Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 49/2009 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zdravotné poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD52DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 49/2009 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 49/2009 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

V § 53 ods. 3 sa slová „99,59 eura“ nahrádzajú slovami „135 eur“.

3.

Za § 72d sa vkladajú § 72e až 72g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej k 1. marcu 2009 § 72e (1) Pre právnickú osobu alebo fyzickú ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 142 ods. 4 sa vypúšťa slovo „inú“.

2.

Za § 252b sa vkladá § 252c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252c Prechodné ustanovenia účinné k 1. marcu 2009 (1) Ak v období od 1. marca 2009 do 31. decembra ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Ustanovenia § 50e až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore