Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 28.06.2021

Platnosť od: 13.12.2000
Účinnosť od: 28.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD1DS12EUPP6ČL0

Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 28.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 435/2000 s účinnosťou od 28.06.2021 na základe 366/2020

Legislatívny proces k zákonu 366/2020§ 1
Predmet zákona

(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiace s prevádzkou námorných lodí a námorných rekreačných plavidiel,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby.
(2)
Zákon sa primerane vzťahuje aj na plávajúce zariadenia zapísané v námornom registri, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, určené najmä na preskúmavanie a využívanie prírodného bohatstva na mori, na morskom dne a pod morským dnom.
(3)
Zákon sa nevzťahuje na námorné rybárske lode a vojnové lode.
(4)
Pri postupe podľa tohto zákona sa nepoužijú vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnsku a Nórsku (ďalej len "členské štáty") príslušné ustanovenia alebo príslušné časti týchto medzinárodných zmlúv:
a)
kapitola XI-2 prílohy k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z 1. novembra 1974 (SOLAS 74),
b)
odseky 16.1, 18.1 a 19 časti 2 kódexu na vykonávanie nástrojov IMO a oddielov 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 a 3.9.3.3 časti 2 kódexu IMO pre uznané organizácie v ich aktuálnom znení k Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke z 5. apríla 1966 a Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí z 2. novembra 1973 (MARPOL) spolu s ich príslušnými protokolmi, zmenami, doplneniami a súvisiacimi záväznými kódexmi vo všetkých členských štátoch.
(5)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
zobraziť paragraf
§ 4
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
vykonáva štátnu správu v námornej plavbe vrátane štátneho dozoru,
b)
poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť
1.
schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel, ak nebola schválená podľa osobitného predpisu,1a) a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí,
2.
technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel, ak nebol realizovaný podľa osobitného predpisu1a), a technickým dozorom počas stavby námorných lodí,
3.
vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.1070 (28) a rekreačných plavidiel a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.1070 (28) a rekreačných plavidiel,
4.
vydávaním a schvaľovaním postupov, opatrení, osvedčení podľa medzinárodnej zmluvy1b) a osvedčení o výnimke z medzinárodnej zmluvy,1b) v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.1070 (28),
c)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá doteraz nebola uznaná, spolu so všetkými informáciami a dôkazmi, ktoré preukazujú, že táto klasifikačná spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v osobitnom predpise,1ba)
d)
spolupracuje s Európskou komisiou pri posudzovaní klasifikačnej spoločnosti, o uznanie, ktorej žiadalo podľa písmena c),
e)
upraví poverenie uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena b), ak Európska komisia upravila uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktoré udelila,
f)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o odňatie uznania klasifikačnej spoločnosti,
g)
nesmie odmietnuť poveriť uznanú klasifikačnú spoločnosť, iba v odôvodnených prípadoch, môže obmedziť počet poverených uznaných klasifikačných spoločností,
h)
kontroluje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že poverená uznaná klasifikačná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť v súlade s poverením podľa písmena b), platnosť poverenia pozastaví alebo zruší,
i)
informuje bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty o poverených uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti poverenia alebo o zrušení poverenia uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena h) s uvedením závažných dôvodov pozastavenia poverenia alebo zrušenia poverenia,
j)
každé dva roky vyhodnocuje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela hodnotenie jej činnosti Európskej komisii a ostatným členským štátom do 31. marca roku, ktorý nasleduje po rokoch, v ktorých bola činnosť hodnotená,
k)
spolupracuje s poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou pri vypracúvaní pravidiel a postupov na vykonávanie činností tejto spoločnosti podľa písmena b) a na dosiahnutie jednotného výkladu medzinárodných zmlúv,
l)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu,
m)
uzatvára medzinárodné zmluvy týkajúce sa námornej plavby,
n)
predkladá Európskej komisii správu o dôvodoch zadržania námorných lodí zapísaných v námornom registri a zaradenia Slovenskej republiky do čierneho zoznamu alebo sivého zoznamu podľa Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole najneskôr štyri mesiace odo dňa zverejnenia výročnej správy Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole,
o)
oznámi Európskej komisii oprávnené orgány, ktoré budú mať prístup k údajom o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach z Európskej informačnej platformy o námorných nehodách,
p)
oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti účasť námornej lode na námornej nehode alebo na námornej mimoriadnej udalosti,
q)
môže delegovať po vzájomnej dohode na príslušný orgán iného členského štátu úlohu viesť vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti alebo určité úlohy na vykonanie takého vyšetrovania,
r)
spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Medzinárodnou námornou organizáciou pri prijímaní postupov a pravidiel, zriaďovaní a vývoji systémov na účely zvyšovania bezpečnosti námornej plavby a ochrany životného prostredia a poskytuje im potrebné informácie,
s)
spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu, ktorý oznámil ministerstvu začatie konania vo veci porušenia povinností podľa § 24 písm. b) alebo § 40 ods. 1 písm. e) alebo vo veci falšovania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) alebo vo veci získania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Ministerstvo plní funkciu námorného úradu, v ktorej rámci
a)
vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode alebo rekreačného plavidla do námorného registra a podania týkajúce sa všetkých zmien vzťahujúcich sa na námornú loď, alebo rekreačné plavidlo, ktoré sú už zapísané v námornom registri,
b)
vykonáva kontrolu spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu,
c)
vydáva vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla registračný list oprávňujúci plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky; vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla vydáva aj dočasný registračný list,
d)
určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky,
e)
vydáva lodné listiny podľa tohto zákona a medzinárodných zmlúv a usmernenia týkajúce sa bezpečnosti plavby a bezpečnosti námorných lodí,
f)
schvaľuje prvé vydanie osvedčenia o výnimke z technickej spôsobilosti námornej lode,
g)
vydáva osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc)
h)
schvaľuje a potvrdzuje denníky a iné lodné doklady,
i)
vydáva povolenie na prepravu cestujúcich,
j)
vykonáva kontrolu odbornej spôsobilosti členov lodných posádok a veliteľov rekreačných plavidiel,
k)
vydáva námornícke knižky členom lodných posádok,
l)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti a preukazy spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti, preukazy spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) a preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty,
m)
v odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z požadovanej odbornej praxe a z preukazovania odbornej spôsobilosti,
n)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel; môže uznať odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla získanú v zahraničí, vydanú príslušným úradom cudzieho štátu v rozsahu platnom pre danú oblasť plavby,
o)
schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 54,
p)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, ktoré boli vydané, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená, zrušená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené alebo zničené a vydaných výnimiek podľa písmena m) a osvedčení o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bca) do týchto evidencií sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedinečný identifikátor, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu a poskytujú sa na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky (ďalej len „sprostredkovateľ zamestnania“),
q)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, vydaných námorníckych knižiek a osvedčení o absolvovaní kvalifikačných kurzov na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,1bd) odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných posádok (ďalej len „kvalifikačné kurzy“) a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel,
r)
poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a vykonáva dohľad a štátny dozor nad ich priebehom a v prípade zistenia závažných nedostatkov môže odňať poverenie na ich vykonávanie; ak nie je ustanovené inak, štátny dozor sa vykonáva podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,1bdaa)
s)
schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a školiteľov,
t)
zabezpečuje najmenej raz za päť rokov vykonanie nezávislého hodnotenia vedomostí, schopností ich aplikovať a činností súvisiacich so získaním a hodnotením spôsobilosti a systému, ktorým sa uskutočňuje preukazovanie spôsobilosti člena lodnej posádky nezávislými kvalifikovanými osobami a správu o každom nezávislom hodnotení zasiela Európskej komisii a Medzinárodnej námornej organizácii do šiestich mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bda)
u)
môže na základe žiadosti iného členského štátu vykonať nezávislé hodnotenie podľa písmena t) na účely preverenia riadiacich a monitorovacích opatrení, činností zodpovedajúcich plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom, ich účinnosti, opatrení na odstránenie nedostatkov a súladu obsahu systému riadenia kvality s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bdb) výsledky každého hodnotenia sa zasielajú osobe zodpovednej za hodnotenú oblasť,
v)
zabezpečuje dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námorných lodiach oprávnených plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku,
w)
poskytuje Európskej komisii každoročne informácie podľa prílohy č. 2 zaznamenané do 31. decembra predchádzajúceho roka na účely štatistickej analýzy v elektronickej podobe umožňujúcej uchovávanie údajov na štatistické účely, na účely tvorby politík Európskej komisie a iných členských štátov a na účely preverovania iných ako členských štátov (ďalej len „tretí štát“) Európskou komisiou; na poskytovanie týchto informácií sa nevzťahuje osobitný predpis1be) a osobné údaje musia byť anonymizované,
x)
schvaľuje a uznáva knihu výcviku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
y)
vydáva osvedčenie o námornej práci spolu s vyhlásením o splnení požiadaviek na námornú prácu alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa vzoru a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) podkladom na vydanie osvedčenia je protokol o výsledku kontroly podľa § 5b ods. 2, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea)
z)
preveruje súlad dokumentácie týkajúcej sa sprostredkovania zamestnania sprostredkovateľom zamestnania s právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná1bea) a dodržiavanie tohto zákona a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea)
aa)
vydáva a odoberá osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky,
ab)
má prístup k informáciám zaznamenaným v inšpekčnej databáze zriadenej a aktualizovanej Európskou komisiou,
ac)
informuje Medzinárodnú námornú organizáciu a prístavné orgány pobrežného štátu o možných nedostatkoch prístavných zberných zariadení na lodný odpad podľa postupov a formulárov vydaných Medzinárodnou námornou organizáciou.
(3)
Ministerstvo pred udelením poverenia na výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí uznanej klasifikačnej spoločnosti so sídlom v treťom štáte, môže požiadať tento tretí štát, aby poveril uznané klasifikačné spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte na základe reciprocity.
(4)
Poverením podľa odseku 1 písm. b) je písomná zmluva uzatvorená medzi ministerstvom a uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá musí obsahovať najmä
a)
ustanovenia podľa dodatku II rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie A.739(18),
b)
ustanovenia o finančnej zodpovednosti, a to
1.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobila škodu na majetku, stratu majetku, zranenie alebo smrť osôb,
2.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila zranenie alebo smrť osôb; finančná náhrada musí byť najmenej 4 milióny eur,
3.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila stratu majetku alebo škodu na majetku; finančná náhrada musí byť najmenej 2 milióny eur,
c)
ustanovenie o pravidelnej kontrolnej činnosti podľa odseku 1 písm. h) a j),
d)
ustanovenia o možnosti vykonávania náhodných a podrobných kontrol námorných lodí,
e)
ustanovenia o povinnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti predkladať informácie o klasifikovaných námorných lodiach, o zmenách, odňatí alebo pozastavení platnosti klasifikačnej triedy námornej lode.
(5)
V poverení podľa odseku 4 ministerstvo môže ustanoviť povinnosť pre uznanú klasifikačnú spoločnosť zriadiť organizačnú zložku so sídlom na území Slovenskej republiky.
(6)
Ministerstvo predkladá Medzinárodnej námornej organizácii žiadosť o vykonanie auditu.
(7)
Ministerstvo zabezpečí, aby sa audit vykonaný na ministerstve Medzinárodnou námornou organizáciou uskutočnil najmenej raz za sedem rokov.
(8)
Výsledky auditu sa zverejnia v súlade s osobitným predpisom.1be)
(9)
Ministerstvo vydá osvedčenie1bb) o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) pre prípad smrti alebo úrazu cestujúcich, ak dopravca uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti dopravcu pre prípad námornej nehody námornej osobnej lode v súlade s osobitným predpisom1bf) na jeden rok.
(10)
Ministerstvo zriadi a prevádzkuje národný systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu námorných informácií SafeSeaNet na účely námornej bezpečnosti v prístavoch a na mori, ochrany životného prostredia a efektívnosti námornej plavby. Námorné informácie, ktoré obsahuje národný systém SafeSeaNet, sú dôverného charakteru. Ministerstvo oprávňuje osoby1bg) na prístup do tohto systému a poskytuje informácie z tohto systému súdom a orgánom činným v trestnom konaní.
(11)
Ministerstvo zavedie a udržiava systém riadenia kvality pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením povinností vlajkového štátu. Takýto systém riadenia kvality sa považuje za osvedčený v súlade s príslušnými medzinárodnými normami kvality.
(12)
Ministerstvo poverí najviac na päť rokov na základe písomnej žiadosti vykonávaním kvalifikačného kurzu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak táto
a)
má zavedený systém riadenia kvality v súlade medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
b)
organizačne a materiálne zabezpečí kvalifikačný kurz vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
c)
zabezpečí lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh)
d)
vypracuje písomný program kvalifikačného kurzu, učebné osnovy, vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, vzor záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu a vzor evidencie dokumentácie kvalifikačného kurzu.
(13)
Prílohami k písomnej žiadosti podľa odseku 12 sú
a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte alebo v treťom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
b)
názov a detailný písomný program kvalifikačného kurzu obsahujúci metódy, postupy a materiálne zabezpečenie kvalifikačného kurzu,
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov, z ktorých program kvalifikačného kurzu vychádza,
d)
popis organizačného zabezpečenia kvalifikačného kurzu vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
e)
zoznam lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bi)
f)
evidencia dokumentácie kvalifikačného kurzu,
g)
popis a forma záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu,
h)
vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
doklad o zavedení systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
j)
učebné osnovy,
k)
doklad lektora o úspešnom absolvovaní kurzu inštruktorov pre školenia a hodnotenia na simulátoroch podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh) a o praxi lektora na danom simulátore, ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o vykonávanie kvalifikačného kurzu na simulátore.
(14)
Poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov podľa odsekov 12 a 13. V rámci zabezpečenia výkonu dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu je poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, povinná oznámiť ministerstvu najneskôr sedem dní predo dňom konania kvalifikačného kurzu termín konania tohto kvalifikačného kurzu a najneskôr tri dni predo dňom konania oznámeného kvalifikačného kurzu zmenu alebo zrušenie termínu konania tohto kvalifikačného kurzu.
(15)
Ministerstvo odoberie poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu poverenej osobe, ak poverená osoba
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 12,
b)
požiada o odobratie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane poruší povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
(16)
Ministerstvo vydá osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky osobe, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu1bia) najviac na päť rokov na základe žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom sprostredkovateľa zamestnania alebo jeho splnomocneného zástupcu, ktorej prílohami sú:
a)
dokument, ktorým sprostredkovateľ zamestnania preukazuje, že vykonáva sprostredkovanie zamestnania pre člena lodnej posádky bez úhrady voči členovi lodnej posádky, ktorému sa zamestnanie sprostredkúva,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register, vedený v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
c)
kópia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sprostredkovateľom zamestnania, členom lodnej posádky alebo nedodržaním povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z pracovnej zmluvy,
d)
opis postupu umiestňovania člena lodnej posádky na námornú loď,
e)
opis postupu vybavovania sťažností člena lodnej posádky,
f)
plnomocenstvo sprostredkovateľa zamestnania na podpísanie pracovnej zmluvy s členom lodnej posádky v mene vlastníka námornej lode, ak zmluvu nepodpisuje vlastník námornej lode,
g)
kópia platného osvedčenia o námornej práci a platné vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu vydaného námornej lodi alebo kópia dočasného osvedčenia o námornej práci, na ktorú je sprostredkované zamestnanie členovi lodnej posádky, alebo ak je námorná loď registrovaná v námornom registri štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) písomné vyhlásenie vlastníka takejto námornej lode o dodržiavaní medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea)
h)
opis postupu vedenia evidencie členov lodných posádok, ktorým sprostredkovateľ zamestnania sprostredkoval zamestnanie.
(17)
Sprostredkovateľ zamestnania môže poskytovať sprostredkovanie zamestnania členovi lodnej posádky, ak má oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu1bia) a osvedčenie podľa odseku 16. Ministerstvo môže osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky odobrať, ak sprostredkovateľ zamestnania poruší tento zákon, súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia vydané na jeho základe, právne záväzné akty Európskej únie a medzinárodné zmluvy alebo neumožní alebo odoprie preverenie tohto súladu podľa odseku 2 písm. z).
zobraziť paragraf
§ 5
Štátny dozor

(1)
Orgánom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie a medzinárodných zmlúv právnickými osobami a fyzickými osobami (ďalej len „povinná osoba“) je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo vykonáva štátny dozor podľa odseku 1 ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) poverenými zamestnancami ministerstva (ďalej len „poverený zamestnanec“).
(3)
Poverený zamestnanec má právo pri výkone štátneho dozoru vstupovať na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, ako aj právo vstupovať do objektov a zariadení vlastníka námornej lode alebo rekreačného plavidla, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla.
(4)
Povinná osoba je povinná umožniť poverenému zamestnancovi vstup na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, do všetkých objektov, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, a umožniť mu nahliadnuť do dokladov súvisiacich s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, ako aj styk s osobami, s ktorými poverený zamestnanec považuje za nevyhnutné komunikovať. Vlastník námornej lode je povinný poverenému zamestnancovi umožniť pobyt na námornej lodi vrátane pobytu počas plavby a musí mu umožniť používať lodné telekomunikačné zariadenie.
(5)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí porušenie tohto zákona alebo nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť plavby, posádky, osôb alebo prepravovaného nákladu, nariadi spôsob a lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže
a)
odobrať veliteľovi námornej lode alebo členovi lodnej posádky preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (§ 41) alebo veliteľovi rekreačného plavidla preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla (§ 56),
b)
zadržať registračný list alebo dočasný registračný list (§ 14), alebo registračný list rekreačného plavidla (§ 55), alebo medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla (§ 54 ods. 3).
(7)
Preukaz alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti odobraté podľa odseku 6 písm. a) alebo listiny zadržané podľa odseku 6 písm. b) postúpi poverený zamestnanec ministerstvu na ďalšie konanie.
(8)
Ministerstvo môže rozhodnutím
a)
odňať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti odobratý podľa odseku 6 písm. a) na určitý čas, najviac na tri roky, a pri strate zdravotnej spôsobilosti držiteľa natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
odňať registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b) a vymazať námornú loď z registra, ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote [§ 17 ods. 3 písm. d)],
c)
odňať dočasný registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote,
d)
pozastaviť platnosť registračného listu rekreačného plavidla alebo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla zadržané podľa odseku 6 písm. b) a vymazať rekreačné plavidlo z registra rekreačných plavidiel (§ 52), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote podľa odseku 5.
(9)
Podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 21
Námornícka knižka

(1)
Námornícka knižka je dokladom o totožnosti člena lodnej posádky, o jeho funkčnom zaradení na námornej lodi a o čase služby na námornej lodi.
(2)
Každý člen lodnej posádky, ktorý je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú ministerstvom; čas platnosti námorníckej knižky je najviac desať rokov.
(3)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať občan Slovenskej republiky, ktorý predloží doklad o tom, že bol členom lodnej posádky, alebo na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(4)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba bez štátnej príslušnosti na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(5)
Žiadosť o vydanie námorníckej knižky obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu rodinného príslušníka,
c)
krvnú skupinu, výšku postavy, farbu vlasov, vzhľad tváre, farbu očí, tvar nosa, zvláštne znamenie.
(6)
Osobné údaje podľa odseku 5 sa môžu poskytnúť na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a sprostredkovateľovi zamestnania.
(7)
Do námorníckej knižky sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko člena lodnej posádky,
b)
dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu rodinného príslušníka, krvná skupina, výška postavy, farba vlasov, vzhľad tváre, farba očí, tvar nosa, zvláštne znamenie člena lodnej posádky,
c)
meno námornej lode,
d)
volacia značka námornej lode,
e)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách,
f)
výkon hlavných motorov námornej lode,
g)
štátna vlajka krajiny, v ktorej je námorná loď registrovaná,
h)
registračný prístav námornej lode,
i)
vlastník námornej lode, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov, ak ide o právnickú osobu,
j)
funkčné zaradenie člena lodnej posádky,
k)
prístav a dátum nalodenia,
l)
prístav a dátum vylodenia,
m)
čas nalodenia.
(8)
Pri nalodení a vylodení podpíše členovi lodnej posádky námornícku knižku veliteľ námornej lode a potvrdí odtlačkom lodnej pečiatky.
(9)
Člen lodnej posádky, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú podľa medzinárodných zmlúv.
(10)
Za vydanie námorníckej knižky sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)
zobraziť paragraf
§ 23
Zloženie lodnej posádky

(1)
Lodnú posádku námornej lode okrem námornej jachty tvorí veliteľ námornej lode, dôstojníci, asistent, lodné mužstvo a iná osoba. Lodnú posádku námornej jachty tvorí veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo.
(2)
Veliteľa námornej lode vymenúva a odvoláva vlastník námornej lode.
(3)
Dôstojníci sú tí členovia lodnej posádky, ktorí vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti a boli ustanovení do dôstojníckej funkcie.
(4)
Lodné mužstvo tvoria ostatní členovia lodnej posádky okrem veliteľa námornej lode a dôstojníckeho zboru.
(5)
Inou osobou je člen lodnej posádky, ktorý je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej lode na účely zabezpečenia prevádzky námornej lode, ale nemá odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností zodpovedajúcich oprávneniu na výkon funkcie na námornej lodi a nie je súčasťou minimálneho obsadenia námornej lode. Na inú osobu sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 6 a 8, § 4 ods. 2 písm. j) a l) okrem preukazov spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov a písm. t), z) a aa), § 4 ods. 16 a 17, § 5 ods. 6 písm. a), § 21 ods. 7 písm. j), § 40 ods. 6 a 7, § 41 ods. 8, 11, 12 a 14 a § 44 ods. 4 a 6 druhá veta.
(6)
Každý člen lodnej posádky musí byť na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41).
(7)
Počet členov lodnej posádky a jej zloženie musia zodpovedať požiadavkám medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na bezpečnosť plavby.
(8)
Na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretieho štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako členov lodnej posádky sa nevyžaduje povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a povolenie na zamestnanie podľa osobitných predpisov.5)
(9)
O najmenšom počte členov lodnej posádky a jej zložení pre každú námornú loď rozhodne ministerstvo. Prihliadne pritom na druh, typ, vybavenie a veľkosť námornej lode a na oblasť plavby, na ktorú je námorná loď určená. Údaj o najmenšom počte členov lodnej posádky a o jej zložení uvedie do osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou.
zobraziť paragraf
§ 26
Oprávnenie veliteľa námornej lode

(1)
Veliteľ námornej lode je oprávnený vykonávať v mene vlastníka námornej lode a na jeho zodpovednosť právne úkony, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku námornej lode, vrátane právnych úkonov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov.
(2)
Veliteľ námornej lode je oprávnený predať alebo dať námornú loď a náklad do zálohu, ako aj vymáhať pohľadávky vyplývajúce z prepravných zmlúv alebo vykonávať iné právne úkony, ale len na základe písomného splnomocnenia vlastníka námornej lode alebo vlastníka nákladu, ak sa týka nákladu.
(3)
Ak to vyžaduje naliehavý záujem vlastníka námornej lode alebo člena lodnej posádky, veliteľ námornej lode je oprávnený bezodplatne vykonať overenie a osvedčenie podpisu, kópie alebo odpisu listiny.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31a
Opatrenia pri nakladaní s lodným odpadom

(1)
Vlastník, prevádzkovateľ, agent10a) alebo veliteľ námornej lode10b) plávajúcej do prístavu členského štátu vyplní predbežné oznámenie o lodnom odpade podľa vzoru ustanoveného v prílohe 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES, a požadované informácie oznámi príslušnému orgánu pobrežného členského štátu
a)
aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy,
b)
ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď pripláva, ak je táto informácia zrejmá do 24 hodín pred priplávaním alebo
c)
najneskôr po odplávaní z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej ako 24 hodín.
(2)
Lodným odpadom je na účely tohto zákona každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky námornej lode alebo počas nakladania, vykladania a čistenia námornej lode a odpad podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;10c) tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.10d) Zvyškami nákladu sú zostatky lodného nákladu, ktoré ostávajú na palube námornej lode, v nákladových priestoroch alebo v nákladových tankoch, ktoré ostanú po vyložení nákladu a po vyčistení nákladových priestorov a zahŕňa zvyšky nákladu vrátane rozliateho nákladu, ktoré vzniknú počas nakládky alebo vykládky v mokrom stave alebo suchom stave alebo zachytených v preplachovacej vode, okrem prachu z nákladu, ktorý zostane na palube po pozametaní alebo prachu z vonkajších povrchov námornej lode.
(3)
Informácie podľa odseku 1 sa uchovávajú na námornej lodi aspoň do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva, ak je to možné v elektronickej podobe a na požiadanie sa poskytnú príslušným orgánom pobrežného členského štátu.
(4)
Informácie podľa odseku 1 sa elektronicky nahlasujú do systému námorných informácií SafeSeaNet.
(5)
Veliteľ námornej lode pred odplávaním z prístavu členského štátu zabezpečí vyloženie všetkého lodného odpadu do prístavného zberného zariadenia v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.7d) Prístavným zberným zariadením sa rozumie pevné zariadenie, plávajúce zariadenie alebo pohyblivé zariadenie určené na zber lodného odpadu.
(6)
Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode10b) pred odplávaním z prístavu alebo bezodkladne po prevzatí potvrdenia o vyložení lodného odpadu musí elektronicky nahlásiť informácie nachádzajúce sa v tomto potvrdení do systému námorných informácií SafeSeaNet.
(7)
Informácie z potvrdenia o vyložení lodného odpadu uchováva veliteľ námornej lode na palube námornej lode najmenej dva roky spolu s knihou ropných látok, knihou záznamov o náklade, knihou záznamov o lodnom odpade alebo plánom nakladania s lodným odpadom a na požiadanie sa poskytnú príslušnému orgánu pobrežného členského štátu.
(8)
Námorná loď môže pokračovať v plavbe do ďalšieho prístavu aj bez vyloženia lodného odpadu, ak
a)
z informácií podľa odsekov 1 a 6 vyplýva, že námorná loď má dostatočnú skladovaciu kapacitu na doposiaľ nahromadený lodný odpad a na ďalší lodný odpad, ktorý vznikne počas plánovanej plavby do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva,
b)
z informácií dostupných na palube námornej lode, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis,10b) vyplýva, že námorná loď má dostatočnú skladovaciu kapacitu na doposiaľ nahromadený lodný odpad a na ďalší lodný odpad, ktorý vznikne počas plánovanej plavby do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva, alebo
c)
pripláva do kotviska na menej ako 24 hodín alebo počas nepriaznivých poveternostných podmienok, ak táto oblasť kotviska nebola vyňatá z prístavu.
(9)
Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté prísnejšie požiadavky na námorné lode prijaté v súlade s medzinárodným právom.
(10)
Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode10b) musí elektronicky bezodkladne nahlásiť informácie o skutočnom čase priplávania do prístavu členského štátu a čase odplávania z prístavu členského štátu každej námornej lode10b) spolu s identifikátorom príslušného prístavu do systému námorných informácií SafeSeaNet.
(11)
Vlastník alebo prevádzkovateľ námornej lode je povinný platiť úhradu za používanie prístavného zberného zariadenia podľa príslušných predpisov členského štátu, v ktorom sa z námornej lode lodný odpad vyloží.
zobraziť paragraf
§ 41

(1)
Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi, okrem námornej jachty, v listinnej podobe alebo elektronickej podobe platný preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti zodpovedajúci medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Preukaz odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas. Veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej jachte platný preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty. Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty sa vydáva najviac na päť rokov na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom, vlastníkovi námornej jachty, prevádzkovateľovi námornej jachty alebo sprostredkovateľovi zamestnania na základe písomnej žiadosti.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi po preukázaní jeho totožnosti, ak
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov, okrem veliteľa námornej lode, u ktorého sa vyžaduje dosiahnuť vek najmenej 30 rokov,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú funkciu,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,14)
d)
úspešne absolvoval kvalifikačné kurzy podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
e)
vykonal odbornú skúšku pred komisiou určenou ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú
a)
vzdelanie na danú funkciu,
b)
odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4)
Veliteľovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých sa na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti, vydá ministerstvo okrem preukazu odbornej spôsobilosti aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorým potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je najviac päť rokov odo dňa jeho vydania alebo do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo preukazu spôsobilosti po absolvovaní doplnkových odborných kurzov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14a) alebo do jeho zrušenia, pozastavenia jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatný príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu. Po skončení platnosti potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti možno potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti predĺžiť najviac na päť rokov, ak žiadateľ preukáže, že jeho odborná spôsobilosť trvá a sú splnené podmienky podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(5)
Člen lodnej posádky podľa odseku 1 preukazuje odbornú spôsobilosť pred každým nalodením a počas nalodenia predložením originálu platného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p) a platnej námorníckej knižky vlastníkovi námornej lode. Veliteľ námornej lode a dôstojníci súčasne predkladajú aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)
Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydaný iným členským štátom veliteľovi námornej lode alebo dôstojníkovi v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná14a) v rozsahu spôsobilosti, funkcie a úrovne zodpovednosti v ňom uvedenom, vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, a to po overení pravosti a platnosti požadovaných dokladov, pričom overí, že veliteľ námornej lode a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môžu vykonávať. Žiadateľ o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti má právo podať opravný prostriedok, ak je jeho žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti zamietnutá. Potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti je platné najviac do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ale nie viac ako päť rokov odo dňa vydania preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, do jeho zrušenia, pozastavenia platnosti alebo do vyhlásenia preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu za neplatný.
(7)
Ministerstvo môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti14a) vydaný tretím štátom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, ak bol Európskou komisiou uznaný tretí štát za štát, ktorý spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Ak tretí štát nie je Európskou komisiou uznaný, ministerstvo môže predložiť Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o jeho uznanie vrátane predbežnej analýzy dodržiavania požiadaviek medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) tretím štátom, ktorá obsahuje informáciu, že tretí štát je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) potvrdenie Námorného bezpečnostného výboru Medzinárodnej námornej organizácie, že tretí štát dodržiava ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) a ďalšie dôvody na uznanie tretieho štátu, pričom súčasne musí rokovať s príslušným orgánom tretieho štátu o zmluve, ktorou sa tretí štát zaväzuje bezodkladne oznámiť každú zmenu systému prípravy a preukazovania spôsobilosti vykonávanú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) pričom sa presvedčí, že veliteľ a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môžu vykonávať. Ak predmetom žiadosti o uznanie tretieho štátu je aj uznanie osoby, ktorá vykonáva kvalifikačné kurzy v treťom štáte, ministerstvo musí preveriť, či tretí štát spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bh) Ak ministerstvo usúdi, že tretí štát neplní požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) oznámi to bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov Európskej komisii. Ministerstvo musí bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty o úmysle odobrať potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydané tretím štátom.
(8)
Ak Európska komisia prijala rozhodnutie o odobratí uznania tretieho štátu podľa odseku 7, ministerstvo je povinné podľa odôvodnenia rozhodnutia Európskej komisie prijať opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia. Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o odobratí uznania tretieho štátu zostáva v platnosti a môže byť vydané potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti na vyššiu funkciu, ak na túto funkciu je vyžadovaná iba dodatočná prax, ktorú člen lodnej posádky spĺňa.
(9)
Ministerstvo na žiadosť členského štátu, tretieho štátu, vlastníka námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode poskytne písomnú informáciu o pravosti a platnosti ním vydaného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p), potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, námorníckej knižky a výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. m).

Ministerstvo sprístupňuje informácie podľa prvej vety v elektronickej forme.
(10)
Ak bol preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti vydaný podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) pred 1. januárom 2017, ministerstvo určí, či žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti a preukazu spôsobilosti spĺňa podmienky ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(11)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť členovi lodnej posádky výkon pracovnej činnosti na námornej lodi najviac na tri mesiace, ak je člen lodnej posádky držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným členským štátom a podal žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti, ale ministerstvo ešte nevydalo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti.
(12)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na obsadenie člena lodnej posádky, okrem člena lodnej posádky, ktorý zabezpečuje na námornej lodi rádiokomunikáciu, osobou, ktorá nevlastní preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci danej funkcii, ale je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti bezprostredne nižšieho stupňa. Na námornej lodi, kde je predpísaný počet členov lodnej posádky menej ako desať a ministerstvo nemôže vzhľadom na počet členov lodnej posádky alebo prevádzkové určenie námornej lode vyžadovať, aby na palube námornej lode bol plne kvalifikovaný kuchár, každý, kto v kuchyni pripravuje stravu, musí byť vyškolený alebo poučený v oblasti potravinovej a osobnej hygieny, ako aj manipulácie s potravinami a ich skladovania na palube námornej lode.14aa)
(13)
Ministerstvo akceptuje v listinnej podobe alebo elektronickej podobe preukaz spôsobilosti alebo písomné potvrdenie o splnení požiadaviek medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) vydané iným členským štátom členovi lodnej posádky.
(14)
Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti povoľuje ministerstvo menovite pre určenú osobu, na určenú námornú loď a na čas neprekračujúci šesť mesiacov; na funkciu veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka možno výnimku povoliť, len ak ide o vyššiu moc, a to len na najkratší nevyhnutný čas. Na funkciu lodný kuchár možno povoliť výnimku na čas neprekračujúci jeden mesiac alebo do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví, za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(15)
Ak sa povoľuje výnimka na obsadenie funkcie člena lodnej posádky, pričom táto funkcia sa obsadzuje členom lodnej posádky podľa odseku 12, na ktorú sa nepožaduje preukaz odbornej spôsobilosti, môže byť takáto výnimka povolená členovi lodnej posádky, ktorého kvalifikácia a prax sú v súlade s požiadavkami na funkciu, na ktorú sa povoľuje výnimka, a úspešne absolvoval skúšku, ktorou preukazuje splnenie požiadaviek na povolenie výnimky.
(16)
Pred konaním odbornej skúšky pred komisiou určenou ministerstvom uchádzač preukazuje zdravotnú spôsobilosť lekárskym potvrdením, ktoré nemôže byť staršie ako tri mesiace. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti je podmienkou povolenia na vykonanie odbornej skúšky. Zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky vrátane vydávania lekárskeho potvrdenia posudzuje ministerstvom poverený lekár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.14b)
(17)
Ministerstvo poverí na výkon činnosti podľa odseku 16 lekára, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, absolvoval školenia o životných, pracovných a zdravotných podmienkach na námorných lodiach alebo prax lodného lekára na námornej lodi, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v rozsahu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14c) a je nezávislý od vlastníka námornej lode, prevádzkovateľa námornej lode, člena lodnej posádky a sprostredkovateľa zamestnania. Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva činnosť podľa odseku 16. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť príslušným orgánom iného štátu, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a členovi lodnej posádky. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny údajov uvedené v žiadosti a jej prílohe. Ministerstvo odoberie poverenému lekárovi poverenie na výkon činnosti podľa odseku 16, ak prestane spĺňať podmienky podľa prvej vety alebo požiada o zrušenie poverenia.
(18)
Člen lodnej posádky musí preukázať zdravotnú spôsobilosť pred nalodením platným lekárskym potvrdením vydaným podľa odseku 16. Lekárske potvrdenie vydá poverený lekár členovi lodnej posádky, ak spĺňa normy zdravotnej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14d) Člen lodnej posádky, ktorý žiada o lekárske potvrdenie, musí preukázať, že dosiahol vek najmenej 18 rokov, a svoju totožnosť. Ak v lekárskom potvrdení člena lodnej posádky nie je uvedené inak, jeho platnosť je najviac 24 mesiacov, ak ide o člena lodnej posádky, ktorý je starší ako 55 rokov, platnosť lekárskeho potvrdenia je 12 mesiacov. Platnosť lekárskeho potvrdenia člena lodnej posádky, ktorý má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú, zodpovedá dohodnutej dĺžke pracovného pomeru, najviac je však 24 mesiacov.
(19)
Ministerstvo môže v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoliť výnimku členovi lodnej posádky na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi bez lekárskeho potvrdenia do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví a v ktorom môže člen lodnej posádky získať lekárske potvrdenie, ak platnosť lekárskeho potvrdenia uplynula počas plavby alebo pred nalodením a z časového hľadiska nie je možné získať lekárske potvrdenie.
(20)
Ministerstvo akceptuje lekárske potvrdenie vydané iným členským štátom, ak bolo vydané v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.14c)
(21)
Člen lodnej posádky je povinný absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.6)
(22)
Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti a podrobnosti o požadovanej zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 42
Pracovný pomer člena lodnej posádky

(1)
Člen lodnej posádky je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej lode. Ak je člen lodnej posádky v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi námornej lode, na prevádzkovateľa námornej lode sa primerane vzťahujú § 23, 24, 26, 31, 36, 39 až 42, 44, 47 až 50 a 60.
(2)
Člen lodnej posádky môže vykonávať službu na námornej lodi iba v pracovnom pomere. Pracovný pomer veliteľa námornej lode vzniká jeho vymenovaním.
(3)
Ak sa pracovný pomer člena lodnej posádky dohodne na neurčitý čas, vlastník námornej lode uzatvorí s členom lodnej posádky pri každom nalodení dodatok k pracovnej zmluve, ktorý upravuje účel nalodenia. Ak sa pracovný pomer dohodne na určitý čas, musí byť v pracovnej zmluve dohodnutý čas a miesto nalodenia člena lodnej posádky, meno námornej lode a miesto, kam má člen lodnej posádky právo byť dopravený na náklady vlastníka námornej lode po vylodení (ďalej len „repatriácia“).
(4)
Členom lodnej posádky námornej lode môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov.
(5)
V pracovnej zmluve nemožno dohodnúť skúšobnú dobu. Pracovná zmluva člena lodnej posádky musí okrem náležitostí podľa osobitného predpisu14e)obsahovať aj
a)
celé meno a celé priezvisko, dátum a miesto narodenia člena lodnej posádky,
b)
údaje o vlastníkovi námornej lode, a to
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba,
2.
obchodné meno, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba - podnikateľ, alebo
3.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická osoba,
c)
podmienky o dávkach zdravotného a sociálneho zabezpečenia,
d)
podmienky nároku na repatriáciu,
e)
miesto a dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy.
(6)
S členom lodnej posádky nemožno dohodnúť pracovný pomer podľa osobitného predpisu.14f)
(7)
Člena lodnej posádky nemožno preradiť na inú prácu okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,15) ako aj v prípade, ak veliteľ námornej lode rozhodol, že je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(8)
Vlastník námornej lode ani člen lodnej posádky počas služby na námornej lodi nemôžu pracovný pomer okamžite zrušiť.
(9)
Ak pracovný pomer člena lodnej posádky dojednaný na určitý čas sa má skončiť vtedy, keď je člen lodnej posádky nalodený alebo v priebehu jeho repatriácie, pracovný pomer sa skončí až dňom ukončenia repatriácie, ak medzi vlastníkom námornej lode a členom lodnej posádky sa nedohodlo inak.
(10)
Člen lodnej posádky sa môže s vlastníkom námornej lode dohodnúť na predĺžení času služby a pracovného pomeru a na jeho vylodení z ekonomických dôvodov v niektorom z prístavov, do ktorých námorná loď pripláva.
(11)
Člen lodnej posádky má nárok na dovolenku za kalendárny rok, za ktorú mu patrí náhrada mzdy. Základná výmera dovolenky je dva a pol kalendárnych dní za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru a pomerná časť za časť kalendárneho mesiaca nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru. Za základnú výmeru dovolenky za kalendárny rok nemožno poskytnúť peňažnú náhradu s výnimkou skončenia pracovného pomeru.
(12)
Cesta do prístavu nalodenia a repatriácia sa posudzujú ako zahraničná pracovná cesta.16)
(13)
Pri vzniku pracovného pomeru člena lodnej posádky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17)
zobraziť paragraf
§ 47
Osobitná právomoc veliteľa námornej lode

(1)
Pri závažnom alebo opätovnom porušení pracovnej disciplíny je veliteľ námornej lode oprávnený zbaviť člena lodnej posádky výkonu služby na námornej lodi.
(2)
Opatrenie uvedené v odseku 1 môže veliteľ námornej lode uložiť len vtedy, ak člen lodnej posádky porušil pracovnú disciplínu, ohrozil bezpečnosť osôb, námornú loď alebo náklad. V prípade zbavenia výkonu služby na námornej lodi a následnej repatriácie je veliteľ námornej lode povinný vziať do úvahy možnosť vylodenia člena lodnej posádky s ohľadom na dopravné spojenie z prístavu vylodenia. Vylodením nemožno ohroziť život, zdravie ani osobnú slobodu vylodeného. Spôsob vylodenia a repatriácie dohodne vopred veliteľ námornej lode s jej vlastníkom.
(3)
Ak je člen lodnej posádky zbavený výkonu služby, nepatrí mu po tento čas mzda ani náhrada mzdy. Ak bol člen lodnej posádky zbavený výkonu služby odôvodnene, je povinný vlastníkovi námornej lode nahradiť vzniknuté náklady na repatriáciu a na vyslanie náhradného člena lodnej posádky na námornú loď. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vlastník námornej lode tieto náklady primerane znížiť.
(4)
Opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť do piatich dní odo dňa, keď sa veliteľ námornej lode dozvedel o porušení pracovnej disciplíny členom lodnej posádky, najdlhšie však do jedného mesiaca odo dňa, keď došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Uložené opatrenie musí byť primerané závažnosti porušenia pracovnej disciplíny, forme a miere zavinenia a ďalším okolnostiam prípadu. Použitie osobitného predpisu19) nie je uložením opatrenia dotknuté.
(5)
Veliteľ námornej lode musí umožniť členovi lodnej posádky, ktorému ukladá opatrenie, vyjadriť sa o veci. O jeho vyjadrení, uložení opatrenia a jeho odôvodnení vypracuje veliteľ námornej lode písomný záznam. Do lodného denníka urobí o tejto skutočnosti stručný zápis. Veliteľ námornej lode je povinný rozhodnutie o uložení opatrenia urobiť písomne a doručiť do vlastných rúk členovi lodnej posádky, ktorý porušil pracovnú disciplínu.
(6)
Ak člen lodnej posádky nesúhlasí s uložením opatrenia, môže sa v lehote 30 dní od svojej repatriácie odvolať na ministerstvo. Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia nemá odkladný účinok.
(7)
Ministerstvo prerokuje odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia do 30 dní od jeho doručenia a rozhodnutie o uložení opatrenia potvrdí alebo zruší. Ak bolo opatrenie na zbavenie výkonu služby zrušené, posudzuje sa čas, po ktorý bol člen lodnej posádky výkonu služby zbavený až do jeho prípadného návratu na námornú loď ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa.
(8)
Veliteľ námornej lode môže v čase do vylodenia člena lodnej posádky svoje rozhodnutie o uložení opatrenia zrušiť. O zrušení opatrenia urobí veliteľ námornej lode zápis do lodného denníka. Zrušenie rozhodnutia o uložení opatrenia je veliteľ námornej lode povinný urobiť písomne a doručiť do vlastných rúk členovi lodnej posádky, ktorého sa zrušenie týka.
(9)
Veliteľovi námornej lode za závažné porušenie pracovnej disciplíny uloží opatrenie vlastník námornej lode. Ak ministerstvo uplatnilo voči veliteľovi námornej lode sankciu podľa tohto zákona, vlastník námornej lode mu z rovnakých dôvodov nemôže uložiť disciplinárne opatrenie.
zobraziť paragraf
§ 55
Registračný list


Ak rekreačné plavidlo a jeho vlastník spĺňajú podmienky uvedené v § 52 až 54, ministerstvo vykoná zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel a vydá mu registračný list. Platnosť registračného listu je najviac päť rokov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 55a
Výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel

(1)
O výmaze rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel rozhodne ministerstvo
a)
na návrh vlastníka rekreačného plavidla,
b)
bez návrhu.
(2)
Ministerstvo vykoná výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel na návrh, ak sa
a)
stratilo rekreačné plavidlo alebo ak sa rekreačné plavidlo stalo trvalo nespôsobilým na plavbu,
b)
zmenila štátna vlajka rekreačného plavidla pri zmene jeho registrácie.
(3)
Ministerstvo vykoná výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel bez návrhu, ak
a)
sa vykonala prestavba rekreačného plavidla alebo jej úprava takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam zápisu do registra,
b)
sa stalo rekreačné plavidlo trvalo nespôsobilým na plavbu.
(4)
Výmazom rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel sa končí platnosť registračného listu.
(5)
Vlastník rekreačného plavidla alebo prevádzkovateľ rekreačného plavidla po jeho výmaze z registra rekreačných plavidiel bez zbytočného odkladu vráti ministerstvu registračný list a iné doklady rekreačného plavidla vydané ministerstvom.
(6)
Zápisy v registri rekreačných plavidiel sa uchovávajú počas desiatich rokov od výmazu rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel.
zobraziť paragraf
§ 56
Odborná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla

(1)
Rekreačné plavidlo môže viesť len fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pre určenú oblasť plavby. Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom na základe ich písomnej žiadosti.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla vydáva ministerstvo žiadateľovi, ktorý
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov,
b)
preukáže plavebnú prax pre danú oblasť plavby,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,
d)
vykonal teoretickú a praktickú skúšku odbornej spôsobilosti pre danú oblasť plavby pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
e)
je držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu pre danú oblasť plavby.
(3)
Platnosť preukazu spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nie je obmedzená.
(4)
Na rekreačnom plavidle môžu byť okrem veliteľa rekreačného plavidla prítomní členovia posádky rekreačného plavidla a ďalšie osoby; členom posádky rekreačného plavidla môže byť fyzická osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, je zdravotne spôsobilá a schopná podľa pokynov veliteľa rekreačného plavidla pomáhať pri jeho vedení.
(5)
Ďalšou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je veliteľom rekreačného plavidla ani členom posádky rekreačného plavidla.
(6)
Počas plavby na mori sa všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle zapisujú do lodného denníka.
(7)
Všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa rekreačného plavidla.
(8)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 60

(1)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 166 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva námornú plavbu pod štátnou vlajkou bez registračného listu alebo dočasného registračného listu,
b)
nezabezpečuje udržiavanie námornej lode v stave spôsobilom na plavbu,
c)
neplní povinnosti zriadiť a využívať monitorovací a informačný systém pre námornú plavbu podľa osobitných predpisov,
d)
nezabezpečila, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 16 600 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia,
b)
neoznámila zmenu podľa § 4 ods. 14 v dokladoch predložených podľa § 4 ods. 13,
c)
nezabezpečila, aby osvedčenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu bolo vydané len osobe, ktorá úspešne absolvovala kvalifikačný kurz,
d)
získala preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz zdravotnej spôsobilosti, výnimku podľa § 41 ods. 15 alebo lodné doklady podľa § 20 v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky alebo vydá členovi lodnej posádky lekárske potvrdenie bez toho, aby bola na takú činnosť poverená ministerstvom,
f)
neoznámila zmeny údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe podľa § 41 ods. 17.
(3)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 600 eur vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nemá na námornej lodi pri plavbe na mori lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
b)
nezabezpečil pravidelné technické prehliadky námornej lode podľa medzinárodných zmlúv,
c)
nepodal ministerstvu okamžité hlásenie prípadu úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s jej prevádzkou,
d)
nezabezpečil okamžité hlásenie udalostí ovplyvňujúcich spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti ministerstvu,
e)
neplní povinnosti v rámci povinných kontrol námorných prievozných lodí a námorných osobných lodí,
f)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
g)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
h)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
i)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. a), f), j) až m), ods. 5 a 6 a § 48 ods. 3.
(4)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nezabezpečil riadne označenie námornej lode,
b)
nezabezpečil riadne obsadenie námornej lode,
c)
nezabezpečil, aby výkon služby vykonávali iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé podľa § 41,
d)
neoznámil ministerstvu zmeny týkajúce sa zápisu námornej lode do námorného registra podľa § 12,
e)
neuzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námornej lode ani za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a neudržiaval toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa § 40 ods. 1 písm. s) a § 40a,
f)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. b), d), i), t) až y), ods. 4 a 7, § 49 ods. 1 a 3 a § 50 ods. 1.
(5)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur veliteľovi námornej lode, ak
a)
narušil svojím konaním spôsobilosť námornej lode na plavbu,
b)
nezabezpečil, aby všetky zariadenia zodpovedali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
c)
nezabezpečil požiadavky podľa § 24 písm. b) až j), l), p) až v), aa) až ag) a § 49 ods. 3,
d)
nezabezpečil, aby na námornej lodi boli uložené predpísané lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
e)
nezabezpečil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, mala zodpovedajúcu kvalifikáciu,
f)
pripustil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, bola pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a psychotropných látok,
g)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
h)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
i)
spôsobil znečistenie životného prostredia,
j)
neplní povinnosti súvisiace s vyložením lodného odpadu z námornej lode a povinnosti súvisiace s bezpečnou nakládkou a vykládkou námornej lode ustanovené osobitnými predpismi,20c)
k)
nezabezpečil rozvrhnutie pracovného času, organizáciu práce, strážnej služby a doby odpočinku na námornej lodi podľa § 44,
l)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
m)
nezabezpečil komunikáciu lode s pobrežnými orgánmi podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13a)
(6)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 660 eur vlastníkovi rekreačného plavidla, ak
a)
nemal na rekreačnom plavidle pri plavbe na mori listiny podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b),
b)
nezabezpečil, aby rekreačné plavidlo viedla fyzická osoba odborne spôsobilá podľa § 56 ods. 1,
c)
neoznámil ministerstvu všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri,
d)
spôsobil znečistenie životného prostredia.
(7)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
(8)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť za náhradu škody.
zobraziť paragraf
§ 63
Vzťah k správnemu poriadku

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
(2)
Ak sa žiadateľovi o vydanie námorníckej knižky, preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, preukazu odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel, osvedčenia o námornej práci, dočasného osvedčenia o námornej práci, medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla, registračného listu, dočasného registračného listu, osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou, súvislého prehľadu histórie námornej lode, osvedčenia o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc) osvedčenia na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky, potvrdenia o výmaze a povolenia na prepravu cestujúcich, o sprístupnenie informácie alebo o poskytnutie výpisu alebo odpisu z námorného registra Slovenskej republiky v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá príslušný doklad, predĺži jeho platnosť, sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z námorného registra. Pri akceptácii podľa § 41 ods. 13 a 20 sa rozhodnutie nevydáva.
(3)
V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej podobe22) tieto dokumenty:
a)
námornícka knižka podľa § 4 ods. 2 písm. k),
b)
preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenie o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty podľa § 4 ods. 2 písm. l),
c)
preukaz odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel podľa § 4 ods. 2 písm. n),
d)
medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 4 ods. 2 písm. o),
e)
registračný list, dočasný registračný list podľa § 4 ods. 2 písm. c),
f)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou a súvislý prehľad histórie námornej lode podľa § 4 ods. 2 písm. e),
g)
osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc) podľa § 4 ods. 2 písm. g),
h)
povolenie na prepravu cestujúcich podľa § 4 ods. 2 písm. i),
i)
osvedčenie o námornej práci alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa § 4 ods. 2 písm. y),
j)
osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky podľa § 4 ods. 2 písm. aa),
k)
potvrdenie o výmaze podľa § 17 a 55a.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 66a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 28. júna 2021


Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]20c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 579/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 435/2000 Z. z.


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

3.
Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 167, 2. 7. 1999).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 13, 16. 1. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení korigend (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006 a Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 280, 27. 10. 2009).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 323, 3. 12. 2008).

7.
Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2009).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla 2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013 , ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013).

14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).

15.
Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 308, 29. 10. 2014).

16.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/111/EÚ zo 17. novembra 2014, ktorou sa mení smernica 2009/15/ES, pokiaľ ide o prijatie určitých kódexov a s tým súvisiacich zmien určitých dohovorov a protokolov Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) (Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014).

17.
Smernica Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) na účely zmeny smernice 2009/13/ES v súlade s dodatkami k Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 prijatými v roku 2014 a schválenými Medzinárodnou konferenciou práce 11. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 22, 26. 1. 2018).

18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).

19.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1159 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch (Ú. v. EÚ L 188, 12. 7. 2019).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore