Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov 458/2003 účinný od 17.07.2009

Platnosť od: 25.11.2003
Účinnosť od: 17.07.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS6EUPPČL0

Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov 458/2003 účinný od 17.07.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 458/2003 s účinnosťou od 17.07.2009 na základe 290/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Zriaďuje sa Špeciálny súd.

(2)

Sídlo, obvod, pôsobnosť a organizáciu Špeciálneho súdu a konanie pred ním, ako aj postavenie ...

Čl. V

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 4 ods. 2 písm. c) sa za slová „predsedu krajského súdu,“ vkladajú slová „predsedu Špeciálneho ...

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na Špeciálny súd možno prideliť len sudcu, ktorý dovŕšil vek 35 rokov a podľa vyjadrenia ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 26 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 14 ods. 2 sa za slová „najvyšší súd“ vkladajú slová „a Špeciálny súd“.

3.

V § 17 písm. g) sa slová „(§ 11 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 4)“.

4.

V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výkon funkcie sudcu sa prerušuje aj z dôvodu uvedeného ...

5.

V § 28 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3“.

6.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Práva uvedené v odsekoch 6 a 7 prislúchajú sudcovi Špeciálneho súdu obligatórne; v týchto ...

7.

V § 66 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a sudcu Špeciálneho súdu“ ...

8.

V § 68 ods. 1 písm. c) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedovi Špeciálneho ...

9.

V § 68 ods. 1 písm. d) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a podpredsedovi Špeciálneho ...

10.

V § 69 písm. a) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedovi senátu Špeciálneho ...

11.

V § 69 písm. b) sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „a sudcovi Špeciálneho súdu“. ...

12.

Doterajší text § 69 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špeciálneho súdu a sudcovi najvyššieho ...

13.

V § 70 sa slová „podľa § 68 a 69“ nahrádzajú slovami „podľa § 68 a § 69 ods. 1“.

14.

V § 83 ods. 1 sa slová „okresného súdu a krajského súdu“ nahrádzajú slovami „okresného ...

15.

V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu krajského súdu“ vkladajú slová „a predsedu Špeciálneho ...

16.

V § 114 ods. 5 sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predseda Špeciálneho ...

17.

§ 150 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špeciálneho súdu nemôže rozhodnúť ...

18.

Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý znie:

„§ 150a (1) Ak je sudca pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania (§ 11 ods. 4), zároveň ...

19.

Za § 151b sa vkladá § 151c, ktorý znie:

„§ 151c (1) Do zriadenia sudcovskej rady na Špeciálnom súde výberové konanie na Špeciálny ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „určených“ vkladajú slová „zákonom1aa) alebo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Napríklad § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. g) sa za slovo „určených“ vkladajú slová „zákonom1aa) alebo“.

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6)
§ 15a Trestného poriadku.“.

4.

V § 69 ods. 4 sa za slová „sa poskytujú“ vkladajú slová „prokuratúre, súdom,“ a za slová ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27b sa citácia „§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 ...

„§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. ...

Čl. IX

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zákonnosti“ vkladajú slová „pred začatím trestného ...

2.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

3.

V § 36 ods. 3 sa za slová „spovedné tajomstvo“ vkladajú slová „alebo tajomstvo informácie, ...

4.

V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len “generálna prokuratúra„), ktorej ...

5.

V § 46 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na konanie pred Špeciálnym súdom je príslušný prokurátor generálnej prokuratúry vymenovaný ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

6.

V § 46 ods. 7 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.

7.

V § 53 ods. 1 písm. a) sa za slová „námestníka generálneho prokurátora,“ vkladajú slová ...

8.

V § 54 ods. 2 písm. a) sa slová „ak ide o prokurátora generálnej prokuratúry“ nahrádzajú ...

9.

V § 54 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
špeciálny prokurátor, ak ide o prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

10.

Za § 55 sa vkladajú § 55a až 55l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 55a Spracúvanie a poskytovanie údajov (1) Prokuratúra spracúva podľa tohto zákona a osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 až 46 znejú:

„33) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 34) § 28 ods. 2 zákona č. 335/1991 ...

Čl. X

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 3 sa za slová „zástupca hlavného vojenského prokurátora,“ vkladajú slová „špeciálny ...

2.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 26 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

3.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať ...

4.

Za § 24 sa vkladá siedmy diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„SIEDMY DIEL VYMENOVANIE DO FUNKCIE V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY A ZÁNIK OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ ...

5.

Nadpis pod § 98 sa umiestňuje nad § 98 a za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:

„98a Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry patrí mesačne funkčný príplatok za výkon ...

6.

V § 189 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

7.

V § 224 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 23 ods. 1)“ vkladajú slová „a udeľuje alebo odmieta ...

8.

Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý znie:

„§ 265a Výberové konanie na funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry vyhlási generálny prokurátor ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004 okrem § 19f uvedeného v bode 3 čl. II, bodu ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore