Články k predpisu 50/1976

PRIAMA ÚČASŤ OBYVATEĽOV OBCE V ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A KRAJINNOM PLÁNOVANÍ VO SVETLE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY166

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na v súčasnosti často diskutovanú problematiku zásahov plánovanej výstavby do bezprostredne susediacej osobitne chránenej prírody a krajiny. Z právneho hľadiska sa tento problém prejavuje najmä v otázkach územného plánovania na úrovni obce, kde na seba bezprostredne narážajú viaceré verejné záujmy, a to ako na úseku plánovanej výstavby, tak aj aj ochrany životného prostredia, najmä v podobe ochrany prírody a krajiny. Príspevok vnáša do tejto problematiky aspekt ochrany životného prostredia, s dôrazom na ochranu prírody a krajiny, ktorý sa môže uplatňovať v krajinnom plánovaní: Zároveň, ako ho ako určitý druh verejného záujmu ho môžu presadzovať aj obyvatelia obce, niekedy aj v rozpore so záujmom svojich zástupcov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 04.12.2020
Autor: Mgr., Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľudovít Máčaj

Nárokovateľnosť aktualizácie územného plánu a jej podmieniteľnosť plnením v prospech obstarávateľa vo verejnom záujme

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou právnej nárokovateľnosti obstarania aktualizácie územného plánu s určitým obsahom a jeho podmieniteľnosti plnením v prospech obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie vo verejnom záujme (napríklad vo forme výstavby určitého počtu nájomných bytov, vlastnícke právo ku ktorým deveioper prevedie na obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie). Článok sa týmito otázkami zaoberá v rovine politicko-filozofickej, ústavnoprávnej, administratívnoprávnej i trestnoprávnej.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
územnoplánovacia dokumentácia
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 8


Vydané: 01.12.2020
Autor: doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius


Zobraziť všetky články autora doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.

NEOPRÁVNENÁ STAVBA Z POHĽADU STAVEBNÉHO A OBČIANSKEHO PRÁVA

Abstrakt
V úvode sa príspevok sa zaoberá základnými rozdielmi medzi nepovolenou a neoprávnenou stavbou. Osobitný dôraz kladie na pojem neoprávnená stavba, ktorý následne analyzuje z pohľadu stavebného a občianskeho práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
žiadosť o stavebné povolenie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 58, 58a, 59


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Viera Jakušová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Viera Jakušová

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ÚZEMNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY1

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou vzťahu územného plánovania a z neho vyplývajúcich ďalších postupov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a aj inými spôsobmi ochrany životného prostredia..

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľudovít Máčaj

Rozkaz o uložení sankcie za stavebný priestupok

Abstrakt
Článok sa zaoberá otázkou, či možno vydať rozkaz o uložení sankcie v prípade spáchania stavebného priestupku

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
priestupky podľa stavebného zákona
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 105


Vydané: 31.05.2020
Autor: Tomáš Tahotný
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Tomáš Tahotný

K PRÁVNEJ POVAHE MOBILNÝCH DOMOV

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá diskutovanou otázkou o právnej povahe tzv. mobilných domov, ktoré získavajú čoraz väčšiu popularitu aj na území Slovenskej republike. Keďže právo na ňu nedáva jasnú odpoveď, verejnosť sa spolieha na tvrdenia predajcov, ktoré sú často zavádzajúce. Rozdielny prístup badať aj zo strany niektorých orgánov verejnej správy, ktoré sa nevedia zhodnúť najmä v otázke, či je mobilný dom stavbou alebo výrobkom, a teda či sú pri jeho inštalácii potrebné povolenia v zmysle stavebného zákona. Odpoveď sťažuje, okrem iného, aj skutočnosť, že objektov tohto (alebo príbuzného) typu je viacero (karavan, obytný automobil, obytný príves, mobilný dom, montovaný dom a pod.), no bežne sa im priznáva všeobecné označenie „mobilné domy“[1] , hoci práve ich špecifiká majú pre posúdenie ich právnej povahy a súvisiaceho právneho režimu zásadný význam. Problematika mobilných domov tak vyvoláva právne i praktické nejasnosti, ktoré by mohla odstrániť pripravovaná zmena stavebných predpisov, ku ktorým sa prihlásila Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020-2024.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 54, 55, 56, 57


Vydané: 01.01.2020
Autor: JUDr., Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE AKO NÁSTROJ OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA6

Abstrakt
V predkladanom článku sa autori zameriavajú na aspekty územného plánovania v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia vzhľadom na fakt, že územné plánovanie je jedným z nástrojov ochrany životného prostredia. Autori poukazujú na vybrané problémy súvisiace s činnosťou orgánov územného plánovania, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať, resp. majú negatívny dopad na stav životného prostredia. Zároveň autori zdôrazňujú potrebu prijať potrebné opatrenia na úseku územného plánovania, ktoré by mohli optimalizovať výkon verejnej správy na úrovni územnej samosprávy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 26.09.2019
Autor: Mgr., Lucia Čerňanová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Lucia Čerňanová, PhD.

KRITICKÉ MOMENTY PRÁVA NA ROZHODNUTIE V KONANÍ O LEGALIZÁCII „ČIERNEJ STAVBY“

Abstrakt
Článok pojednáva o problematickej časti konania v stavebnom práve, ktorá sa týka problematiky nepovolenej stavby. Tento spoločenský fenomén je veľmi rozšírený v rámci Slovenskej republiky. Je nežiadúcim javom, ako z pohľadu požiadavky na právny štát, tak aj z pohľadu dôvery občanov v štát a právo. Proces legalizácie nepovolenej stavby, ako aj podmienky sú upravené v rámci ustanovení stavebného zákona, ktoré však ako poukazuje článok, poskytujú priestor na zjavné deformácie v právno-aplikačnom procese, ako aj pochybnosti o ústavnej konformite. Spolu s dlhodobo pretrvávajúcim problémom kvalifikácie súčasnej organizácie stavebných úradov vytvárajú tak veľmi aktívne prostredie, ktoré je mimoriadne atraktívne z hľadiska korupčného správania. Článok poukazuje len na najvážnejšie nedostatky existujúcej právnej úpravy a praxe procesu dodatočného povoľovania stavby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o dodatočnom povolení stavby
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 88a


Vydané: 26.09.2019
Autor: JUDr., Martin Píry, PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Píry, PhD.

EFEKTÍVNE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE V ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ

Abstrakt
Územné plánovanie predstavuje výkon originálnej kompetencie obce. V podmienkach obce sa záväzná časť územného plánu vydáva vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Spracovanie územného plánu, ako aj požiadavky, ktoré sa na územný plán kladú, sa odlišujú v závislosti od veľkosti obce, ktorej územie upravuje. Článok analyzuje záväzné časti územného plánu na úrovni hlavného mesta, krajského mesta, okresného mesta a taktiež obce. Poukazuje na problémy, ktoré sa v záväznej časti územného plánu vyskytujú ako aj na aplikačné problémy v praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 25.10.2018
Autor: Mgr., Maroš Pavlovič, LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Maroš Pavlovič, LL.M

ÚČASTNÍCTVO V KONANIACH PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA - ANALÝZA ÚSTAVNEJ KONFORMITY

Abstrakt
Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
účastníci územného konania
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 34


Vydané: 27.08.2018
Autor: doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA REKLAMNÉ STAVBY VO SVETLE NOVÝCH HODNOTOVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENOK

Abstrakt
Inštitút reklamných, informačných a propagačných zariadení podľa Stavebného zákona v znení účinnom do 1. januára 2015 vyvolával z dôvodu svojej materiálnej zastaranosti zásadné interpretačné a následné aplikačné problémy. Problémy sa prejavovali jednak pri uskutočňovaní tohto druhu stavieb a jednak pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinností stavebníkov. Dňa 2. januára 2015 nadobudla účinnosť novela Stavebného zákona pod č. 293/2014 Z. z., ktorá zaviedla inštitút tzv. reklamných stavieb. Zákonodarca sa novou dôslednejšou právnou úpravou reklamných stavieb, a to i v ich pozitívnom i sankčnom režime, usiluje reflektovať zmenené hodnotové i materiálne podmienky uskutočňovania tohto špecifického druhu stavieb. Autor v príspevku analyzuje v rovine de lege lata, i v rovine de lege ferenda novú právnu úpravu reklamných stavieb s dôrazom na vyvodzovanie administratívnej zodpovednosti stavebníkov za porušenie zákonných povinností pri ich uskutočňovaní. Ťažiskovými metódami pre písanie príspevku sú metóda historická, komparatívna a kritická. Autor vyslovuje vlastné hodnotiace úsudky na kvalitu novej právnej úpravy v kontexte moderného európskeho priestoru.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
stavebné povolenie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a


Vydané: 29.08.2016
Autor: JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Tekeli, PhD.

VYMEDZENIE ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA AKO DETERMINANT ZNEUŽÍVANIA PRÁVA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá niektorými vymedzeniami pojmov v Stavebnom zákone, ktoré majú vplyv na okruh účastníkov v konaniach podľa tohto zákona a ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k zneužívaniu verejných subjektívnych práv účastníkov týchto konaní. Komparuje vymedzenie pojmu susedná stavba s vymedzením pojmu susedný pozemok, ktoré v praxi podnecuje stavebníkov k účelovým rozdeľovaniam pozemkov v snahe vylúčiť vlastníkov susedných pozemkov z konaní podľa Stavebného zákona. V závere sa navrhujú námety de lege ferenda, ktoré by mohli obmedziť analyzované prípady zneužívania práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
účastník stavebného konania
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 59


Vydané: 30.08.2015
Autor: doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.

ATRAKCIA V STAVEBNOM ZÁKONE

Abstrakt
Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
vzťah k správnemu poriadku
Priradené k predpisu:
135/1961 paragrafy: 23
50/1976 paragrafy: 140


Vydané: 22.09.2013
Autor: doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.

DISKONTINUITA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K PÔDE V ČESKOSLOVENSKU VO SVETLE POZEMKOVEJ REFORMY V ROKOCH 1919 AŽ 1935

Abstrakt
Cieľom príspevku je priniesť bližší pohľad na československú pozemkovú reformu z rokov 1919 až 1935. Úvodná analýza je venovaná dôvodom realizácie pozemkovej reformy. Následne sa naša pozornosť sústreďuje na objasnenie zákonodarcovho zámeru upraviť zmenu vlastníckych vzťahov k pôde kompromisným použitím dvoch právnych inštitútov umožňujúcich zásahy štátu do vlastníckeho práva - konfiškácie a vyvlastnenia. V záverečnej sumarizácii dôsledkov pozemkovej reformy je potom osobitná pozornosť venovaná javu právnej diskontinuity a riešeniu medzinárodných sporov s cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí boli reformou dotknutí.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vyvlastnenie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 112, 113, 113a, 114, 115, 116, 108, 109, 110, 111, 111a, 111b
460/1992 paragrafy: 20


Vydané: 21.09.2013
Autor: Mgr., Ján Sombati
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Sombati

PRÁVO STAVBY JEHO VZNIK A MODIFIKÁCIA NA ZÁKLADE ZMLUVY

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na inštitút práva stavby a jeho znovuzavedenie do právneho poriadku Slovenskej republiky v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Okrem stručnej definície predmetného inštitútu sa príspevok bude zaoberať problematikou zavedenia a úpravy inštitútu práva stavby do praxe prostredníctvom zmluvy. Konkrétne sa sústreďuje na prípady, kedy pred resp. v čase znovuzavedenia inštitútu práva stavby do nášho právneho poriadku pozemok a stavba boli vo vlastníctve rôznych osôb. Príspevok by mal načrtnúť možné spôsoby, akými by mohlo dôjsť k efektívnemu a čo najmenej obtiažnemu zavedeniu práva stavby do praxe.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
stavba
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 43


Vydané: 02.09.2013
Autor: JUDr., Juraj Takáč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Takáč

Ústny príkaz na odstránenie stavby podľa § 91 Stavebného zákona

Abstrakt
V zmysle § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný poriadok“), pokiaľ sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. Pôsobnosť stavebného úradu v zmysle ustanovenia § 117 stavebného poriadku vykonáva obec, pričom ide o tzv. prenesený výkon štátnej správy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
odstraňovanie stavieb
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 88, 88a, 88b, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96a, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104


Vydané: 29.04.2013
Autor: Bc., Ingrid Nahácka
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Bc., Ingrid Nahácka

INŠTITÚT VYVLASTNENIA V ČESKEJ REPUBLIKE A SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO SVETLE VYBRANEJ JUDIKATÚRY

Abstrakt
Autor sa v štúdii zameriava najmä na oblasť správneho práva a úpravu inštitútu vyvlastnenia v ňom, pričom tento charakterizuje z pohľadu právnej úpravy ako českej, tak aj slovenskej. Autor uvádza aj súčasnú judikatúru, v ktorej sa zameriava obzvlášť na zaujímavé prípady a sporné otázky právnej úpravy. Popri českej a slovenskej judikatúre okrajovo autor uvádza aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, nakoľko je potrebné zohľadňovať ich v rozhodovacej činnosti českých a slovenských súdov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
vyvlastnenie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 112, 113, 113a, 114, 115, 116, 108, 109, 110, 111, 111a, 111b
460/1992 paragrafy: 20


Vydané: 01.01.2013
Autor: JUDr., Rastislav Kaššák, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Rastislav Kaššák, PhD.

SPRÁVNO- PRÁVNE POSTAVENIE STAVEBNÍKA

Abstrakt
V právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje legálna definícia pojmu stavebník. S legislatívnou skratkou stavebník sa stretávame len v ustanoveniach stavebného zákona. Pre správne vymedzenie postavenia stavebníka je nápomocná analýza súvzťažností pojmu stavebník. Pojem stavebník je daný do súvzťažnosti s pojmom výstavba, stavba a so základnými povinnosťami stavebníka. Pojem stavebník sa používa v správnych konaniach, ktorých objektom je stavba, hoci len ešte zamýšľaná stavba, stavba plánovaná do budúcna, avšak je predmetom rozhodovacej činnosti správneho orgánu. V rámci úvah de lege ferenda preto navrhujeme, aby pre územné konanie a stavebné konanie bol používaný pojem stavebník- v zmysle podávateľ návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a v zmysle podávateľ žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu. V kolaudačnom konaní by bolo pragmatickejšie používať odlišný pojem od stavebníka, kolaudant.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 10.10.2011
Autor: JUDr., Martina Tekeliová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martina Tekeliová

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V PODMIENKACH OBCÍ

Abstrakt
Tento príspevok komplexne vzhliada na problematiku územného plánovania v podmienkach obcí. Keďže územné plánovanie je nepochybne nástrojom ekologickej politiky a tiež nástrojom, prostredníctvom ktorého sa realizuje princíp trvalo udržateľného rozvoja, je potrebné riešiť otázky jeho právnej úpravy, ale aj uplatňovania tejto úpravy v praxi. Judikatúra naznačuje práve ich spojenie a zároveň napomáha správnej aplikácii právnych predpisov, ktorých použitie je nevyhnutné tak v celom procese územného plánovania, ako aj pri jej konkrétnej fáze, t.j. obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie. Príspevok sa tiež zaoberá problémami, s ktorými sa obce stretávajú pri aplikácii zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 10.10.2011
Autor: Mária Juraševská
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mária Juraševská

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A MIESTNA SAMOSPRÁVA

Abstrakt
Príspevok sa venuje vymedzeniu základných pojmov - miestna samospráva a územné plánovanie, s dôrazom na vymedzenie cieľa územného plánovania, ktorý bol v dôsledku novelizácie stavebného zákona upriamený v prospech ochrany životného prostredia. Miestna samospráva vystupuje kontinuálne v procese územného plánovania od momentu rozhodnutia o potrebe tvorby územného plánu cez jednotlivé etapy prípravy územnoplánovacej dokumentácie až po konečné schválenie územného plánu obecným/mestským zastupiteľstvom. Príspevok taktiež upozorňuje na niektoré čiastkové problémy spojené s územným plánovaním na lokálnej úrovni - participácia verejnosti, náklady obstarávania územného plánu a časový rámec jeho tvorby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
územné plánovanie
Priradené k predpisu:
50/1976 paragrafy: 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 41, 42, 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Vydané: 10.10.2011
Autor: Mgr., Stanislava Koľová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Stanislava Koľová
MENU
Hore