Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Ochrana životného prostredia, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 484/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 484/2013, dátum vydania: 28.12.2013

2

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu, že Európska komisia rozhodla vo vzťahu k Slovenskej republike o vydaní odôvodneného stanoviska v konaní č. 2012/2062. Dôvodom pre vydanie odôvodneného stanoviska je nesprávna transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS ('ďalej len 'smernica 2006/66/ES').

Účelom návrhu zákona je zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice 2006/66/ES do prá vneho poriadku Slovenskej republiky, čím sa dosiahne efektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a minimalizuje sa tak negatívny vplyv batérií a akumulátorov na životné prostredie a prispeje sa k ochrane, zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia.

Návrh zákona zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou v šetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov. Ïalej zákon zavádza kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organiz ácie, povinností kolektívnej organizácie ako aj pravidiel zániku kolektívnej organizácie.

Návrhom zákona sa transponuje aj článok 50 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Predkladaný návrh zákona mení v Èlánku II zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v Èlánku III zákon o obaloch, v Èlánku IV zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a v Èlánku V sa ustanovuje dátum účinnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavný mi zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súč asne je v súlade s právom Európskej únie.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územný ch celkov, na informatizáciu spoločnosti a na zamestnanosť. Bude mať negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie.

B.Osobitná časť

Èl. I

K bodu 1

V šiestej časti zákona sa zavádza pojem 'Spätný zber', pričom ide o činnosť, vykonávanú na mieste, ktoré nie je zariadením na zber odpadov, preto bolo potrebn é aj toto miesto vyňať z definície 'zariadenia na zber odpadov'.

K bodom 2 až 7

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 8

Doplnenie ustanovenia v súvislosti s odstránením problémov aplika čnej praxe.

K bodu 9 až 14

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 15

Preberá sa čl. 50 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

K bodu 16

Medzi odpady, pre ktoré je obec povinná upraviť podrobnosti vo svojom všeobecne z áväznom nariadení, bolo potrebné doplniť aj použité batérie a akumulátory z domácností, keďže sa v šiestej časti navrhujú nové ustanovenia, týkajúce sa nakladania s použitými prenosný mi batériami a akumulátormi, ktoré pochádzajú predovšetkým od občanov, ako aj systémy zberu týchto batérií a akumulátorov.

K bodu 17

Ide o doplnenie zberu použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komun álnym odpadom do zoznamu činností, ktoré sú vyňaté z činností hradených z miestneho poplatku za komunálne odpady. Predmetná činnosť bude v obciach hradená výrobcami batérií a akumulátorov, ktor í sú zodpovední za financovanie systému zberu použitých batérií a akumulátorov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a teda aj tých, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.

K bodom 18 a 19

Legislatívno - technická úprava.

K bodom 20 a 21

Keďže sa v návrhu zákona zavádza rozšírená zodpovednosť vý robcov batérií a akumulátorov, bolo potrebné túto skutočnosť premietnuť aj do ustanovenia, týkajúceho sa zavádzania systémov zberu použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od obč anov, ktoré budú financované samotnými výrobcami batérií a akumulátorov.

K bodu 22

Upravuje sa požiadavka praxe vo väzbe na oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi. Ustanovenie § 40 zákona o odpadoch upravuje nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zároveň v odseku 9 je výslovne uvedené 'odborná sp ôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi", je preto logické, že podmienka praxe by mala byť naviazaná na prax v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi a nie v ľubovoľnej oblasti, ke ďže už zo samotného názvu § 40 ako aj z jeho odseku 9 vyplýva, že ide o oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi. Máme za to, že nie je vhodné resp. je nelogické, aby pre získanie odbornej spô sobilosti na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi postačovalo preukázanie praxe v inej oblasti ako je oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi.

K bodu 23

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 24

K § 48a Základné ustanovenia

V citovaných ustanoveniach sa zavádzajú definície, ktoré neboli v súčasnom zákone o odpadoch transponované zo smernice 2006/66/ES a taktiež sa upravujú niektoré definície z dôvodu nesprávnej transpozície preberaných pojmov.

Odsek 1 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 2 - V texte návrhu zákona sa často používa členenie batérií podľa druhu na prenosné, automobilové a priemyselné batérie a akumulátory. Nakoľko ide o základné druhové členenie batérií a akumulátorov, uvádza sa v základných ustanoveniach a v ďalšom texte je iba odkaz na predmetné ustanovenie.

Odsek 3 - Do definície 'Sada batérií' sa dopĺňa slovné spojenie 'kone čný používateľ', čím sa docieli správne prebratie uvedeného pojmu zo smernice, nakoľko v súčasne platnom ustanovení odseku 3 sa uvádza, že '...celok by nemal byť rozdeľovaný alebo otváraný ' a nie je tu výslovne uvedené, že celok by nemal rozdeľovať alebo otvárať konečný používateľ. Ïalej sa v ustanovení mení samotná štruktúra textu z dôvodu toho, že v texte smernice je v uvedenom ustanovení použité spojenie 'a/alebo', pričom naša legislatíva predmetné spojenie nepoužíva. Preto sú možnosti v texte uvedené jednotlivo.

Odsek 4 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 5 - Pôvodná definícia sa upravila tak, že sa možnosti, definujúce prenosnú batériu, rozdelili do jednotlivých písmen a), b) a c).

Odsek 6 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 7 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 8 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 9 – V tomto odseku sa uvádza správna transpoz ícia pojmu 'Spracovanie'. Uvedený pojem bol prebratý v súčasnom zákone o odpadoch len čiastočne, nakoľko v zákone sa spracovanie definuje ako súčasť materiálového zhodnocovania použitých batérií a akumulátorov a je to činnosť vykonávaná pred samotnou recykláciou po tom, čo boli použité batérie a akumulátory odovzdané do zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu. Keďže zákon neuvádza spracovanie ako následnú č innosť po tom, ako sa batérie a akumulátory odovzdali do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie, bolo potrebné prebrať aj tieto č innosti do definície. Predmetný transpozičný nedostatok je uvádzaný aj v odôvodnenom stanovisku č. 2012/2062 – nesprávna transpozícia smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch (ďalej len 'od ôvodnené stanovisko').

Odsek 10 - V uvedenom odseku sa pôvodné slovo ' zhodnocovateľ' nahradilo slovom 'spracovateľ', ale samotná definícia ostáva významovo rovnaká, iba na konci vety sa dopĺňa skratka pre definíciu spracovateľa. Dochádza tak k zosúladeniu pojmu zo smernice s pojmom v našej legislatíve.

Odsek 11 – Pôvodná definícia zosúladená so smernicou.

Odsek 12 - V novele zákona sa zavádza nový pojem ' tretia osoba', ktorú bolo potrebné definovať. Ide o subjekt, ktorý bude na základe zmluvy s výrobcom zabezpečovať pre výrobcu plnenie povinností, ktoré má definované v § 48c ods. 3. Tretia osoba musí okrem iných povinností byť zaregistrovaná v Registri pre batérie a akumulátory z dôvodu možnosti kontroly tretej osoby ako aj získania informácií, pre ktorých výrobcov tretia osoba zabezpeč uje plnenie povinností. Výrobca tak má na výber, akým spôsobom bude zabezpečovať plnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, či to bude robiť individuálne, prostrední ctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie.

Odsek 13 - V texte tejto definície sa dopĺňa slovo ' konečnému' používateľovi, čím sa definícia zosúlaďuje s textom smernice.

Odsek 14 - Z dôvodu nejednoznačnosti súčasnej definície 'uvedenia na trh' sa pristúpilo k prebratiu definície zo smernice 2006/66/ES.Pokiaľ nie je v slovenskej legislatíve definovaný pojem distribúcie, tak mô že byť pojem uvedený v súčasnom zákone o odpadoch vysvetľovaný odvodene od definície distribútora ako činnos ť odovzdávania batérií a akumulátorov iba konečným užívateľom a existuje riziko, že odovzdávanie batéri í z etapy výroby alebo dovozu do obchodných veľkoskladov nebude považované za uvedenie batérií na trh a hospodárske subjekty zúčastnené na takomto odovzdávaní nebudú musieť plniť povinnosti dané tý mto zákonom.

Odsek 15 - Preberá sa definícia recyklácie zo smernice 2006/66/ES.

Odsek 16 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 17 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 18 - Ide o pôvodný odsek 18, kde v texte definí cie sa slovo 'zhodnocovateľ' nahradilo slovom 'spracovateľ použitých batérií a akumulátorov'.

Odsek 19 - Ide o pôvodný odsek 19, kde sa definícia dop ĺňa o ustanovenie, že do limitu pre zber sa započítavajú aj použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako zabudované batérie a akumulátory v elektrických a elektronick ých zariadeniach. Ide o zosúladenie definície s definíciou zo Smernice, čím sa odstráni nedostatok, uvedený v odôvodnenom stanovisku. Pojem 'Zberový podiel' sa v texte novely nahrádza pojmom 'limit pre zber' , ktorý je prebratý zo smernice.

Odsek 20 - V definícii 'Zberné miesto' dochádza k viacerým zmenám a to z dôvodu, že zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov bolo potrebné vykonať aj zmeny v doteraz zabehnutom systéme zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulá torov. Nakoľko finančná zodpovednosť za celý systém zberu, spracovania a recyklácie použitých prenosných, priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov sa prenáša na výrobcu, je potrebné túto skutočnosť preniesť aj do definície zberného miesta tak, že sa doplnila pre prevádzkovateľa takéhoto miesta povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s výrobcom prenosných

batérií a akumulátorov alebo kolektívnou organizá ciou, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s batériami a akumulátormi. Ïalej sa v definícii dopĺňa miesto, kam musí používateľ umiestniť použité prenosné batérie a akumulátory na zbernom mieste, kde sa zber vykonáva formou 'kontajnerového zberu' – je to určená nádoba.

Odsek 21 - Definícia 'Spätný zber' je novou definíciou, ktorá sa zavádza z dôvodu, že v texte návrhu novely sa pri povinnostiach distribútora zavádza tento pojem namiesto pojmu 'odobratie', čím sa zos úlaďuje text návrhu s textom smernice a ide o lepšie vystihnutie konkrétnej činnosti, ktorú distribútor vykonáva s použitými prenosnými batériami a akumulátormi, ktoré koneční spotrebitelia prines ú na jeho prevádzku.

K § 48b Zákaz uvádzania na trh

Odsek 1 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 2 - Podľa bodu II. odôvodneného stanoviska Slovenská republika nespr ávne transponovala do nášho právneho systému ustanovenie článku 6 ods. 2, nakoľko popri zákaze uvádzania na trh batérií a akumulátorov, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona sa do súčasn ého zákona o odpadoch netransponoval dátum 26. september 2008, ktorý je kľúčovým na splnenie povinností z tohto ustanovenia smernice a teda povinnosť zaistiť stiahnutie z trhu takýchto batérií nevyplý va zo súčasného znenia zákona. Preto sa v návrhu novely zavádza nový odsek 2, ktorý zavádza povinnosť stiahnuť bezodkladne z trhu batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh po 26. septembri 2008 a nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1.

K § 48c Povinnosti hospodárskych subjektov a výrobcov prístrojov

Odsek 1 - Slovo 'zhodnocovateľ' sa tu nahradilo slovom 'spracovateľ' a povinnosť výrobcu uviesť chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov sa mení a to iba na prípad, keď spracovateľ o to výrobcu požiada. Vtedy však výrobca musí spracovateľovi informáciu poskytnúť bezodkladne. Zmyslom tejto zmeny je, aby sa výrobca batérií a akumulátorov zbytočne nezaťažoval povinnosťou dodať chemické a materiálové zloženie ku každej bat érii a akumulátoru, ktoré uvedie na trh.

Odsek 2 - Je to nové ustanovenie, ktorým sa do našej legislatívy transponuje povinnosť výrobcov znášať všetky čisté náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých použitý ch prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov. Tento transpozičný nedostatok je uvedený aj v odôvodnenom stanovisku.

Z dôvodu zavedenia 'rozšírenej zodpovednosti výrobcu' aj na komoditu batérie a akumulátory sa mení existujúci systém zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov ako aj spô sob financovania tohto systému. A táto skutočnosť sa prenáša aj do jednotlivých ustanovení návrhu novely. V predmetnom ustanovení sa financovanie všetkých vzniknutých nákladov, spojených so zberom, spracovan ím a recykláciou všetkých použitých batérií a akumulátorov, zozbieraných v súlade s jednotlivými ustanoveniami návrhu novely plne presúva na výrobcu batérií a akumulátorov, ktorý je povinný túto povinnosť zabezpečiť individuálne alebo kolektívne.

Odsek 3 - Ustanovuje sa tu pre výrobcu možnosť plniť si svoje povinnosti aj prostredníctvom tretej osoby, pričom výrobca má zachovanú zodpovednosť.

Odsek 4 - Ide o nové ustanovenie, v ktorom sa ukladá povinnosť výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie splnenie ustanoveného limitu pre zber týchto batérií a to z množstva, ktoré uviedol na trh a taktiež sa ukladá výrobcovi povinnosť zabezpečiť pre konečného užívateľa možnosť odovzdať použit é prenosné batérie a akumulátory na dostupnom mieste zohľadňujúcom hustotu obyvateľstva, vzdialenosť od jeho bydliska, sídla alebo miesta podnikania. Ide tu o povinnosť uvedenú v čl. 8 ods. 1 pí sm. a) smernice, ktorá nebola prebratá v súčasnom znení zákona o odpadoch a je taktiež predmetom odôvodneného stanoviska. Z rozšírenej zodpovednosti výrobcu vyplýva, že on je ten, komu má byť daná povinnosť zabezpečiť splnenie určeného limitu pre zber. Výrobca následne vytvorí systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bude v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi z navrhovanej novely zákona.

Odsek 5 - V uvedenom ustanovení sa zavádza povinnosť výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, neuvádzať pri ich predaji konečnému používateľovi náklady na zber spracovanie a recykláciu použit ých prenosných batérií a akumulátorov. Ide o transpozíciu ustanovenia článku 16 ods. 4 smernice, ktorý doteraz nebol prebratý v našej legislatíve.

Odsek 6 - V tomto novom ustanovení sa zavádza tzv. nábehová krivka, vychádzajúca z limitov pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov uvedených v smernici pre rok 2012 – 25% a rok 2016 – 45%, ktoré musia členské štáty dosiahnuť v stanovených termínoch. Uvedená nábehová krivka zabezpečí dosiahnutie stanovených limitov do roku 2016 výrobcami prenosných batérií a akumulátorov. Bez zav edenia tejto nábehovej krivky by výrobcovia neboli nijako motivovaní v medziobdobí rokov 2012 a 2016 zvyšovať svoje podiely zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, keďže by nikde nebolo stanovené percento zberu pre roky 2013, 2014 a 2015, ktoré majú výrobcovia dosiahnuť.

Odsek 7 - V tomto ustanovení sa povinnosť zabezpečiť bezplatný zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov od konečných užívateľov prenáša na výrobcu, nakoľko doterajšie znenie zá kona ustanovovalo túto povinnosť prevádzkovateľovi zariadenia na zber a zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, pričom išlo o nesprávnu transpozíciu článku 8 ods. 3 smernice, ktorý vý slovne ukladá túto povinnosť výrobcovi. Nesprávna transpozícia predmetného ustanovenia smernice je taktiež predmetom odôvodneného stanoviska.

Odsek 8 - Uvedené ustanovenie zabezpečuje správnu transpozíciu článku 8 ods. 4 smernice do návrhu novely. Opäť sa tu prenáša na výrobcu povinnosť zabezpečiť bezplatný zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov, pričom sa dopĺňa povinnosť zriadenia zariadenia na zber týchto batérií na dostupnom mieste v ich blízkosti, povinnosť prevzatia všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich množstvo. Tieto povinnosti maj ú zabezpečiť istotu pre konečného používateľa, že jeho použitá batéria alebo akumulátor, ktoré prinesie do zariadenia na zber nebude odmietnutá z dôvodu, že výrobca má vyzbierané dostatočn é množstvo použitých batérií a akumulátorov. Nesprávna transpozícia predmetného ustanovenia smernice v súč asnom znení zákona o odpadoch bola taktiež predmetom odôvodneného stanoviska.

Odsek 9 - V tomto prípade ide o ustanovenie, ktoré sa pôvodne nachádzalo v odseku 6, avšak došlo k zmene štruktúry ustanovenia a bolo potrebné uvedenú povinnosť dať do samostatného odseku.

Odsek 10 - Toto ustanovenie vychádza z článku 16 odsek 3 smernice, ktorý hovorí o povinnosti výrobcu znášať akékoľvek náklady spojené s organizovaním verejných informačných kampaní o zbere, spracovaní a recyklácii všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Odsek 11 - V tomto novom ustanovení sa zavádza pre výrobcu ďalš ia povinnosť súvisiaca so zberom použitých batérií a akumulátorov. Touto povinnosťou sa má zabezpečiť dostatočná hustota zberných miest pre použité prenosné batérie a akumulátory a zariadení na zber použitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov, pričom sa ustanovuje podmienka prevádzkovania minimálne jedného zberného miesta a jedné ho zariadenia na zber na úrovni okresu.

Odsek 12 - Doplnená povinnosť výrobcu, tretej osoby alebo kolektívnej organizácie vo vzťahu k transpozícii čl. 12 ods. 1 písm. a) smernice, čím sa odstraňuje nedostatok v transpozícii.

Odsek 13 - V tomto odseku sa uvádzajú povinnosti výrobcu, ktoré boli uvedené v platnom zákone o odpadoch v § 48f ods. 5 písmeno c), d) a e) a v odseku 6 a ktoré nesúviseli s činnosťou Recyklačného fondu. Preto bolo opodstatnené tieto povinnosti presunúť k ostatným povinnostiam vý robcu, pričom došlo v uvedených ustanoveniach k niektorým zmenám. V písmene a) návrhu sa vypustila povinnosť uvádzať údaje uvedené v pôvodnom čísle 3., keďže išlo o nelogické údaje vzhľ adom na skutočnosť, že ich má uvádzať výrobca, ktorý je v polohe fyzickej osoby podnikateľa a nie v polohe fyzickej osoby. V písmene c) novely sa pri povinnosti viesť evidenciu zavádza povinnosť evidovať a nahlasovať údaje o množstvách batérií a akumulátorov, ktoré uviedol výrobca na trh v členení podľa druhov batérií a údaje o množstvách použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil zber, spracovanie a recykláciu v členení podľa druhov batérií a katalógových čísiel. Dôvodom potreby takýchto zmien v hláseniach je vážny nedostatok v súčasnom zbere údajov, nako ľko nie je možné z údajov, ktoré nám nahlasujú povinné subjekty, získať informácie o skutočných množstvách batérií a akumulátorov, ktoré boli uvedené na trh, ktoré boli zozbierané a ktoré sa spracovali a zrecyklovali. Následne vzniká problém vo vykazovaní relevantných údajov o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch.

Odsek 14 - Ide o ustanovenie, ktorým sa zavádzajú povinnosti pre tretiu osobu, ktoré vychádzajú z povinností výrobcov a kolektívnych organizácií. Jednou z dôležitých povinností je aj povinnosť zá pisu do Registra pre batérie a akumulátory, čím má ministerstvo prehľad o tých subjektoch, ktoré chcú zabezpečovať pre výrobcov plnenie ich povinností ako tretie osoby.

Odsek 15 - V tomto ustanovení sa zavádza povinnosť ministerstvu zapísať výrobcu a tretiu osobu do registra pre batérie a akumulátory s vymedzením časového úseku dokedy tak musí učiniť spolu s písomný m potvrdením. Takéto ustanovenie v doterajšej platnej úprave chýbalo.

Odsek 16 - Ide o ustanovenie, ktoré sa presunulo z § 48f ods. 7, pričom v ňom dochádza k úprave v čísle odseku a v písmene. Obsahovo je ustanovenie rovnaké a k presunu dochádza z rovnakého dôvodu ako v odseku 9, a síce že toto ustanovenie nesúvisí s činnosťou Recyklačného fondu.

Odsek 17 - Ide o nové ustanovenie, ktorým sa má zabezpečiť, aby výrobca, ktorý sa rozhodne byť členom kolektí vnej organizácie, smel byť členom iba jednej kolektívnej organizácie a to podľa druhu batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh, to znamená, že výrobca sa stane členom takej kolektívnej organizá cie, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie pre batérie a akumulátory druhovo totožné s tými, ktoré výrobca uvádza na trh. Tým sa vnesie do systému plnenia si povinností výrobcov cez kolektívne organiz ácie väčšia prehľadnosť a možnosť lepšej kontroly zo strany štátnych orgánov, vykonávajúcich štátny dozor v odpadovom hospodárstve.

Odsek 18 - Na zabezpečenie správnej transpozí cie povinnosti ustanovenej v článku 8, bolo potrebné vykonať viaceré zmeny v celom systéme zberu použitých prenosných, priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov, pričom sa tieto zmeny dotýkaj ú hospodárskych subjektov výrobcom počnúc, cez distribútora, prevádzkovateľa zberného miesta až po podnikateľa oprávneného vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov. Uvedený odsek sa t ýka povinností distribútora prenosných batérií a akumulátorov. Písmeno a) sa mení oproti pôvodnému odseku 4, kde sa zavádza pojem spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktor ý musí byť vykonávaný bezplatne, čo je povinnosť prebratá z čl. 8 ods. 1 písm. b) smernice, na konci vety sa logicky vypúšťa povinnosť neviazať tento spätný zber na odplatu; v pí smene b) sa menia pojmy – 'odovzdanie' sa mení na 'spätný zber' z dôvodu pojmovej jednotnosti a slovné spojenie 'na svojich predajných miestach' sa mení na 'na viditeľnom a pre verejnosť prístupnom mieste' z dôvodu, že distribútori zabezpečovali splnenie povinnosti informovať používateľov o možnosti bezplatného spätné ho zberu tak, že na svojich predajných miestach síce uverejnili informačnú tabuľu alebo oznámenie o tejto možnosti, avšak používatelia, ktorí fyzicky nenavštívili danú predajňu, nevedeli o možnosti sp ätného zberu použitých batérií a akumulátorov na danej prevádzke. V písmene c) dochádza k zmene v systéme odovzdávania vyzbieraných použitých prenosných bat érií a akumulátorov, ktoré má podľa návrhu novely povinnosť odovzdať distribútor prevádzkovateľovi zberného miesta alebo výrobcovi batérií a akumulátorov alebo kolektívnej organizácii.

Odsek 19 - Tento odsek vznikol rozdelením povinností distrib útorov batérií a akumulátorov uvedených v súčasnom zákone v odseku 4 , pričom v tomto novom odseku sa ustanovujú povinnosti pre distribútora priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov, ktor é boli pôvodne uvedené v jednom odseku súčasného zákona a to v odseku 4. Ide o povinnosť odovzdať zozbierané použité batérie a akumulátory určeným subjektom.

Odsek 20 - V tomto ustanovení sa ustanovuje povinnosť ďalšieho hospodárskeho subjektu, ktorým je podnikateľ oprávnený vykonávať zber pou žitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov, zabezpečiť ich odovzdanie osobe oprávnenej na spracovanie a recykláciu. Týmto ustanovením sa má zabezpečiť tok týchto nebezpečný ch odpadov len do zariadení, ktoré sú oprávnené na spracovanie a recykláciu takýchto odpadov.

Odsek 21 - Toto nové ustanovenie uvádza podmienku pre podnikateľa uvedeného v predchádzajúcom odseku, ktorá ho podmieň uje vykonávať zber použitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov iba vtedy, keď má uzatvorenú zmluvu s výrobcom alebo kolektívnou organizáciou. Cieľom tohto ustanovenia je predísť prípadom, kedy podnikateľ bude môcť vykonávať zber týchto použitých batérií a akumulátorov bez zmluvného zabezpečenia odovzdania týchto batérií konkrétnemu subjektu oprávnené mu na spracovanie a recykláciu, s možnosťou úniku týchto množstiev zo systému, ktorý je pod kontrolou samotných výrobcov, na ktorých ostáva zodpovednosť za zber a následné spracovanie a recykláciu pou žitých batérií a akumulátorov.

Odsek 22 - Týmto ustanovením sa zavádza vnútorná kontrola medzi hospodárskymi subjektmi, konkrétne kontrola výrobcu distribútorom batérií a akumulátorov, kedy distribútor batérií a akumulátorov, ktorý si neskontroluje od akého výrobcu nakupuje batérie a akumulátory (v zmysle či je alebo nie je daný výrobca zapísaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov) a nakúpi ich od nezaregistrovaného vý robcu, sám sa stáva nositeľom povinností vo vzťahu k týmto batériám a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúceho.

Odsek 23 - Ide o ustanovenie, ktorým sa napraví absencia transpozície článku 15 odsek 2 smernice, čo bolo aj predmetom odôvodneného stanoviska.

Predmetné ustanovenie umožňuje výrobcom odovzdať použité batérie a akumulátory za účelom spracovania alebo recyklácie aj do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia EÚ, pričom musí vý vozca deklarovať, že vývoz a preprava sa uskutočnili za podmienok ustanovených v Nariadení EP a Rady č. 1013/2006 o preprave odpadu a súčasne musí byť preukázateľné, že spracovanie a recyklá cia sa uskutočnili za podmienok rovnocenných s podmienkami tohto zákona, to znamená, že boli dodržané požiadavky na spracovanie použitých batérií a akumulátorov a taktiež minimálna recyklačná efektivita uvedené vo vyhláške č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Odsek 24 - Ide o ustanovenie týkajúce sa plnenia povinností výrobcu odovzdať vyzbierané použité prenosné, priemyselné a automobilové batérie spracovateľovi, ktor ému bola udelená autorizácia, pričom sa dáva výrobcom možnosť plniť túto povinnosť aj na území iného členského štátu alebo mimo územia EÚ v zariadení, v ktorom boli dodržané pož iadavky na spracovanie použitých batérií a akumulátorov a taktiež minimálna recyklačná efektivita. Podmienka udelenia autorizácie sa v prípade týchto zariadení neuplatňuje.

Odsek 25 - je pôvodný odsek 2 bez zmeny obsahu, pričom k jeho presunutiu došlo z dôvodu logickej následnosti jednotlivých ustanovení tohto paragrafu

Odsek 26 - je pôvodný odsek 3 bez zmeny obsahu, pričom k jeho presunutiu došlo taktiež z dôvodu logickej ná slednosti jednotlivých ustanovení tohto paragrafu

K § 48d Zber a spracovanie použitých batérií a akumulátorov

Odsek 1 - V navrhovanom ustanovení sa v písm. a) mení povinnosť držiteľa použitých batérií a akumulátorov odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory '....zhodnocovateľovi...' na povinnosť odovzdať ich '.....distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov alebo na dostupnom zbernom mieste', pričom ide o povinnosť nastavenú v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov batéri í a akumulátorov.

Rovnaká zmena sa vykonala aj v písmene b), ktoré sa týka priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov, pričom tieto má držiteľ možnosť odovzdať buď výrobcovi alebo kolektívnej organiz ácii.

Odsek 2 - Ide o ustanovenie, ktorým sa rozširujú povinnosti subjektov, ktoré vykonávajú zber použitých prenosných batérií a akumulátorov na zberných miestach alebo v zariadeniach na zber použitý ch automobilových alebo priemyselných batérií a akumulátorov a ktoré boli uvedené v pôvodnom ustanovení § 48c ods. 8. Ide o povinnosť odovzdať vyzbierané použité batérie vý robcovi, tretej osobe alebo kolektívnej organizácii a taktiež povinnosť odobrať použité priemyselné a automobilové batérie a akumulátory bez ohľadu na chemické zloženie a pôvod. Ide o transpozíciu č lánku 8 odsek 3 smernice, ktorý nebol dobre transponovaný do zákona a je aj predmetom odôvodneného stanoviska. Taktiež sa má týmto ustanovením dosiahnuť poriadok v evidencii použitých batérií a akumulá torov na miestach, kde sa vykonáva ich zber a následne sa ním zabezpečí, že subjekty vykonávajúce zber použitých batérií a akumulátorov budú údaje z evidencie nahlasovať v ustanovenej periodicite prí slušnému obvodnému úradu životného prostredia ako aj výrobcovi alebo kolektívnej organizácii. Zabezpečí sa tak zber údajov o množstvách zozbieraných použitých batérií a akumulátorov orgánmi štátnej správy na jednej strane a subjektom, ktorý má rozšírenú zodpovednosť za batérie a akumulátory uvedené na trh Slovenskej republiky na strane druhej. Týmto ustanovením sa umožní aj tzv. krížov á kontrola údajov, nahlasovaných v rámci ohlasovacích povinností subjektov, nakladajúcich s batériami a akumulátormi a použitými batériami a akumulátormi.

Odsek 3 - Uvedený odsek ukladá povinnosti spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov, týkajúce sa prevádzkovania zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulá torov, vedenia evidencie a ohlasovania údajov z evidencie, pričom sa do týchto povinností preberá aj ustanovenie článku 12 ods.1 písmeno a) smernice, ktoré hovorí o zavedení systémov spracovania a recyklácie s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. Predmetný článok smernice nebol doteraz do nášho právneho poriadku transponovaný a tento nedostatok je aj predmetom odôvodneného stanoviska. Ïalej sa zavádzajú povinnosti nakladať s použitými batériami a akumulátormi v súlade s vydanými súhlasmi, autorizáciou, platnou dokumentá ciou (technologický reglement, prevádzkový poriadok zariadenia) a samozrejme je tu aj povinnosť spracovateľa viesť evidenciu a z nej ohlasovať údaje po novom výrobcovi alebo kolektívnej organizácii a aj Recyklačn ému fondu v požadovanom rozsahu. Ïalšou dôležitou povinnosťou je povinnosť spracovateľa nahlasovať ministerstvu údaje o dosiahnutej recyklačnej efektivite svojho spracovateľského zariadenia, prič om ministerstvu slúžia údaje o dosiahnutej recyklačnej efektivite ako podkladové dáta do správy, ktorou sa reportujú každoročne Európskej komisii údaje o recyklačnej efektivite za Slovenskú republiku.

Odsek 4 - V predmetnom ustanovení dochádza oproti súčasnému zneniu zákona o odpadoch iba k zmene povinnosti 'zabezpečiť odovzdanie zhodnocovateľovi' na povinnosť 'zabezpečiť odovzdanie vý robcovi....alebo kolektívnej organizácii....'

Odsek 5 - Ide o pôvodný odsek 3, ktorý ostá va bez zmien

Odsek 6 - Ide o pôvodný odsek 3, ktorý ostáva bez zmien

Odsek 7 - Nové ustanovenie, ktorým sa presne vymedzujú ustanovenia § 39, týkajúce nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi z domácností, ktor é sú komunálnymi odpadmi.

Odsek 8 - Nové ustanovenie, ktorým sa preberá článok ods. 1 záverečné ustanovenie, podľa ktorého sa na zberné miesta nevyžaduje ani udelenie súhlasu ani registrá cia podľa zákona o odpadoch.

K § 48e Označovanie

V písmene b) sa mení slovosled vo vete, kde slovné spojenie 'údaj o kapacite' sa presúva na začiatok vety hneď za slovo 'uvádzať' z dôvodu zdôraznenia povinnosti výrobcu uvádzať údaj o kapacite na batériách a akumulátoroch.

K § 48f Príspevok do Recyklačného fondu za baté rie a akumulátory

Odsek 1 - V systéme platenia pr íspevku do Recyklačného fondu za komoditu batérie a akumulátory dochádza k výraznej zmene, nakoľko sa mení spôsob platenia za prenosné batérie a akumulátory. V prípade týchto druhov batérií a akumul átorov sa prechádza na spôsob platby do Recyklačného fondu, ktorý je zavedený pre obalové materiály, kde sú nastavené limity pre zhodnocovanie a recykláciu. Podstata nového systému platenia spočíva v tom, že na výrobcov prenosných batérií a akumulátorov sa nevzťahuje povinnosť platby príspevku do Recyklačného fondu v prípade, že splnia ustanovený limit pre zber. Skutočnosť, či splnili ustanovený limit pre zber bude výrobcovi známa až začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka, preto v prípade, že limit pre zber nesplnia, musia v nasledujúcom roku do konca prvého kvartálu uhradiť príspevok do Recyklačn ého fondu za množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Taktiež dochádza k zmene vo vymedzení prípadov začlenených batérií a akumulátorov, na ktoré sa povinnosť platby do recyklačného fondu nevzťahuje. Z ustanovenia sa vypúšťa prípad prístrojov, v ktorých sú batérie alebo akumulátory začlenené. Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, že nový systém predpokladá, že výrobca elektrických a elektronických zariadení sa bude registrovať aj v Registri výrobcov EEZ aj v Registri pre batérie a akumulátory a pri nahlasovaní množstva uvedených elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh uvedie len čistú hmotnosť týchto zariadení bez hmotnosti zabudovaných batérií a akumulátorov, ktoré nahlási do hlásenia za batérie a akumulátory.

Odsek 2 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 3 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 4 - Ostáva pôvodná legislatívna úprava bez zmien.

Odsek 5 - V tomto odseku ostávajú ustanovené iba povinnosti výrobcu, ktoré sa viažu na Recyklačný fond, to znamená, že ostávajú tu ustanovenia týkajúce sa vedenia evidencie a ohlasovacej povinnosti voč i Recyklačnému fondu. Ostatné povinnosti výrobcu z tohto odseku sa presunuli do povinností výrobcu uvedených v § 48c ods. 13.

K § 48g - Kolektívne nakladanie s použitými baté riami a akumulátormi

Týmto novým paragrafom sa do legislatívy zavádza definícia kolektívneho nakladania pre použité batérie a akumulátory a upravujú sa povinnosti kolektívnych organizácií. Kolektí vne nakladanie pre použité batérie a akumulátory vychádza v prvom rade zo smernice o batériách a akumulátoroch, ktorá ustanovuje, že výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene znášajú všetky čisté náklady súvisiace so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých použitých batérií a akumulátorov, zozbieraných v súlade s ustanoveniami smernice. Pre správne nastavenie kolektí vneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi sa vychádzalo aj z praktických skúseností s existujúcimi kolektívnymi systémami, týkajúcimi sa kolektívneho nakladania s elektroodpadmi a odpadmi z obalov. V prípade batérií a akumulátorov je zásadným princípom ponechanie zodpovednosti na výrobcovi batérií a akumulátorov aj v prípade, že sa rozhodne pre kolektívne nakladanie s použitými baté riami a akumulátormi. Avšak na druhej strane sa zavádzajú aj sankčné postihy pre kolektívne organizácie, ktoré nebudú plniť svoje povinnosti voči zazmluvneným výrobcom batérií a akumulátorov. Taktiež sa zavádzajú prísnejšie podmienky pre vznik kolektívnych organizácií ako aj nové mechanizmy pre zánik činnosti kolektívnej organizácie a jej následný výmaz z Registra kolektívnych organizácií.

Odsek 1 - Uvedený odsek definuje kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, pričom dôležitým aspektom je zachovanie zodpovednosti výrobcu za nakladanie s použitými batériami a akumulátormi. To znamená, že aj v prípade, kedy sa výrobca stane klientom kolektívnej organizácie, ktorá bude pre neho zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich výrobcovi zo z ákona (najmä plnenie ustanoveného limitu pre zber použitých batérií a akumulátorov), výrobca sa nezbavuje svojej zodpovednosti za plnenie ustanovených povinností. Samozrejme je na zodpovednosti každého vý robcu, aby si zmluvne zabezpečil prípad, keď kolektívna organizácia nesplní zmluvou dohodnuté povinnosti. To znamená, že postihy, ktoré mu vyplynú z nesplnenia povinností kolektívnou organizáciou, bude vymáha ť od kolektívnej organizácie na zmluvnom základe.

Odsek 2 - V tomto odseku sa ustanovuje podmienka, že zakladajúcimi osobami kolektívnej organizácie môžu byť výhradne výrobcovia batérií a akumulátorov, ktorá musí byť splnená, aby mohla kolektí vna organizácia vzniknúť. Počet zakladajúcich členov nie je limitovaný. Ide iba o jednu z viacerých podmienok na vznik a fungovanie kolektívnej organizácie ustanovených v návrhu, ktorými sa má obmedziť vznik veľkého počtu kolektívnych organizácií, keďže prax z fungovaním kolektívnych a oprávnených organizáci í pri elektozariadeniach a obaloch ukazuje, že veľké množstvo existujúcich kolektívnych/oprávnených organizácií, z ktorých nie všetky majú záujem plniť dôsledne povinnosti vyplývajúce zo zá kona, vedie k praktickým problémom so zberom údajov od kolektívnych organizácií, kontrolou ich činnosti orgánmi štátneho dozoru, rôznym špekulatívnym situáciám s prestupovaním klientov z jednej kolektí vnej organizácie do druhej, nemožnosťou výmazu kolektívnej organizácie z Registra atď. Iba jasné definovanie prísnych podmienok vzniku, fungovania a zániku kolektívnej organizácie môže zabezpečiť dô sledné plnenie ustanovení, týkajúcich sa kolektívneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi zo strany kolektívnych organizácií, ktorými sa v konečnom dôsledku prispeje k zabezpečeniu plnenia cie ľov, vyplývajúcich Slovenskej republike zo smernice o batériách a akumulátoroch.

Odsek 3 - Týmto ustanovením sa určuje povinnosť podávať písomnú žiadosť o zápis do Registra pre batérie a akumulátory v štátnom jazyku, nakoľko kolektívnou organizáciou môže byť aj zahrani čný subjekt, avšak fungujúci na území Slovenskej republiky a z toho dôvodu je potrebné, aby žiadosť o zápis do Registra pre batérie a akumulátory, ktorá je úradnou listinou, podal v slovenskom jazyku.

Odsek 4 - V tomto odseku sa stanovujú náležitosti žiadosti o zápis právnickej osoby do Registra kolektívnych organizácií. Jedna z náležitostí je aj uvedenie druhov batérií a akumulátorov v pí smene c), keďže nie každá kolektívna organizácia bude musieť zabezpečovať nakladanie s použitými batériami a akumulátormi všetkých druhov, t.j. prenosné, automobilové a priemyselné. Informá cia je potrebná z dôvodu, že Register pre batérie a akumulátory bude uverejnený na web stránke ministerstva, bude verejne prístupný a bude tak slúžiť okrem iného aj pre výrobcov, aby mali možnosť voľ by, s ktorou kolektívnou organizáciou uzavrú zmluvu vzhľadom na druhy batérií, ktoré oni sami uvádzajú na trh SR. Ïalšou dôležitou náležitosťou je uvedenie minimálne päťdesiat výrobcov, pre ktor ých bude právnická osoba zabezpečovať kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, pretože zakladajúcich členov je podstatné aj reálne zabezpečovanie nakladania s použitými baté riami a akumulátormi pre týchto svojich členov.

Odsek 5 - Okrem náležitostí žiadosti uvedených v predchádzajúcom odseku sú v tomto odseku ustanovené ďalšie náležitosti, ktoré musia byť súčasťou samotnej žiadosti. Sú to predovšetký m zmluvy s výrobcami, so spracovateľmi použitých batérií a akumulátorov, zmluvy o založení a dôležitou náležitosťou je aj zoznam okresov, kde sa uvedú jednotlivé obce, v ktorých kolektívna organiz ácia bude zabezpečovať zber použitých prenosných a automobilových batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb.

Odsek 6 - Predmetným odsekom sa ustanovuje ministerstvu povinnosť zapísať právnickú osobu do Registra pre batérie a akumulátory v prípade ak žiadosť o zápis bola kompletná a obsahovala všetky potrebné ú daje a to v termíne do 30 dní od jej doručenia. Dokladom pre kolektívnu organizáciu o zápise do Registra je potvrdenie, ktoré jej ministerstvo následne vystaví.

Odsek 7 - V uvedenom odseku sa ustanovujú jednotlivé povinnosti kolektívnej organizácie, ktoré sa nastavili predovšetkým za účelom zabezpečenia dôsledného plnenia povinností pre svojich členov a riadneho fungovania samotnej kolektívnej organizácie. Za nesplnenie uvedených povinností sú stanovené sankcie v podobe pokút s následným zánikom kolektívnej organizácie. Niektoré povinnosti majú opäť sl úžiť ako demotivačný prvok pre vznik veľkého počtu 'malých' kolektívnych organizácií, ktoré by fungovali iba pre malý počet výrobcov so špekulatívnymi zámermi a pôsobili by viac ruš ivo pre celý systém kolektívneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi.

V písmene a) sa ustanovuje jedna z najdôležitejších povinností, ktoré musí kolektívna organizácia zabezpečiť pre svojich výrobcov z pohľadu plnenia cieľov Slovenskej republiky voči Euró pskej komisii pre oblasť batérií a akumulátorov. Je to splnenie limitu pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov. Taktiež je tu povinnosť splnenia limitu pre zber použitých automobilových batéri í a akumulátorov, pričom ide o limit pre zber, ktorý vzišiel z iniciatívy ministerstva nad rámec cieľov vyplývajúcich Slovenskej republike zo smernice. Práve zavedením limitu pre zber automobilových batérií a akumulátorov sa má docieliť vysoká úroveň zberu a následne aj recyklácie vyzbieraných použitých automobilových batérií a akumulátorov, čím sa dosiahne vysoká úroveň ochrany životné ho prostredia a zhodnotenia materiálu v rámci celej EÚ tak, ako sa uvádza v smernici.

V písmene b) je ustanovená povinnosť zabezpečiť spoločné plnenie povinností výrobcov a to pre celé územie Slovenskej republiky, pričom pod spoločným plnením sa rozumie rovnaké zabezpeč enie plnenia povinností za všetkých svojich výrobcov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Vymedzenie celoslovenskej pôsobnosti znamená, že nie je možné, aby ustanovené povinnosti za výrobcu plnila iba pre ú zemie napr. Bratislavy a okolia, kde je infraštruktúra odpadového hospodárstva na vyššej úrovni ako povedzme v iných regiónoch, ale naopak, je potrebné zabezpečiť rovnomerné zabezpečenie plnenia povinností v rámci celej republiky. Týmto opatrením sa docieli vybudovanie siete dostupných zberných miest a zariadení na zber použitých batérií a akumulátorov pre konečných používateľov s celoslovenským pokryt ím.

Povinnosti uvedené v písmenách c) a d) sa týkajú zasielania zoznamu výrobcov spolu s vyznačenými zmenami s ročnou periodicitou a zasielania každej zmeny údajov oproti žiadosti o zápis do Registra.

Písmeno e) sa týka vedenia evidencie a následného nahlasovania údajov z nej, ktoré má kolektívna organizácia povinnosť hlásiť Recyklačnému fondu a to súhrnne za všetkých svojich zmluvných výrobcov a taktiež aj za každého jednotlivo.

Písmeno f) sa týka povinnosti organizovať informačné kampane, pričom kampane je povinnosť organizovať v rámci celého územia Slovenskej republiky ako aj na regionálnej úrovni. Spôsob, akým bude informačná kampaň organizovaná je ponechaný na samotnú kolektívnu organizáciu. Tieto povinnosti sú ďalšími demotivačnými prvkami pre vznik veľkého počtu kolektívnych organizácií.

Písmeno h) ukladá kolektívnej organizácii povinnosť predkladať ministerstvu Správu o svojej činnosti a výkaz ziskov a strát, pričom uvedené doklady slúžia ministerstvu na kontrolu činnosti kolektí vnych organizácií.

Písmeno i) ustanovuje povinnosť uzavrieť zmluvu s každým výrobcom, pri splnení zmluvných podmienok. Tu ide hlavne o prípady výrobcov, ktorí chcú zmeniť jednu kolektívnu organizáciu za druhú.

Písmeno j) zaväzuje kolektívnu organizáciu povinnosťou využiť všetky získané finančné prostriedky od výrobcov na pokrytie nákladov, ktoré súvisia so zavádzaním zberu, spracovaním a recyklá ciou použitých batérií a akumulátorov.

K § 48h Zánik kolektívnej organizácie a výmaz z Registra kolektívnych organizácií

V predmetnom paragrafe sa nastavujú nové pravidlá pre zánik kolektívnej organizácie a pravidl á, na základe ktorých ministerstvo vymaže kolektívnu organizáciu z Registra kolektívnych organizácií pre nakladanie s použitými batériami a akumulátormi.

V písmenách a) a b) sa ustanovujú podmienky, ktoré sa musia naplniť, aby kolektívna organizácia zanikla.

K § 48i Výmaz z Registra pre batérie a akumulátory

Odsek 1 - Ustanovuje prípady, kedy ministerstvo vymaže výrobcu batérií a akumulátorov z Registra pre batérie a akumulátory.

Odsek 2 - Ustanovujú sa prípady, kedy ministerstvo vymaže kolektívnu organizáciu z Registra pre batérie a akumulátory.

Odsek 3 až 6 - ustanovuje sa režim výmazu kolektívnej organizácie z Registra pre batérie a akumulátory

Odsek 7 a 8 - ustanovuje prípady a režim výmazu tretej osoby z Registra pre batérie a akumulátory

K bodu 25

V súlade s princípom obsiahnutým v člá nku 16 ods. 2 smernice 2006/66/ES, ktorý ustanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby vykonávanie odseku 1 nemalo za následok dvojité spoplatňovanie výrobcov v prípade batérií alebo akumulátorov zozbieran ých v systémoch zriadených v súlade so smernicou 2000/53/ES alebo smernicou 2002/96/ES bolo potrebné vykonať takú úpravu, ktorá odstráni možnosť dvojitého spoplatňovania zbieraných použitých prenosný ch batérií a akumulátorov.

K bodu 26

Upravuje sa, že na elektroodpad z domácnosti, ktorý je komunálnym odpadom sa z § 39 vzťahuje odsek 7 aj odsek 10, vypúšťajú sa slová primerane a upravuje sa odkaz na odsek 18 a 19. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi zodpovedná obec, ktorá vo všeobecne záväznom nariadení v zmysle § 39 ods. 6 zákona o odpadoch má upraviť aj podrobnosti o nakladaní s elektroodpadom z domácností, keďže ide o komunálny odpad i keď finančná zodpovednosť za nakladanie s týmto odpadom je na výrobcovi elektrozariadení. Máme za to, že je vhodn é, aby aj pri tejto zložke bola uzavretá zmluva s obcou s cieľom predísť tomu, aby na území obce vykonávali zber elektroodpadu z domácnosti subjekty, ktoré nie vždy spĺňajú legislatívne pož iadavky ako napr. súhlas na zber elektroodpadu a následne je tento elektroodpad aj nelegálne prepravovaný za hranice Slovenskej republiky. Zároveň je cieľom, aby aj samotná obec mala dosah na subjekt, ktorý na jej území zbiera elektroodpad z domácností vrátane informácií o druhu a množstve elektroodpadu z domácností, ktorý sa na jej území vyzbieral pre účely vedenia evidencie a ohlasovania údajov.

K bodu 27

Do § 64 ods. 1 sa dopĺňajú aj použité batérie a akumulátory, ktoré s ú komunálnym odpadom, nakoľko na tieto sa nevzťahuje nárokovateľnosť obcí na príspevok z Recyklačn ého fondu pri preukázaní triedenia tejto komodity.

K bodu 28

Do ustanovení, týkajúcich sa p ôsobnosti ministerstva sa zavádza nové písmeno ad), týkajúce sa povinnosti ministerstva viesť evidenciu hlásení spracovateľov o recyklačnej efektivite použitých batérií a akumulátorov

K bodu 29

V ustanovení § 68 ods. 2 písm. aa) dochádza k zmene v názve registra – Register pre bat érie a akumulátory.

K bodu 30

Ide o splnomocňovacie ustanovenie na všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom sa dopĺňajú nové splnomocnenia, vyplývajúce z navrhovaných zmien, týkajúcich sa oblasti batérií a akumulátorov.

K bodu 31

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 32

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 33

Úprava v tomto písmene sa vykonala z dôvodu zosúladenia termí nov so smernicou.

K bodu 34

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 35

K § 73 Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

K úprave ustanovení v § 73 je nevyhnutné pristúpiť jednak z dô vodu ich zjednotenia (zosúladenia) s postupmi stanovenými v iných právnych predpisoch platných na úseku životného prostredia, z dôvodu rozporu tohto ustanovenia s ustanovením v § 79 ods. 3 zákona o odpadoch a v neposlednom rade reflektovania na praktické skúsenosti z uplatňovania zákona o odpadoch.

Podľa § 79 ods. 3 zákona o odpadoch možno opatrenie na nápravu následkov protiprávneho konania uložiť len vtedy, keď sa osobe, ktorá poruší povinnosti zo zákonom o odpadoch, uloží pokuta. Súč asne znenie § 73 ods. 2 zákona o odpadoch však nie je v súlade s týmto postupom a umožňuje uložiť opatrenie na nápravu za zistené porušenie povinnosti bez postupu uloženia pokuty, ak toto opatrenie bolo vykonan é. Zákon týmto znením neguje povinnosť plniť zákonom ustanovené povinnosti, a to v čase nakladania s odpadom a v ustanovenom rozsahu. Takýto stav v zákone o odpadoch je vnútorným rozporom zákona a je dô vodom právnej neistoty v postupe orgánov štátneho dozoru pri vyvodzovaní zodpovednosti za jeho nedodržiavanie.

Tento postup nie je v súlade ani s postupmi podľa iných právnych predpisov platných na úseku životného prostredia v tom, že uložením opatrenia na nápravu podľa týchto predpisov nezaniká povinnosť orgá nu štátneho dozoru uložiť pokutu (napr. zákon o ovzduší, zákon o obaloch a iné) a nie je ani v súlade so zákonom o odpadoch v tom, že zákon o odpadoch neumožňuje orgánom štátneho dozoru uplatň ovať výnimky (plniť iným spôsobom a v inom čase) z plnenia ustanovených povinností. K tým by došlo, ak by sa ukladali opatrenia na nápravu podľa § 73 ods. 2 zákona o odpadoch. Preto uloženie opatrenia na n ápravu v oblasti odpadového hospodárstve nikdy nemôže znamenať odstránenie protiprávneho stavu, ale len následkov tohto stavu.

To znamená, že keď subjekt napr.:

-mal v určitom čase a určitým spôsobom (zá konom stanovenom) viesť evidenciu o odpadoch, avšak ju takto neviedol, už žiadnym opatrením na nápravu sa nedá dosiahnuť, aby v tomto čase, ktorý už uplynul – ustanovenom zákonom a stanoveným spôsobom – tento vzniknutý protiprávny stav odstránil.

-alebo ak subjekt uložil a ponechal odpady na mieste, ktoré nie je nato určené podľa zákona o odpadoch, už žiadnym opatrením na nápravu sa nedá dosiahnuť, aby v tomto čase, ktorý už uplynul a v ktorom konal v rozpore so zákonom o odpadoch, tento vzniknutý protiprávny stav odstránil, t.j. odpad na miesto neuložil a neponechal. Toto konanie sa už teda nedá odstrániť.

Preto takémuto subjektu pri uložení pokuty za protiprávny stav môž e (ale nemusí) byť uložené len opatrenie na nápravu následkov protiprávneho konania, t.j. aby v náhradnom termí ne doplnil túto evidenciu odpadov stanoveným spôsobom, resp. odstránil v ustanovenej lehote odpady uložené a ponechané na mieste, ktoré na to nie je určené.

Zodpovednosti za protiprávny stav sa však subjekt už nemôže zbaviť.

Prax ďalej poukazuje na potrebu posilnenia kompetencií a ochrany osôb vykonávajúcich štátny dozor. Preto sa v § 73 doplňujú niektoré ustanovenia (obdobne ako v zákone o ochrane prírody) a uvádzajú sa nov é ustanovenia (odsek 7, odsek 8 obdobne ako v platnom zákone o inšpekcii práce).

Doplnenie poriadkovej pokuty v odseku 7 rieši možnosť pokutovania v súvislosti s marením a sťažením výkonu štátneho dozoru zo strany výrobcov batérií a akumulátorov, ktoré doteraz v zá kone absentovalo, nakoľko pokutu bolo možné uložiť iba držiteľovi odpadu.

K bodu 36

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 37

V uvedených nových písmenách sa uvádzajú konania na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Ide o konanie o zápise do Registra elektrozariadení a konanie o zápise do Registra kolektívnych organizácií a konanie o zápise do Registra batérií a akumulátorov a konanie o zápise do Registra kolektí vnych organizácií.

K bodu 38

Ide o zavedenie spodnej hranice pri udeľovaní pokuty príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva z dôvodu závažnosti ochrany záujmov v jednotlivých ustanoveniach.

K bodu 39

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 40

Ide o zavedenie spodnej hranice pri udeľovaní pokuty príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva z dôvodu závažnosti ochrany záujmov v jednotlivých ustanoveniach.

K bodu 41

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 42

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 43

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 44

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 45

Ide o rozšírenie sankcie na ďalšie porušenia povinností, vyplývajúcich dotknutým subjektom z ustanovení zákona o odpadoch.

K bodu 46

Ide o zavedenie spodnej hranice pri udeľovaní pokuty príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva z dôvodu závažnosti ochrany záujmov v jednotlivých ustanoveniach.

K bodu 47

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 48

Rozširuje sa sankcia na porušenie povinností uvedených v predmetných ustanoveniach, súvisiacich s batériami a akumulátormi a použitými batériami a akumulátormi.

K bodu 49

Rozširuje sa sankcia za porušenie zákazu v uvedenom ustanovení.

K bodu 50

Riešenie problémov aplikačnej praxe.

K bodu 51

Legislatívno - technická úprava, upravuje sa odkaz na správnu poznámku pod čiarou.

K bodu 52

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia.

K bodu 53

Dopĺňa sa transpozičná príloha k zákonu.

K Èl. II

V uvedenom ustanovení sa v nadväznosti na návrh novely z ákona o odpadoch rozširuje výnimka z povinnosti platenia poplatku za komunálne odpady na použité batérie a akumulátory pochádzajúce od fyzických osôb.

K Èl. III

K bodu 1

V uvedenom článku sa do zákona č. 119/2010 Z. z. dopĺňa príloha č. 1, ktorá sa v plnom znení preberá zo smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Uvedenou prílohou sa preberajú do našej legislatívy kritériá podrobnejšie definujúce obal spolu s príkladmi k jednotlivým kritériám.

K bodu 2

Dopĺňa sa transpozičná príloha o prebratú smernicu.

K Èl. IV

K bodu 1

Legislatívno - technická úprava.

K bodu 2

V zákone dochádza k zmene - dopĺňa sa sankcia uvedená v novom odseku.

K Èl. V

Ustanovená je účinnosť zákona.

V Bratislave 26. septembra 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore