Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Ochrana životného prostredia, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 484/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 odsek 15 znie:

„(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom ...

2.

V § 6 ods. 2 sa slová „údajov podľa § 5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ustanovených údajov ...

3.

V § 6 ods. 3 sa slová „údaje podľa § 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „ustanovené údaje [§ ...

4.

V § 6 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

5.

V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 48a až 48f“ nahrádzajú slovami „§48a až 48i“.

6.

V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 54a“ nahrádzajú slovami „§ 54a až 54i“.

7.

V § 19 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 73“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 3“.

8.

V § 19 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Uvedené neplatí, ak pôvodca alebo držiteľ ...

9.

V § 19 ods. 11 úvodnej vete sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

10.

V § 19 ods. 12 sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 11“.

11.

V § 19 ods. 14 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

12.

V § 19 ods. 15 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

13.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

14.

V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).

15.

V § 39 ods. 6 sa za slovo „kuchyne48f)“ vkladá čiarka a slová „použitých batérií a akumulátorov, ...

16.

V § 39 ods. 9 sa za slová „z domácností (§ 54a ods. 4)“ vkladá čiarka a slová „zberu použitých ...

17.

V § 39 ods. 14 písm. a) sa slová „odseku 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. ...

18.

V § 39 ods. 14 písm. b) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

19.

V § 39 ods. 19 úvodnej vete sa za slová „(§ 54ga ods. 2)“ vkladajú slová „a výrobcovi batérií ...

20.

V § 39 ods. 19 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém zberu použitých prenosných ...

21.

V § 40 ods. 9 celom texte sa slová „v príslušnom odbore“ nahrádzajú slovami „v oblasti nakladania ...

22.

V § 40a ods. 13 sa slová „ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia“ nahrádzajú slovami „ustanovenie ...

23.

Šiesta časť zákona vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ BATÉRIE A AKUMULÁTORY § 48a Základné ustanovenia (1) Na batérie a akumulátory ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a, 54 až 54ad znejú:

„45a) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.Nariadenie ...

24.

V § 54b ods. 1 písm. o) prvom bode na konci sa čiarka nahrádza bodkou a pripája sa veta, ktorá ...

25.

V § 54e ods. 4 sa slová „a 8“ nahrádzajú slovami „až 8, 10 a 19“ a vypúšťajú sa slová ...

26.

V § 55 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
použitých batérií a akumulátorov (§48a až § 48i),“.

27.

V § 55 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
použitých batérií a akumulátorov,“.

28.

V § 64 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a použitých batérií a akumulátorov, ktoré ...

29.

V 68 ods. 2 písmeno aa) znie:

„aa) vedie a aktualizuje Register pre batérie a akumulátory a vydáva potvrdenie o zápise do registra,“. ...

30.

V § 68 ods. 2 písmeno ab) znie:

„ab) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 48f ods. 5 písm. b) a § 48c ods. 13 písm. d),“. ...

31.

V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:

„ad) vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 48d ods. 3 písm. l),“. ...

32.

V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:

„ae) sleduje splnenie určených limitov zberu podľa § 48c ods. 6.“.

33.

V § 68 ods. 3 písmeno h) znie:

„h) požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, záväzné limity ...

34.

V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú písmená x) a y).

Doterajšie písmená z) až ab) sa označujú ako písmená x) až z).

35.

V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe ...

36.

V § 71 písm. f) prvom bode sa slová „§ 48f ods. 6 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§48d ods. ...

37.

V § 72b ods. 1 písmeno a) znie:

„a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania ...

38.

§ 73 vrátane nadpisu znie:

„§ 73 Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (1) Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:

„82) § 10, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) až j), § 11 ods. 3, § 12 až § 16 zákona Národnej ...

39.

V § 74 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 24 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 2“.

40.

V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) konanie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)] a konanie ...

41.

V § 75 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 73 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. ...

42.

V § 78 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 300 eur“.

43.

V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 6 písm. b),“.

44.

V § 78 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 600 eur“.

45.

V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 6 písm. a),“.

46.

V § 78 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 48c ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 48f ods. 4“ ...

47.

V § 78 ods. 2 písmeno x) znie:

„x) nesplní povinnosť podľa § 48c ods. 1, 3 až 5, 7, 8, 10 až 14, 16 až 21, 25, § 48d ods. ...

48.

V § 78 ods. 2 písm. zj) sa slová „§ 39 ods. 9, 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 6, ...

49.

V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zn) a zo), ktoré znejú:

„zn) poruší povinnosť podľa § 48g ods. 7, § 54ga ods. 6, zo) nezabezpečí konečné zhodnotenie ...

50.

V § 78 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 900 eur“.

51.

V § 78 ods. 3 písm. o) sa slová „§ 48b alebo § 48f ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 48b ods. ...

52.

V § 78 ods. 3 písmeno p) znie:

„p)
poruší povinnosť podľa § 48b ods. 2, § 48c ods. 22, § 48d ods. 3,“.

53.

V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
poruší zákaz podľa § 48d ods. 5.“.

54.

V § 80 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 48d ods. 1, 5 a 6,“.

55.

Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:

„§ 80a Uložením pokuty nie je dotknutá trestná zodpovednosť zamestnancov kontrolovanej osoby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 85 a 86 znejú:

„85) Napríklad § 302 Trestného zákona. 86) § 3 Trestného poriadku.“. ...

56.

V § 81j ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „25b)“ nahrádza odkazom „25c)“.

57.

Za § 81j sa vkladá § 81k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 81k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Odborná spôsobilosť ...

Čl. II

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a § 40 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce23a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 ...

2.

V § 77 odsek 1 znie:

„(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území ...

Čl. III

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

1.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 119/2010 Z. z. KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL Kritérium ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 119/2010 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie 1. ...

ČI. IV

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

1.

V § 36 sa odsek 5 vypúšťa.

2.

V § 37 odsek 4 znie:

„(4)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej ...

3.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa ...

ČI. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore