Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 504/2009 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Štátne orgány, Kontrolný systém, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD6 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 504/2009 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 504/2009 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) rozdiel medzi vyššou trhovou cenou1) zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou ...

2.

V § 5 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 152 Zákonníka práce.“.

3.

V § 5 ods. 7 písm. e) sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „alebo poistné a príspevky na zahraničné ...

4.

V § 5 ods. 7 písmeno j) znie:

„j) náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi podľa osobitného predpisu,23aa) ak sa na účely ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:

„23aa) § 72 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom ...

5.

V § 6 ods. 5 písm. c) sa slová „(§ 17 ods. 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 17a)“.

6.

V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Daňovník, ktorý vkladá do základného imania obchodnej ...

a)

majetku s výnimkou majetku, pri ktorom príjmy z jeho predaja sú oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 ...

1.

cena majetku zistená podľa § 25 ods. 1,

2.

zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak je vkladom majetok, ktorý bol obchodným majetkom podľa § 2 písm. ...

3.

úhrn cien obstarania cenných papierov a obchodného podielu,

b)

individuálne vloženej pohľadávke, menovitá hodnota alebo obstarávacia cena pohľadávky,

c)

zásobách ich obstarávacia cena alebo cena zásob, o ktoré bol vkladateľ nepeňažného vkladu povinný upraviť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 59 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e)], ktorý nemá povinnosť viesť účtovníctvo ...

8.

V § 17 odseky 10 a 11 znejú:

„(10) Rozdiel zo vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov pri zlúčení alebo splynutí obchodných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 77c znie:

„77c)
§ 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 17 ods. 12 písmeno a) znie:

„a) zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník ...

10.

V § 17 odsek 13 znie:

„(13) Postup podľa odseku 19 a § 19 ods. 4 použije pri zisťovaní základu dane daňovník, ktorý a) kupuje ...

11.

V § 17 ods. 14 sa slová „stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej ...

12.

V § 17 sa vypúšťajú odseky 18 a 19.

Doterajšie odseky 20 až 31 sa označujú ako odseky 18 až 29.

13.

V § 17 odsek 26 znie:

„(26) Ak pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti, alebo družstva z územia ...

14.

Za § 17 sa vkladajú § 17a až 17e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Ocenenie v reálnych hodnotách pri predaji a kúpe podniku alebo jeho časti, nepeňažnom vklade a zlúčení, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80b až 80d znejú:

„80b) § 16 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 80c) § 59 a 60 Obchodného ...

15.

V § 19 ods. 2 písm. h) sa slová „ods. 21“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.

16.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva ...

17.

V § 20 ods. 14 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „360 dní“, slová „24 mesiacov“ sa nahrádzajú ...

18.

V § 21 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa“. ...

19.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).

20.

V § 22 ods. 9 sa za slová „podľa § 30a“ vkladajú slová „a 30b“.

21.

V § 22 odsek 13 znie:

„(13) Daňovník pri prevode správy majetku štátu, majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku ...

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 112 sa vypúšťa.

23.

V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia ...

24.

V § 25 ods. 1 písmená f) a g) znejú:

„f) zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania, okrem majetku vylúčeného ...

25.

V § 26 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

26.

V § 30 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „siedmich“.

27.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 123 znie:

„123)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

29.

V § 33 ods. 1 a 8 sa odkaz 124 nahrádza odkazom 123.

Poznámka pod čiarou k odkazu 124 sa vypúšťa.

30.

V § 35 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

Poznámky pod čiarou k odkazom 131a a 131b sa vypúšťajú.

31.

V § 35 ods. 6 sa slová „piatich dní“ nahrádzajú slovami „pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci ...

32.

V § 37 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 131c sa vypúšťa.

33.

V § 42 ods. 6 sa za slová „platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,“ vkladajú ...

34.

V § 43 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút ...

35.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) náhradu za stratu na zárobku vyplatenú zamestnancovi podľa osobitného predpisu,23aa) ak sa na účely ...

36.

V § 43 ods. 6 prvej vete sa za slová „písm. d)“ vkladá čiarka, slová „a písm. e) tretieho bodu“ sa nahrádzajú ...

37.

V § 45 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou uvedenou v odseku 3 písm. c)“. ...

38.

V § 49 odsek 3 znie:

„(3) Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote ...

39.

V § 49 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať ...

40.

V § 50 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, ...

41.

V § 50 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
podpora a rozvoj telesnej kultúry,“.

42.

V § 50 ods. 9 druhej vete sa slová „bez zbytočného odkladu“ nahrádzajú slovami „najneskôr ku dňu zrušenia“. ...

43.

V § 50 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak prijímateľ nepoužije prijatý podiel zaplatenej dane, ale ho poskytne inej právnickej osobe, za použitie ...

44.

V § 50 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo ich použije v rozpore s účelom podľa odseku 5, na ktorý sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 146 a 146aa znejú:

„146) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 146aa) Zákon č. 147/2001 Z. z. v ...

45.

V § 50 ods. 12 druhej vete sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slová „identifikačné číslo organizácie“. ...

46.

V § 50 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety: „Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane ...

47.

V § 50 odsek 14 znie:

„(14) Ak si prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 13, komora nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov ...

48.

§ 51a sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Daňovník, ktorý začne viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 bezprostredne po období, v ktorom ...

49.

Za § 52g sa vkladajú § 52h a 52i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 52h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) ...

Čl. III

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie, vedie účtovníctvo do ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 7c znejú:

„7b) § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z. 7c) § 69 ods. 3 a 4 Obchodného ...

2.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „fondy“ vkladá čiarka a slová „poľovnícke organizácie“.

3.

V § 16 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
k rozhodnému dňu.“.

4.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) K rozhodnému dňu otvorí účtovné knihy nástupnícka účtovná jednotka. Ak táto ešte nevznikla, zostaví ...

5.

V § 16 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,“.

6.

V § 17 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri zlúčení nástupnícka účtovná jednotka ...

7.

V § 17 odsek 7 znie:

„(7) Účtovná jednotka zostavuje otváraciu súvahu a) ku dňu svojho vzniku, s výnimkou účtovnej jednotky, ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...

9.

V § 17a ods. 2 písmeno b) znie:

„b) čistý obrat presiahol 165 969 594,40 eura, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:

„22ac) Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 38, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31, nariadenie (ES) ...

11.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma vzniknutých nákladov voči audítorovi alebo audítorskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:

„22c) § 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...

12.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „okrem akciovej spoločnosti“.

13.

V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

14.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo audítorskej spoločnosti“.

15.

V § 20 ods. 6 písm. f) sa slová „predstavenstva a jeho“ nahrádzajú slovami „orgánov spoločnosti a ich“. ...

16.

V § 20 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

17.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku povinne ukladajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28d znie:

„28d)
§ 40 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej ...

19.

V § 25 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa) § 15 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

20.

V § 25 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:

„1.
majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti,“.

21.

V § 25 ods. 1 písm. e) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou ...

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako tretí až piaty bod.

22.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) reálnou hodnotou určenou podľa § 27 ods. 1 písm. d) majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou ...

23.

V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Nástupnícka účtovná jednotka ocení reálnou hodnotou podľa tohto zákona preberaný majetok a záväzky ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

24.

V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) hodnota zhotovovaného diela poskytnutá koncesionárom verejnému obstarávateľovi, za ktorú koncesionár ...

25.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú v celom texte slová „písm. b)“.

26.

V § 28 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „goodwill a“ a vypúšťa sa tretia veta.

27.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú správneho konania, trestného konania, občianskeho súdneho konania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon ...

28.

Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Na odpisovanie goodwillu alebo ...

Čl. IV

Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 2 ods. 14 prvej vete sa za slovo „zaisťovne,“ vkladajú slová „zdravotná poisťovňa,“ a v druhej vete ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Etický kódex audítora je vnútorný predpis vydaný komorou audítorov, ktorý je v súlade s Etickým ...

3.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo audítorovi z tretej krajiny“ a slová „alebo v tretej krajine“. ...

4.

V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na základe vzájomnosti môže úrad umožniť audítorovi z tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky podľa ...

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

5.

V § 3 odsek 7 znie:

„(7) Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až f), odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia ...

6.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 3 ods. 1 alebo 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1, 5 alebo 6“.

7.

V § 5 ods. 3 sa slová „žiadosť o zápis“ nahrádzajú slovami „návrh na zápis údajov“.

8.

V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti ...

9.

V § 11 ods. 2 písm. f) sa za slovo „podpisom,“ vkladá slovo „najneskôr“.

10.

V § 14 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
Etický kódex audítora,“.

11.

V § 19 ods. 2 písm. h) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až g), i) a j)“.

12.

V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v účtovnej jednotke, v ktorej audítor alebo audítorská ...

13.

V § 21 odsek 7 znie:

„(7) Odplata za audit nesmie byť žiadnym spôsobom podmienená, ovplyvnená alebo určená a) poskytovaním ...

14.

V § 24 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
informáciu o právnej forme a vlastníkoch audítorskej spoločnosti,“.

15.

V § 24 ods. 1 písm. i) sa slová „z toho osobitne tržby za služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú ...

16.

V § 33 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom splnenie požiadavky rovnocennosti ...

17.

V § 41 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak audítor, audítorská spoločnosť alebo ...

18.

V § 49 odsek 5 znie:

„(5) Členovia orgánov úradu, s výnimkou generálneho riaditeľa, majú nárok na úhradu skutočne vynaložených ...

19.

V § 59 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

20.

V § 60 ods. 1 písm. d) úvodnej vete sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „z príslušného zoznamu“. ...

21.

V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V príslušnom rozpočtovom roku sa príspevok podľa odseku ...

22.

Slová „etický kódex“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 3 ods. 12, nahrádzajú slovami ...

Čl. V

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len a) typ elektronickej registračnej ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. c) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „alebo colnému úradu“.

3.

V § 4 ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „alebo colnému úradu“.

4.

V § 9 ods. 2 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „alebo colného úradu“.

5.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „alebo colného úradu“ a za slovo „úradom“ sa vkladajú ...

6.

V § 17 ods. 1 sa slová „daňový úrad postupuje“ nahrádzajú slovami „daňový úrad a colný úrad postupujú“. ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...

Za § 29e sa vkladá § 29f, ktorý znie:

„§ 29f (1) Poslancovi, prezidentovi a členovi vlády patrí v roku 2010 plat vo výške určenej v roku 2008. (2) Ustanovenie ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010, okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore