Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 15.12.2008 do 31.08.2011


Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 15.12.2008
Účinnosť do: 31.08.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD5 DS4 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 15.12.2008 do 31.08.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 514/2008 s účinnosťou od 15.12.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov zodpovedných za nakladanie s ťažobným ...
b)
úlohy orgánov štátnej správy pri nakladaní s ťažobným odpadom,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
nakladanie s iným ako ťažobným odpadom, ktorý síce vzniká pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a), avšak ...
b)
vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd vznikajúcich pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej ...
c)
ťažobný odpad, ktorý vzniká pri prieskume, ťažbe a úprave nerastov na mori; morom na účely tohto zákona ...
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a)

ťažobným priemyslom sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú ...

b)

ťažobnou činnosťou je banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj ťažba, úprava a skladovanie ...

c)

ťažobným odpadom je odpad,3) ktorý vzniká pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk ...

d)

inertným ťažobným odpadom je ťažobný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým ...

e)

neznečistenou zeminou je zemina odstránená z vrchnej vrstvy horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, ...

f)

hlušinou je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po úprave nerastov oddeľovacími procesmi, najmä drvením, ...

g)

úpravou je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov ...

h)

rizikom je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých ...

§ 3
Základné povinnosti
(1)

Pri nakladaní s ťažobným odpadom sa zakazuje uložiť alebo dočasne uložiť ťažobný odpad na inom mieste ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný nakladať s ťažobným odpadom tak, aby

a)
nebolo ohrozené zdravie ľudí,
b)
nebolo ohrozené alebo poškodené životné prostredie, najmä voda, ovzdušie, pôda, voľne žijúce živočíchy ...
c)
nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,6) nebola ...
(3)

Na splnenie povinností podľa odseku 2 je prevádzkovateľ povinný prijať opatrenia potrebné na predchádzanie ...

(4)

Pri prijímaní opatrení podľa odseku 3 sa vychádza z použitia najlepších dostupných techník8) so zohľadnením ...

Úložiská
§ 4
Úložiská a ich kategorizácia
(1)

Úložisko je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo ukladanie ťažobného odpadu v tuhom ...

a)
bez časového obmedzenia, ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, ...
b)
na obdobie viac ako šesť mesiacov, ak ide o úložisko určené na ukladanie neočakávane vytvoreného ťažobného ...
c)
na obdobie viac ako jeden rok, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý nie je ...
d)
na obdobie viac ako tri roky, ak ide o úložisko určené na ukladanie neznečistenej zeminy, ťažobného ...
(2)

Za úložisko podľa odseku 1 sa považuje odval a odkalisko.

(3)

Odvalom je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu.

(4)

Odkaliskom je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, ...

(5)

Kyanidom rozložiteľným slabou kyselinou je kyanid a kyanidové zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú slabou ...

(6)

Súčasťou úložiska je spravidla hrádza alebo iný objekt, ktorý slúži na uzavretie, zachytávanie, udržiavanie ...

(7)

Hrádzou je inžinierska stavba vybudovaná na zachytávanie alebo udržiavanie vody alebo ťažobného odpadu ...

(8)

Rekultiváciou je taká úprava územia ovplyvneného úložiskom, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu ...

(9)

Úložiská sa kategorizujú na úložiská kategórie A a úložiská kategórie B podľa druhu, množstva a vlastností ...

(10)

Na zaradenie úložiska do zodpovedajúcej kategórie predloží prevádzkovateľ príslušnému orgánu štátnej ...

a)
názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, sídlo, identifikačné číslo a ...
b)
údaje o úložisku a jeho umiestnení, najmä druh úložiska, jeho celkovú kapacitu, umiestnenie s ohľadom ...
c)
opis charakteru, vlastností a kategórie ťažobného odpadu10) ukladaného na úložisko, technológiu ukladania ...
d)
opis životného prostredia v okolí úložiska, najmä údaje o zložkách životného prostredia chránených podľa ...
e)
údaje o riziku podľa § 2 písm. h) vyplývajúcom z umiestnenia úložiska počas jeho prevádzky i po jeho ...
(11)

Príslušný orgán si môže od prevádzkovateľa vyžiadať ďalšie údaje, ktoré potrebuje na rozhodnutie o zaradení ...

(12)

Príslušný orgán zaradí úložisko do kategórie A do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku ...

a)
na základe hodnotenia rizika, najmä s prihliadnutím na súčasnú a plánovanú veľkosť úložiska, jeho umiestnenie ...
b)
sa na úložisko ukladá ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu9) ...
c)
sa na úložisku nachádzajú alebo budú nachádzať chemické látky alebo chemické prípravky klasifikované ...
(13)

Ak úložisko nespĺňa podmienky na zaradenie do kategórie A, príslušný orgán ho zaradí do kategórie B.

§ 5
Plán nakladania
(1)

Na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu ...

(2)

Plán nakladania musí byť vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky na

a)
prevenciu tvorby ťažobného odpadu alebo znižovanie jeho množstva a škodlivosti s prihliadnutím najmä ...
1.
nakladanie s ťažobným odpadom, a to už v etape projektovania ťažby a pri výbere metód používaných na ...
2.
zmeny, ktorým môže ťažobný odpad podliehať pri zvyšovaní jeho množstva a pri vystavení podmienkam na ...
3.
možnosť vrátenia ťažobného odpadu späť do vyťažených priestorov, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné ...
4.
možnosť vrátenia ornice na pôvodné miesto po uzavretí úložiska alebo ak to nie je viac možné, jej použitím ...
5.
používanie na úpravu nerastov takých látok, ktoré sú menej nebezpečné pre životné prostredie,
b)
podporu zhodnocovania ťažobného odpadu jeho recykláciou, opätovným použitím alebo regeneráciou, ak je ...
c)
zabezpečenie bezpečného zneškodnenia ťažobného odpadu z krátkodobého i dlhodobého hľadiska najmä tým, ...
1.
vyžaduje minimálne alebo žiadne monitorovanie, kontrolu a riadenie uzavretého úložiska,
2.
zamedzuje alebo minimalizuje akékoľvek dlhodobé negatívne účinky, ktoré by mohli vyplývať najmä z migrácie ...
3.
zabezpečuje dlhodobú geotechnickú stabilitu úložiska prevyšujúceho pôvodnú úroveň terénu.
(3)

Na splnenie požiadaviek podľa odseku 2 plán nakladania obsahuje najmä

a)
údaj o kategorizácii úložiska,
b)
opis vlastností ťažobného odpadu podľa prílohy č. 1 a jeho celkové plánované množstvo, ktoré má vzniknúť ...
c)
opis činností, pri ktorých ťažobný odpad vzniká, a opis všetkých následných úprav, ktorým podlieha,
d)
opis spôsobu, akým môže ukladanie ťažobného odpadu nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie a zdravie ...
e)
návrh kontrolných a monitorovacích postupov podľa § 10 ods. 6 písm. a) a v prípade ukladania ťažobného ...
f)
návrh plánu nakladania na uzavretie úložiska vrátane rekultivácie, postupov a monitorovania podľa § ...
g)
opatrenia na prevenciu mimoriadneho zhoršenia vôd12) a opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu znečistenia ...
h)
posúdenie stavu územia, ktoré môže byť ovplyvnené úložiskom,
(4)

Ak ide o úložisko kategórie A, plán nakladania obsahuje aj vyhlásenie prevádzkovateľa, že v súlade s ...

(5)

Na vypracovanie plánu nakladania možno použiť dokumentáciu alebo jej časť vypracovanú podľa osobitných ...

(6)

Pred predložením plánu nakladania na schválenie príslušnému orgánu je prevádzkovateľ povinný

a)
vyžiadať si k plánu nakladania stanovisko orgánu, ktorý schvaľuje program odpadového hospodárstva podľa ...
b)
predložiť svoj plán nakladania na vyjadrenie obci, ktorej územia sa plán nakladania týka.
(7)

Príslušný orgán rozhodne o schválení plánu nakladania do troch mesiacov od jeho predloženia, ak obsahuje ...

(8)

Ak príslušný orgán rozhodne o schválení plánu nakladania, právoplatné rozhodnutie spolu so schváleným ...

(9)

Ak v prevádzke úložiska alebo v ukladanom ťažobnom odpade nastali podstatné zmeny, prevádzkovateľ vypracuje ...

(10)

Podstatnou zmenou je zmena v štruktúre alebo v prevádzke úložiska, ktorá môže mať významné negatívne ...

§ 6
Prevencia závažných havárií
(1)

Závažnou haváriou je udalosť počas nakladania s ťažobným odpadom na ktoromkoľvek úložisku, na ktoré ...

(2)

Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný zabezpečiť hodnotenie rizika závažnej havárie (ďalej ...

(3)

Hodnotenie rizika zahŕňa najmä

a)
identifikáciu nebezpečenstiev a zdrojov rizika, ktoré môžu vyvolať závažnú haváriu,
b)
kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku hroziacich závažných havárií,
c)
hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov hroziacich závažných havárií,
d)
definovanie rizika pre zdravie ľudí a pre životné prostredie,
e)
posúdenie prijateľnosti rizika.
(4)

Na plnenie požiadaviek ustanovených v odseku 2 prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný pred začatím ...

a)
vypracovať a následne plniť plán prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom obsahujúcu ...
b)
zaviesť a následne plniť systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2,
c)
ustanoviť fyzickú osobu, ktorá má odborné znalosti a prax v oblasti nakladania s ťažobným odpadom15) ...
d)
vypracovať a následne plniť vnútorný havarijný plán; pri jeho vypracúvaní sa vychádza najmä z výsledkov ...
(5)

Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný v mieste obvyklým spôsobom, a ak je to potrebné, aj opakovane ...

(6)

Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný údaje podľa odseku 5 podľa potreby aktualizovať a v aktualizovanej ...

(7)

Havarijné plány sa delia na

a)
vnútorný havarijný plán [odsek 4 písm. d)], ktorý obsahuje plánované opatrenia, ktoré sa majú v prípade ...
b)
vonkajší havarijný plán, ktorým sa rozumie plán ochrany obyvateľstva,16) ktorý obsahuje opatrenia na ...
(8)

Vnútorným havarijným plánom podľa odseku 4 písm. d) môže byť aj havarijný plán vypracovaný podľa osobitných ...

(9)

Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný predložiť obci a orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany ...

(10)

Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu18) obsahujú ...

a)
údaje o úložisku,
b)
mená a funkcie osôb zodpovedných za riadenie prác na zdolávanie závažnej havárie a za koordináciu s ...
c)
údaje o ukladanom ťažobnom odpade, najmä opis vlastností ťažobného odpadu podľa prílohy č. 1, jeho množstvo ...
d)
opis okolia úložiska najmä z hľadiska prvkov, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku závažnej havárie ...
e)
hodnotenie rizika podľa odseku 3,
f)
vymedzenie oblasti ohrozenia,
g)
opatrenia na efektívne zdolávanie závažnej havárie a na obmedzenie jej následkov na ľudí, životné prostredie ...
h)
v prípade potreby aj ďalšie dostupné údaje na základe vyžiadania obce alebo orgánu uvedeného v odseku ...
(11)

Vnútorný havarijný plán a vonkajší havarijný plán musia byť vypracované tak, aby zabezpečovali

a)
včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu závažnú haváriu alebo na vzniknutú závažnú haváriu ...
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred účinkami ...
c)
potrebnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti podľa písmena ...
d)
vykonanie sanácie životného prostredia poškodeného udalosťou podľa písmena a).
(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na tie úložiská kategórie A, na ktoré sa vzťahuje osobitný ...

§ 7
Povoľovanie úložísk
(1)

Úložisko možno prevádzkovať len v súlade s rozhodnutím o povolení vydaným príslušným orgánom. Na povoľovanie ...

(2)

Žiadosť o povolenie zriadenia a užívania úložiska, okrem náležitostí podľa osobitných predpisov,22) ...

a)
názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, sídlo, identifikačné číslo a ...
b)
údaje o kategorizácii úložiska,
c)
navrhované umiestnenie úložiska vrátane ďalších možných alternatívnych umiestnení, ak boli vypracované, ...
d)
plán nakladania podľa § 5,
e)
porovnanie technického zabezpečenia úložiska s najlepšou dostupnou technikou,8)
f)
potvrdenie o zriadení osobitného účtu na vytváranie účelovej finančnej rezervy, ak sa jej vytváranie ...
g)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,23) ak sa na úložisko vyžaduje, ...
h)
podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu podľa § 6 ods. 10,
i)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne orgánu cudzieho štátu, ak navrhované ...
j)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až h) všeobecne zrozumiteľným spôsobom ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na žiadosť o povolenie zmeny alebo uzavretia úložiska.

(4)

Konanie o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia úložiska podľa odseku 1 možno v odôvodnenom ...

(5)

Rozhodnutie o povolení podľa odseku 1 možno vydať len na určitý čas, najviac na osem rokov; ak je úložisko ...

(6)

Príslušný orgán môže z vlastného podnetu ním vydané rozhodnutie o povolení podľa odseku 1 zmeniť alebo ...

a)
nastanú podstatné zmeny v prevádzke úložiska alebo v ukladanom ťažobnom odpade,
b)
to vyplynie z ohlásenia prevádzkovateľa podľa § 10 ods. 6 písm. e) až g) alebo z kontrolnej činnosti ...
c)
to vyplynie z výmeny informácií o podstatných zmenách najlepších dostupných techník podľa § 18 ods. ...
(7)

Informácie uvedené v povolení príslušný orgán na požiadanie sprístupní štatistickým orgánom Slovenskej ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú ...

§ 8
Účasť verejnosti na povoľovaní úložísk
(1)

Verejnosťou je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo ...

(2)

Zainteresovanou verejnosťou je verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnym rozhodovaním ...

(3)

Príslušný orgán bez zbytočného odkladu zverejní na svojej internetovej stránke alebo na svojej úradnej ...

a)
stručné zhrnutie údajov a informácií o žiadosti o povolenie úložiska podľa § 7 ods. 2 písm. j),
b)
výzvu zainteresovanej verejnosti, aby v lehote siedmich dní písomne oznámila svoj záujem zúčastniť sa ...
c)
výzvu verejnosti o tom, kde a v akých lehotách sa možno k žiadosti vyjadriť, vrátane informácie,
1.
kde a kedy možno nazrieť do žiadosti,
2.
že rozhodnutie o žiadosti je rozhodnutím v správnom konaní,
3.
kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.
či sa pre úložisko vyžadovalo posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie ...
5.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok povolenia, ak je to aktuálne,
d)
čas, miesto a spôsob, akým sa sprístupnia ďalšie informácie o konaní, a podrobnosti zabezpečenia účasti ...
(4)

Ak o to požiada príslušný orgán, obec, ktorá je účastníkom konania podľa § 7, zverejní v mieste obvyklým ...

(5)

Príslušný orgán, v prípade možných cezhraničných účinkov úložiska, bez zbytočného odkladu zašle informácie ...

(6)

Zainteresovaná verejnosť podľa odseku 2, ktorá písomne oznámila svoj záujem zúčastniť sa na konaní podľa ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na úložiská, ktoré boli posudzované podľa osobitného predpisu.23)

(8)

Príslušný orgán spôsobom podľa odseku 3 zverejní obsah rozhodnutia podľa § 7 vrátane jeho odôvodnenia. ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú ...

§ 9
Ukladanie ťažobných odpadov do vyťažených priestorov
(1)

Ten, kto ukladá ťažobný odpad do vyťažených priestorov vytvorených povrchovou alebo podzemnou ťažbou ...

a)
zabezpečenie stability ukladaného ťažobného odpadu,
b)
zabránenie znečisťovania pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd,
c)
zabezpečenie monitorovania ťažobného odpadu a tej časti vyťaženého priestoru, do ktorej sa ťažobný odpad ...
(2)

Na povinnosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 3, 5, odseku 6 písm. a), b) ...

(3)

Na ukladanie iných odpadov ako ťažobných odpadov do vyťažených priestorov sa vzťahujú osobitné predpisy.26) ...

§ 10
Výstavba a prevádzkovanie úložísk
(1)

Na výstavbu a prevádzkovanie úložísk sa vzťahujú osobitné predpisy,27) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný poveriť riadením úložiska odborne spôsobilú osobu a zabezpečiť potrebné školenie ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný pri výstavbe nového úložiska alebo pri zmene existujúceho úložiska

a)
zabezpečiť vhodné umiestnenie úložiska najmä s prihliadnutím na geologické, hydrologické, hydrogeologické, ...
b)
navrhnúť úložisko tak, aby spĺňalo z krátkodobého i dlhodobého hľadiska požiadavky na prevenciu znečisťovania ...
c)
zabezpečiť účinné zachytávanie kontaminovanej vody a priesakovej kvapaliny z úložiska v súlade s podmienkami ...
d)
znižovať eróziu spôsobovanú vodou alebo vetrom, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné.
(4)

Priesakovou kvapalinou je akákoľvek kvapalina presakujúca cez uložený ťažobný odpad a unikajúca z úložiska ...

(5)

Úložisko musí byť udržiavané a riadené tak, aby sa zabezpečila jeho geotechnická stabilita a predišlo ...

(6)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
prijať vhodné opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska odborne spôsobilými osobami ...
b)
vykonávať už počas prevádzky úložiska vhodné opatrenia na budúce uzavretie úložiska a na rekultiváciu ...
c)
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, oznámiť príslušnému orgánu každú udalosť, ...
d)
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, oznámiť akékoľvek závažné negatívne environmentálne ...
e)
postupovať podľa vnútorného havarijného plánu v prípade vzniku závažnej havárie alebo inej mimoriadne ...
f)
znášať náklady na opatrenia podľa písmena e),
g)
zaslať príslušnému orgánu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka súhrnnú správu o výsledkoch ...
h)
uchovávať dokumentáciu z monitoringu a kontroly úložiska podľa písmena a) spolu s dokumentáciou o povolení ...
(7)

Na posúdenie správy podľa odseku 6 písm. g) príslušný orgán môže zabezpečiť vypracovanie posudku odborne ...

(8)

Ustanovenia odseku 2 a odseku 6 písm. e) až g) sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú ...

(9)

Ustanovenie odseku 6 písm. e) až g) sa nevzťahujú na ťažobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený ...

§ 11
Postup pri uzatváraní úložiska a po jeho uzavretí
(1)

Uzavrieť úložisko možno len v súlade s povolením príslušného orgánu podľa § 7.

(2)

Úložisko je uzavreté, ak príslušný orgán

a)
na základe oznámenia prevádzkovateľa vykoná záverečnú miestnu ohliadku,
b)
vyhodnotí všetky správy a podklady predložené prevádzkovateľom,
c)
potvrdí, že územie ovplyvnené úložiskom bolo rekultivované, a
d)
vydá rozhodnutie o uzavretí úložiska, ktorého súčasťou sú aj podmienky podľa odsekov 4 a 5.
(3)

Postupom podľa odseku 2 nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z povolenia podľa odseku ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie potrebnej údržby, monitoringu, kontroly a nápravných ...

(5)

Príslušný orgán s prihliadnutím na stav a charakter úložiska a na miestne environmentálne podmienky ...

a)
zabezpečil kontrolu úložiska aj po jeho uzavretí, najmä jeho fyzickú a chemickú stabilitu, a
b)
vykonal opatrenia na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov uzavretého úložiska z hľadiska ...
1.
všetky objekty patriace k úložisku boli udržiavané a monitorované pomocou kontrolných a meracích prístrojov, ...
2.
prepady, odľahčovacie kanály a odtoky tam, kde to prichádza do úvahy, boli udržiavané čisté a voľné.
(6)

Miestnymi environmentálnymi podmienkami sú charakter a stav životného prostredia v mieste situovania ...

(7)

Na riešenie udalostí vzniknutých po uzavretí úložiska sa vzťahujú povinnosti podľa § 10 ods. 6 písm. ...

(8)

Prevádzkovateľ po uzavretí úložiska je povinný v lehotách určených príslušným orgánom zaslať mu súhrnnú ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú ...

(10)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa nevzťahujú na ťažobný odpad, ktorý nie je inertný a nie je zaradený do ...

§ 12
Prevencia zhoršenia stavu vôd a znečistenia ovzdušia a pôdy
(1)

Na zabezpečenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd podľa osobitných predpisov je prevádzkovateľ ...

a)
vyhodnocovať možnosť vzniku priesakovej kvapaliny a koncentráciu nebezpečných látok v tejto kvapaline ...
b)
vykonať opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie vzniku priesakovej kvapaliny a znečistenia podzemných ...
c)
zabezpečiť zber a úpravu odpadovej vody a priesakovej kvapaliny z úložiska tak, aby boli splnené limity ...
(2)

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na prevenciu a obmedzenie emisií prachu a plynov z úložiska ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú primerane na prípady ukladania ťažobných odpadov späť do vyťažených ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný pre odkalisko, ktoré obsahuje kyanid, zabezpečiť, aby sa koncentrácia kyanidu ...

(5)

Príslušný orgán môže v odôvodnenom prípade s prihliadnutím na osobitné podmienky na mieste nakladania ...

(6)

Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú ...

§ 13
Výnimky
(1)

Príslušný orgán môže na základe žiadosti prevádzkovateľa povoliť výnimku z § 5 ods. 2, 3 a 4, § 9 ods. ...

(2)

Pri povoľovaní výnimky podľa odseku 1 sa prihliada najmä na množstvo a vlastnosti vzniknutého ťažobného ...

§ 14
Účelová finančná rezerva
(1)

Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky úložiska a počas prevádzky úložiska vytvárať účelovú ...

(2)

Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov32) vo výške určeného podielu z celkových ...

(3)

Pri výpočte ročnej výšky účelovej finančnej rezervy sa vychádza z návrhu plánu na uzavretie úložiska ...

R = CN : Ž,

kde

„R“ je odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy v eurách za rok,

„CN“ sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie a rekultiváciu úložiska ...

„Ž“ je plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona ...

(4)

Pri úložiskách, ktorých životnosť v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona je kratšia ako desať rokov, ...

(5)

Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa tak, aby boli ...

(6)

Prevádzkovateľ odvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho ...

(7)

Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní písomného súhlasu príslušného orgánu, ...

(8)

Ak prevádzkovateľ použil prostriedky účelovej finančnej rezervy v rozpore s písomným súhlasom podľa ...

(9)

Ak sa prevádzkovateľ rozhodol pred uzavretím, rekultiváciou alebo monitorovaním úložiska po jeho uzavretí ...

(10)

Ak bol na prevádzkovateľa vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok ...

(11)

Prevádzkovateľ uvedený v odseku 9 alebo odseku 10 je povinný deň pred vstupom do likvidácie alebo najneskôr ...

(12)

V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu34) prechádzajú na prevádzkovateľa späť ...

(13)

Obvodný úrad životného prostredia, na ktorý prešli práva a povinnosti vrátane práva nakladať s prostriedkami ...

(14)

Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je po skončení monitorovania úložiska v lehote určenej ...

(15)

Prevádzkovateľ alebo obvodný úrad životného prostredia, na ktorý prešli práva a povinnosti súvisiace ...

(16)

Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou ...

(17)

Pri zmene prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný previesť v plnej výške finančné prostriedky účelovej ...

(18)

Ustanovenia odsekov 1 až 17 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú ...

§ 15
Cezhraničné účinky
(1)

Ak príslušný orgán pri povoľovaní úložiska kategórie A podľa § 7 zistí, že úložisko pravdepodobne bude ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 slúžia ako základ pre konzultácie medzi Slovenskou republikou a dotknutou ...

(3)

V rámci medzištátnych zmlúv podľa odseku 2 príslušný orgán zabezpečí, že v prípadoch uvedených v odseku ...

(4)

Ak vznikne závažná havária na úložisku kategórie A, ktorej účinky môžu presiahnuť hranice štátu, alebo ...

(5)

Ak je Slovenská republika dotknutou stranou a ministerstvo sa dozvie z oznámenia podľa odseku 4, z oznámenia ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na inertný ťažobný odpad a neznečistenú zeminu, ktoré pochádzajú ...

§ 16
Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom
(1)

Na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií o nakladaní s ťažobným odpadom sa vytvára ...

(2)

Informačný systém obsahuje

a)
register prevádzkovaných úložísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, vrátane ich kategorizácie,
b)
register uzavretých úložísk a opustených úložísk,
c)
register prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje tento zákon,
d)
register dokumentov obsahujúcich databázy
1.
plánov nakladania podľa § 5,
2.
vydaných povolení podľa § 7,
3.
súhrnných správ o výsledkoch monitoringu a kontrol úložísk podľa § 10 ods. 6 písm. g),
4.
súhrnných správ zasielaných Európskej komisii podľa § 18 ods. 2 písm. a) piateho bodu,
e)
register závažných havárií, ku ktorým došlo na úložiskách,
f)
informácie o najlepších dostupných technikách.8)
(3)

Register podľa odseku 2 písm. b) vytvorí ministerstvo do 1. mája 2012.

(4)

Informačný systém prevádzkuje, štvrťročne aktualizuje a jeho obsah sprístupňuje ministerstvo. Ministerstvo ...

(5)

Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami alebo spravujúce majetok ...

Štátna správa na úseku nakladania s ťažobným odpadom
§ 17
Orgány štátnej správy

Štátnu správu na úseku nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona vykonávajú:

a)

ministerstvo,

b)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

c)

Slovenská inšpekcia životného prostredia,

d)

krajské úrady životného prostredia,

e)

obvodné úrady životného prostredia,

f)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady,

g)

stavebné úrady.

§ 18
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobnými odpadmi.

(2)

Ministerstvo

a)
vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý nevznikol pri banskej činnosti alebo pri činnosti vykonávanej ...
1.
riadi a kontroluje výkon štátnej správy,
2.
je orgánom štátneho dozoru vo veciach nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „štátny dozor“),
3.
zabezpečuje koordináciu úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a ...
4.
plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...
5.
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a podáva správy o plnení úloh ...
b)
prevádzkuje informačný systém podľa § 16,
c)
zabezpečuje inventarizáciu uzavretých úložísk ťažobných odpadov a opustených úložísk ťažobných odpadov ...
d)
zabezpečuje konzultácie a spoluprácu v prípade cezhraničných účinkov úložísk podľa § 15.
(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva ...

a)
podrobnosti o inertných odpadoch podľa § 2 písm. d),
b)
podrobnosti o kategorizácii úložísk podľa § 4,
c)
prahové hodnoty podľa § 4 ods. 12 písm. b) a c),
d)
obsah vnútorného havarijného plánu podľa § 6,
e)
opis vlastností ťažobného odpadu podľa § 5 ods. 3 písm. b),
f)
opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska podľa § 10 ods. 6 písm. a),
g)
postup znižovania koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko vrátane určenia metód ...
h)
podrobnosti o výpočte účelovej finančnej rezervy podľa § 14.
§ 19
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý vznikol ...

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy,

b)

je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,

c)

zabezpečuje koordináciu úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a ...

d)

plní funkciu orgánu pre medzinárodnú výmenu informácií podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...

e)

plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti nakladania s ťažobnými ...

§ 20
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

a)

je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,

b)

ukladá pokuty podľa § 27.

§ 21
Krajský úrad životného prostredia

Krajský úrad životného prostredia

a)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných úradov životného prostredia vydaným podľa tohto ...

b)

je orgánom štátneho dozoru podľa § 26.

§ 22
Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný úrad životného prostredia

a)

rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odkalisko, do zodpovedajúcej kategórie podľa § 4 okrem odkaliska ...

b)

povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odkalisko podľa § 7 ods. 1 až 3, ...

c)

prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia podľa § 10 ods. 6 písm. c) ...

d)

vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti ...

e)

nariaďuje preukázanie dôvodov, pre ktoré nie je potrebné znižovať limity koncentrácie kyanidu v ťažobnom ...

f)

prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy ...

g)

informuje ministerstvo podľa § 15 ods. 1 a 4 o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ...

h)

poskytuje potrebné údaje do informačného systému podľa § 16,

i)

je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,

j)

ukladá pokuty podľa § 27,

k)

plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.38) ...

§ 23
Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad

a)

rozhoduje po prerokovaní s ministerstvom v prípade pochybnosti, či ide o ťažobný odpad, na ktorý sa ...

b)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaným podľa tohto zákona,

c)

je orgánom štátneho dozoru podľa § 26.

§ 24
Obvodný banský úrad

Obvodný banský úrad

a)

rozhoduje podľa § 13 ods. 1 o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,

b)

rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, do zodpovedajúcej ...

c)

schvaľuje plán nakladania a jeho zmeny podľa § 5,

d)

povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri ...

e)

prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia podľa § 10 ods. 6 písm. c) ...

f)

vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a nariaďuje ...

g)

prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy ...

h)

informuje ministerstvo podľa § 15 ods. 1 a 4 o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ...

i)

poskytuje potrebné údaje do informačného systému podľa § 16,

j)

je orgánom štátneho dozoru podľa § 26,

k)

ukladá pokuty podľa § 27,

l)

plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.39) ...

§ 25
Stavebný úrad

Stavebný úrad vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitných predpisov40) pri povoľovaní ...

a)

vydáva územné rozhodnutie pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou výhradného ložiska mimo určeného ...

b)

vydáva územné rozhodnutie pre úložisko zriaďované v súvislosti s ťažbou ložiska nevyhradeného nerastu,41) ...

c)

vydáva územné rozhodnutie a povolenie ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác podľa osobitných ...

d)

rozhoduje podľa § 13 ods. 1 o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona.

§ 26
Štátny dozor
(1)

Štátnym dozorom sa zisťuje plnenie povinností ustanovených týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými na ...

(2)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej ...

(3)

Orgány vykonávajúce štátny dozor podľa § 20, 22 a 24 koordinujú svoju činnosť a plánujú výkon kontrolnej ...

(4)

Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinností prevádzkovateľom, je oprávnený podľa závažnosti ...

a)
zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly,
b)
vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo ...
(5)

Zamestnanec orgánu štátnej správy vykonávajúci štátny dozor je oprávnený

a)
vykonať zisťovania,
b)
odobrať vzorky,
c)
použiť technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov ...
(6)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor
1.
umožniť používanie technických prostriedkov na účel podľa odseku 5 písm. c),
2.
poskytnúť úplné a pravdivé informácie súvisiace s nakladaním s ťažobným odpadom,
b)
zdržať sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru.
§ 27
Správne delikty
(1)

Pokutu do 7 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý

a)
nepredloží na schválenie príslušnému orgánu plán nakladania podľa § 5 alebo jeho zmenu alebo schválený ...
b)
nezabezpečí pre úložisko kategórie A hodnotenie rizika, nevypracuje plán prevencie závažných havárií ...
c)
neposkytne príslušnému orgánu potrebné podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu podľa ...
d)
nezabezpečí informovanie verejnosti podľa § 6 ods. 5 a 6,
e)
nepoverí riadením prevádzky úložiska odborne spôsobilú osobu alebo nezabezpečí potrebné školenie a výcvik ...
f)
nevykonáva už počas prevádzky úložiska vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 6 písm. b),
g)
nezašle príslušnému orgánu súhrnnú správu o výsledkoch monitoringu a kontrol podľa § 10 ods. 6 písm. ...
h)
neoznámi príslušnému orgánu vytvorenie osobitného účtu na tvorbu účelovej finančnej rezervy podľa § ...
i)
neumožní zamestnancovi orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor používanie technických prostriedkov ...
j)
neumožní orgánom štátneho dozoru vykonať kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti ...
(2)

Pokutu do 20 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý

a)
uloží ťažobný odpad alebo ho ponechá na inom mieste ako na mieste na to určenom podľa § 3 ods. 1 tohto ...
b)
nakladá s ťažobným odpadom v rozpore s požiadavkami § 3 ods. 2 až 4,
c)
nepožiada príslušný orgán o zaradenie úložiska podľa § 4 ods. 10,
d)
neplní vnútorný havarijný plán podľa § 6 ods. 4 písm. d),
e)
nepožiada príslušný orgán o povolenie zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia úložiska alebo neplní podmienky ...
f)
neplní povinnosti podľa § 9 pri ukladaní ťažobných odpadov alebo iných odpadov do vyťažených priestorov, ...
g)
neplní pri prevádzke úložiska povinnosti podľa § 10 ods. 3, 5 a odseku 6 písm. a),
h)
neoznámi príslušnému orgánu udalosti a skutočnosti podľa § 10 ods. 6 písm. c) až e) alebo § 11 ods. ...
i)
neuchováva dokumentáciu podľa § 10 ods. 6 písm. h),
j)
postupuje pri uzavieraní úložiska v rozpore s § 11 ods. 1 až 3,
k)
nezabezpečí potrebný monitoring, kontrolu a ďalšie opatrenia po uzavretí úložiska podľa § 11 ods. 4 ...
l)
neplní povinnosti na ochranu vôd, ovzdušia a pôdy podľa § 12 ods. 1 a 2,
m)
nezabezpečí zníženie koncentrácie kyanidu rozložiteľného v slabej kyseline v ťažobnom odpade ukladanom ...
n)
nezdrží sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru, alebo neplní ďalšie opatrenia ...
(3)

Pokutu do 170 000 eur uloží príslušný orgán prevádzkovateľovi, ktorý neplní povinnosti ustanovené v ...

(4)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia ...

(5)

Príslušný orgán môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť, aby boli v určenej lehote vykonané ...

(6)

Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(7)

Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(9)

Konanie o uložení pokuty uskutoční príslušný orgán, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností, a bezodkladne ...

(10)

Výnos z pokuty je príjmom Environmentálneho fondu.44)

§ 28
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na postup podľa § 4 a § 5 ods. 6 až 9.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
Prechodné ustanovenia
(1)

Správne konania vo veciach ťažobných odpadov začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia ...

(2)

Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajších rozhodnutí zostávajú v platnosti, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Prevádzkovateľ úložiska, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, je povinný do

a)
31. marca 2009 podať príslušnému orgánu žiadosť podľa § 4 ods. 10 na zaradenie úložiska do príslušnej ...
b)
31. decembra 2009 predložiť na schválenie príslušnému orgánu plán nakladania podľa § 5.
(4)

Príslušný orgán rozhodne o žiadosti podľa odseku 3 do troch mesiacov od jej doručenia.

(5)

Prevádzkovateľ úložiska kategórie A je povinný podľa § 6

a)
v lehote šiestich mesiacov odo dňa zaradenia úložiska do kategórie A podľa odseku 4
1.
zabezpečiť hodnotenie rizika,
2.
vypracovať plán prevencie závažných havárií a ustanoviť odborne spôsobilú osobu na vykonávanie jej pravidelnej ...
3.
zaviesť systém riadenia bezpečnosti,
b)
v lehote 12 mesiacov odo dňa zaradenia úložiska do kategórie A podľa odseku 4
1.
vypracovať vnútorný havarijný plán,
2.
predložiť príslušnému orgánu podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu.
(6)

Úložiská, ktorým sa do účinnosti tohto zákona udelilo povolenie na ich prevádzku alebo ktoré sú už k ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na úložiská, ktoré boli uzavreté do účinnosti tohto zákona.

(8)

Koncentrácia kyanidu rozložiteľného v slabej kyseline v mieste vypúšťania kalu z úpravárenského zariadenia ...

a)
pri odkaliskách, ktorým sa do účinnosti tohto zákona udelilo povolenie na ich prevádzku alebo ktoré ...
1.
50 ppm od účinnosti tohto zákona,
2.
25 ppm od 1. mája 2013,
3.
10 ppm od 1. mája 2018,
b)
pri odkaliskách, ktorým sa udelilo povolenie po 1. máji 2008, 10 ppm.
(9)

Ustanovenia § 5, § 6 ods. 4, 7 až 9 a odseku 11, § 7, 8 a 14 sa nevzťahujú na úložiská,

a)
na ktoré sa prestal ukladať ťažobný odpad pred 1. májom 2006,
b)
na ktorých sa ukončuje proces ich uzatvárania v súlade s doteraz platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami ...
c)
ktoré budú definitívne uzavreté do 31. decembra 2010.
§ 30
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...

V § 83b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako daňovej exekúcii nepodliehajú prostriedky tvoriace ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa § 15a.“.

2.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „o postupe pri mimoriadnej udalosti“ nahrádzajú slovami „a verejnosť ...

3.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

Doterajší odkaz 18a sa označuje ako odkaz 18b.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa na konci pripája táto citácia: „§ 6 zákona č. 514/2008 Z. z. o ...

5.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

„§ 36a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

6.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 42/1994 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa za položku 172 vkladajú položky 172a ...

„Položka 172a Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI. Banská činnosť sa za položku 194 vkladajú položky 194a ...

„Položka 194a Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39n znie:

„39n) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 1 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
nakladanie s ťažobným odpadom,8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 71 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:

„80)
§ 5 ods. 5 zákona č. 514/2008 Z. z.“.

3.

Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

„§ 81a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 15. decembru 2008 Termín ustanovený na splnenie povinnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

V § 20 ods. 9 sa na konci pripája písmeno f), ktoré znie:

„f)
účelová finančná rezerva podľa osobitného zákona.101a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 101a znie:

„101a) § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na povoľovanie odkalísk, ktoré slúžia ako úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, sa vzťahuje osobitný ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 7 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...

Čl. VIII

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.“.

Čl. IX

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 514/2008 Z. z.

  1. Opis očakávaných fyzikálnych a chemických vlastností ťažobného odpadu, ktorý má byť krátkodobo alebo ...

  OPIS VLASTNOSTÍ ŤAŽOBNÉHO ODPADU

  Príloha č. 2 k zákonu č. 514/2008 Z. z.

  1. Organizačná štruktúra prevádzkovateľa a potrební zamestnanci – úlohy a zodpovednosť zamestnancov, ...

  SYSTÉM RIADENIA BEZPEČNOSTI

  Príloha č. 3 k zákonu č. 514/2008 Z. z.

  a) názov (obchodné meno) a adresu prevádzkovateľa, názov a umiestnenie úložiska kategórie A,

  OBSAH INFORMÁCIE PRE ZAINTERESOVANÚ VEREJNOSŤ

  Príloha č. 4 k zákonu č. 514/2008 Z. z.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného ...

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) až e) a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, ...
 • 2)  § 21 a 37 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 5)  § 2 zákona č. 44/1988 Zb.
 • 6)  Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch ...
 • 8)  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 9)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 10)  § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 13)  § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 6 zákona č. ...
 • 14)  § 71 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 16)  § 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. ...
 • 17)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 18)  Napríklad § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. ...
 • 19)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 22)  § 9, 10 a 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva ...
 • 25)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných ...
 • 26)  § 2 ods. 11, 17 a 18, § 7, 21 a 22 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení ...
 • 28)  § 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 31)  Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 19 a 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 15 až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení ...
 • 34)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 35)  § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 37)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 38)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 39)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 ...
 • 40)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 7 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 ...
 • 42)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 43)  Zákon č. 359/2007 Z. z.
 • 44)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 45)  Zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v ...
 • 1)  § 2 ods. 13 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore