Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 06.06.2011


Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 06.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Miestna štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Občianske a politické práva, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Požiarna ochrana, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD77 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 06.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 48/2011 s účinnosťou od 06.06.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

Článok 1 znie:

„Čl. 1 Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a ...

2.

V čl. 6 druhá veta znie: „Tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ...

3.

V čl. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ...

4.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského ...

5.

V § 73 ods. 13 sa slová „§ 243 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 241a ods. 3“.

6.

§ 157 znie:

„§ 157 (1) Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec ...

7.

V § 161 ods. 1 prvá veta znie: „Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ...

8.

V § 166 odsek 2 znie:

„(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ...

9.

§ 166 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný ...

10.

§ 241 vrátane nadpisu znie:

„Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie § 241 (1) Právo zamestnancov zamestnávateľa ...

11.

Za § 241 sa vkladá § 241a, ktorý znie:

„§ 241a (1) Na účely uplatňovania práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie a) zamestnávateľ ...

12.

§ 242 a 243 znejú:

„§ 242 (1) Povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovať podľa tohto zákona sa ...

13.

Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania ...

14.

§ 244 a 245 vrátane nadpisov znejú:

„§ 244 Osobitný vyjednávací orgán (1) Ústredné vedenie začne z vlastnej iniciatívy alebo ...

15.

Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (1) Ústredné ...

16.

Nadpis nad § 246 sa vypúšťa.

17.

§ 246 až 249 vrátane nadpisov znejú:

„§ 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona (1) Európska zamestnanecká rada ...

18.

Za § 249 sa vkladá § 249a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 249a Ochrana informácií (1) Ústredné vedenie so sídlom na území Slovenskej republiky nemá ...

19.

§ 250 vrátane nadpisu znie:

„§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady ...

20.

Za § 250 sa vkladá § 250a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250a Postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa (1) Ak sa podstatne zmení štruktúra zamestnávateľa ...

21.

Za § 252e sa vkladá § 252f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252f Prechodné ustanovenie účinné od 6. júna 2011 (1) Ustanovenia § 241 až 250 účinné ...

22.

V § 254a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

23.

Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

24.

Príloha č. 2 sa dopĺňa devätnástym bodom a dvadsiatym bodom, ktoré znejú:

„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej ...

Čl. II

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

§ 152 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa odseku 1 zotrváva policajtka ...

2.

§ 287b znie:

„§ 287b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

3.

Príloha č. 4 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. ...

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

1. V § 143 odsek 7 znie:

„(7) Colníčka po skončení materskej dovolenky alebo colník po skončení rodičovskej dovolenky ...

2.

§ 149 znie:

„§ 149 Osamelými sa rozumejú colníčky, ktoré žijú samé a sú slobodné, ovdovelé alebo rozvedené, ...

3.

V § 268f sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

4.

Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

5.

V prílohe č. 4 sa vypúšťajú body 2 a 3.

Doterajšie body 4 až 8 sa označujú ako body 2 až 6.

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 193 sa za slová „§ 145 až 152 ods. 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „§ 157 ods. 1“.

2.

§ 209a znie:

„§ 209a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

3.

Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. V

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

1.

V § 8 ods. 7 písm. b) sa za slovo „žien“ vkladá čiarka a slová „alebo matiek“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 12 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

3.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

4.

V prílohe sa vypúšťajú body 3 a 4.

Doterajší bod 5 sa označuje ako bod 3.

5.

Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

1.

V § 63 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „počas ktorej nemá nárok na materské podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 116 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Profesionálnu vojačku počas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka počas rodičovskej ...

3.

V § 217 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ nahrádzajú slovami ...

4.

Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. VII

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 sa nad slovo „predpisom“ umiestňuje odkaz 5a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 149a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. ...

2.

V § 4 ods. 2 sa nad slovo „predpisom“ umiestňuje odkaz 5a.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...

4.

V § 60 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

5.

V § 72 odsek 1 znie:

„(1) Štátna zamestnankyňa sa po skončení materskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej ...

6.

V § 120 sa slová „§ 156 až 160“ nahrádzajú slovami „§ 156, § 157 ods. 3, § 158 až 160“. ...

7.

V § 141 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

8.

V prílohe č. 1 v 9. platovej triede až 11. platovej triede sa slová „Európskych spoločenstiev“ ...

9.

Názov prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

10.

Príloha č. 5 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem čl. I piateho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore