Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 06.06.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 06.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Miestna štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Občianske a politické práva, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Požiarna ochrana, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD55DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 06.06.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 48/2011 s účinnosťou od 06.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

Článok 1 znie:

„Čl. 1 Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a ...

2.

V čl. 6 druhá veta znie: „Tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ...

3.

V čl. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ...

4.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského ...

5.

V § 73 ods. 13 sa slová „§ 243 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 241a ods. 3“.

6.

§ 157 znie:

„§ 157 (1) Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec ...

7.

V § 161 ods. 1 prvá veta znie: „Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ...

8.

V § 166 odsek 2 znie:

„(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ...

9.

§ 166 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný ...

10.

§ 241 vrátane nadpisu znie:

„Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie § 241 (1) Právo zamestnancov zamestnávateľa ...

11.

Za § 241 sa vkladá § 241a, ktorý znie:

„§ 241a (1) Na účely uplatňovania práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie a) zamestnávateľ ...

12.

§ 242 a 243 znejú:

„§ 242 (1) Povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovať podľa tohto zákona sa ...

13.

Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania ...

14.

§ 244 a 245 vrátane nadpisov znejú:

„§ 244 Osobitný vyjednávací orgán (1) Ústredné vedenie začne z vlastnej iniciatívy alebo ...

15.

Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (1) Ústredné ...

16.

Nadpis nad § 246 sa vypúšťa.

17.

§ 246 až 249 vrátane nadpisov znejú:

„§ 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona (1) Európska zamestnanecká rada ...

18.

Za § 249 sa vkladá § 249a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 249a Ochrana informácií (1) Ústredné vedenie so sídlom na území Slovenskej republiky nemá ...

19.

§ 250 vrátane nadpisu znie:

„§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady ...

20.

Za § 250 sa vkladá § 250a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250a Postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa (1) Ak sa podstatne zmení štruktúra zamestnávateľa ...

21.

Za § 252e sa vkladá § 252f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252f Prechodné ustanovenie účinné od 6. júna 2011 (1) Ustanovenia § 241 až 250 účinné ...

22.

V § 254a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

23.

Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

24.

Príloha č. 2 sa dopĺňa devätnástym bodom a dvadsiatym bodom, ktoré znejú:

„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej ...

Čl. II

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

§ 152 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa odseku 1 zotrváva policajtka ...

2.

§ 287b znie:

„§ 287b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

3.

Príloha č. 4 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. ...

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

1. V § 143 odsek 7 znie:

„(7) Colníčka po skončení materskej dovolenky alebo colník po skončení rodičovskej dovolenky ...

2.

§ 149 znie:

„§ 149 Osamelými sa rozumejú colníčky, ktoré žijú samé a sú slobodné, ovdovelé alebo rozvedené, ...

3.

V § 268f sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

4.

Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

5.

V prílohe č. 4 sa vypúšťajú body 2 a 3.

Doterajšie body 4 až 8 sa označujú ako body 2 až 6.

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 193 sa za slová „§ 145 až 152 ods. 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „§ 157 ods. 1“.

2.

§ 209a znie:

„§ 209a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

3.

Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. V

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

1.

V § 8 ods. 7 písm. b) sa za slovo „žien“ vkladá čiarka a slová „alebo matiek“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 12 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

3.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

4.

V prílohe sa vypúšťajú body 3 a 4.

Doterajší bod 5 sa označuje ako bod 3.

5.

Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

1.

V § 63 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „počas ktorej nemá nárok na materské podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 116 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Profesionálnu vojačku počas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka počas rodičovskej ...

3.

V § 217 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ nahrádzajú slovami ...

4.

Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. VII

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 sa nad slovo „predpisom“ umiestňuje odkaz 5a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 149a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. ...

2.

V § 4 ods. 2 sa nad slovo „predpisom“ umiestňuje odkaz 5a.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...

4.

V § 60 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

5.

V § 72 odsek 1 znie:

„(1) Štátna zamestnankyňa sa po skončení materskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej ...

6.

V § 120 sa slová „§ 156 až 160“ nahrádzajú slovami „§ 156, § 157 ods. 3, § 158 až 160“. ...

7.

V § 141 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

8.

V prílohe č. 1 v 9. platovej triede až 11. platovej triede sa slová „Európskych spoločenstiev“ ...

9.

Názov prílohy č. 5 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

10.

Príloha č. 5 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem čl. I piateho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore