Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 366/2020 účinný od 28.06.2021

Platnosť od: 12.12.2020
Účinnosť od: 28.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 366/2020 účinný od 28.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 366/2020 s účinnosťou od 28.06.2021

Legislatívny proces k zákonu 366/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., ...

1.

V § 1 ods. 5 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „č. 1“. ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „sprostredkovateľ zamestnania“)“. ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. w) sa za slová „štatistické účely“ vkladá čiarka a slová „na účely tvorby politík ...

4.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami z) až ac), ktoré znejú:

„z) preveruje súlad dokumentácie týkajúcej sa sprostredkovania zamestnania sprostredkovateľom zamestnania ...

5.

V § 4 ods. 3 sa slová „inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“)“ nahrádzajú slovami „treťom ...

6.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Ministerstvo vydá osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bia znie:

„1bia) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ...

8.

V § 23 ods. 1 sa slová „asistent a lodné mužstvo“ nahrádzajú slovami „asistent, lodné mužstvo a iná ...

9.

V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Inou osobou je člen lodnej posádky, ktorý je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

10.

V § 26 ods. 3 sa za slovami „vlastníka námornej lode“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „člena ...

11.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Opatrenia pri nakladaní s lodným odpadom (1) Vlastník, prevádzkovateľ, agent10a) alebo veliteľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10d znejú:

„10a) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom ...

12.

V § 41 ods. 1 prvej vete sa pred slovo „platný“ vkladajú slová „v listinnej podobe alebo elektronickej ...

13.

V § 41 ods. 5 sa slovo „predložením“ nahrádza slovami „a počas nalodenia predložením originálu“.

14.

V § 41 ods. 6 prvá veta znie: „Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti ...

15.

V § 41 ods. 7 druhej vete sa za slovo „uznanie“ vkladajú slová „vrátane predbežnej analýzy dodržiavania ...

16.

V § 41 odsek 10 znie:

„(10) Ak bol preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti ...

17.

V § 41 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť členovi lodnej posádky výkon pracovnej činnosti ...

Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 12 až 20.

18.

V § 41 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Ministerstvo akceptuje v listinnej podobe alebo elektronickej podobe preukaz spôsobilosti alebo ...

Doterajšie odseky 13 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 21.

19.

V § 41 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

20.

V § 41 ods. 17 a 18 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

21.

V § 41 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Ministerstvo akceptuje lekárske potvrdenie vydané iným členským štátom, ak bolo vydané v súlade ...

Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 21 a 22.

22.

V § 42 ods. 5 písm. a) sa pred slovo „miesto“ vkladajú slová „celé meno a celé priezvisko, dátum a“.

23.

V § 42 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
miesto a dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy.“.

24.

V § 47 ods. 3 druhej vete sa slová „posádky námornej lode“ nahrádzajú slovami „lodnej posádky“.

25.

V § 55 druhá veta znie: „Platnosť registračného listu je najviac päť rokov.“.

26.

Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55a Výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel (1) O výmaze rekreačného plavidla ...

27.

V § 56 ods. 4 sa slovo „iné“ nahrádza slovom „ďalšie“.

28.

V § 56 ods. 5 sa slovo „Inou“ nahrádza slovom „Ďalšou“.

29.

V § 60 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

30.

V § 60 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

31.

V § 60 ods. 5 písm. j) sa vypúšťajú slová „a zvyškov nákladu“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20c sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 ...

32.

V § 63 ods. 2 sa za slovo „predpise,1bc)“ vkladajú slová „osvedčenia na poskytovanie sprostredkovania ...

33.

V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri akceptácii podľa § 41 ods. 13 a 20 sa rozhodnutie ...

34.

V § 63 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky podľa § 4 ods. 2 ...

35.

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66a Zrušovacie ustanovenie účinné od 28. júna 2021 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

36.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa tretí bod, štvrtý bod, šiesty bod, siedmy bod a deviaty bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako tretí bod, doterajší ôsmy bod sa označuje ako štvrtý bod a doterajší ...

37.

V prílohe č. 1 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy ...

Doterajší šiesty bod až šestnásty bod sa označujú ako siedmy bod až sedemnásty bod.

38.

Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom a devätnástym bodom, ktoré znejú:

„18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach ...

39.

Slová „osoba sprostredkujúca zamestnanie člena lodnej posádky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore