Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70706
Dôvodové správy: 2333
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD3 DS11 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 516/2008 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 5
Zloženie rady a členstvo v rade

(1)
Rada má deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii v Slovenskej republike tak, aby zloženie rady fondu bolo takéto:
a)
dvaja členovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel,
b)
dvaja členovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii,5)
c)
jeden člen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení,
d)
jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom,6)
e)
jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie,
f)
jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie,
g)
jeden člen rady vymenovaný ministrom.
(2)
Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
f)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti podľa odseku 1.
(3)
Osoba navrhnutá za člena rady predkladá
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)
b)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
c)
štruktúrovaný životopis.
(4)
Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na členov rady v počte podľa odseku 1, vymenuje minister členov rady aj bez návrhu.
(5)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu samosprávneho kraja,
h)
starostu,
i)
prokurátora,
j)
sudcu,
k)
člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,7)
l)
člena volených orgánov Slovenského rozhlasu,8)
m)
člena volených orgánov Slovenskej televízie9) a
n)
člena orgánov umeleckých fondov.10)
(6)
Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(7)
Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú zmenu skutočností podľa odsekov 5 a 6.
(8)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, člena dozornej komisie a s členstvom v odbornej komisii.
(9)
Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(10)
Členstvo v rade je nezastupiteľné.
(11)
Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvoch tretín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(12)
Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(13)
Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 11.
zobraziť paragraf
§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii

(1)
Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie volí a odvoláva rada v tajnom hlasovaní. Jedného člena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister.
(2)
Za člena dozornej komisie možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
dosiahla vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,
d)
má odbornú prax v niektorej z uvedených oblastí v trvaní aspoň päť rokov,
e)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
f)
je bezúhonná.
(3)
Nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa spravuje podľa ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, odbornej komisii a s výkonom funkcie riaditeľa.
(4)
Člen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 a 3 orgánu, ktorý ho vymenoval alebo zvolil.
(5)
Pri výkone svojej funkcie je člen dozornej komisie povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6)
Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.
(7)
Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(8)
Členovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
zobraziť paragraf
§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa

(1)
Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
d)
je bezúhonná,
e)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
f)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti audiovízie,
g)
nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. g), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1 písm. a),
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia a v oblasti audiovízie s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov.
zobraziť paragraf
§ 20
Predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry

(1)
Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť na základe žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry. Žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada. Formulár žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry zverejní fond na svojom webovom sídle.
(2)
Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
d)
čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
e)
doklady podľa § 18 ods. 9,
f)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry podľa § 21,
g)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu,28)
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je povinný oznamovať zákonom stanovené skutočnosti podľa osobitného predpisu,29) že si splnil svoju oznamovaciu povinnosť,
k)
iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predložiť ako originál alebo ako osvedčenú kópiu, nie staršie ako tri mesiace; v opačnom prípade sa na predloženú prílohu neprihliada.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
(5)
Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry sa predkladajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami.
(7)
So žiadosťou o poskytnutie štipendia žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predkladá prílohy podľa odseku 2 písm. a) a h).
(8)
Po doručení žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je predložená žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2. Zároveň kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu schválenými radou.
(9)
Ak žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry nie je správne vyplnená alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 2, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry na doplnenie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
(10)
Žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá neobsahuje prílohy podľa odseku 2 a žiadateľ ich nepredložil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry. Rovnako postupuje kancelária aj v prípade, keď podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu schválenými radou.
(11)
Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, ktoré sú úplné, predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Odborné komisie žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.
zobraziť paragraf
§ 22e
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu

(1)
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorej vzor zverejní fond na svojom webovom sídle, je oprávnený predložiť žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý
a)
má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu alebo
b)
uzatvoril s právnickou osobou podľa § 22b ods. 1 písm. a), ktorá má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu, písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b).
(2)
Žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je oprávnený predložiť žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu jednorazovo vo vzťahu ku všetkým uskutočneným oprávneným výdavkom alebo priebežne po skončení kalendárneho štvrťroka vo vzťahu k oprávneným výdavkom uskutočneným v období predchádzajúcom jej predloženiu. Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu predkladá žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu priebežne, je oprávnený prvýkrát ju predložiť po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k prekročeniu sumy oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(3)
Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu je
a)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
b)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b),
c)
správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu o výške finančných prostriedkov z verejných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s realizáciou filmového projektu, ku ktorému mu fond vydal osvedčenie o registrácii,
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
f)
doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,27b) na ktorý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu žiada poukázať finančné prostriedky,
g)
potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je vedené exekučné konanie,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že v posledných troch kalendárnych rokoch vždy riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu, ak mal takúto povinnosť.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 3 písm. a), b), d) až i) predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Príloha podľa odseku 3 písm. c) musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.
(5)
Do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu kancelária skontroluje, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu podľa § 22b a či je predložená žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 3. Kancelária zároveň preverí administratívnu zhodu a správnosť oprávnených výdavkov.
(6)
Ak žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je správne vyplnená alebo ak neobsahuje prílohy podľa odseku 3, fond do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(7)
Na účely preverenia administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov je žiadateľ o podporou audiovizuálneho priemyslu povinný na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia žiadosti, predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 písm. a) a kópie dokladov potvrdzujúcich odvedenie dane z odmien alebo miezd fyzických osôb podľa § 22a ods. 3 písm. b).
(8)
Fond do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu zamietne ak,
a)
žiadosť podal neoprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. a), ak žiadateľom je osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b), nemá platné osvedčenie o registrácii filmového projektu,
c)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nedoplnil žiadosť ani v dodatočnej lehote podľa odseku 6,
d)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nepredložil kópie dokladov v lehote podľa odseku 7 alebo
e)
po preverení administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov zistí, že výška oprávnených výdavkov je nižšia ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(9)
Ak fond žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nezamietne podľa odseku 8, vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov, z ktorej mu fond v súlade s § 22a ods. 6 a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu17) vypočíta výšku finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „potvrdenie o oprávnených výdavkoch“).
(10)
Fond bezodkladne po vydaní potvrdenia o oprávnených výdavkoch zašle žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu toto potvrdenie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu“). Potvrdenie o oprávnených výdavkoch môže byť súčasťou zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu.
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,41) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.42)
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 2 písm. f) fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo kultúry, a v prípade údajov poskytnutých fyzickou osobou, ktorú za člena dozornej komisie volí rada, fond bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5)
Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.
(6)
Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2009.
(7)
Príspevky podľa § 24 až 28 zaplatia povinné subjekty prvýkrát do 31. júla 2010.
(8)
Fond je v roku 2009 oprávnený použiť na vlastnú prevádzku všetky svoje príjmy.
(9)
Minister do 31. marca 2009 vymenuje členov rady a do 15. apríla 2009 zvolá prvé zasadnutie rady.
(10)
Rada na svojom prvom zasadnutí rozhodne o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa.
(11)
Rada do 31. mája 2009 schváli štatút fondu.
(12)
Rada do 31. augusta 2009 zvolí dvoch členov dozornej komisie a minister do 31. augusta 2009 vymenuje jedného člena dozornej komisie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore