31.

V § 50 ods. 1 písm. j) sa za slovo „bankou“ vkladajú slová „alebo pobočkou zahraničnej banky“. ...

32.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r) uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § ...

33.

V § 50 ods. 3 písm. d) sa za slovo „miezd“ vkladajú slová „alebo odmien“.

34.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 6 ods. 2 zistí, ...

35.

V § 53 ods. 7 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.

36.

V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovo „spôsobilé“ vkladá slovo „primerane“ a v písmene ...

37.

V § 54 ods. 5 sa za slová „a s výkonom funkcie správcu“ vkladajú slová „alebo má dostatočnú ...

38.

V § 54 odsek 10 znie:

„(10) V súvislosti s výkonom nútenej správy je správca po predchádzajúcom písomnom súhlase ...

39.

Za § 122o sa vkladá § 122p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011 (1) Ustanoveniami tohto ...

40.

Príloha sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. V

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 12 a § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 ...

2.

V § 3 ods. 3 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“. ...

3.

V § 3 ods. 4 písm. p) bod 1b. znie:

„1b. ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát podľa osobitného zákona,11c)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) § 125d ods. 5 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“. ...

4.

V § 4 ods. 7 sa slová „zbierke zákonov“ nahrádzajú slovami „Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

5.

V § 5 ods. 5 sa slová „Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovami „Európskemu ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 10 zákona č. 367/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 37 a 38 znejú:

„37) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. 38) § 12 ...

8.

V § 26 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“), ak § 27 ods. 2 neustanovuje inak, rozhodnutie ...

9.

V § 26 ods. 3 písm. d) sa za slovami „prospekt a“ vkladajú čiarka a slová „ak § 27 ods. ...

10.

V § 27 ods. 2 písm. b) sa za slovom „nahrádzajú,“ vypúšťa slovo „sú“.

11.

V § 27 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) cenné papiere, ktoré sú ponúkané, pridelené, alebo ktoré majú byť pridelené pri zlúčení, ...

12.

V § 27 ods. 2 písm. e) sa slová „akcie ponúkané“ nahrádzajú slovami „akcie, ktoré sú ...

13.

V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová „cenné papiere ponúkané“ nahrádzajú slovami „cenné papiere, ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.

V § 34 ods. 1 sa za slovom „emitent“ vypúšťajú čiarka a slová „ktorého cenné papiere ...

16.

V § 35 ods. 1 sa za slová „po uplynutí účtovného obdobia“ vkladajú čiarka a slová „za ...

17.

V § 35 ods. 2 písm. a) sa slová „osobitným predpisom53a)“ nahrádzajú slovami „odsekom 9“. ...

18.

V § 35 ods. 4 sa za slovo „štruktúre“ vkladajú čiarka a slová „a to aspoň“.

19.

V § 35 ods. 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „vykazovaného“ a za slová „účtovného obdobia“ ...

20.

V § 37a ods. 1 písm. c) sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“.

21.

V § 37a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) emitentov, ktorí majú vydané výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

22.

V § 37b ods. 2 sa slová „s výnimkou akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu“ nahrádzajú ...

23.

V § 37b ods. 3 a 4, § 37c ods. 3 a ods. 4 písm. c) a § 37d ods. 1 sa vypúšťajú slová „cenných ...

24.

V § 37c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Emitent dlhových cenných papierov prijatých na ...

25.

V § 37d sa vypúšťajú odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a sa vypúšťa.

26.

V § 38 ods. 8 sa za slovo „ponuku“ vkladajú slová „na prevzatie33)“ a v poznámke pod čiarou ...

27.

V § 41 ods. 17 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom ...

28.

V § 45 odsek 1 znie:

„(1) Emitent je povinný predložiť regulované informácie Národnej banke Slovenska súčasne s ...

29.

V § 45 odsek 3 znie:

„(3) Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 ...

30.

V § 46 ods. 6 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „podľa § 41 ods. 9“.

31.

V § 46 ods. 7 sa suma „50 000 eur“ nahrádza sumou „100 000 eur“ a slovo „emitentov“ sa ...

32.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na dlhové cenné papiere, ktorých menovitá hodnota na ...

33.

V § 47 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú bodkočiarka a slová „táto povinnosť sa považuje za ...

34.

V § 47 ods. 4 písm. a) sa slová „internetová stránka“ nahrádzajú slovami „webové sídlo“. ...

35.

V § 47 ods. 5 sa slová „internetovej stránky“ nahrádzajú slovami „webového sídla“ a na ...

36.

V § 47 ods. 9 sa slová „informáciu, na ktorej internetovej stránke, okrem centrálnej evidencie ...

37.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska môže prevádzkovaním centrálnej evidencie regulovaných informácií ...

38.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho ...

39.

V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska o oslobodení podľa prvej ...

40.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

41.

V § 58 ods. 2 písm. c) a § 60 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

42.

V § 58a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať ...

43.

V § 58a ods. 2 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“)“ ...

44.

V § 58a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:„a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

45.

V § 58a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:„a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

46.

§ 58a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 druhej vety príslušný ...

47.

V § 59a ods. 2 sa za slovo „Komisii“ vkladajú slová „a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

48.

V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 eur“.

49.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71)
§ 25 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

50.

V § 63 ods. 5 sa za slovo „prijatí“ vkladajú slová „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán ...

51.

§ 64 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné ...

52.

V § 64a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

53.

Za § 68e sa vkladá § 68f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011 Ustanoveniami tohto zákona ...

54.

V názve prílohy sa slová „aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

55.

Príloha sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. VI

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo ...

2.

V § 37a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán ...

3.

§ 37b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

4.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo ...

5.

Za § 87l sa vkladá § 87m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011 Ustanovenie § 24 ods. ...

6.

Príloha č. 2 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. VII

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 55 ods. 3 sa slovo „Komisiu“ nahrádza slovami „Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

„56a) Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým ...

2.

V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:

„56b) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.Čl. 19 nariadenia ...

3.

V § 61 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú ...

4.

V § 63 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu57a) aj s Európskym ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...

5.

Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. VIII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 54 odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ...

2.

V § 54 ods. 4 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Európskemu ...

3.

V § 101b ods. 4 sa slová „dňa 1. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „dňa 1. decembra 2012“. ...

4.

Za § 101b sa vkladá § 101c, ktorý znie:

„§ 101c Poskytovateľ platobných služieb je povinný plniť povinnosť poskytovať informáciu ...

5.

Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 15 až 17, 19 až 40, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore