Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Ochrana životného prostredia, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 484/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 odsek 15 znie:

„(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom ...

2.

V § 6 ods. 2 sa slová „údajov podľa § 5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ustanovených údajov ...

3.

V § 6 ods. 3 sa slová „údaje podľa § 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „ustanovené údaje [§ ...

4.

V § 6 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

5.

V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 48a až 48f“ nahrádzajú slovami „§48a až 48i“.

6.

V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 54a“ nahrádzajú slovami „§ 54a až 54i“.

7.

V § 19 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 73“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 3“.

8.

V § 19 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Uvedené neplatí, ak pôvodca alebo držiteľ ...

9.

V § 19 ods. 11 úvodnej vete sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

10.

V § 19 ods. 12 sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 11“.

11.

V § 19 ods. 14 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

12.

V § 19 ods. 15 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

13.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

14.

V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).

15.

V § 39 ods. 6 sa za slovo „kuchyne48f)“ vkladá čiarka a slová „použitých batérií a akumulátorov, ...

16.

V § 39 ods. 9 sa za slová „z domácností (§ 54a ods. 4)“ vkladá čiarka a slová „zberu použitých ...

17.

V § 39 ods. 14 písm. a) sa slová „odseku 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. ...

18.

V § 39 ods. 14 písm. b) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

19.

V § 39 ods. 19 úvodnej vete sa za slová „(§ 54ga ods. 2)“ vkladajú slová „a výrobcovi batérií ...

20.

V § 39 ods. 19 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém zberu použitých prenosných ...

21.

V § 40 ods. 9 celom texte sa slová „v príslušnom odbore“ nahrádzajú slovami „v oblasti nakladania ...

22.

V § 40a ods. 13 sa slová „ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia“ nahrádzajú slovami „ustanovenie ...

23.

Šiesta časť zákona vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ BATÉRIE A AKUMULÁTORY § 48a Základné ustanovenia (1) Na batérie a akumulátory ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a, 54 až 54ad znejú:

„45a) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.Nariadenie ...

24.

V § 54b ods. 1 písm. o) prvom bode na konci sa čiarka nahrádza bodkou a pripája sa veta, ktorá ...

25.

V § 54e ods. 4 sa slová „a 8“ nahrádzajú slovami „až 8, 10 a 19“ a vypúšťajú sa slová ...

26.

V § 55 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
použitých batérií a akumulátorov (§48a až § 48i),“.

27.

V § 55 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
použitých batérií a akumulátorov,“.

28.

V § 64 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a použitých batérií a akumulátorov, ktoré ...

29.

V 68 ods. 2 písmeno aa) znie:

„aa) vedie a aktualizuje Register pre batérie a akumulátory a vydáva potvrdenie o zápise do registra,“. ...

30.

V § 68 ods. 2 písmeno ab) znie:

„ab) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 48f ods. 5 písm. b) a § 48c ods. 13 písm. d),“. ...

31.

V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:

„ad) vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 48d ods. 3 písm. l),“. ...

32.

V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:

„ae) sleduje splnenie určených limitov zberu podľa § 48c ods. 6.“.

33.

V § 68 ods. 3 písmeno h) znie:

„h) požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, záväzné limity ...

34.

V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú písmená x) a y).

Doterajšie písmená z) až ab) sa označujú ako písmená x) až z).

35.

V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe ...

36.

V § 71 písm. f) prvom bode sa slová „§ 48f ods. 6 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§48d ods. ...

37.

V § 72b ods. 1 písmeno a) znie:

„a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania ...

38.

§ 73 vrátane nadpisu znie:

„§ 73 Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (1) Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:

„82) § 10, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) až j), § 11 ods. 3, § 12 až § 16 zákona Národnej ...

39.

V § 74 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 24 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 2“.

40.

V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) konanie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)] a konanie ...

41.

V § 75 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 73 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. ...

42.

V § 78 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 300 eur“.

43.

V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 6 písm. b),“.

44.

V § 78 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 600 eur“.

45.

V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „§ 48f ods. 6 písm. a),“.

46.

V § 78 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 48c ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 48f ods. 4“ ...

47.

V § 78 ods. 2 písmeno x) znie:

„x) nesplní povinnosť podľa § 48c ods. 1, 3 až 5, 7, 8, 10 až 14, 16 až 21, 25, § 48d ods. ...

48.

V § 78 ods. 2 písm. zj) sa slová „§ 39 ods. 9, 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 6, ...

49.

V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zn) a zo), ktoré znejú:

„zn) poruší povinnosť podľa § 48g ods. 7, § 54ga ods. 6, zo) nezabezpečí konečné zhodnotenie ...

50.

V § 78 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „od 900 eur“.

51.

V § 78 ods. 3 písm. o) sa slová „§ 48b alebo § 48f ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 48b ods. ...

52.

V § 78 ods. 3 písmeno p) znie:

„p)
poruší povinnosť podľa § 48b ods. 2, § 48c ods. 22, § 48d ods. 3,“.

53.

V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
poruší zákaz podľa § 48d ods. 5.“.

54.

V § 80 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 48d ods. 1, 5 a 6,“.

55.

Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:

„§ 80a Uložením pokuty nie je dotknutá trestná zodpovednosť zamestnancov kontrolovanej osoby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 85 a 86 znejú:

„85) Napríklad § 302 Trestného zákona. 86) § 3 Trestného poriadku.“. ...

56.

V § 81j ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „25b)“ nahrádza odkazom „25c)“.

57.

Za § 81j sa vkladá § 81k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 81k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Odborná spôsobilosť ...

Čl. II

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a § 40 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce23a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 ...

2.

V § 77 odsek 1 znie:

„(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území ...

Čl. III

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

1.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 119/2010 Z. z. KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL Kritérium ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 119/2010 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie 1. ...

ČI. IV

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

1.

V § 36 sa odsek 5 vypúšťa.

2.

V § 37 odsek 4 znie:

„(4)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej ...

3.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa ...

ČI. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore