Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 475/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2021

Platnosť od: 26.10.2005
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Pomocné vedy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD14913DS9EUPP10ČL2

Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 475/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 475/2005 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“), práva a povinnosti ...

§ 1a
Účel výkonu trestu

Účelom výkonu trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestnej činnosti, zabrániť odsúdeným v páchaní ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

základnými potrebami osobnej hygieny mydlo, toaletný papier a uterák; u odsúdených žien aj hygienické ...

b)

ďalšími potrebami osobnej hygieny hrebeň na vlasy, zubná kefka, zubná pasta, šampón na vlasy a holiace ...

c)

základnými potrebami na korešpondenciu papier, obálka, tlačivá poštového podniku, písacie potreby a ...

d)

blízkou osobou manžel, manželka a ich rodičia, druh, družka, rodič, vlastné a osvojené dieťa a jeho ...

§ 3
Základné zásady výkonu trestu
(1)

Vo výkone trestu sa rešpektuje ľudská dôstojnosť odsúdeného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ...

(2)

Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú všetkým odsúdeným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.1) ...

(3)

Vo výkone trestu sa podporujú také postoje a schopnosti, ktoré odsúdenému pomôžu pri opätovnom zaradení ...

(4)

Zmiernenie obmedzenia vo výkone trestu sa nesmie vykonať spôsobom, ktorý by ohrozil ochranu spoločnosti ...

(5)

Trest sa vykonáva diferencovane. Pohyb, kontakt, spôsob zabezpečenia a uplatňovania práv odsúdeného ...

(6)

Na zvýšenie účinnosti výkonu trestu sa vykonáva vnútorná diferenciácia a vytvárajú sa špecializované ...

§ 4
Obmedzenie základných práv a slobôd
(1)

Počas výkonu trestu je odsúdený povinný podrobiť sa obmedzeniam tých základných práv a slobôd, ktorých ...

(2)

Počas výkonu trestu odsúdený nemá právo na štrajk, slobodne sa zhromažďovať a združovať v spolkoch, ...

(3)

Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu ...

§ 5
Miesto výkonu trestu
(1)

Trest odňatia slobody (ďalej len „trest“) sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym ...

(2)

Pri ústave a pri ústave na výkon väzby môže generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej ...

(3)

Ak zdravotný stav odsúdeného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, poskytne ...

§ 6
Orgán zabezpečujúci výkon trestu
(1)

Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s odsúdenými a podmienky výkonu trestu zabezpečuje zbor, ak ...

(2)

Príslušník zboru je oprávnený odsúdenému vydávať príkazy a pokyny, uplatňovať obmedzenia podľa tohto ...

(3)

Zamestnanec podieľajúci sa na plnení úloh zboru5) (ďalej len „zamestnanec zboru“) je oprávnený vydávať ...

DRUHÁ HLAVA
PRIJÍMANIE, UMIESTŇOVANIE, PREMIESTŇOVANIE A ZMENA SPÔSOBU VÝKONU TRESTU

§ 7
Prijímanie
(1)

Odsúdeného možno prijať na výkon trestu len na základe právoplatného rozsudku súdu, ak sa preukáže jeho ...

(2)

Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom odsúdeným, ...

(3)

Odsúdený je povinný po prijatí na výkon trestu podrobiť sa osobnej prehliadke, zdravotnej prehliadke, ...

(4)

Odsúdenému sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť odsúdených ...

(5)

Odsúdený musí byť pri prijímaní do výkonu trestu poučený o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, ...

§ 8
Umiestňovanie
(1)

Ústav, do ktorého sa odsúdený umiestni na výkon trestu, určuje generálny riaditeľ alebo ním určený príslušník ...

(2)

Pred umiestnením odsúdeného do príslušného ústavu sa bez zbytočného odkladu vykoná psychologické vyšetrenie ...

(3)

Do cely alebo izby sa umiestňujú oddelene

a)
ženy od mužov,
b)
mladiství od dospelých odsúdených,
c)
odsúdení podľa stupňa stráženia, ktorý určil súd,8)
d)
odsúdení podľa vnútornej diferenciácie.
(4)

Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže v odôvodnených prípadoch pri umiestňovaní odsúdených ...

(5)

Odsúdeného možno umiestniť do cely alebo izby samostatne, ak

a)
o to odsúdený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky,
b)
tak rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru z dôvodu ochrany bezpečnosti odsúdeného ...
c)
mu bol uložený disciplinárny trest umiestnenia do uzavretého oddielu alebo bol umiestnený do oddielu ...
§ 9
Zmena spôsobu výkonu trestu
(1)

O zmene spôsobu výkonu trestu rozhoduje súd podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Ak odsúdený zaradený do ústavu s vyšším stupňom stráženia plní program zaobchádzania, môže mu súd zmeniť ...

(3)

Ak odsúdený porušuje opakovane alebo závažným spôsobom ústavný poriadok, je podozrivý zo spáchania trestného ...

(4)

O zmene spôsobu výkonu trestu preradením do iného stupňa stráženia rozhoduje súd na návrh prokurátora, ...

a)
tretiny trestu, ak bol zaradený do ústavu so stredným stupňom stráženia,
b)
tretiny zo zvyšku trestu zostávajúceho po jeho preradení z ústavu s maximálnym stupňom stráženia do ...
c)
polovice trestu, ak bol zaradený do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.
(5)

Odsúdený môže podať návrh podľa odseku 4 najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od začiatku výkonu trestu; ...

(6)

Ďalší návrh o zmenu spôsobu výkonu trestu preradením do nižšieho stupňa stráženia môže odsúdený podať ...

(7)

Riaditeľ ústavu navrhne súdu zaradenie mladistvého do ústavu s príslušným stupňom stráženia po dovŕšení ...

§ 10
Premiestňovanie
(1)

Odsúdený sa prechodne premiestni na výkon trestu do ústavu na výkon väzby na

a)
písomnú žiadosť orgánu činného v trestnom konaní10) alebo súdu,
b)
návrh riaditeľa ústavu, ak nemožno v ústave, kde odsúdený vykonáva trest, zabezpečiť uplatnenie primeraných ...
c)
návrh riaditeľa ústavu s cieľom zúčastniť sa športovej alebo kultúrnej činnosti organizovanej zborom. ...
(2)

Odsúdený sa prechodne premiestni na výkon trestu do iného ústavu s rovnakým stupňom stráženia

a)
na návrh riaditeľa ústavu s cieľom preškoliť odsúdeného v odbornom kurze, absolvovať inú formu vzdelávania ...
b)
na výkon súdom nariadenej ochrannej liečby,
c)
ak Generálne riaditeľstvo zboru (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) tak rozhodlo z iných dôvodov.
(3)

Odsúdený sa premiestni na výkon trestu do iného ústavu tiež vtedy, ak

a)
súd rozhodol, že odsúdený sa preradí do ústavu s iným stupňom stráženia,
b)
generálne riaditeľstvo kladne rozhodlo o návrhu riaditeľa ústavu na premiestnenie odsúdeného s cieľom ...
c)
generálne riaditeľstvo tak rozhodlo z iných dôvodov.
(4)

Odsúdený môže podať písomnú žiadosť o premiestnenie podľa odseku 3 písm. b) riaditeľovi ústavu. Ustanovenie ...

DRUHÁ ČASŤ

ZAOBCHÁDZANIE

PRVÁ HLAVA
ÚČEL ZAOBCHÁDZANIA

§ 11
Vymedzenie zaobchádzania

Zaobchádzanie s odsúdeným je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon ...

DRUHÁ HLAVA
VONKAJŠIA DIFERENCIÁCIA A VNÚTORNÁ DIFERENCIÁCIA

Vonkajšia diferenciácia
§ 12

Vonkajšia diferenciácia je výkon trestu podľa stupňa stráženia a riadi sa zásadou, že čím je vyšší stupeň ...

§ 13
(1)

Výkonom trestu v jednotlivých stupňoch stráženia sa sleduje aj regulácia a kontrola pohybu a činnosti ...

a)
stavebné, ženijné a technické prostriedky,
b)
spojovacie a signálno-bezpečnostné prostriedky,
c)
informačný systém,
d)
technické prostriedky podľa osobitného predpisu.10a)
(2)

V ústave s minimálnym stupňom stráženia spravidla

a)
ubytovne odsúdených od budíčka do večierky sa neuzamykajú; v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu ...
b)
odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu,
c)
odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviskách mimo ústavu,
d)
odsúdeným v súvislosti s plnením pracovných úloh pre potreby ústavu možno povoliť voľný pohyb aj mimo ...
(3)

V ústave so stredným stupňom stráženia sa spravidla

a)
odsúdení uzamykajú v ubytovniach, nie však v celách alebo izbách; v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ...
b)
odsúdení mimo ubytovní pohybujú pod dohľadom príslušníka zboru,
c)
odsúdení zaraďujú do práce na pracoviská v ústave alebo mimo neho,
d)
odsúdeným voľný pohyb mimo ústavu nepovoľuje.
(4)

V ústave s maximálnym stupňom stráženia sa spravidla

a)
cely, ubytovne a izby odsúdených uzamykajú,
b)
odsúdení mimo ciel a ubytovní pohybujú pod dozorom príslušníka zboru,
c)
odsúdení zaraďujú do práce iba na pracoviská vnútri ústavu alebo pracujú v celách alebo izbách,
d)
návštevy odsúdených vykonávajú bez priameho kontaktu.
(5)

Voľný pohyb odsúdených mimo ústavu, ak bol povolený podľa tohto zákona, možno kontrolovať technickými ...

§ 14
Vnútorná diferenciácia
(1)

Vnútorná diferenciácia je umiestňovanie odsúdených do oddielov a skupín v rámci toho istého stupňa stráženia ...

(2)

Odsúdení umiestnení do oddielov alebo skupín sú spolu ubytovaní a spravidla aj spolu pracujú a podieľajú ...

TRETIA HLAVA
PROGRAM A PROSTRIEDKY ZAOBCHÁDZANIA

§ 15
Program zaobchádzania
(1)

Na splnenie účelu zaobchádzania podľa § 11 určený pedagóg vypracuje pre odsúdeného program zaobchádzania. ...

(2)

Program zaobchádzania sa vypracúva pre každého odsúdeného; ak ide o odsúdeného so zvyškom trestu kratším ...

(3)

Program zaobchádzania je súhrn aktivít zameraných na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie ...

(4)

Program zaobchádzania ustanovuje cieľavedomé, komplexné a štruktúrované pôsobenie na odsúdeného podľa ...

§ 16
Prostriedky zaobchádzania

Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa na splnenie cieľov programu zaobchádzania využívajú formy a metódy pedagogického ...

§ 17
Poradný zbor

Na uplatňovanie nových poznatkov, foriem a metód zaobchádzania s odsúdenými, ktoré napomáhajú dosiahnuť ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI

Prvý oddiel
Základné sociálne práva

§ 18
Ubytovanie
(1)

Odsúdenému sa poskytne ubytovanie v cele alebo izbe. Ubytovacia plocha v cele alebo izbe pre odsúdeného ...

(2)

Pre každého odsúdeného je v cele alebo izbe lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou ...

(3)

Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému odsúdenému poskytne uzamykateľná skrinka.

(4)

Ubytovňou sa na účely tohto zákona rozumie stavebne vymedzený priestor určený na ubytovanie odsúdených, ...

(5)

Celou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je odsúdený umiestnený. ...

(6)

Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si odsúdený nemohol spôsobiť ujmu na ...

(7)

Izbou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je odsúdený umiestnený ...

(8)

Cela a izba musia spĺňať požiadavky na denné osvetlenie a umelé osvetlenie, požiadavky na tepelno-vlhkostnú ...

(9)

Podľa potrieb odsúdených sa zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely. V cele určenej pre fajčiarov nemôžu ...

§ 19
Stravovanie

Odsúdenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa ...

§ 20
Odievanie
(1)

Odsúdenému sa poskytuje odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ...

(2)

Riaditeľ ústavu alebo ním poverený príslušník môže odsúdenému povoliť používať vlastnú spodnú bielizeň ...

(3)

Ak je odsúdenému podľa tohto zákona povolené používať vlastný odev a obuv, musia byť hygienicky nezávadné ...

(4)

Ak bol odsúdený prijatý do výkonu trestu v odeve a obuvi, ktoré nezodpovedajú klimatickým podmienkam, ...

§ 21
Spánok

Odsúdený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok na lôžku; na lôžku môže odpočívať aj mimo času ...

§ 22
Osobná hygiena
(1)

Odsúdený má právo na základné potreby osobnej hygieny, ktoré mu poskytne ústav.

(2)

Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v predajni zriadenej ...

(3)

Odsúdený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v kalendárnom týždni. Ak to vyžaduje výkon práce, ...

§ 23
Veci osobnej potreby
(1)

Odsúdený môže mať pri sebe v cele alebo izbe fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, ...

(2)

Riaditeľ ústavu určuje veci osobnej potreby, ktoré môže mať odsúdený pri sebe mimo cely alebo izby.

(3)

Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce ...

(4)

Ak odsúdený nemôže podľa § 24 ods. 7 pri návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie ...

Druhý oddiel
Ostatné práva

§ 24
Návštevy
(1)

Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným ...

(2)

Odsúdeného môže súčasne navštíviť najviac päť osôb vrátane detí; ak má odsúdený viac ako štyri deti, ...

(3)

V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže ...

(4)

Návšteva odsúdeného v ústave s minimálnym stupňom stráženia a v ústave so stredným stupňom stráženia ...

(5)

Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode umožnia návštevu medzi odsúdenými navzájom a medzi obvinenými ...

(6)

Príslušník zboru preruší alebo predčasne skončí návštevu, ak odsúdený alebo návštevník napriek upozorneniu ...

(7)

Návštevy prebiehajú spravidla v priestoroch na to určených. Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo ...

(8)

Na požiadanie sa blízkej osobe odsúdeného, ako aj jeho obhajcovi podáva oznámenie o správaní odsúdeného, ...

§ 25
Korešpondencia
(1)

Odsúdený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe (ďalej len ...

(2)

Nahliadnuť do korešpondencie odsúdeného má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; ...

(3)

Nahliadnutie do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu

a)
medzi odsúdeným a jeho obhajcom,
b)
medzi odsúdeným a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, ...
c)
medzi odsúdeným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov ...
d)
medzi odsúdeným a súdom,
e)
zaslanú odsúdenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.12)
(4)

Odosielaná korešpondencia uvedená v odseku 2 sa odsúdenému zadrží a založí do osobného spisu alebo postúpi ...

(5)

Došlá korešpondencia uvedená v odseku 2 sa odsúdenému nevydá a postúpi sa príslušnému orgánu, ak jej ...

(6)

Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie ...

(7)

Ak je odsúdený negramotný alebo nevidiaci, ústav je povinný na jeho požiadanie zabezpečiť napísanie ...

(8)

Na obsah korešpondencie adresovanej nevidiacemu odsúdenému sa primerane použije osobitný predpis upravujúci ...

(9)

Ak korešpondencia obsahuje nepovolenú vec, postupuje sa podľa § 23 ods. 4.

(10)

Okrem korešpondencie podľa odseku 1 môže odsúdený poistenou zásielkou13a) prijímať aj poštové známky. ...

§ 25a
(1)

Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie

a)
oznámenie v písomnej forme, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke,
b)
účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými ...
c)
kresba, fotografia.
(2)

Za písomnú správu v listinnej podobe sa nepovažuje oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, ...

§ 26
Prijímanie balíkov
(1)

Odsúdený má právo raz za tri mesiace a mladistvý raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej potreby ...

(2)

Ak balík obsahuje vec osobnej potreby, ktorá nie je uvedená v odseku 1, alebo vec osobnej potreby, ktorá ...

§ 27
Používanie telefónu
(1)

Odsúdený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať v trvaní najmenej 20 minút v čase ...

(2)

Odsúdený môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň; na písomnú žiadosť odsúdeného môže riaditeľ ...

(3)

Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru odsúdeného na účel plnenia ...

(4)

Ústav je oprávnený zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru obsahuje ...

(5)

Záznamy podľa odsekov 3 a 4 ústav poskytuje na základe písomnej žiadosti subjektom uvedeným v osobitnom ...

(6)

Náklady spojené s telefonovaním znáša odsúdený.

Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 28
(1)

Odsúdenému sa počas výkonu trestu účtujú a evidujú na jeho konte peňažné prostriedky. Konto odsúdeného ...

a)
osobného konta a
b)
vreckového konta.
(2)

Peňažné prostriedky možno odsúdenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným ...

(3)

Odsúdenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 účtujú a evidujú na jeho osobnom konte

a)
peňažné prostriedky v eurách, ktoré sa odsúdenému odňali pri nástupe na výkon trestu, pri návrate z ...
b)
peňažné prostriedky z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) podľa § ...
c)
zostatok z dôchodkovej dávky podľa osobitných predpisov13d) (ďalej len „dôchodok“) podľa § 29 ods. 8, ...
d)
iné úrazové dávky,13e)
e)
peňažné prostriedky v eurách zaslané odsúdenému inak ako spôsobom podľa odseku 2 prvej vety.
(4)

Odsúdenému sa účtujú a evidujú v účtovnej evidencii na jeho vreckovom konte

a)
peňažné prostriedky z rozúčtovania pracovnej odmeny podľa § 45 ods. 3 písm. b),
b)
dôchodok podľa § 29 ods. 8,
c)
peňažné prostriedky vo výške zostatku podľa § 45 ods. 11 z udelenej finančnej odmeny podľa § 50 ods. ...
(5)

Čerpanie peňažných prostriedkov na vreckovom konte sa neobmedzuje.

(6)

V pokladnici ústavu sa odsúdenému uschovávajú a evidujú na jeho konte aj

a)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sa odsúdenému odňali pri nástupe do výkonu trestu, pri návrate ...
b)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré boli odsúdenému zaslané inak ako spôsobom podľa odseku 2 prvej ...
c)
ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu odsúdeného v banke alebo pobočke zahraničnej ...
(7)

Ústav odsúdenému blokuje na jeho osobnom konte peňažné prostriedky potrebné v dobe prepustenia z výkonu ...

a)
stravného na jeden deň,14)
b)
cestovných nákladov do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu vo výške 10 % zo sumy ...
(8)

Odsúdený môže, okrem peňažných prostriedkov blokovaných podľa odseku 7, čerpať peňažné prostriedky účtované ...

a)
výživného,
b)
pohľadávok spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu,
c)
v ústave evidovaných pohľadávok ostatných oprávnených.
(9)

Úhrada zrážky podľa odseku 8 sa vykoná na písomnú žiadosť odsúdeného jedenkrát za kalendárny týždeň ...

(10)

Ak odsúdený nesplnil podmienky úhrady pohľadávky podľa odseku 8 a písomne požiada o čerpanie peňažných ...

a)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
b)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
c)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
d)
úhradu súdnych poplatkov a správnych poplatkov,
e)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného predpisu,15) ...
(11)

Odsúdený, ktorý je umiestnený v otvorenom oddelení, môže mať pri sebe hotovosť nepresahujúcu trojnásobok ...

(12)

Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou16a) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií ...

§ 29
Rozdelenie dôchodku
(1)

Odsúdený je povinný pri nástupe do výkonu trestu ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodok. ...

(2)

Ak odsúdený vo výkone trestu poberá dôchodok, je povinný nahradiť z dôchodku trovy výkonu trestu vo ...

(3)

Po nástupe odsúdeného na výkon trestu, ktorý je poberateľom dôchodku, zašle ústav príslušnému orgánu ...

(4)

Orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa poukáže ...

(5)

Ak bol odsúdený počas výkonu trestu premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť do ôsmich ...

(6)

Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej ...

(7)

Orgánom sociálneho poistenia sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ...

(8)

Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa zašle ...

(9)

Ak odsúdenému vo výkone trestu vznikne nárok na dôchodok podľa odseku 1 v priebehu kalendárneho mesiaca, ...

(10)

Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa prizná ...

(11)

Preplatok trov náhrady výkonu trestu z dôchodku podľa odseku 2 ústav odošle do piatich pracovných dní ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1, 5 až 7 a 11 sa primerane vzťahujú na poberanie nemocenskej dávky a úrazovej dávky. ...

§ 30
Nákup potravín a vecí osobnej potreby
(1)

Odsúdený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave ...

(2)

V ústave sa pre odsúdených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogistickým a priemyslovým tovarom.

(3)

V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu ...

§ 31
Zdravotná starostlivosť
(1)

Odsúdený má právo na zdravotnú starostlivosť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.20)

(2)

Ústav poskytne peňažný príspevok odsúdenému, ktorý nemá peňažné prostriedky na nákup liekov, liečebnej ...

(3)

O vážnom ochorení alebo úraze odsúdeného informuje ústav na žiadosť odsúdeného blízku osobu, ktorú odsúdený ...

§ 31a
Vychádzka

Odsúdený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej ...

§ 32
Vzdelávanie
(1)

Vzdelávanie odsúdených je súhrn aktivít založených na aktívnej účasti odsúdeného a zameraných na jeho ...

(2)

Odsúdenému, u ktorého sú na to predpoklady, sa umožní, aby získal základné vzdelanie, stredné odborné ...

(3)

Negramotnému odsúdenému sa umožní, aby absolvoval kurz pre negramotných. Ak je odsúdený zaradený do ...

Kultúrno-osvetová činnosť
§ 33
(1)

Kultúrno-osvetová činnosť je súhrn záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase, ktoré odsúdenému sprostredkúvajú ...

(2)

Odsúdenému možno povoliť prijatie balíka obsahujúceho študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú ...

§ 34
(1)

Odsúdený môže na vlastné náklady používať v cele alebo izbe vlastný rádioprijímač a televízny prijímač ...

(2)

Odsúdený môže rozhlasové vysielanie počúvať a televízne vysielanie sledovať v čase určenom v časovom ...

§ 35
(1)

Odsúdený má právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy okrem tých, ...

(2)

Odsúdený má právo vypožičať si z väzenskej knižnice knihy podľa vlastného výberu, vypožičiavať si a ...

Ochrana práv odsúdených
§ 36
(1)

Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona má odsúdený právo ...

(2)

Ak o to odsúdený požiada, umožní sa mu rozhovor s riaditeľom ústavu alebo s príslušníkom zboru určeným ...

§ 37
(1)

Odsúdený má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmikoľvek prejavmi ponižovania ľudskej dôstojnosti. ...

(2)

Ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva odsúdeného ...

§ 38
Styk s advokátom a inou osobou
(1)

Odsúdený má právo na poskytovanie právnej pomoci advokátom24) alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje ...

(2)

Rozhovor medzi odsúdeným a advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, sa môže ...

(3)

U odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení ...

Tretí oddiel
Základné povinnosti a ústavný poriadok

Základné povinnosti a zákazy
§ 39
Odsúdený je povinný
a)

plniť povinnosti uložené týmto zákonom a ústavným poriadkom,

b)

plniť pokyny a príkazy príslušníka zboru a zamestnanca zboru, zachovávať zásady slušného správania a ...

c)

plniť úlohy vyplývajúce z programu zaobchádzania,

d)

odovzdať do úschovy ústavu veci, ktorých držanie s prihliadnutím na ich cenu, množstvo alebo spôsob ...

e)

pracovať, ak je zaradený do práce; to neplatí, ak je práceneschopný, poberateľ invalidného, starobného ...

f)

zúčastňovať sa na činnostiach podľa § 46 ods. 1 a výkone prospešných prác mimo ústavu,

g)

dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi ...

h)

podrobiť sa zdravotnej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a iným úkonom v rozsahu ...

i)

podrobiť sa psychologickému vyšetreniu psychológovi v ústave,

j)

podrobiť sa úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných ...

k)

podrobiť sa potrebnému vyšetreniu v prípade podozrenia, že odsúdený je pod vplyvom návykových látok,

l)

uhrádzať predpísané náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj s výkonom trestu ...

m)

v čase od večierky do budíčka dodržiavať nočný pokoj,

n)

nosiť preukaz odsúdeného a jeho stratu ihneď hlásiť príslušníkovi zboru,

o)

bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi ...

p)

byť ustrojený a dbať o svoj zovňajšok podľa určených vzorov a noriem,

r)

podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,10a) ak je nariadená.

§ 40
Odsúdenému sa zakazuje
a)

nadväzovať kontakty s inými osobami v rozpore s týmto zákonom alebo pokynom vydaným na základe tohto ...

b)

vstupovať a pohybovať sa bez sprievodu príslušníka zboru v zakázaných strážených priestoroch, najmä ...

c)

vyrábať, prechovávať a požívať návykové látky,

d)

vyrábať a prechovávať predmety, ktorými by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, ktoré by mohli ...

e)

tetovať seba, iného alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe alebo inému alebo ...

f)

predstierať ochorenie, úmyselne sa poškodzovať na zdraví, užívať lieky nepredpísané, nepovolené lekárom ...

g)

zúčastňovať sa hazardných hier,26) hrať hry o peňažné prostriedky, veci a služby,

h)

vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo ponižuje ľudskú dôstojnosť,

i)

prechovávať tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, ...

j)

fajčiť mimo vyhradených priestorov,

k)

zneužívať a poškodzovať preukaz odsúdeného.

§ 40a
Preukaz odsúdeného

Preukaz odsúdeného je určený na identifikáciu odsúdeného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých práv ...

§ 41
Ústavný poriadok
(1)

Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa upravuje spôsob výkonu práv, obmedzení a povinností ...

(2)

Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ.

(3)

Ústavný poriadok je k dispozícii na mieste bežne prístupnom odsúdenému alebo sa poskytne odsúdenému ...

PIATA HLAVA
ZARAĎOVANIE DO PRÁCE

§ 42
Základné zásady zaraďovania do práce
(1)

Odsúdený sa zaraďuje do práce v súlade s účelom výkonu trestu; pritom sa prihliada na zdravotný stav, ...

(2)

Zaradenie odsúdeného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a odsúdeným, ktorým nevzniká pracovný ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba v priestoroch, kde pracujú odsúdení, plní povinnosti na zabezpečenie ...

Stredisko vedľajšieho hospodárstva a vnútorná prevádzka
§ 43
(1)

Zbor organizuje a zabezpečuje činnosť zameranú na vykonávanie práce odsúdenými27) v stredisku vedľajšieho ...

(2)

Vykonávanie práce odsúdenými v stredisku sa vykonáva formou vlastnej výroby a poskytovaním prác a služieb. ...

(3)

Odsúdený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami ...

(4)

Kontrolnú činnosť nad vykonávaním práce odsúdenými vykonávajú orgány zboru; tým nie je dotknuté právo ...

(5)

Príslušné orgány zboru sú oprávnené vstupovať do prevádzkových objektov a zariadení právnických osôb ...

§ 44
(1)

Za práce a služby vykonané odsúdenými v stredisku poskytuje právnická osoba a fyzická osoba ústavu zmluvne ...

(2)

Pracovný čas a pracovné podmienky sú pre odsúdených rovnaké ako pre ostatných zamestnancov. Riaditeľ ...

§ 45
Pracovná odmena
(1)

Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby ...

(2)

Z hrubej pracovnej odmeny odsúdeného vykonáva a odvádza ústav zrážky podľa osobitných predpisov;28) ...

a)
výživného na osoby, voči ktorým má odsúdený vyživovaciu povinnosť vrátane výživného na úhradu nákladov ...
b)
trov výkonu trestu u odsúdeného
1.
bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 55 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného ...
2.
s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 45 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného ...
c)
pohľadávok na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu voči odsúdenému
1.
bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 10 % z čistej pracovnej odmeny alebo
2.
s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 3 % z čistej pracovnej odmeny,
d)
pohľadávok ostatných oprávnených vedených voči odsúdenému
1.
bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 18 % z čistej pracovnej odmeny alebo
2.
s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 5 % z čistej pracovnej odmeny.
(3)

Po vykonaní zrážok podľa odseku 2 sa zostatok čistej pracovnej odmeny rozdelí na

a)
osobné konto, ktoré slúži odsúdenému na vykonávanie potrebných finančných operácií, v rozsahu
1.
5 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu,14a) ...
2.
40 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy prevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu,14a) ...
b)
vreckové konto, ktoré slúži na uspokojovanie osobných potrieb odsúdeného počas výkonu trestu, v rozsahu ...
(4)

Ak výška čistej pracovnej odmeny je nižšia ako 5 % zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu,14a) ...

(5)

Pre poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 2 písm. c) a d) je rozhodujúci deň, keď bolo ústavu ...

(6)

Ak osoba, voči ktorej bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu trestu, postupuje ...

(7)

Ak bol odsúdený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho ...

(8)

Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy podľa osobitného predpisu29) ...

(9)

Ustanovenia odsekov 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na nemocenské dávky13b) alebo úrazové dávky13c) ...

(10)

Odsúdenému nevzniká nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu.30)

(11)

Z finančnej odmeny poskytnutej odsúdenému podľa § 50 ods. 3 písm. e) ústav vykoná zrážky podľa osobitných ...

§ 46
Činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného
(1)

Odsúdený, ktorý spravidla nie je zaradený do práce, sa zaradí do vzdelávacích a osvetových činností, ...

(2)

Za činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného sa považujú aj činnosti na udržiavanie a rozvoj ...

(3)

Čas, keď je odsúdený zaradený do vzdelávacích a osvetových činností alebo iných činností pre všeobecný ...

(4)

Činnosti v prospech ústavu vykonávané v priestore v správe inej štátnej rozpočtovej organizácie na základe ...

(5)

Činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného podľa tohto zákona sa nepovažujú za výkon všeobecne ...

§ 47
Výkon prospešných prác mimo ústavu
(1)

Riaditeľ ústavu môže v osobitných prípadoch mimoriadnej situácie32) alebo krízovej situácie32a) zaradiť ...

(2)

Výkon prospešných prác mimo ústavu podľa tohto zákona sa nepovažuje za výkon všeobecne prospešných činností ...

§ 48
Povinnosti odsúdeného zaradeného do práce
(1)

Odsúdený zaradený do práce je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Pritom je povinný najmä

a)
riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, ktorý organizuje ...
b)
využívať pracovný čas a prostriedky zverené na vykonávanie práce,
c)
plniť včas, kvalitne a hospodárne pracovné úlohy.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na odsúdeného zaradeného na výkon prospešných prác mimo ...

§ 49
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia odsúdených pri práci a ochranu pred požiarmi zaisťuje ústav. ...

ŠIESTA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 50
Disciplinárne odmeny
(1)

Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, ...

(2)

Príkladným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života ...

(3)

Disciplinárnou odmenou je

a)
pochvala,
b)
mimoriadne povolenie návštevy,
c)
mimoriadne povolenie telefonického volania,
d)
povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“),
e)
finančná odmena do výšky 70 eur,
f)
mimoriadne voľno na opustenie ústavu.
(4)

O udelení disciplinárnej odmeny príslušník zboru vykoná záznam v osobnej karte odsúdeného a na predpísanom ...

§ 51
Výkon disciplinárnych odmien
(1)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu ...

(2)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa týka len jedného telefonického ...

(3)

Disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka. Disciplinárna odmena povolenia balíka ...

a)
cennosti,
b)
alkoholické nápoje,
c)
lieky,
d)
jedy,
e)
omamné látky, psychotropné látky a prekurzory,
f)
tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus ...
g)
zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu trestu alebo na ...
h)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny11b) alebo ktoré sa nimi ...
i)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované ...
j)
akékoľvek potravinové doplnky a výživové doplnky32b) alebo
k)
cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému.
(4)

Riaditeľ ústavu môže udeliť odsúdenému mimoriadne voľno na opustenie ústavu až na päť dní, a to aj opakovane; ...

(5)

Mimoriadne voľno na opustenie ústavu nemožno udeliť odsúdenému umiestnenému do ústavu s maximálnym stupňom ...

(6)

Odsúdenému, ktorý sa bez závažných dôvodov načas nevrátil do ústavu, ďalšie mimoriadne voľno na opustenie ...

§ 52
Disciplinárne tresty
(1)

Odsúdený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2)

Disciplinárnym previnením je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa tohto ...

(3)

Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť tieto disciplinárne tresty:

a)
pokarhanie,
b)
zákaz telefonického volania až na dobu troch mesiacov,
c)
zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb ...
d)
zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,
e)
umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase až na dobu 20 dní,
f)
celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu až na dobu 14 dní,
g)
umiestnenie do samoväzby až na dobu 14 dní,
h)
prepadnutie veci.
(4)

Uložením disciplinárneho trestu nie je vylúčené trestné stíhanie odsúdeného, ak konanie odsúdeného napĺňa ...

§ 52a
Zásady ukladania disciplinárnych trestov
(1)

Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ...

(2)

Pred uložením disciplinárneho trestu musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav. Odsúdenému musí ...

(3)

Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu ...

(4)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárny trest do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom ...

(5)

Uloženie disciplinárneho trestu sa odsúdenému oznámi individuálne alebo pred skupinou odsúdených. S ...

(6)

Od uloženia disciplinárneho trestu sa upustí, ak možno obnovenie poriadku a nápravu správania odsúdeného ...

(7)

Uložením disciplinárneho trestu odsúdený nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym ...

§ 53
Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
(1)

Pokarhanie sa ukladá za menej závažné disciplinárne previnenie; oznámi sa ústne, a to buď individuálne ...

(2)

Doba zákazu telefonického volania sa začína počítať prvým hovorom, na ktorý vznikol odsúdenému nárok ...

(3)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných ...

(4)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača ...

(5)

Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí odsúdenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, a táto ...

a)
použitá na spáchanie disciplinárneho previnenia alebo bola na to určená,
b)
disciplinárnym previnením získaná alebo
c)
nadobudnutá ako odmena za vec získanú disciplinárnym previnením.
(6)

Na postup pri prepadnutí veci sa vzťahujú ustanovenia § 56a.

Výkon disciplinárnych trestov v uzavretom oddiele
§ 54
(1)

Počas výkonu disciplinárneho trestu podľa § 52 ods. 3 písm. e) až g) sa odsúdený nezúčastňuje na kultúrno-osvetových, ...

(2)

Mimopracovným časom na účely výkonu disciplinárneho trestu podľa 52 ods. 3 písm. e) je čas od 15.00 ...

(3)

S výkonom disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu alebo disciplinárneho ...

(4)

Odsúdeného, ktorý vykonáva disciplinárny trest celodenného umiestnenia v uzavretom oddiele alebo disciplinárny ...

(5)

Ak bol odsúdenému počas výkonu disciplinárneho trestu opätovne uložený disciplinárny trest celodenného ...

§ 55
(1)

Uzavretý oddiel sa zriaďuje v osobitnej budove alebo vo vyčlenenom priestore ubytovne oddelenom od miestností ...

(2)

Počas výkonu disciplinárnych trestov umiestnenia do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase, celodenného ...

(3)

Počas výkonu niektorého z disciplinárnych trestov uvedených v odseku 2 odsúdený môže byť z bezpečnostných ...

(4)

Disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby sa vykonáva v cele na to určenej; umiestňuje sa do nej ...

(5)

Výkon disciplinárnych trestov uvedených v § 52 ods. 3 písm. e) až g) sa odloží alebo preruší vždy na ...

§ 56
Zhabanie veci
(1)

Ak nebol uložený disciplinárny trest prepadnutia veci, možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak nepatrí ...

(2)

Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi odsúdenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie súvisiace ...

§ 56a
(1)

Vec zaistená alebo nájdená34) v priestoroch ústavu, prepadnutá vec a zhabaná vec sa stávajú majetkom ...

(2)

Pri nakladaní s neupotrebiteľnou vecou sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.34a) Ostatné ...

§ 59f
Započítanie disciplinárneho trestu

Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 97j ods. 9 písm. a) a c) ...

§ 59g
Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho trestu
(1)

Výkon disciplinárneho trestu možno vzhľadom na doterajší postoj odsúdeného k plneniu povinností a zákazov ...

(2)

O podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny ...

(3)

Ak sa odsúdený počas skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré je mu právoplatne ...

§ 60
Odpustenie disciplinárneho trestu a upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu
(1)

Ak výkon disciplinárneho trestu nie je vzhľadom na správanie sa odsúdeného potrebný alebo disciplinárny ...

(2)

Ak odsúdený prejavuje počas výkonu disciplinárneho trestu ľútosť nad svojím činom a svojím správaním ...

(3)

Odpustením disciplinárneho trestu alebo upustením od výkonu jeho zvyšku sa disciplinárny trest považuje ...

(4)

O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje ...

§ 61
Zahladenie disciplinárneho trestu
(1)

Ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak, príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník ...

(2)

Ak bolo odsúdenému uložených viac disciplinárnych trestov, zahladí sa mu disciplinárny trest, ktorý ...

(3)

Ďalší disciplinárny trest možno odsúdenému na základe jeho žiadosti zahladiť, ak odsúdený po dobu najmenej ...

(4)

Ak bolo odsúdenému uložených viac disciplinárnych trestov, lehota podľa odseku 1 platí len pre zahladenie ...

(5)

Ak odsúdený spĺňa podmienky na udelenie disciplinárnej odmeny, môže mu príslušník zboru, ktorý disciplinárny ...

(6)

Ak bol disciplinárny trest zahladený, hľadí sa na odsúdeného, akoby mu disciplinárny trest nebol uložený. ...

(7)

Zahladenie disciplinárneho trestu podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje aj na disciplinárne tresty uložené ...

SIEDMA HLAVA
PREMENA TRESTU, PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE, PRERUŠENIE VÝKONU TRESTU A UPUSTENIE OD VÝKONU ZVYŠKU TRESTU

§ 62
Hodnotenie

Ústav spracováva hodnotenie odsúdeného ku konaniu o podmienečnom prepustení, zmene spôsobu výkonu trestu, ...

§ 63
Prerušenie výkonu trestu
(1)

Odsúdenému možno prerušiť výkon trestu podľa osobitného predpisu38) na návrh riaditeľa, ak ochorie na ...

(2)

Výkon trestu sa preruší vždy tehotnej žene a matke dieťaťa mladšieho ako jeden rok. Prerušenie výkonu ...

§ 64
Upustenie od výkonu zvyšku trestu

Ak nastanú dôvody podľa osobitného predpisu,39) u odsúdeného možno upustiť od výkonu zvyšku trestu.

§ 65
Opustenie ústavu
(1)

Riaditeľ ústavu môže z naliehavého rodinného dôvodu, najmä pri úmrtí blízkej osoby alebo narodení dieťaťa, ...

(2)

Riaditeľ ústavu rozhodne, v ktorých prípadoch povolí odsúdenému opustenie ústavu podľa odseku 1 v sprievode ...

(3)

Opustenie ústavu sa odsúdenému započítava do výkonu trestu.

ÔSMA HLAVA
ÚČASŤ ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ

§ 66
Účasť orgánov a organizácií na zaobchádzaní
(1)

Pri zaobchádzaní s odsúdeným a plnení úloh spojených s programom zaobchádzania zbor spolupracuje so ...

(2)

Návšteva povereného zástupcu orgánu alebo organizácie uvedenej v odseku 1 sa nepovažuje za návštevu ...

§ 67
Účasť súdu a orgánov činných v trestnom konaní

Pri výkone svojej právomoci a v súvislosti s konaním je súd, orgán činný v trestnom konaní, vyšší súdny ...

§ 67a

Orgán štátu, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom41a) plní úlohy na úseku ochrany ústavného ...

§ 68
Duchovná a pastoračná služba
(1)

Odsúdený má právo na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby v rozsahu a za podmienok podľa osobitných ...

(2)

Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných ...

DEVIATA HLAVA
ODLIŠNOSTI VÝKONU TRESTU OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ ODSÚDENÝCH

Prvý oddiel
Osobitné kategórie odsúdených

§ 69
Všeobecné ustanovenie
(1)

Osobitné kategórie odsúdených sú mladiství, ženy, cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti, pri ktorých ...

(2)

Na výkon trestu osobitných kategórii odsúdených sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak sa ďalej neustanovuje ...

Druhý oddiel
Výkon trestu mladistvých

§ 70
Všeobecné ustanovenie
(1)

Mladistvý43) vykonáva trest v ústave na výkon trestu pre mladistvých.

(2)

Vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa môže generálny riaditeľ rozhodnúť, že mladistvý ...

(3)

Ubytovacia plocha pre mladistvého je najmenej 4 m2.

§ 71
Účel výkonu trestu
(1)

Účel výkonu trestu sa u mladistvého plní v súlade s osobitným predpisom.44)

(2)

Ústav vytvorí podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v súlade s osobitným predpisom.45)

§ 72
Diferenciácia výkonu trestu a program zaobchádzania
(1)

S prihliadnutím na osobnostné vlastnosti, úroveň psychických schopností a resocializačnú prognózu sa ...

(2)

Pri stanovení obsahu programu zaobchádzania mladistvého sa vždy sleduje zabezpečenie jeho pracovnej ...

(3)

Pri príprave mladistvého na budúce povolanie a jeho zaraďovaní do práce ústav spolupracuje s rodičmi ...

(4)

Pre mladistvého je povinná účasť na aktivitách programu zaobchádzania, do ktorých je zaradený. Riaditeľ ...

(5)

Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby; celodenné umiestnenie do uzavretého ...

(6)

Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu, ...

(7)

Ak je to z výchovných dôvodov vhodné, môže sa mladistvý aj počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného ...

(8)

Po umiestnení mladistvého v ústave na výkon trestu pre mladistvých rozhodne riaditeľ ústavu o ustanovení ...

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo ...
b)
nevykonáva režimovú činnosť podľa tohto zákona alebo nemá disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona.
(9)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka sa doručuje zákonnému zástupcovi mladistvého. Zákonný zástupca ...

(10)

Opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme mladistvého. Funkcia opatrovníka zaniká

a)
dosiahnutím plnoletosti mladistvého,
b)
skončením výkonu trestu mladistvého alebo
c)
rozhodnutím riaditeľa ústavu o zbavení funkcie opatrovníka z dôvodu, že opatrovník prestal spĺňať podmienky ...
(11)

Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa primerane vzťahujú aj na odsúdeného, ktorý je pozbavený spôsobilosti ...

§ 73
Dodanie na výkon ochrannej výchovy

Ak súd uložil mladistvému ochrannú výchovu,46) je zabezpečený jej výkon a ústav má informáciu o uložení ...

Tretí oddiel
Výkon trestu žien

§ 74
Výkon trestu žien
(1)

Ubytovacia plocha pre odsúdenú ženu je najmenej 4 m2; u tehotnej ženy ju nemožno znížiť.

(2)

Odsúdenej žene sa umožňuje každodenné sprchovanie.

(3)

Ak bol odsúdenej žene opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu ...

(4)

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) je oprávnený vydať súhlas na zriadenie ...

Štvrtý oddiel
Výkon trestu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti

§ 75
Výkon trestu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti
(1)

Cudzinca47) pri prijímaní do výkonu trestu ústav poučí o jeho práve obracať sa na diplomatickú misiu48) ...

(2)

Ústav poučí cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o práve prijať návštevu predstaviteľa orgánu uvedeného ...

(3)

Predstaviteľ orgánu uvedeného v odseku 1 môže pri návšteve cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti ...

(4)

Ústav je povinný poučiť cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o jeho právach, povinnostiach a o ...

(5)

Pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti zabezpečuje ústav neodkladnú zdravotnú starostlivosť ...

(6)

O prijatí cudzinca do výkonu trestu ústav bezodkladne informuje konzulárny úrad štátu, ktorého je občanom, ...

(7)

Pri umiestňovaní cudzinca sa spravidla umožní, aby cudzinci rovnakej národnosti alebo hovoriaci rovnakým ...

DESIATA HLAVA
ŠPECIALIZOVANÝ VÝKON TRESTU

Prvý oddiel
Výkon trestu v otvorenom oddelení

§ 76
Výkon trestu v otvorenom oddelení
(1)

Na účel vytvárania priaznivých podmienok na realizáciu programu zaobchádzania možno odsúdeného, ktorý ...

(2)

Obmedzenia odsúdených umiestnených do otvoreného oddelenia sa zmierňujú takto:

a)
odsúdený je zaradený do práce na nestráženom pracovisku,
b)
pohyb odsúdeného v priestoroch otvoreného oddelenia nie je obmedzený, izby ani ubytovne sa na účel obmedzenia ...
c)
riaditeľ ústavu alebo vedúci otvoreného oddelenia môže odsúdenému v mimopracovnom čase povoliť voľný ...
d)
po pracovnom čase môže odsúdený používať vlastný občiansky odev,
e)
odsúdený môže prijímať návštevu raz za týždeň,
f)
riaditeľ ústavu alebo vedúci otvoreného oddelenia môže odsúdenému povoliť vychádzku mimo ústavu, aby ...
g)
odsúdenému sa umožní volať prostredníctvom telefónneho zariadenia bez obmedzenia spôsobom určeným riaditeľom ...

Druhý oddiel
Výkon trestu v špecializovaných oddieloch

§ 77
Všeobecné ustanovenie
(1)

Odsúdený, u ktorého je potrebné uplatniť ďalšie metódy a postupy zaobchádzania na účel prehĺbenia individualizácie ...

(2)

Na výkon trestu v špecializovanom oddiele sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak sa ďalej neustanovuje ...

(3)

Špecializované oddiely sú:

a)
nástupný oddiel,
b)
oddiel doživotných trestov,
c)
oddiel špecializovaného zaobchádzania,
d)
oddiel s bezpečnostným režimom,
e)
osobitný oddiel,
f)
uzavretý oddiel,
g)
oddiel odsúdených so zdravotným postihnutím,
h)
výstupný oddiel.
§ 78
Nástupný oddiel a nástupná izba
(1)

V ústave sa na účel zabezpečenia adaptácie odsúdeného a oboznámenia sa s podmienkami výkonu trestu zriaďuje ...

(2)

O umiestnení odsúdeného do nástupného oddielu alebo nástupnej izby v ústave s maximálnym stupňom stráženia ...

§ 79
Oddiel doživotných trestov
(1)

Účelom výkonu doživotného trestu je najmä ochrana spoločnosti pred ďalšou trestnou činnosťou odsúdeného ...

(2)

Odsúdený, ktorému súd uložil doživotný trest, sa umiestni do určeného ústavu a do osobitnej cely, v ...

(3)

Vychádzky a disciplinárne tresty sa vykonávajú oddelene od ostatných odsúdených. Návšteva odsúdeného, ...

(4)

Odsúdenému umiestnenému v oddiele doživotných trestov nemožno zmeniť spôsob výkonu trestu jeho preradením ...

(5)

Obmedzenia výkonu trestu odsúdeného, ktorému bol uložený doživotný trest, možno v rámci vnútornej diferenciácie ...

§ 80
Oddiel špecializovaného zaobchádzania
(1)

Pre odsúdených, u ktorých je potrebné uplatňovať ďalšie resocializačné postupy na podporu dosiahnutia ...

(2)

Ak je odsúdenému popri treste súdom uložené ochranné liečenie, vykoná sa po nástupe na výkon trestu. ...

(3)

Ak bolo súdom rozhodnuté o umiestnení odsúdeného do detenčného ústavu52) po výkone trestu alebo počas ...

§ 81
Oddiel s bezpečnostným režimom
(1)

Do oddielu s bezpečnostným režimom sa umiestni

a)
odsúdený, ktorý sústavne porušuje ústavný poriadok, odmieta plniť svoje povinnosti, pôsobí na ostatných ...
b)
odsúdený, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o primeranom ...
c)
odsúdený, ktorý svojím nezvládateľným agresívnym správaním ohrozuje svoj život, zdravie alebo život ...
(2)

Do oddielu s bezpečnostným režimom možno umiestniť odsúdeného

a)
za obzvlášť závažný zločin, ktorý vykonal ako člen organizovanej, zločineckej alebo teroristickej skupiny, ...
b)
ktorý je navrhnutý na disciplinárne potrestanie pre porušenie ústavného poriadku, je podozrivý, že sa ...
(3)

O umiestnení odsúdeného do oddielu s bezpečnostným režimom rozhoduje riaditeľ ústavu. O takomto umiestnení ...

(4)

Odsúdený uvedený v odseku 1 písm. c) sa umiestni do kompenzačnej miestnosti; o takom umiestnení rozhoduje ...

(5)

Opodstatnenosť umiestnenia odsúdeného do oddielu s bezpečnostným režimom preskúmava riaditeľ ústavu ...

(6)

Vychádzky, návštevy a disciplinárne tresty sa vykonávajú oddelene od ostatných odsúdených.

§ 82
Osobitný oddiel
(1)

Do osobitného oddielu sa umiestňujú odsúdení alebo obvinení podľa osobitného predpisu.54)

(2)

Výkon trestu odsúdených alebo výkon väzby obvinených podľa odseku 1 sa zabezpečí v súlade s vykonávacou ...

§ 83
Uzavretý oddiel
(1)

Odsúdený, ktorému bol uložený disciplinárny trest podľa § 52 ods. 3 písm. e) až g), sa umiestni do uzavretého ...

(2)

Uzavretý oddiel je umiestnený oddelene od ostatných ubytovacích priestorov v ústave; v uzavretom oddiele ...

§ 84
Oddiel odsúdených so zdravotným postihnutím
(1)

Odsúdeného so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo ťažším zdravotným postihnutím, s dlhodobou závažnou ...

(2)

Oddiel výkonu trestu odsúdených so zdravotným postihnutím sa zriaďuje v nemocnici; ak to počty odsúdených ...

§ 85
Výstupný oddiel
(1)

V ústave sa zriadi výstupný oddiel, do ktorého sa v primeranom čase pred očakávaným skončením výkonu ...

(2)

Program zaobchádzania s odsúdeným umiestneným do výstupného oddielu je zameraný na prípravu na plynulý ...

(3)

Odsúdenému umiestnenému do výstupného oddielu sa môže povoliť opustenie ústavu na účel zabezpečenia ...

(4)

Odsúdený vykonávajúci trest v otvorenom oddelení sa do výstupného oddielu neumiestňuje. U odsúdeného ...

Tretí oddiel
Samospráva

§ 86
Samospráva
(1)

Samospráva odsúdených vedie odsúdených k samostatnému riešeniu problémov, ktoré súvisia so spôsobom ...

(2)

Samospráva odsúdených sa zriaďuje v ústavoch s minimálnym stupňom stráženia a v otvorených oddeleniach; ...

(3)

Vedúci oddelenia výkonu trestu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o nevymenovaní člena samosprávy ...

TRETIA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 87
Všeobecná zodpovednosť odsúdeného

Odsúdený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti alebo zákazu počas výkonu trestu ...

§ 88
Zodpovednosť odsúdeného za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh

Odsúdený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zboru zavineným porušením povinností pri plnení pracovných ...

§ 89
Zodpovednosť za škodu spôsobenú odsúdenému pri plnení pracovných úloh
(1)

Za škodu, ktorá vznikla odsúdenému porušením právnych povinností, pri plnení pracovných úloh alebo v ...

(2)

Činnosti pre všeobecný rozvoj odsúdeného a výkon prospešných prác mimo ústavu sa z hľadiska zodpovednosti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

TROVY VÝKONU TRESTU

§ 90
Všeobecné ustanovenie
(1)

Odsúdený je povinný uhradiť trovy výkonu trestu.57)

(2)

Od povinnosti podľa odseku 1 je odsúdený oslobodený

a)
počas nezaradenia do práce, ak túto skutočnosť odsúdený svojím konaním nezavinil sám a ústav ho nemohol ...
b)
do dovŕšenia 18 rokov jeho veku,
c)
počas zaradenia do vzdelávacích činností, ak nebol zaradený do práce a súčasne neodmietol činnosti pre ...
d)
počas účasti ako svedka na súdnom konaní,
e)
ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.
§ 91
Úhrada zavinených trov výkonu trestu
(1)

Odsúdený je povinný uhradiť tiež zavinené trovy výkonu trestu

a)
za výkon disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu a disciplinárneho trestu ...
b)
ak neodôvodnene odmietol pracovať alebo počas pracovnej zmeny nepodal žiadny pracovný výkon, čím zavinene ...
c)
za obdobie liečebnej starostlivosti, ak si úmyselne spôsobil alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na ...
d)
za dobu trvania predvedenia pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd ako účastník konania alebo ...
(2)

Výška zavinených trov výkonu trestu za každý aj začatý deň podľa odseku 1 je jedna štyridsatina zo sumy ...

§ 92
Úhrada zvýšených trov výkonu trestu
(1)

Odsúdený je povinný uhradiť zvýšené trovy na svoje stráženie a dopravu vynaložené ústavom, ak

a)
si spôsobil úmyselne alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na zdraví, bez závažných dôvodov odmietol ...
b)
trval na predvedení pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd ako účastník konania alebo bol na tento ...
c)
navštívil odsúdeného alebo obvineného v inom ústave.
(2)

Odsúdený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu trestu vynaložené ústavom na toxikologický rozbor, ...

(3)

Odsúdený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu trestu, ktoré vynaložil ústav alebo Policajný zbor ...

a)
ušiel,
b)
nedovolene sa vzdialil z nestráženého pracoviska alebo otvoreného oddelenia,
c)
sa bezdôvodne včas nevrátil z
1.
mimoriadneho voľna na opustenie ústavu podľa § 50 ods. 3 písm. f),
2.
opustenia ústavu udeleného podľa § 65 ods. 1, § 85 ods. 3,
3.
vychádzky mimo ústavu podľa § 72 ods. 4, § 76 ods. 2 písm. f),
4.
voľného pohybu podľa § 76 ods. 2 písm. c).
(4)

Úhrada zvýšených trov výkonu trestu je príjmom ústavu.

§ 93
Spoločné ustanovenia
(1)

Ústav a generálne riaditeľstvo môže trvale upustiť od vymáhania zavinených a zvýšených trov spojených ...

a)
odsúdenému, ktorý bol vyhostený alebo vydaný do cudziny, alebo cudzincovi, ktorý sa nezdržiava v Slovenskej ...
b)
ak je zrejmé, že suma, ktorá by sa vymohla, nepostačí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním, ...
c)
ak vymáhanie zavinených a zvýšených trov výkonu trestu je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je ...
d)
ak je zrejmé, že majetok odsúdeného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
e)
ak sa v období viac ako troch rokov bezvýsledne viedol výkon rozhodnutia,
f)
ak nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov odsúdeného.
(2)

Ústav a generálne riaditeľstvo trvale upustí od vymáhania zavinených a zvýšených trov spojených s výkonom ...

(3)

Ústav alebo generálne riaditeľstvo vyradí z evidencie pohľadávku, ktorá je nevymožiteľná. Za nevymožiteľnú ...

(4)

Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas ...

(5)

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu ...

(6)

Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok za náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu alebo ...

(7)

Ak odsúdený zomrel, pri vymáhaní trov spojených s výkonom trestu, zvýšených trov výkonu trestu a sumy ...

(8)

Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o zavinených a zvýšených trovách výkonu trestu a sume ...

(9)

Preplatky odsúdeného na jednotlivých druhoch trov alebo škode na majetku štátu sa použijú na započítanie ...

(10)

Zavinené trovy výkonu trestu, zvýšené trovy výkonu trestu a sumy určené na náhradu škody na majetku ...

(11)

Rozhodnutie o odpustení pohľadávky spojenej so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu trestu a náhradou ...

PIATA ČASŤ

PREPUSTENIE Z VÝKONU TRESTU

§ 94
Prepustenie z výkonu trestu
(1)

Ústav prepustí odsúdeného z výkonu trestu, ak

a)
sa skončila doba výkonu trestu ustanovená vo vykonateľnom rozhodnutí súdu a nebolo vydané nariadenie ...
b)
súd alebo prokurátor písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na slobodu,
c)
súd písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na výkon trestu domáceho väzenia,
d)
tak rozhodol prezident Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti,
e)
tak písomne nariadil minister alebo generálny prokurátor Slovenskej republiky.
(2)

Ak odsúdený nemá pri prepustení z výkonu trestu odev a obuv zodpovedajúce klimatickým podmienkam alebo ...

(3)

Odsúdenému, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné podľa § 28 ods. 7, ústav ...

(4)

Na účely pokračovania v činnostiach podporujúcich a rozvíjajúcich zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie ...

a)
príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
príslušnému orgánu miestnej štátnej správy a
c)
organizácii, ktorá podľa § 66 spolupracovala so zborom pri zaobchádzaní s odsúdeným a odsúdeným poskytuje ...
(5)

Oznámenie o nadchádzajúcom prepustení z výkonu trestu obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého a prechodného ...

ŠIESTA ČASŤ

ÚMRTIE ODSÚDENÉHO

§ 95
Postup pri úmrtí odsúdeného
(1)

Každý, kto sa dozvedel o úmrtí odsúdeného alebo našiel mŕtve telo odsúdeného v miestach, kde sa vykonáva ...

(2)

Odsúdený vo výkone trestu si povinnosť podľa odseku 1 splní, ak takú skutočnosť oznámi ktorémukoľvek ...

(3)

Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie príslušný orgán ...

SIEDMA ČASŤ

DOZOR A KONTROLA NAD VÝKONOM TRESTU

§ 96
Dozor prokurátora

Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor podľa osobitného predpisu.62)

§ 97
Kontrola
(1)

Kontrolu výkonu trestu v ústave vykonávajú:

a)
Národná rada Slovenskej republiky,
b)
minister a osoby ním poverené,
c)
generálny riaditeľ a osoby ním poverené,
d)
právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ...
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť zboru v rozsahu jeho pôsobnosti vykonávať vlastnú kontrolnú ...

ÔSMA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM TRESTU

§ 97a
(1)

Ústav alebo generálne riaditeľstvo koná vo veci:

a)
disciplinárnej odmeny,
b)
disciplinárneho previnenia,
c)
náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva (ďalej len „konanie o ...
d)
zvýšených trov výkonu trestu a zavinených trov výkonu trestu (ďalej len „konanie o zvýšených a zavinených ...
e)
zhabania veci.
(2)

Na konanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.63a)

§ 97b
Príslušnosť
(1)

Konanie vo veciach súvisiacich s výkonom trestu v prvom stupni uskutočňuje a rozhoduje v ňom príslušník ...

(2)

V konaní podľa § 97a ods. 1 písm. a) a b) (ďalej len „disciplinárne konanie“) je oprávneným orgánom ...

(3)

V konaní o náhrade škody, ak škoda neprevyšuje trojnásobok minimálnej mzdy,30) je oprávneným orgánom ...

(4)

V konaní o zvýšených a zavinených trovách je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec ...

(5)

V konaní podľa § 97a ods. 1 písm. e) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru.

(6)

Miestna príslušnosť oprávneného orgánu je určená v konaní podľa

a)
§ 97a ods. 1 písm. a), b) a d) miestom, v ktorom odsúdený vykonáva trest,
b)
§ 97a ods. 1 písm. c) a e) miestom, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre začatie konania.
(6)

Na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu môže miestne príslušný oprávnený orgán postúpiť ...

§ 97c
Účastník konania

Účastníkom konania je odsúdený, ktorý dal svojím správaním podnet na začatie konania; účastníkom konania ...

§ 97d
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na základe vlastného zistenia oprávneného orgánu, na návrh ktoréhokoľvek príslušníka ...

(2)

Ak § 52a ods. 4 neustanovuje inak, konať vo veciach uvedených v § 97a ods. 1 nemožno, ak od skutočnosti ...

(3)

Ak § 52a ods. 4 neustanovuje inak, oprávnený orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia ...

(4)

Konanie je začaté dňom, keď oprávnený orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. Písomné oznámenie ...

§ 97e
Zastavenie konania
(1)

Konanie oprávnený orgán zastaví, ak

a)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu, ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca ...
b)
spáchanie disciplinárneho previnenia alebo spôsobenie škody nebolo odsúdenému preukázané,
c)
účastník konania na výzvu oprávneného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania ...
d)
účastník konania písomne vzal odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo,
e)
účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
účastník konania a oprávnený orgán uzavreli dohodu na dobrovoľné plnenie podľa § 97k.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie podľa odseku 1 písm. ...

§ 97f
Lehoty
(1)

Ak je to potrebné, oprávnený orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu.

(2)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. ...

(3)

Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a adresované oprávnenému orgánu, ...

§ 97g
Oznamovanie a doručovanie
(1)

Ak sa v § 72 ods. 9 alebo v tejto časti neustanovuje inak, rozhodnutie sa oznamuje ústnym vyhlásením, ...

(2)

Ak účastník konania o to pri ústnom vyhlásení rozhodnutia požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie ...

(3)

Rozhodnutie v konaní podľa § 97a ods. 1 písm. e) sa oznamuje doručením rovnopisu rozhodnutia písomného ...

(4)

Ak nemožno písomné vyhotovenie rozhodnutia alebo rovnopis rozhodnutia doručiť účastníkovi konania priamo, ...

(5)

Účastník konania potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie rozhodnutia svojím podpisom; ak to odsúdený ...

(6)

V konaní, v ktorom je ustanovený opatrovník, sa rozhodnutie oznamuje aj opatrovníkovi.

(7)

Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na oznamovanie a doručovanie ďalších písomností.

§ 97h
Podklad rozhodnutia
(1)

Oprávnený orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho ...

(2)

V konaní je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. ...

(5)

Ak je to potrebné na objasnenie skutku, oprávnený orgán môže zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne ...

(6)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takým rozhodnutím ...

(7)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy založenej na starostlivom uvážení všetkých okolností ...

§ 97i
Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového ...

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. ...

(3)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol ...

(4)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v ...

(5)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán ...

(6)

Oznámené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(7)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak uplynula lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť ...

§ 97j
Odvolacie konanie
(1)

Ak sa v § 59g ods. 2, § 60 ods. 4 alebo v tejto časti neustanovuje inak, pokiaľ sa účastník konania ...

(2)

Odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak bolo odvolanie ...

(4)

Ak odsúdený v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po ...

(5)

Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie ...

(6)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ...

(7)

Odvolacím orgánom je

a)
v disciplinárnom konaní vedúci oddelenia výkonu trestu alebo vedúci otvoreného oddelenia, ak rozhodnutie ...
b)
v konaní o náhrade škody riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ v prípade škody, ktorá vznikla na ...
c)
v konaní o zvýšených a zavinených trovách a v konaní podľa § 97a ods. 1 písm. e) riaditeľ ústavu.
(8)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30 dní od jeho doručenia odvolaciemu orgánu. ...

(9)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

a)
ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší,
b)
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,
c)
rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, ...
(10)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal ...

(11)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(12)

Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu v disciplinárnom konaní, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno ...

§ 97k
Dohoda na dobrovoľné plnenie

Pred vydaním rozhodnutia môžu v konaní o náhrade škody a v konaní o zavinených a zvýšených trovách účastník ...

§ 97l
Výkon rozhodnutia

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, rozhodnutie ...

§ 97m
Súčinnosť tretích osôb
(1)

Poisťovňa je na účely rozhodovania podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť poskytnúť ...

(3)

Štátny orgán, obec, notár alebo iná osoba, ktorá z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti ...

(4)

Iná osoba, ktorá ma údaje, listiny a iné veci potrebné na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona ...

(5)

Poštový podnik11a) je povinný oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť ...

(6)

Súčinnosť podľa odsekov 1 až 5 sa poskytuje bezodplatne.

§ 97n
(1)

Rozhodnutie o uložení disciplinárnej odmeny a rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nie je preskúmateľné ...

(2)

Ak pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, úroky z omeškania sa ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 98
Spoločné ustanovenia
(1)

Kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa na odsúdených umiestnených v nemocnici, v zdravotníckom zariadení, v ústave ...

(3)

Príbuzenský vzťah je blízka osoba povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom ...

(4)

Na účely ochrany života a zdravia odsúdených, príslušníkov zboru a iných osôb možno cely v oddiele s ...

(5)

Ak sa vedie proti odsúdenému počas výkonu trestu trestné stíhanie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.53) ...

(6)

Ak sa odsúdený bez závažných dôvodov nevrátil v určenom termíne z mimoriadneho voľna na opustenie ústavu ...

§ 99
Osobné údaje o odsúdenom a odoberanie identifikačných znakov
(1)

Zbor na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu trestu spracúva osobné údaje o odsúdenom ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, vedecká hodnosť, predchádzajúce meno a priezvisko, ...
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátna príslušnosť,
e)
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť odsúdeného, ...
f)
vzdelanie,
g)
zamestnanie a odborné znalosti,
h)
osobné, rodinné a sociálne anamnestické údaje, najmä rodinný stav, závislosť od požívania alkoholických ...
i)
zdravotná klasifikácia,
j)
údaje prevzaté z rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a súdu oznámených ústavu,
k)
poznatky o priebehu výkonu trestu, najmä údaje o mieste a dobe výkonu trestu, udelených disciplinárnych ...
(2)

Zbor nemá povinnosť informovať o obsahu údajov podľa odseku 1 písm. h) a k).

§ 101
Výkon postupne uložených trestov
(1)

Postupne uložené doteraz celkom nevykonané tresty sa považujú z hľadiska výkonu trestu za trest jediný. ...

(2)

Ak je pri postupne uložených trestoch ustanovený rôzny spôsob výkonu trestu, možno odsúdeného do termínu ...

§ 102
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)
prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní, podmienečnom prepustení a prepustení odsúdených,
b)
vnútornej diferenciácii,
c)
zaobchádzaní s odsúdenými,
d)
zabezpečovaní práv odsúdených,
e)
zaraďovaní odsúdených do práce,
f)
zabezpečení poriadku a bezpečnosti v ústavoch,
g)
disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,
h)
účasti orgánov a organizácií na výkone trestu,
i)
výkone trestu pri niektorých kategóriách odsúdených a o špecializovanom výkone trestu,
j)
podmienkach a výkone ochranného liečenia nariadeného súdom počas výkonu trestu,
k)
nakladaní s peňažnými prostriedkami odsúdeného,
l)
nosení preukazu odsúdeného,
m)
určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,
n)
určení zrážok na úhradu zavinených trov výkonu trestu odsúdených,
o)
určení zrážok na úhradu zvýšených trov výkonu trestu odsúdených,
p)
určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odsúdených,
q)
zrážkach z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok,
r)
postupe ústavu s čistou pracovnou odmenou, nemocenskými dávkami a úrazovými dávkami odsúdeného v prípadoch, ...
s)
použití vreckového konta a osobného konta,
t)
zrážkach a rozdeľovaní dôchodkov odsúdených,
u)
konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu,
v)
použití technických prostriedkov podľa § 13 ods. 1 písm. d).
(2)

Minister je oprávnený vydať súhlas na overovanie nových, od tohto zákona odchylných metód pri zaobchádzaní ...

Prechodné ustanovenia

§ 103
(1)

Ak odsúdený požiadal pred 1. januárom 2006 o nákup potravín, vecí osobnej potreby alebo o vykonanie ...

(2)

Ak odsúdený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu pred 1. januárom 2006 a o náhrade ...

(3)

Ak odsúdený nastúpil na výkon disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia ...

(4)

Ak odsúdený pred 1. januárom 2006 zavinil, že z jeho pracovnej odmeny alebo nemocenského podľa doterajších ...

(5)

Ak dôvod uvedený v odseku 4 vznikol pred 1. januárom 2006 a trvá aj po 1. januári 2006, odsúdený je ...

(6)

Odsúdený nie je povinný zo zostatku pohľadávky zboru za zavinené trovy výkonu trestu, zvýšené trovy ...

§ 104

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon trestu, ktorý bol právoplatne uložený pred účinnosťou ...

§ 104a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Disciplinárne konanie, konanie o zvýšených a zavinených trovách výkonu trestu, konanie o náhrade škody ...

(2)

Disciplinárny trest uložený právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014 sa vykoná podľa predpisov ...

(3)

Ustanovenia § 59f, 59g, 60 a 61 sa vzťahujú aj na odsúdeného, ktorému bol uložený disciplinárny trest ...

(4)

Peňažný príspevok poskytnutý odsúdenému podľa ustanovení § 22 ods. 1, § 31 ods. 2 a § 92 ods. 2 účinných ...

§ 105
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 ...

2.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok ...

3.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 341/1996 Z. z. o osobitných podmienkach ...

Čl. II

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. r) sa za slová „ak tak ustanovuje“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zbor prejednáva priestupky spáchané a) v objekte zboru, ktorého ochranu a stráženie zabezpečuje ...

3.

V § 35 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

„d) na spútanie obvineného alebo odsúdeného pri vyvedení alebo predvedení v odôvodnených prípadoch z ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

4.

V § 47 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Minister môže po dohode s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky poveriť zbor strážením zdravotníckych ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:

„§ 67a Zbor môže používať osobitné farebné vyhotovenie a označenie služobných motorových vozidiel. Osobitné ...

Čl. III

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 14 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) spôsobe vzdelávania občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem § 18 ods. 3 a § 27 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 2)  § 48 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 3)  § 117 zákona č. 300/2005 Z. z. Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 68 ods. 3 zákona č. 4/2001 Z. z.
 • 5a)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 7)  § 130 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 8)  § 48 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 9)  § 411 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 10)  § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z.
 • 10a)  Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a ...
 • 11)  § 20 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 11a)  § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11b)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 11c)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 11d)  Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 12)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 13)  § 5 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 13a)  § 3 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 13aa)  § 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.§ 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. ...
 • 13c)  § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 13d)  Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 13e)  § 13 ods. 3 písm. b) až j) zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 14)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti ...
 • 16)  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16b)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone ...
 • 18)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších ...
 • 21)  Zákon č. 576/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 25)  § 13b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.
 • 25a)  § 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ...
 • 26)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 27)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.
 • 27a)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 30)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 52a ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32)  § 3 ods. 1 a 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 32a)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 32b)  § 2 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...
 • 33)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  § 135 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 34a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 38)  § 412 zákona č. 301/2005 Z. z.
 • 39)  § 413 zákona č. 301/2005 Z. z.
 • 40)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 41)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 42)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými ...
 • 42a)  Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym ...
 • 43)  § 94 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 44)  § 97 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 46)  § 102 až 104 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 47)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 48)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb.
 • 49)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.
 • 50)  Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 74 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 52)  § 81 zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 53)  § 84 zákona č. 301/2005 Z. z.
 • 54)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 54a)  § 14 ods. 2 zákona č. 256/1998 Z. z. v znení zákona č. 255/2006 Z. z.
 • 55)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 555 ods. 1 písm. b) zákona č. 301/2005 Z. z.
 • 58)  § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. ...
 • 59)  § 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 60)  § 470 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade ...
 • 62)  § 18 zákona č. 153/2001 o prokuratúre.
 • 63)  Napríklad Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania ...
 • 63a)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 63b)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 63c)  § 71 ods. 3, § 72 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 63d)  § 91 ods. 4 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 64)  Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov ...
 • 65)  § 21b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.
 • 69)  § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore